RUT
 
Jaku Pemuka
Cherita pasal Rut nyadi lebuh pengachau balat amat nyadi di menua Israel lebuh bala pengulu nguluka orang Israel. Rut nya indu bansa Moap. Iya jadi enggau siku lelaki orang Israel.Lebuh laki iya mati, Rut ngayanka pemesai penaluk iya ke mentua indu iya ti bansa orang Israel, enggau pengangkun iya ke Allah Taala ti disembah orang Israel.Ke pengujung iya, iya belaki baru, jadi enggau siku lelaki ari kaban belayan niang laki iya empu, lalu iya nyadi ini ichit Raja David.

Cherita pasal bala Pengulu ngenang pasal penusah ti nuntung nembiak Allah Taala lebuh sida limpang ari jalai Iya.Bup Rut madahka pasal berekat ti diterima orang ke ukai bansa orang Israel lebuh iya nguingka diri ngagai Allah Taala ke disembah orang Israel, lalu nyadi siku orang ke tetap ati ngagai Allah Taala.
 
Ripih Isi Bup Tu
Naomi pulai ngagai Betlehem sama enggau Rut (1.1-22)
Rut betemu enggau Boas (2.1-3.18)
Boas jadi enggau Rut (4.1-22)
 
Bagi 1
Elimelek Enggau Sida Sebilik Pindah Ngagai Menua Moap
1-2 Dulu kelia, lebuh orang Israel apin bisi raja, lapar pungkang nyadi di menua nya. Nya alai siku lelaki ke benama Elimelek, ke datai ari raban peturun Eprat, ti diau di Betlehem di menua Judah, mansang enggau bini iya Naomi enggau anak lelaki seduai iya ke dua iku, Mahlon seduai Chilion, ngagai menua Moap deka ngentapka diri di menua nya. Lebuh sida diau di menua nya,
3 Elimelek mati, lalu Naomi tinggal kediri enggau anak lelaki iya ke dua iku nya,
4 ke jadi enggau Orpah seduai Rut, indu orang Moap. Kira sepuluh taun udah bekau nya
5 Mahlon seduai Chilion mega mati, ninggalka Naomi kediri-diri, nadai laki, nadai anak.
 
Naomi Enggau Rut Pulai Ngagai Betlehem
6 Nyau kelama udah bekau nya, Naomi bisi ninga pasal TUHAN ti udah merekatka bala nembiak Iya, ngasuh sida bulih asil ari utai ti ditanam sida. Nya alai iya lalu sedia deka ninggalka menua Moap sama enggau menantu indu iya ke dua iku nya.
7 Sida tiga lalu mulaika diri ngagai menua Judah, tang lebuh sida tiga agi di rantau jalai
8 Naomi lalu bejaku enggau seduai iya, “Manah seduai pulai ngagai rumah seduai empu, lalu diau enggau indai seduai empu.Awakka TUHAN manah enggau seduai baka seduai ti udah manah enggau aku, sereta enggau sida ke udah mati.
9 Lalu awakka TUHAN ngasuh seduai ulih belaki lalu berumah-tangga baru.”
Naomi lalu nyium seduai iya, meri selamat tinggal ngagai seduai iya. Tang seduai iya belabuh nyabak,
10 lalu bejaku enggau iya, “Indai, kami duai enda pulai, laban kami duai deka mupuk enggau nuan ngagai bala nuan empu.”
11 Naomi lalu nyaut, “Seduai enda tau enda pulai, anak.Seduai nadai kebuah mupuk enggau aku.Kati seduai ngumbai aku ulih ngadaka anak lelaki baru ngambika bisi jadi enggau seduai?
12 Pulai meh seduai, anak.Aku nyau kelalu tuai belaki baru. Enti sema aku agi bisi utai diadang, lalu belaki baru malam tu lalu ngadaka anak lelaki,
13 kati seduai sanggup nganti sida mansang besai tuai?Kati seduai ulih nagang diri jadi enggau orang bukai?Ukai baka nya, anak.Utai tu balat agi ngenusahka ati aku ari ke ngenusahka ati seduai, laban jari TUHAN udah mutar ngelaban aku.
14 Seduai iya lalu berengkah nyabak baru. Udah nya Orpah lalu nyium mentua indu iya, meri selamat tinggal, lalu pulai, tang Rut enggai ngelengkaka Naomi.
15 Nya alai Naomi lalu bejaku enggau iya, “Rut, ipar nuan udah pulai ngagai bala iya empu, ngagai petara iya. Pulai meh nuan enggau iya.”
16 Tang ku Rut nyaut, “Anang ngasuh aku ninggalka nuan!Awakka aku mupuk enggau nuan.Aku deka seruran enggau nuan di sebarang endur nuan bejalai. Dini dini endur alai nuan diau, dia meh endur alai aku diau. Bala nuan deka nyadika bala aku, lalu Allah Taala nuan deka nyadika Allah Taala aku.
17 Di sebarang endur alai nuan mati, dia meh endur alai aku mati, lalu dia meh endur alai aku dikuburka. Awakka TUHAN ngukum aku, enti aku nejuka utai nyeraraka nuan ari aku, kelimpah ari pemati!”
18 Lebuh Naomi meda Rut keras deka mupuk enggau iya, iya lalu badu agi bejaku.
19 Seduai iya mupuk lalu datai di Betlehem.Lebuh seduai iya datai dia, semua orang di nengeri nyau richah magang, lalu ku sida ke indu bejaku, “Kati nya amat Naomi?”
20 Ku Naomi nyaut, “Anang ngumbai aku Naomi. Kumbai aku Marah, \f a \fr 1.20 \ft Naomi...Marah: Reti Naomi dalam Hebrew nya \fq Nyamai \ft lalu reti Marah nya \fq Pait\f* laban Allah Taala ti Pemadu Bekuasa udah ngasuh aku merinsa idup.
21 Lebuh aku ninggalka menua tu, aku mayuh utai, tang TUHAN udah mai aku pulai puang.Kita nadai kebuah ngumbai aku Naomi, laban TUHAN ti Pemadu Bekuasa udah ngukum aku, lalu ngasuh aku ditinggang penusah.”
22 Nya alai, nya meh chara Naomi pulai ari menua Moap sama enggau Rut, menantu indu iya ke orang Moap. Seduai iya datai di Betlehem lebuh orang baru deka berengkah ngetau barli.
 
Bagi 2
Rut Gawa Ba Umai Boas
1 Nyadi Naomi bisi siku kaban ke benama Boas.Boas tu orang ke kaya sereta dibasa orang.Iya datai ari ruang bilik Elimelek.
2 * Nyadi sekali, Rut bejaku enggau Naomi, “Awakka aku mansang ke umai lalu ngumpul barli ti ditinggalka orang ke ngetau.Aku tentu ulih betemu enggau orang ke deka ngambi aku gawa.” Ku Naomi nyaut, “Mupuk meh nuan, anak.”
3 Rut lalu mansang ke umai, bejalai ngentudika bala orang ke bekereja, ngumpul tangkai barli ti ditinggalka sida.Umai nya umai Boas.
4 Enda lama udah bekau nya, Boas empu pen datai ari Betlehem, lalu meri tabi ngagai bala orang ke bekereja ke iya.“Awakka TUHAN meruan enggau kita!” ku iya bejaku. “TUHAN enggau nuan!” ku sida nyaut.
5 Boas lalu nanya kepala sida, “Sapa indu nya?”
6 Ku lelaki nya nyaut, “Iya nya orang kampar ke pulai enggau Naomi ari menua Moap.
7 Iya minta aku ngelakka iya bejalai nitihka orang ke ngetau ngambika iya ulih ngumpul barli.Iya nadai udah ngetu bekereja kenyau ari tumu pagi tadi.”
8 Udah nya Boas lalu bejaku enggau Rut, “Dinga nuan, anak, anang ngumpul barli ba endur bukai, tang semina ba umai tu aja.Bekereja enggau sida ke indu ditu.
9 Peda tunga sida ngetau, lalu titihka sida.Aku udah bejaku enggau sida ke lelaki, enda nyagi sida ngachau nuan.Lalu lebuh nuan aus, nuan tau ngirup ari tepayan ai ti udah diisi sida.”
10 Rut nyungkurka diri ke tanah, lalu bejaku enggau Boas, “Nama kebuah nuan manah enggau aku lalu ibuhka aku ke orang kampar tu?”
11 Ku Boas nyaut, “Aku udah ninga pasal semua utai ti udah dikereja nuan ke mentua indu nuan sekumbang laki nuan udah mati. Aku nemu nuan udah ninggalka apai indai nuan, enggau menua nuan, lalu datai ditu lalu diau enggau orang ke enda dikelala nuan suba.
12 Awakka TUHAN ngupah nuan ketegal utai ti udah dikereja nuan.Awakka nuan bulih upah enggau penuh ari TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel, ti udah alai nuan datai ngiga pengelikun!”
13 Disaut Rut, “Nuan nelap amat enggau aku, tuan.Nuan udah ngasuh ati aku berasai nyamai, laban nuan nelap amat bejaku enggau aku, taja pen aku tu sebaka enggau orang gaji nuan.”
14 Lebuh sida belatur makai, Boas lalu bejaku enggau Rut, “Aram makai. Sepuhka roti ngagai kuah tu.” Rut lalu duduk sama enggau bala orang ke gawa, lalu Boas meri sekeda kemping roti ngagai iya. Iya makai datai ke kenyang, lalu pemakai iya bisi belaluh.
15-16 Lebuh iya angkat deka ngumpul barli baru, Boas lalu bejaku enggau bala orang ke gawa, “Awakka iya ngumpul barli, nyengkaum ba endur alai kita ke ngengkahka berekas tangkai barli, lalu anang nagang iya.Nambahka nya, tarit sekeda tangkai gandum, lalu tinggalka tangkai nya ngambika bisi digumpul iya.”
17 Rut ngumpul barli ba umai nya nyentuk ngagai lemai.Lebuh iya udah ngindik barli nya, nya baru iya nemu diri udah bulih kira sepuluh kilogram.
18 Iya mai barli nya pulai ngagai nengeri, lalu mandangka pemayuh barli ti udah digumpul iya ngagai mentua indu iya.Iya lalu meri laluh pemakai iya ngagai Naomi.
19 Naomi lalu nanya, “Dini alai nuan ngumpul semua barli tu sehari tu tadi, anak?Ba umai sapa nuan gawa?Awakka Allah Taala merekatka orang nya laban iya nemu ibuhka nuan!”
Rut lalu madahka ngagai Naomi pasal diri ti udah bekereja ba umai orang ke benama Boas.
20  Ku Naomi bejaku enggau iya, “Awakka TUHAN merekatka Boas! TUHAN endang seruran ngamatka semaya Iya enggau orang ke agi idup sereta enggau orang ke udah mati.”Lalu ku Naomi nampung jaku diri, “Orang nya kaban belayan kitai empu, siku ari orang ke betanggungjawap ngintu tua.”
21 Rut lalu bejaku, “Utai ti pemadu manah nya, iya ngasuh aku majak ngumpul barli begulai enggau bala orang gaji iya datai ke sida nyau tembu ngetau.”
22 Ku Naomi bejaku enggau Rut, “Nya utai ti manah, anak.Manah agi nuan bekereja sama enggau bala indu ke bekereja ba umai Boas, enggai ke nuan dikachau lelaki enti nuan gawa ba umai orang bukai.”
 23 Nya alai Rut bekereja enggau sida, lalu ngumpul barli datai ke semua barli enggau gandum udah abis diketau. Lalu iya mengkang diau enggau mentua indu iya.
 
Bagi 3
Rut Tetemuka Laki
1 Nyau kelama udah bekau nya, Naomi bejaku enggau Rut, “Aku enda tau enda ngiga laki ke nuan, ngambika nuan bisi rumah tangga ke diri empu.
2 Nuan tentu ingatka orang ke benama Boas.Nuan udah gawa enggau bala indu ke bekereja ke iya.Iya kaban belayan kitai empu. Dinga nuan: malam tu iya deka ngindik barli.
3 Nya alai, nuan enda tau enda mandi; kena minyak wangi nuan, lalu begari ngena gari nuan ti pemadu manah. Udah nya mansang nuan ngagai endur alai iya ke ngindik barli, tang anang ngasuh iya nemu nuan bisi dia, datai ngagai maya iya udah badu makai ngirup.
4 Peda endur alai iya gali, lalu lebuh iya udah tinduk, mansang nuan lalu siatka pua iya, lalu gali semak kaki iya. Iya deka madahka utai ti patut dikereja nuan.”
5 Disaut Rut, “Lagi aku ngereja semua utai ti ku nuan.”
6 Rut lalu mansang ngagai endur alai orang ngindik barli, lalu ngereja utai ti diasuh mentua iya.
7 Lebuh Boas udah badu makai ngirup, sereta lantang ati, iya mansang ngagai tugung barli lalu gali, deka nindukka diri. Rut lalu mansang begadai-gadai, nyiatka pua Boas, lalu gali semak kaki iya.
8 Malam nya Boas dani, bekalih lalu tekenyit meda siku indu gali semak kaki iya.
9 “Sapa nuan tu?” ku Boas nanya. Rut lalu nyaut, “Aku tu Rut, ulun nuan. Bungkur aku ngena kelambi nuan, laban nuan kaban belayan kami.”
10 Ku Boas bejaku, “Awakka TUHAN merekatka nuan. Penaluk ti dipandangka nuan sekali tu manah agi ari penaluk ti dipandangka nuan dulu ari tu; nuan nadai udah ngiga lelaki, nemuka orang ke kaya tauka seranta.
11 Nya alai anang takut, Rut. Aku deka ngereja semua utai ti dipinta nuan, laban semua orang di nengeri tu nemu nuan endang indu ke manah ulah.
12 Tang taja pen aku tu kaban belayan nuan ti nyempil, tang bisi siku agi kaban ti nyempil agi ari aku.
13 Nuan bemalam ditu malam tu. Pagila baru nuan nemu enti lelaki nya deka, tauka enggai betanggungjawap ngintu nuan.Enti iya deka, nya utai ti manah. Enti iya enggai, aku deka besumpah atas nama TUHAN ti idup, aku deka nerima tanggungjawap nya. Gali, lalu diau ditu nyentuk ngagai pagi.”
14 Rut lalu gali semak kaki Boas nyentuk ngagai pagi.Tang Rut angkat sebedau rerak tawas, laban Boas enggai ke orang nemu Rut bisi udah datai ngagai endur ngindik nya.
15 Ku Boas bejaku enggau iya, “Buka lalu kerembaika serayung nuan.” Rut lalu muka serayung iya. Boas lalu nuang nyau deka bulih sepuluh kilogram barli ngagai kain nya.Boas lalu manggaika tungkus barli nya ngagai bau Rut.Udah nya Rut lalu mulaika diri ngagai nengeri mai barli nya.
16 Lebuh Rut datai di rumah, mentua iya lalu nanya, “Kati ku baka utai, anak?” Rut lalu madahka semua utai ti udah dikereja Boas ke iya.
17 Lalu ku Rut nampung cherita iya, “Iya madahka ngagai aku, aku enda tau pulai puang ngagai nuan. Iya lalu meri aku semua barli tu.”
18 Ku Naomi bejaku enggau Rut, “Rut, nuan enda tau enda liat ati nganti utai nyadi. Boas tetap enggai jenuh sehari tu datai ke udah ngatur semua pekara tu.”
 
Bagi 4
Boas Jadi Enggau Rut
1 Boas mansang ngagai balai raya ba pintu nengeri nya, lalu nudukka diri. Udah nya kaban belayan Elimelek ti nyempil, ti udah disebut Boas nama, mansa. Boas lalu ngangauka iya.“Datai kitu, unggal.Duduk.” Orang nya mansang lalu nudukka diri.
2 Udah nya Boas mesanka sepuluh iku bala tuai nengeri nya, lalu ngasuh sida mega duduk dia. Lebuh sida udah nudukka diri,
3 Boas lalu bejaku enggau kaban iya nya.Ku iya, “Naomi diatu udah pulai ari menua Moap.Iya deka nyual tanah ti diempu kaban kitai Elimelek.
4 Aku bekira deka madahka utai nya ngagai nuan. Nya alai, beli tanah nya di mua semua orang ke duduk ditu, enggau di mua bala tuai. Enti nuan deka meli tanah nya, beli aja; tang enti nuan enggai, padahka ngagai aku, ngambika aku nyamai nemu; laban nadai orang bukai ke lebih agi patut meli tanah nya ari nuan empu. Udah nya baru aku.” Ku orang nya nyaut, “Awakka aku meh meli tanah nya.”
5 Disaut Boas, “Nya utai ti manah. Enti nuan meli tanah nya ari Naomi, nuan mega ngambi Rut, indu orang Moap ke balu nya, ngambika tanah nya mengkang diempu ruang bilik orang ke udah mati nya.”
6 Ku lelaki nya nyaut, “Enti baka nya, aku enda nyadi meli tanah nya, laban anak aku empu enda ulih bempu tanah nya ila. Awakka nuan meh meli tanah nya.Aku enda.”
7 Lebuh maya nya kelia, enti orang deka nyual tauka besilihka pesaka nitihka adat asal, orang nya enda tau enda muka kasut iya, lalu meri kasut nya ngagai orang ke meli pesaka nya.Nya meh jalai orang Israel meri pemutus ngagai pekara nya.
8 Nya alai, lebuh orang nya madahka ngagai Boas, “Awakka nuan meh meli tanah nya.” Iya lalu muka kasut iya.
9 Udah nya Boas lalu bejaku enggau bala tuai, enggau semua orang bukai ke bisi dia, “Sehari tu semua kita nyadika saksi aku udah meli ari Naomi semua utai sida Elimelek, enggau semua utai anak lelaki iya Chilion seduai Mahlon.
10 Aku mega ngambi Rut indu orang Moap, balu Mahlon, nyadika bini aku, ngambika pesaka tu mengkang diempu ruang bilik orang ke udah mati, lalu purih iya deka majak idup begulai enggau bala sida empu, di nengeri tu. Kita meh nyadi saksi ke semua utai tu sehari tu.”
11  Ku bala tuai enggau bala orang bukai bejaku, “Kami tu meh nyadika saksi. Awakka TUHAN ngaga bini nuan baka Rachel seduai Leah, ke ngadaka mayuh anak ke Jakop.Awakka nuan nyadi kaya dalam raban peturun Eprat, lalu nyadi orang ke tebilang di Betlehem.
12 Awakka bala anak ti deka diberi TUHAN ngagai nuan, nengah indu ke biak tu, ngaga ruang bilik nuan baka ruang bilik Peres, anak Judah seduai Tamar.”
 
Boas Enggau Bala Peturun Iya
13 Boas lalu mai Rut ngagai rumah iya nyadika bini iya.TUHAN merekatka Rut.Iya ngandung, lalu ngadaka anak lelaki siku.
14 Ku sida ke indu bejaku enggau Naomi, “Puji TUHAN!Sehari tu Iya udah meri ngagai nuan siku uchu ti lelaki, ngambika bisi ngidupka nuan. Awakka nembiak nya nyadi orang ke tebilang di menua Israel!
15 Menantu nuan rinduka nuan, lalu udah ngereja mayuh agi utai ke nuan ari ti dikereja tujuh iku anak lelaki.Lalu diatu iya udah meri nuan siku uchu ti lelaki, ti deka mai pengidup ti baru ngagai nuan, lalu ngasuh nuan diau likun lebuh nuan nyau tuai.”
16 Naomi lalu ngambi anak mit nya, merap, lalu ngibun iya.
17 Bala indu ke diau bekelingi dia lalu meri nama Obet ngagai anak mit nya. Ku sida madahka ngagai semua orang, “Naomi bisi anak lelaki!” Obet nyadi apai Jesi, lalu Jesi nyadi apai David.
18-22 Baka tu ku ripih purih ari Peres nyentuk ngagai David: Peres, Hesron, Ram, Aminadap, Nason, Salmon, Boas, Obet, Jesi, David.