JOSUA
 
Jaku Pemuka
Bup Josua * nya cherita pasal orang Israel ke nyerang menua Kanaan, diuluka Josua ke nganti Moses. Pekara ti nyadi, ti ditulis dalam bup tu nyengkaum jerita pasal orang Israel ke meraka Sungai Jordan, pasal nengeri Jeriko ti alah, pasal orang Israel ti ngalahka nengeri Ai, enggau pasal sida ke ngingatka sempekat entara Allah Taala enggau sida. Siti ari ayat ti manah, ti ditemu dalam bup tu, nya munyi tu, “Pilih sehari tu sapa ti deka dititihka kita...tang aku enggau semua kami sebilik deka betuaika TUHAN” (24.15).
 
Ripih Isi Bup Tu
Ngalahka menua Kanaan (1.1-12.24)
Magi menua Kanaan (13.1-21.45)
    a. Menua ti di timur Sungai Jordan (13.1-33)
    b. Menua ti di barat Sungai Jordan (14.1-19.51)
    c. Nengeri alai ngerarika diri (20.1-9)
    d. Nengeri Orang Lewi (21.1-45)
Raban bansa ti diau di timur pulai ngagai menua Diri (22.1-34b)
Jaku selamat tinggal ari Josua (23.1-16)
Sempekat dikingatka baru di Sekem (24.1-33)
 
Bagi 1
Allah Taala Ngasuh Josua Ngalahka Menua Kanaan
1 Udah bekau pemati Moses ke nembiak TUHAN, TUHAN lalu bejaku ngagai Josua anak Nun, penulung Moses. Ku TUHAN bejaku,
2 “Nembiak Aku Moses udah mati.Angkat nuan enggau semua orang Israel, bejalai meraka Sungai Jordan, lalu mansang ngagai menua ti diberi Aku ngagai sida.
3 Semua endur ti deka diindik kaki kita, endang udah diberi Aku ngagai kita, munyi ti udah disemaya Aku ngagai Moses.
4 Kenyau ari menua puang enggau menua Lebanon nyentuk ngagai sungai ti besai nya, iya nya Sungai Eupratis, semua menua orang Iti, nyentuk ngagai Tasik Tengah di barat, nyadika menua kita.
5 Josua, nadai orang ulih ngalahka nuan sepemanjai umur nuan.Baka Aku ti udah enggau Moses, baka nya mega Aku deka enggau nuan; Aku enda ngelengkaka nuan, tauka ninggalka nuan.
6 Nuan enda tau enda kering sereta berani, laban nuan deka nguluka orang tu ngambi menua ti udah disemaya Aku ngagai aki ini sida.
7 Tang anang enda kering sereta berani, lalu ngasika semua Adat ti diberi nembiak Aku Moses ngagai nuan; anang limpang ari Adat nya, ngambika nuan mujur di sebarang endur nuan bejalai.
8 Anang ngetu macha Bup Adat tu; belematika iya siang malam, ngambika nuan ngereja semua utai ti ditulis dalam Bup tu. Nya baru nuan deka nyadi kaya-raja sereta mujur di sebarang endur nuan bejalai.
9 Kingatka jaku Aku ti ngasuh nuan kering sereta berani: anang takut tauka lemi semengat, laban Aku, TUHAN Allah Taala nuan bisi enggau nuan di sebarang endur nuan bejalai.”
 
Besedia Nyerang
10 Udah nya Josua lalu ngasuh bala tuai
11 bejalai nengah kem nya, lalu bejaku ngagai orang mayuh, “Sediaka bekal kita, laban tiga hari da agi, kita deka bejalai meraka Sungai Jordan, mansang ngambi menua ti diberi TUHAN Allah Taala kita ngagai kita.”
12 Ku Josua bejaku ngagai raban bansa Reuben, Gat, enggau setengah ari raban bansa Manasi,
13 “Kingatka jaku ti udah disebut Moses, ke nembiak TUHAN, ngagai kita, lebuh iya nyebut, ‘TUHAN Allah Taala kita deka meri ngagai kita siti endur alai kita diau.’
14 Bini, anak enggau jelu tupi kita deka diau di menua ti diungkupka Moses ngagai kita ba tebing timur Sungai Jordan. Tang semua soldadu kita ke chukup disikap enggau senyata, mesti meraka Sungai Jordan lalu bejalai dulu ari bala kaban belayan kita, lalu nyaup sida.
15 Lebuh sida udah ngentapka diri enggau selamat ba menua ti diberi TUHAN Allah Taala kita ngagai sida adap ke barat Sungai Jordan, nya baru kita tau pulai ngagai menua ti udah diungkupka nembiak Aku Moses ngagai kita ba tebing timur Sungai Jordan.”
16 Sida lalu nyaut Josua, “Kami deka ngereja semua utai ti diasuh nuan kereja kami, lalu kami deka bejalai ngagai sebarang endur ti diasuh nuan.
17 Baka kami ke udah ngasika Moses, baka nya meh kami deka ngasika nuan. Awakka TUHAN Allah Taala nuan meruan enggau nuan, baka Iya ti udah meruan enggau Moses!
18 Barang sapa ngelaban nuan, tauka enda ngasika jaku nuan, deka dibunuh.Nuan mesti kering sereta berani.”
 
Bagi 2
Josua Ngasuh Orang Matau Nengeri Jeriko
1 Udah nya Josua anak Nun lalu ngasuh dua iku orang belalai mupuk ari Sitim nyadi pematau.Ku iya, “Mupuk seduai, lalu peratika menua nya, kelebih agi Jeriko.”Seduai iya mupuk lalu tama rumah siku indu sundal ke benama Rahap, lalu bemalam dia.
2 Nyadi raja nengeri Jeriko bisi dipadahka munyi tu: “Sekeda orang Israel udah datai ditu malam tu deka matau menua tu.”
3 Raja nengeri Jeriko lalu ngirumka pesan ngagai Rahap, “Bai pansut orang ke udah tama ngagai rumah nuan, laban sida nya pematau.”
4 Tang indu nya udah ngelalaika lelaki dua iku nya.Udah nya iya lalu bejaku, “Sida amat bisi datai ngagai aku, tang aku enda nemu ari ni penatai sida.
5 Lalu lebuh pintu nengeri nyau deka ditutup lebuh hari nyau petang, sida mupuk. Kini ke tunga sida mupuk, aku enda? nemu. Mupuk kita enggau jampat, ngambika kita ulih tetitihka sida.”
6 Tang Rahap udah mai seduai iya ngagai perabung rumah, lalu ngelalaika seduai iya dalam tugung takang linin ti dijembui iya ba perabung rumah nya.
7 Bala soldadu raja lalu nitihka seduai iya nengah jalai ngagai Sungai Jordan, nyentuk ngagai pemeraka ba sungai nya.Lebuh bala soldadu nya udah pansut, pintu nengeri nya lalu ditutup.
8 Sebedau pematau dua iku nya nindukka diri, Rahap niki ngagai perabung rumah nya ngagai seduai iya
9 lalu bejaku, “Aku nemu TUHAN udah meri menua tu ngagai kita, lalu semua kami ke di menua tu bela takutka kita magang.
10 Laban kami bisi udah ninga pasal TUHAN ti ngerangkaika Tasik Mirah, lebuh kita pansut ari menua Ejip. Kami mega bisi udah ninga pasal kita ke munuh Sihon enggau Og, dua iku raja orang? Amor di timur Sungai Jordan.
11 Lebuh kami ninga nya, kami takut, lalu kami enda berani ngelaban kita.TUHAN Allah Taala kita endang amat Allah Taala ti bekuasa di serega enggau di dunya.
12 Nya alai, laban aku udah manah enggau seduai, aku minta seduai besumpah atas nama TUHAN, deka manah enggau kami sebilik. Beri siti tanda ngagai aku
13 kena nunjukka kita enda munuh apai enggau indai aku, menyadi lelaki enggau menyadi indu aku, enggau semua sida sebilik! Anang munuh kami!”
14 Ku orang dua iku nya bejaku enggau iya, “Awakka Allah Taala munuh kami enti kami enda ngereja utai nitihka semaya kami.Enti nuan enda madahka ngagai orang utai ti dikereja kami, kami deka manah enggau kita, lebuh TUHAN meri menua tu ngagai kami.”
15 Nyadi rumah Rahap digaga dalam dinding kuta nengeri, nya alai Rahap ngulurka seduai iya ngena tali nengah jenila.
16 Ku Rahap bejaku, “Mupuk seduai ngagai menua ti bebukit, ngambika bala soldadu enda tetemuka seduai.Belalai tiga hari dia, datai ke sida udah pulai.Nya baru seduai tau angkat ari endur nya.”
17 Ku seduai iya bejaku enggau iya, “Kami deka ngamatka semaya ti diasuh nuan gaga kami enggau nuan.
18 Nuan mesti ngereja tu: lebuh kami nyerang menua kita, tanchangka tali ti mirah tu ba jenila ti alai nuan ngulurka kami duai. Bai apai enggau indai nuan, bala menyadi lelaki nuan, enggau semua kita sebilik ngagai rumah tu.
19 Sebarang sapa pansut ari rumah tu ngagai jalai raya, deka betanggungjawapka pemati iya empu; kami enda? betanggungjawapka nya; tang enti orang ngenataika jari ba kita ke diau enggau nuan dalam rumah tu, kami deka betanggungjawapka pemati kita.
20 Tang enti nuan madahka ngagai orang utai ti dikereja kami duai, kami pen enggai mega ngamatka semaya kami duai enggau nuan.”
21 Rahap besetuju, lalu ngasuh seduai iya mupuk.Lebuh seduai iya udah mupuk, iya lalu nanchangka tali mirah ba jenila nya.
22 Pematau nya lalu mansang ngagai menua ti bebukit lalu belalai dia tiga hari.Bala soldadu begigaka seduai iya di semua endur, tang nadai tetemuka seduai iya. Nya alai sida mulaika diri.
23 Udah nya pematau dua iku nya nurun ari menua ti bebukit nya, meraka Sungai Jordan, betemu ngagai Josua, lalu madahka ngagai iya semua utai ti udah nyadi.
24 Ku seduai iya bejaku, “TUHAN sigi amat meri semua menua nya ngagai kitai.Nambahka nya, semua orang di menua nya bela takutka kitai.”
 
Bagi 3
Orang Israel Meraka Sungai Jordan
1 Tumu pagi hari siti, Josua enggau semua orang Israel angkat, lalu mupuk ari Sitim, lalu datai ba Sungai Jordan.Dia sida lalu nirika kem sebedau sida meraka sungai nya.
2 Tiga hari udah bekau nya bala tuai lalu bejalai nengah kem,
3 madahka ngagai orang mayuh, “Lebuh kita meda Peti Lampang Batu Adat TUHAN Allah Taala kita, disan bala imam Lewi, kita mesti angkat ari endur kita. Titihka Peti Lampang Batu Adat nya,
4 ngambika kita nemu jalai ti patut ditengah kita, laban kita nadai udah kala nengah jalai nya. Tang anang datai semak ngagai Peti Lampang Batu Adat. Kita bejalai kira setengah batu ngentudika Peti nya.”
5 Josua lalu madahka ngagai orang mayuh, “Tuchi diri empu, laban pagila TUHAN deka ngereja kereja ajih ba bala kita.”
6 Udah nya iya lalu bejaku ngagai bala imam, “San Peti Lampang Batu Adat, lalu bejalai dulu ari orang mayuh.” Sida lalu ngesan Peti Lampang Batu Adat, lalu bejalai dulu ari orang mayuh.
7 Ku TUHAN bejaku ngagai Josua, “Sehari tu Aku deka belabuh ngemesaika nuan di mua orang Israel, ngambika sida nemu Aku bisi enggau nuan, baka Aku ti udah enggau Moses.
8 Padahka ngagai bala imam ke ngesan Peti Lampang Batu Adat, ‘Lebuh kita datai ba ai sungai nya, kita mesti bediri dia enda engkebut.’ “
9 Udah nya Josua bejaku ngagai orang mayuh, “Datai kitu, lalu pendingka jaku TUHAN Allah Taala kita.
10 Lebuh kita nyerang, Allah Taala deka muru orang Kanaan, orang Iti, orang Ibi, orang Peris, orang Girgas, orang Amor enggau orang Jebus. Nya baru kita deka nemu Allah Taala ti idup bisi ba tengah-tengah kita,
11 lebuh Peti Lampang Batu Adat ti enggi TUHAN ti bekuasa di serata dunya, disan dulu ari kita meraka Sungai Jordan.
12 Nya alai pilih dua belas iku orang, siku ari siti-siti raban bansa.
13 Lebuh tapa kaki bala imam ke ngesan Peti Lampang Batu Adat ti diempu TUHAN ti bekuasa di serata dunya, ngindik ai? Sungai Jordan, ai nya deka badu rarat, lalu deka nyegang ke ulu.”
14 Lebuh orang Israel mupuk ari kem sida deka meraka Sungai Jordan, bala imam ke ngesan Peti Lampang Batu Adat bejalai dulu ari orang mayuh.
15 Nyadi Sungai Jordan bah ampuh tebing sepemanjai musin ngetau. Nya alai lebuh orang ke ngesan Peti nya udah datai ba Sungai Jordan, lalu kaki bala imam ke ngesan Peti nya ngindik tisi ai sungai nya,
16 ai ti rarat ari ulu lalu badu anyut, lalu nyegang ke ulu nyentuk ngagai Adam, iya nya nengeri ti semak Saretan, lalu semua ai ti rarat ngagai Tasik Mati putus. Udah nya orang Israel lalu meraka ke seberai semak nengeri Jeriko.
17 Lebuh orang Israel meraka sungai nya nengah tanah ti rangkai, bala imam ke ngesan Peti Lampang Batu Adat TUHAN bediri ba tanah ti rangkai ba tengah-tengah sungai nya, datai ke semua orang Israel udah meraka magang ngagai tebing seberai Sungai Jordan.
 
Bagi 4
Batu Pengingat Didirika
1 Lebuh semua orang Israel udah meraka Sungai Jordan, TUHAN lalu bejaku ngagai Josua,
2 “Pilih dua belas iku lelaki, siku ari siti-siti raban bansa,
3 lalu asuh sida mai dua belas igi batu ari tengah-tengah Sungai Jordan, ari endur alai bala imam ke bediri. Asuh sida mai lalu ngengkahka batu nya ba kem kita malam tu.”
4 Udah nya Josua lalu mesanka dua belas iku lelaki orang Israel ti udah dipilih, siku ari genap bengkah raban bansa,
5 lalu bejaku ngagai sida, “Alai kita bejalai dulu ari Peti Lampang Batu Adat TUHAN Allah Taala kita, ngagai tengah-tengah Sungai Jordan.Genap iku kita enda tau enda ngesan sigi batu, sigi ke genap raban bansa orang Israel.
6 Batu nya deka nyadika tanda ke orang mayuh. Lebuh anak kita nanya ngagai kita jemah ila reti batu nya,
7 kita enda tau enda madahka ngagai sida pasal ai Sungai Jordan ti badu agi rarat.Batu nya deka nyadika batu pengingat ke orang Israel belama iya.”
8 Bala lelaki nya lalu ngereja nitihka asuh Josua. Sida lalu mai dua belas igi batu ari tengah-tengah Sungai Jordan, sigi ke genap raban bansa orang Israel, munyi ti udah dipadahka TUHAN ngagai Josua, lalu sida mai batu nya ngagai kem sida, lalu ngengkahka batu nya dia.
9 (Josua lalu nusun dua belas igi batu ba tengah-tengah Sungai Jordan, ba endur alai bala imam ke ngesan Peti Lampang Batu Adat nya udah bediri; lalu batu nya mengkang dia datai ke sehari tu.)
10 Bala imam ke ngesan Peti nya mengkang bediri ba tengah-tengah Sungai Jordan, datai ke semua utai ti udah diasuh TUHAN padahka Josua ngagai orang mayuh, nitihka jaku Moses ngagai Josua, tembu magang dikereja sida.Orang Israel lalu beguai-guai meraka sungai nya.
11 Lebuh semua sida udah meraka magang, Peti Lampang Batu Adat TUHAN enggau bala sida imam lalu meraka, bejalai dulu ari bala mayuh.
12 Bala lelaki ari raban bansa Reuben enggau raban bansa Gat, enggau setengah ari raban bansa Manasi, ti udah nyikap diri deka beperang, lalu meraka dulu ari orang bukai, munyi ti udah diasuh Moses.
13 Kira empat puluh ribu iku lelaki, ke sedia deka beperang, meraka sungai nya di mua TUHAN ngagai emperan Jeriko, mansang beperang.
14 Nya meh hari alai TUHAN ngemesaika Josua di mua semua orang Israel, lalu sida bebasaka iya sepemanjai umur iya, baka sida ke udah bebasaka Moses.
15 Udah nya TUHAN lalu bejaku ngagai Josua,
16 “Asuh bala imam ke ngesan Peti Lampang Batu Adat nya, angkat ari Sungai Jordan.”
17 Josua lalu bejaku ngagai sida imam nya, “Angkat kita ari Sungai Jordan.”
18 Lebuh bala imam ke ngesan Peti nya angkat ari tengah-tengah Sungai Jordan, lalu tapa kaki sida terengkah ba tanah ti rangkai, ai sungai nya lalu belabuh rarat baru lalu ngampuhka tebing baru.
19 Orang Israel meraka Sungai Jordan kena sepuluh hari bulan ti kesatu, lalu sida nirika kem sida di Gilgal, tunga ke timur menua Jeriko.
20 Dua belas igi batu ti diambi ari Sungai Jordan, lalu ditusun Josua di Gilgal.
21 Lalu ku iya bejaku ngagai orang Israel, “Lebuh anak kita nanyaka reti batu tu ngagai kita jemah ila,
22 kita enda tau enda madahka ngagai sida, ‘Orang Israel bejalai meraka Sungai Jordan ba senentang tu nengah tanah ti rangkai.’
23 Laban TUHAN Allah Taala kita udah ngerangkaika Sungai Jordan ke kita, datai ke semua kita udah meraka magang ke seberai, baka ke udah dikereja TUHAN Allah Taala kita ba Tasik Mirahti diasuh Iya rangkai ngambika kitai ulih meraka tasik nya,
24 ngambika semua bansa di dunya tu nemu pemesai kuasa TUHAN, sereta ngambika kita nangika TUHAN Allah Taala kita belama iya.”
 
Bagi 5
1 Lebuh semua raja orang Amor ke di barat Sungai Jordan, enggau semua raja orang Kanaan ti diau ba tebing Tasik Tengah, ninga TUHAN udah ngerangkaika Sungai Jordan ngambika semua orang Israel ulih meraka, sida takut lalu lemi semengat, laban orang Israel.
 
Betutus Di Gilgal
2 Udah nya TUHAN lalu bejaku ngagai Josua, “Gaga repik batu nyadika lungga, lalu tutus orang Israel.”
3 Josua lalu ngaga berapa iti repik batu nyadika lungga, lalu nutus orang Israel ba siti endur ti dikumbai Munggu Alai Betutus.
4-6 Lebuh orang Israel angkat ari menua Ejip, semua orang ke lelaki endang udah ditutus magang. Tang dalam empat puluh taun sida bejalai nengah menua puang, nadai siku sida ke nembiak udah ditutus. Nambahka nya, ba ujung empat puluh taun nya, semua orang ke tau enggau beperang lebuh sida angkat ari menua Ejip, udah mati magang, laban sida enda ngasika TUHAN.Munyi ti udah disemaya TUHAN, sida enda tau meda menua ti kaya sereta ami nya, ti udah disemaya Iya ngagai aki ini sida.
7 Nya alai anak sida, ti udah ditupi TUHAN nganti apai sida empu, ke ditutus Josua; laban sida apin ditutus lebuh sida di rantau jalai.
8 Lebuh pengawa nutus semua orang Israel nya udah tembu, semua sida diau dalam kem nganti abi tutus sida gerai.
9 Ku TUHAN bejaku ngagai Josua, “Sehari tu Aku udah muai pemalu kita ke nyadi ulun di menua Ejip.” Nya kebuah endur nya dikumbai Gilgal, lalu nama nya mengkang dikena nyentuk ngagai sehari tu.
10 Lebuh orang Israel agi ba kem sida di Gilgal, ba emperan semak nengeri Jeriko, sida ngintu Gawai Paska kena lemai empat belas hari bulan nya.
11 Hari siti nya hari ti keterubah iya sida makai asil ari utai ti ditanam di menua Kanaan.Pemakai nya kemping, enggau roti ti enda beragi.
12 Lebuh maya nya mana nadai agi labuh ari langit, lalu orang Israel nadai agi makai mana.Berengkah ari nya sida makai pemakai ti ditanam di menua Kanaan.
 
Josua Enggau Orang Siku Ke Besenyataka Pedang
13 Lebuh Josua datai semak ngagai nengeri Jeriko, iya lalu tepedaka siku lelaki bediri ari mua iya, megai pedang.Josua mansang ngagai iya, lalu nanya, “Kati nuan tu siku ari bala kami, tauka munsuh?”
14 “Ukai bala kita, lalu ukai mega munsuh kita,” ku lelaki nya nyaut.“Aku datai ditu nyadi tuai bala soldadu TUHAN.”
Josua lalu nyungkurka diri di mua iya, lalu nyembah iya.Ku Josua bejaku, “Nama utai ti diasuh nuan kereja aku ti ulun nuan tu, Tuan?”
15 Tuai bala soldadu TUHAN lalu bejaku ngagai iya, “Buka kasut nuan, laban nuan bediri ba tanah ti kudus.”Josua lalu muka kasut iya.
 
Bagi 6
Jeriko Alah
1 Nyadi pintu kuta nengeri Jeriko endang ditutup sereta dijaga, enggai ke orang Israel tama.Nadai orang tau tama tauka pansut ari nengeri nya.
2 Ku TUHAN bejaku ngagai Josua, “Aku nyerahka Jeriko, enggau raja iya enggau semua bala soldadu iya, ngagai jari nuan.
3 Nuan enggau bala soldadu nuan enda tau enda bejalai ngeliling nengeri nya sekali sehari.Kita ngereja nya dalam enam hari.
4 Tujuh iku imam ke mai tujuh iti terumpit, deka bejalai dulu ari Peti Lampang Batu Adat.Ba hari ti ketujuh, kita enda tau enda bejalai ngeliling nengeri nya tujuh kali, lalu bala imam seruran nyepu terumpit sida lebuh kita bejalai.
5 Udah nya sida enda tau enda nyepu terumpit sida ngena sepu ti panjai.Lebuh kita ninga nya, semua orang mayuh enda tau enda manjung enggau pengabis penginggar nyawa kita, lalu dinding kuta nengeri nya deka runtuh, lalu semua bala kita enda tau enda terus nyerang nengeri nya.”
6 Josua anak Nun lalu mesanka bala imam, lalu bejaku ngagai sida, “San Peti Lampang Batu Adat, lalu asuh tujuh iku imam mai tujuh iti terumpit bejalai dulu ari Peti Lampang Batu Adat TUHAN.”
7 Udah nya Josua lalu bejaku ngagai bala mayuh, ku iya, “Kitai deka bejalai ngeliling nengeri nya; orang ke besenyata deka bejalai dulu ari Peti Lampang Batu Adat TUHAN.”
8 Nitihka atur ti diberi Josua ngagai orang mayuh, tujuh iku imam ke mai tujuh iti terumpit lalu bejalai dulu ari bala imam ke ngesan Peti Lampang Batu Adat TUHAN.
9 Bala orang ke besenyata bejalai dulu ari sida imam ke nyepu terumpit; orang ke nyaga ari belakang, bejalai ngentudika Peti Lampang Batu Adat TUHAN.Lebuh sida bejalai, terumpit tujuh iti nya seruran disepu.
10 Nyadi Josua udah bejaku enda nyagi bala manjung, tauka bejaku, sebedau iya ngasuh sida.
11 Iya lalu ngasuh sida imam ngesan Peti Lampang Batu Adat TUHAN ngeliling nengeri nya sekali.Udah nya sida pulai ngagai kem, lalu bemalam ba kem nya.
12-13 Tumu pagi hari siti Josua angkat, lalu pagi nya bala imam enggau bala soldadu bejalai ngeliling nengeri nya kedua kali nitihka tusun bala baka ke ba hari ti keterubah, iya nya, bala orang ke nyaga ari mua bejalai dulu, ditangkanka tujuh iku imam ke nyepu tujuh iti terumpit, ditangkanka bala imam ke ngesan Peti Lampang Batu Adat TUHAN, lalu ditangkanka bala soldadu ke nyaga ari belakang. Lebuh sida bejalai, terumpit endang enda ngetu disepu.
14 Ba hari ti kedua tu, sida bejalai ngeliling nengeri nya sekali aja, lalu udah nya sida pulai ngagai kem.Sida ngereja nya enam hari.
15 Ba hari ti ketujuh, sida angkat ba urung rerak tawas lalu bejalai tujuh kali ngeliling nengeri nya, ngena tusun bala baka ke dulu. Tang ba hari nya sida bejalai tujuh kali ngeliling nengeri nya.
16 Lebuh sida udah bejalai ngeliling nengeri nya ketujuh kali sehari nya, lebuh bala imam nyepu terumpit sida, Josua lalu ngasuh orang mayuh manjung.Ku iya, “TUHAN udah nyerahka nengeri tu ngagai kita!
17 Nengeri nya enggau semua utai ti dalam iya enda tau enda dirusak magang nyadika piring ti diberi ngagai TUHAN.Semina indu sundal ke benama Rahap, enggau sida sebilik aja enda dibunuh, laban iya udah ngelalaika pematau kitai.
18 Kita enda tau ngambi utai ti deka dirusak.Enti kita ngambi utai nya, kita deka ngasuh penusah enggau pengerusak ti besai ninggang kem orang Israel.
19 Semua utai ti digaga ari pirak, emas, temaga, tauka besi, deka diseraraka magang ngambika sida diempu TUHAN.Utai nya enda tau enda disimpan dalam sarang wang TUHAN.”
20 Orang mayuh manjung, lalu terumpit disepu.Lebuh bala mayuh ninga nya, sida lalu manjung enggau naka penginggar nyawa sida.Dinding kuta nengeri nya lalu runtuh.Semua bala soldadu belanda nyerang nengeri nya, lalu ngalahka iya.
21 Sida mantap semua orang dalam nengeri nya, nyengkaum lelaki, indu, orang ke biak enggau ke tuai. Sida mega mantap jelu sapi, jelu bedus, enggau jelu keledai.
22 Udah nya Josua lalu bejaku enggau pematau ke dua iku nya, “Alai seduai mansang ngagai rumah indu sundal nya, lalu bai iya enggau sida sebilik pansut, munyi ti udah disemaya seduai enggau iya.”
23 Seduai iya mansang, lalu mai Rahap pansut, sama enggau apai enggau indai iya, menyadi lelaki iya, enggau sida sebilik ti bukai. Seduai iya mai semua sida, nyengkaum semua sida Rahap sebilik enggau bala ulun sida, ngagai endur ti likun semak kem orang Israel.
24 Udah nya sida lalu nunu nengeri nya datai ke retung, nyengkaum semua utai ti dalam nengeri nya, kelimpah ari utai ti digaga ari emas, pirak, temaga, enggau besi.Semua utai nya diambi sida magang, lalu disimpan sida dalam sarang wang rumah TUHAN.
25 Tang Josua enda munuh indu sundal ke benama Rahap, enggau semua kaban belayan iya, laban Rahap udah ngelalaika dua iku pematau ti udah diasuh matau nengeri Jeriko. (Bala peturun Rahap mengkang idup di menua Israel nyentuk ngagai sehari tu.)
26 Lebuh maya nya Josua meri jaku tangkan munyi tu: “Barang sapa nguji nirika nengeri Jeriko nya baru, deka tulah ditinggang sumpah TUHAN. Barang sapa nirika batu pemun, deka lenyau anak tuai. Barang sapa ngaga pintu kuta, deka lenyau anak bunsu.”
27 Nya alai TUHAN meruan enggau Josua, lalu berita pasal iya ngelekai di serata menua nya.
 
Bagi 7
Dosa Achan
1 Tang orang Israel enda nitihka pesan TUHAN ti nagang sida ngambi utai ti deka dirusak di nengeri Jeriko.Orang siku ke benama Achan ngelanggar pesan nya.TUHAN lalu pedis ati ngagai orang Israel.(Achan nya anak Karmi, uchu Sabdi, ari raban peturun Serah, ke ari raban bansa Judah.)
2 Nyadi Josua udah ngasuh sekeda orang bejalai ari Jeriko ngagai Ai, iya nya nengeri ti tunga ke timur Betel, semak Bet-aben, ngasuh sida matau menua nya. Lebuh sida udah matau menua nya,
3 sida lalu madahka pasal menua nya ngagai Josua, “Enda ibuh semua kitai nyerang Ai.Asuh dua tauka tiga ribu iku aja orang.Anang ngasuh semua bala soldadu nyerang.Nengeri nya enda besai.”
4 Nya alai kira tiga ribu iku orang Israel nyerang, tang sida nyurutka diri lebuh sida dilaban munsuh.
5 Orang ari nengeri Ai lalu ngagai sida belabuh ari pintu kuta nengeri nya, nyentuk ngagai endur alai orang ke ngerubuh batu, lalu munuh kira tiga puluh enam iku sida di rantau jalai ti nurun munggu nya. Bala orang Israel lalu takut.
6 Josua enggau bala tuai orang Israel lalu nyarikka gari diri, nyungkurka diri ke tanah di mua Peti Lampang Batu Adat TUHAN, lalu mengkang dia nyentuk ngagai lemai, sereta ngerabuka amau ngagai pala sida, mandangka penusah ati diri.
7 Ku Josua bejaku, “TUHAN ti Pemadu Tinggi!Nama kebuah Nuan mai kami meraka Sungai Jordan?Laban Nuan deka nyerahka kami ngagai orang Amor, lalu ngerusak kami? Manah agi kami ngentapka diri di tebing timur Sungai Jordan din!
8 Baka ni ku jalai aku bejaku agi, O TUHAN? Orang Israel diatu udah nyurutka diri ari munsuh.
9 Orang Kanaan enggau semua orang bukai di menua tu deka ninga pasal tu. Sida deka ngelulung kami, lalu munuh semua kami! Lalu nama utai ti deka dikereja Nuan kena Nuan nyaga nama Nuan?”
10 Ku TUHAN bejaku ngagai Josua, “Angkat nuan!Nama kebuah nuan nyungkurka diri ba tanah baka nya?
11 Orang Israel udah bedosa! Sida udah ngelanggar sempekat ti udah diasuh Aku titihka sida.Sida udah ngambi utai ti patut dirusak.Sida udah ngenchuri utai nya, bulaka pasal utai nya, lalu nyimpan utai nya begulai enggau utai sida empu.
12 Nya kebuah orang Israel enda ulih ngelaban munsuh sida. Sida rari ari munsuh laban sida empu diatu udah diukum lalu deka dirusak! Aku enggai begulai enggau kita agi, enti kita enda ngerusak utai ti patut dirusak!
13 Angkat nuan! Tuchi orang mayuh, lalu sebut ngagai sida, ‘Tuchi diri empu ke pagila; laban TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel udah bejaku, “O Israel, kita bisi nyimpan utai ti patut dirusak; kita enda ulih ngelaban munsuh kita, asal utai ti patut dirusak nya enda dibuai ari bala kita.” ‘
14 Nya alai padahka ngagai sida, pagila sida deka mansang ke mua, nitihka raban bansa sida. Raban bansa ti dipilih Aku deka mansang ke mua, nitihka suku raban bansa sida.Suku raban bansa ti dipilih Aku deka mansang ke mua, nitihka ruang bilik sida.Orang ari ruang bilik ti dipilih Aku, deka mansang ke mua, siku-siku sekali.
15 Orang ke kena pilih, ke ditemu bisi nyimpan utai ti patut dirusak nya, deka diukum tunu sama enggau sida sebilik, sereta enggau semua utai ti diempu iya, laban iya udah ngelanggar sempekat TUHAN, enggau laban iya udah ngereja utai ti ngemaluka orang Israel.”
16 Tumu pagi hari siti, Josua lalu mai orang Israel mansang ke mua, siti-siti raban bansa sekali, lalu raban bansa Judah kena pilih.
17 Iya lalu mai raban bansa Judah ke mua, nitihka ripih suku raban bansa sida, lalu suku raban bansa Serah kena pilih.Udah nya iya lalu mai bala suku raban bansa Serah ke mua, nitihka ripih ruang bilik sida, lalu ruang bilik Sabdi kena pilih.
18 Udah nya iya lalu mai ruang bilik Sabdi ke mua, siti-siti ruang bilik sekali, lalu Achan, anak Karmi, uchu Sabdi, kena pilih.
19 Josua lalu bejaku enggau Achan, “Anak, beri mulia ngagai TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel, lalu beri puji ngagai Iya.Padahka ngagai aku utai ti udah dikereja nuan; anang ngelalaika utai nya ari aku.”
20 Achan lalu nyaut Josua, “Aku endang amat udah bedosa ngelaban TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel. Tu utai ti udah dikereja aku:
21 lebuh aku tepedaka siti kelambi Babilon ti manah, enggau kira dua kilogram pirak, enggau kira setengah kilogram lumpung emas, aku lalu inginka utai nya, lalu ngambi sida.Utai nya dilalaika aku dalam tanah dalam langkau kain aku, lalu pirak nya ba buntut lubang nya.”
22 Josua lalu ngasuh orang ngiga utai nya.Sida lalu belanda ngagai langkau kain Achan lalu nemu utai nya dilalaika iya dalam langkau kain iya, enggau pirak ba buntut lubang nya.
23 Sida lalu ngambi utai nya ari langkau kain Achan lalu mai utai nya ngagai Josua, enggau ngagai semua orang Israel, lalu ngengkahka utai nya di mua TUHAN.
24 Josua enggau semua soldadu orang Israel lalu nangkap Achan, bala anak lelaki enggau bala anak indu iya, ngerampas pirak, kelambi nya, lumpung emas, jelu sapi, keledai, jelu bedus, langkau kain iya, enggau semua utai bukai ti diempu iya, lalu mai semua utai nya, sama enggau sida empu, ngagai Lebak Penusah.
25 Lalu ku Josua bejaku enggau Achan, “Nama kebuah nuan ninggang kami enggau penusah ti besai tu?Sehari tu TUHAN deka ninggang nuan enggau penusah!”Semua orang Israel lalu nuku Achan ngena batu.Orang Israel nuku, lalu nunu sida sebilik enggau reta tengkira sida.
26 Sida lalu nirika tugung batu ti besai ba atas bangkai Achan. Tugung batu nya mengkang dia datai ke sehari tu. Nya kebuah endur nya agi dikumbai Lebak Penusah.Nya baru TUHAN badu agi ringat.
 
Bagi 8
Nengeri Ai Alah Lalu Dirusak
1 Ku TUHAN bejaku ngagai Josua, “Anang takut tauka lemi semengat; bai semua bala soldadu nuan, lalu mansang ngagai nengeri Ai. Aku udah nyerahka raja nengeri Ai, bala nembiak iya, nengeri iya, enggau menua iya, ngagai nuan;
2 lalu nuan deka ngereja ngagai Ai enggau ngagai raja iya baka ke udah dikereja nuan ngagai nengeri Jeriko enggau ngagai raja nengeri nya; tang kita tau ngambi reta tengkira, enggau jelu tupi sida ke kita empu. Kita enda tau enda ngeramka ipa ari belakang nengeri nya.”
3 Josua enggau semua bala soldadu iya lalu mansang ngagai nengeri Ai.Josua milih tiga puluh ribu iku orang ari bala soldadu ti pemadu kering, lalu ngasuh sida bejalai malam.
4 Ku iya bejaku ngagai sida, “Kita enda tau enda ngeramka ipa ari belakang nengeri nya, tang anang jauh ari nengeri nya, lalu sedia nyerang;
5 aku enggau bala aku deka mansang ngagai nengeri nya.Lebuh orang ari nengeri Ai pansut deka ngelaban kami, kami deka mutar lalu rari ari sida, baka ke dikereja kitai suba.
6 Sida deka ngagai kami, datai ke kami udah ngumpan semua sida pansut ari nengeri nya; laban sida deka ngumbai kami rari ari sida baka ke dikereja kitai suba. Baka nya ku jalai kami rari ari sida;
7 nya baru kita pansut ari endur alai kita ke ngeramka ipa, lalu ngalahka nengeri nya; laban TUHAN Allah Taala kita deka meri nengeri nya ngagai kita.
8 Lebuh kita udah ngalahka nengeri nya, tunu nengeri nya, nitihka asuh TUHAN.Nya meh atur ti diberi aku ngagai kita.”
9 Josua lalu ngasuh sida mupuk. Sida lalu mansang ngagai endur alai ngeramka ipa, lalu belalai entara Betel enggau Ai, tunga ke barat ari nengeri Ai; Tang malam nya Josua bemalam ba kem sida begulai enggau bala mayuh.
10 Tumu pagi hari siti, Josua angkat lalu ngempuruka bala soldadu, lalu bejalai sama enggau bala tuai orang Israel mansang ngagai nengeri Ai, dipeda semua orang Israel.
11 Bala soldadu ke enggau iya lalu mansang nuju ngagai pintu besai nengeri nya, lalu nirika kem ba tisi utara nengeri nya, diseraraka siti lebak ari nengeri Ai.
12 Josua lalu mai kira lima ribu iku lelaki, lalu ngasuh sida ngeramka ipa entara Betel enggau Ai, tunga ke barat ari nengeri Ai.
13 Nya alai sida ngasuh bala soldadu bela ngambi endur diri, iya nya semua sida ke dalam kem ti muak ari utara nengeri nya, enggau bala sida ke ngeramka ipa, muak ke barat ari nengeri nya. Malam nya Josua bemalam ba lebak nya.
14 Lebuh raja nengeri Ai meda nya, iya enggau semua bala iya, iya nya bala lelaki ari nengeri nya, lalu beguai-guai pansut ari nengeri nya tumu pagi hari, deka nyerang orang Israel, ba siti endur ti tunga ngagai Arabah; tang iya enda nemu diri deka diserang ari belakang.
15 Josua enggau bala iya lalu ngaga diri baka ke deka nyurutka diri, lalu rari tunga ngagai menua puang.
16 Nya alai semua lelaki ke dalam nengeri nya lalu diasuh begagaika orang Israel; lebuh sida begagaika orang Israel, sida makin jauh-sejauh ninggalka nengeri Ai.
17 Nengeri Ai tauka nengeri Betel nadai agi lelaki; semua sida udah enggau begagaika orang Israel; sida ninggalka nengeri Ai nadai orang nyaga, lalu sida begagaika orang Israel.
18 Udah nya TUHAN lalu bejaku ngagai Josua, “Kedar lalu tunjukka sangkuh nuan tunga ngagai nengeri Ai; laban Aku deka meri nengeri nya ngagai nuan.”Josua lalu ngedarka sangkuh iya tunga ngagai nengeri nya.
19 Bala soldadu ti udah ngeramka ipa lalu angkat tekala nya ari endur sida, lalu lebuh Josua ngedarka jari iya, sida belanda lalu tama, lalu ngalahka nengeri nya. Sida lalu beguai-guai nyelup nengeri nya ngena api.
20 Lebuh orang Ai malik kebelakang, sida lalu tepedaka balun asap pansut ari nengeri nya. Sida nadai jalai rari, laban orang Israel ti udah rari tunga ngagai menua puang, diatu nyau mutarka nyerang sida.
21 Lebuh Josua enggau semua orang Israel meda bala sida ke ngeramka ipa udah ngalahka nengeri nya, lalu meda asap bebalun pansut ari nengeri nya, sida mutar lalu munuh bala soldadu orang Ai.
22 Bala orang Israel ke di nengeri nya lalu nurun enggau ngelaban orang Ai.Orang ari nengeri Ai abis dikelulung orang Israel, lalu semua sida abis dibunuh.Nadai siku sida ulih ngerarika diri, tauka agi idup.
23 Tang orang Israel nangkap raja nengeri Ai, lalu mai iya ngagai Josua.
24 Lebuh orang Israel udah tembu bebunuhka orang Ai di menua puang, alai sida ke udah begagaika orang Ai, lalu semua orang Ai udah abis dibunuh sida, semua orang Israel lalu pulai ngagai nengeri Ai, lalu munuh semua orang ke diau dia.
25 Pemayuh orang Ai ke dibunuh sehari nya, nyengkaum lelaki enggau indu, nya dua belas ribu iku,
26 laban Josua enda badu ngedarka jari iya, ti dikena iya ngedarka sangkuh iya, datai ke udah munuh semua orang Ai.
27 Semina jelu tupi enggau barang aja dirampas orang Israel nyadika perapasan sida, nitihka pesan TUHAN ngagai Josua.
28 Nya alai Josua nunu nengeri Ai lalu ngaga nengeri nya nyadi tugung batu tembawai, nyentuk ngagai sehari tu.
29 Iya meri ukum gantung ngagai raja nengeri Ai, lalu raja nya digantung ari kayu datai ke lemai.Ba urung padam mata panas Josua lalu ngasuh orang nurunka bangkai nya, lalu muai bangkai nya ba pintu penama ngagai nengeri nya, lalu nugungka batu atas bangkai nya. Tugung batu nya agi mengkang dia nyentuk ngagai sehari tu.
 
Adat Dibacha Ba Bukit Ebal
30 Udah nya Josua ngaga siti alta ba Bukit Ebal ke TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel,
31 nitihka atur ti udah diberi Moses, ke nembiak TUHAN, ngagai orang Israel, munyi ti ditulis dalam Adat Moses: “Siti alta deka digaga ari batu ti enda kala dipansap ngena pekekas besi.” Sida lalu ngenjuk piring tunu ngagai TUHAN ba alta nya, lalu sida mega ngenjuk piring pemaik.
32 Di mua orang mayuh, Josua lalu nuliska Adat ba batu nya, neladan Adat ti udah ditulis Moses.
33 Semua orang Israel, enggau bala tuai sida, bala pemesai, enggau bala hakim, sereta enggau bala orang kampar ti diau enggau sida, lalu bediri ari dua piak Peti Lampang Batu Adat TUHAN, betunga mua enggau bala imam Lewi ke ngesan Peti nya. Setengah ari bala orang bediri nungaka belakang sida ngagai Bukit Gerisim, lalu setengah nungaka belakang sida ngagai Bukit Ebal, munyi ti udah diasuh Moses ti nyadi ulun TUHAN, kena sida merekatka orang Israel.
34 Udah nya, enggau nyawa ti inggar, Josua lalu macha semua Adat, nyengkaum jaku berekat enggau jaku sumpah, nitihka semua utai ti udah ditulis dalam Bup Adat.
35 Nadai seleka ari semua pesan Moses ti enda dibacha Josua di mua semua orang Israel, di mua semua indu-nembiak, enggau di mua semua orang kampar ti diau begulai enggau sida.
 
Bagi 9
Orang Gibeon Nipu Josua
1 Lebuh semua raja di menua ti bebukit ti di barat Sungai Jordan, enggau sida raja ti diau ba emperan ti nebing Tasik Tengah tunga ngagai menua Lebanon, orang Iti, orang? Amor, orang Kanaan, orang Peris, orang Ibi enggau orang Jebus, ninga nya,
2 sida begempuru lalu berakupka ngelaban Josua enggau orang Israel.
3 Tang lebuh orang ke diau di Gibeon ninga pasal utai ti udah dikereja Josua ngagai nengeri Jeriko enggau nengeri Ai,
4 sida lalu nipu Josua: sida nyendiaka bekal, mai kain guni ti udah luya amat ke keledai sida, mai kambut wain ti lama, charik sereta abis ditampal,
5 ngena kasut ti abis ditampal, enggau gari ti lama udah luya, enggau roti ti nyau rangkai sereta bekuap.
6 Sida mansang ngagai Josua ba kem di Gilgal, lalu bejaku enggau iya sereta enggau orang Israel, “Kami tu datai ari menua jauh deka ngaga sempekat enggau kita.”
7 Tang ku orang Israel bejaku enggau orang Ibi nya, “Kada enda kita diau semak kami; enti pia, baka ni ku kami ngaga sempekat enggau kita?”
8 Ku sida bejaku enggau Josua, “Kami sedia deka bekereja ke kita.” Josua lalu nanya sida, “Sapa kita tu?Ari ni penatai kita?”
9 Sida lalu madahka cherita tu ngagai iya: “Tuan, kami tu datai ari menua ti jauh, laban kami udah ninga pasal TUHAN Allah Taala kita. Kami udah ninga pasal Iya, pasal semua utai ti udah dikereja Iya di menua Ejip,
10 enggau pasal utai ti udah dikereja Iya ngagai dua iku raja bansa Amor di timur Sungai Jordan, Raja Sihon di Hesbon enggau Raja Og menua Basan ke merintah di Astarot.
11 Nya alai bala tuai kami enggau semua orang ke diau di menua kami, ngasuh kami nyendiaka bekal lalu mupuk kitu lalu betemu enggau nuan. Kami udah diasuh nyerahka diri bekereja ke nuan, lalu minta nuan ngaga sempekat enggau kami.
12 Peda nuan roti kami tu. Lebuh kami bekejang ari menua, bekal tu agi angat, tang peda nuan tu! Roti tu nyau rangkai sereta bekuap;
13 kambut wain tu endang agi baru lebuh kami ngisi iya enggau wain, tang diatu kambut tu nyau charik; lalu gari kami enggau kasut kami nyau jai magang, empa pengelama kami udah bejalai.”
14 Orang Israel makai pemakai sida mimit, lalu sida nadai betanya ngagai TUHAN.
15 Josua lalu ngaga sempekat pemaik enggau sida, besemaya enda munuh sida; lalu bala tuai orang Israel besumpah atas sempekat nya.
16 Tiga hari udah bekau sempekat nya disain, orang Israel lalu nemu orang nya endang diau semak sida, begulai enggau sida.
17 Nya alai orang Israel mupuk, lalu tiga hari udah nya, sida lalu datai ba nengeri ti alai orang nya diau, iya nya nengeri Gibeon, Chepirah, Berot enggau Kiriat-jearim.
18 Tang orang Israel enda nyerang sida, laban bala tuai sida udah besumpah enggau bala orang nya dalam nama TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel. Semua orang Israel lalu mutap ngelaban bala tuai sida.
19 Tang ku bala tuai nyaut, “Kitai udah besumpah enggau sida dalam nama TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel. Diatu kitai enda tau negu sida.
20 Tu utai ti deka dikereja kitai ngagai sida: kita enda munuh sida, ngambika Allah Taala enda ringat ngagai kitai, laban kitai udah besumpah enggau sida.”
21 Ku bala tuai bejaku ngagai sida, “Awakka sida idup.” Nya alai orang nya lalu bekereja ngambi kayu enggau nyauk ai ke orang Israel, nitihka pemutus penemu bala tuai.
22 Josua lalu mesanka orang Gibeon datai ngagai iya, lalu ku iya bejaku ngagai sida, “Nama kebuah kita ngelakar kami, lalu madahka diri diau jauh ari kami, taja pen kita diau begulai enggau kami?
23 Nya alai, diatu kita kena sumpah, lalu sekeda kita deka mengkang nyadi ulun, ngambi kayu api enggau nyauk ai ke rumah Allah Taala aku.”
24 Ku sida nyaut Josua, “Kami deka ngereja nya, tuan, laban kami nemu, TUHAN Allah Taala kita endang amat udah ngasuh nembiak Iya Moses meri semua menua tu ngagai kita, lalu munuh semua orang ke diau dalam menua tu lebuh kita majakka pejalai kita. Nya alai kami takutka kita. Nya kebuah kami ngereja tu.
25 Diatu kami dipegai kita: kereja aja meh ngagai kami utai ti patut ku ati kita.”
26 Nya alai, tu utai ti dikereja Josua ke sida: iya nyaga sida ari orang Israel; lalu orang Israel enda munuh sida.
27 Tang sehari nya Josua ngeletak sida bekereja nyadi ulun ngambi kayu enggau nyauk ai ke orang Israel, enggau ke alta Allah Taala. Sida mengkang ngereja pengawa nya nyentuk ngagai sehari tu ba endur ti dipilih TUHAN.
 
Bagi 10
Bansa Amor Alah
1 Lebuh Adonisedek, raja nengeri Jerusalem, ninga Josua udah ngalah sereta ngeruntuhka nengeri Ai, lalu udah ngereja ngagai raja nengeri nya baka ke udah dikereja Josua ngagai nengeri enggau raja nengeri Jeriko, enggau pasal orang nengeri Gibeon ti udah bebaik enggau orang Israel, lalu diau begulai enggau sida,
2 iya lalu balat amat takut, laban nengeri Gibeon nya nengeri ti besai, ngemesai sebuah ari nengeri ti diraja, lalu besai agi ari nengeri Ai, lalu semua orang di Gibeon endang orang ke tau serang magang.
3 Nya alai Raja Adonisedek ngirumka pesan ngagai Raja Hoham di Hebron, Raja Piram di Jarmut, Raja Japia di Lakis, enggau Raja Debir di Eglon. Ku iya,
4 “Datai kitu lalu saup aku; awakka kita nyerang Gibeon, laban nengeri nya udah bebaik enggau Josua sereta enggau orang Israel.”
5 Raja orang Amor ke lima iku nya, iya nya raja nengeri Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakis, enggau Eglon, lalu ngempuruka semua bala soldadu sida, ngelulung lalu nyerang nengeri Gibeon.
6 Orang di nengeri Gibeon lalu ngirumka pesan ngagai Josua ti diau ba kem di Gilgal: “Tuan, anang ninggalka kami! Datai jampat lalu idupka kami! Tulung kami; laban semua raja orang Amor ti diau di menua ti bebukit udah beserakup deka nyerang kami!”
7 Josua enggau semua bala soldadu iya, nyengkaum semua soldadu ti pemadu landik beperang, lalu angkat ari Gilgal.
8 Ku TUHAN bejaku ngagai Josua, “Anang takutka sida, laban Aku udah nyerahka sida ngagai nuan. Nadai siku sida tan ngelaban nuan.”
9 Josua enggau bala iya lalu bejalai semalam-malam nya ari Gilgal ngagai Gibeon, lalu ngenyit nyerang orang Amor.
10 TUHAN lalu ngasuh orang Amor begau abis ati lebuh sida meda bala soldadu orang Israel.Orang Israel lalu munuh mayuh amat sida di Gibeon, lalu begagaika sida nurun genting ba bukit di Bet-horon, lalu majak nyerang sida nyentuk ngagai Asekah enggau Makedah di selatan.
11 Lebuh bala orang bansa Amor benung belanda nurun genting nya ngerarika diri ari bala soldadu orang Israel, TUHAN lalu ngasuh tekang ujan batu ti besai ninggang sida di rantau jalai ngagai Asekah.Mayuh agi sida mati laban ujan batu nya ari ke dibunuh orang Israel.
12 Ba hari TUHAN nyerahka orang Amor ngagai jari orang Israel, Josua bejaku ngagai TUHAN; lalu ku iya bejaku di mua orang Israel, “Mata panas, anang nginsit ari atas Gibeon. Bulan, ngetu nuan ba atas Emperan Aijalon.”
13 Mata panas lalu enda nginsit, lalu bulan enda mindah nyentuk ngagai maya orang Israel udah malas munsuh sida.Pekara tu bisi ditulis dalam Bup Jasar.Mata panas lalu enda nginsit ari kebung langit, lalu enda padam sehari penuh.
14 Nadai hari udah kala baka nya, sebedau tauka udah lepas nya, alai Allah Taala ngasika jaku mensia; laban TUHAN Empu ke beperang ngarika orang Israel!
15 Udah nya, Josua enggau bala soldadu orang Israel lalu pulai ngagai kem sida di Gilgal.
 
Josua Nangkap Lima Iku Raja Bansa Amor
16 Tang raja bansa Amor ke lima iku nya ulih ngerarika diri lalu belalai dalam lubang gua di Makedah.
17 Orang lalu madahka ngagai Josua pasal raja lima iku nya ti udah ditemu belalai dalam lubang gua di Makedah.
18 Lalu ku Josua bejaku, “Baringka batu ti besai ngagai mua lubang gua nya, lalu asuh orang nyaga sida,
19 tang kita empu enda ibuh nyaga sida; titihka munsuh kita, lalu serang sida ari belakang. Anang nejuka sida tama ngagai nengeri sida empu, laban TUHAN Allah Taala kita udah nyerahka sida ngagai jari kita.”
20 Lebuh Josua enggau bala iya udah munuh mayuh amat orang Amor, datai ke sida nyau deka abis lus, lalu lebuh sida ke agi idup ulih ngerarika diri ngagai nengeri sida ke bekuta,
21 semua bala Josua lalu pulai ngagai iya ba kem sida di Makedah. Nadai orang di menua nya berani bejaku ngelaban orang Israel.
22 Udah nya Josua lalu bejaku, “Buka mua lubang gua nya, lalu bai raja ke lima iku nya ngagai aku.”
23 Mua lubang gua nya lalu dibuka, lalu raja nengeri Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakis, enggau Eglon diambi pansut ari lubang gua nya,
24 lalu dibai ngagai Josua. Josua lalu mesanka semua lelaki orang Israel ngagai iya, lalu ngasuh bala pemesai ti udah bejalai enggau iya, ngindik rekung raja lima iku nya. Sida lalu ngereja nya.
25 Udah nya Josua lalu bejaku ngagai bala pemesai nya, “Anang takut tauka lemi semengat; kita enda tau enda kering sereta berani, laban tu utai ti deka dikereja TUHAN ngagai semua munsuh ke dilaban kita.”
26 Udah nya Josua munuh raja lima iku nya, lalu ngantung sida ari lima batang kayu, lalu bangkai sida mengkang digantung dia nyentuk ngagai lemai.
27 Lebuh padam mata panas lemai nya, sida nurunka bangkai sida nya, lalu muai sida ngagai lubang gua ti udah alai sida belalai. Batu ti besai lalu diengkah ba mua lubang gua nya, lalu batu nya mengkang dia datai ke sehari tu.
 
Josua Ngalahka Mayuh Agi Menua Orang Bansa Amor
28 Sehari nya Josua nyerang lalu ngalahka Makedah, lalu munuh semua orang enggau raja sida di nengeri nya.Nadai siku sida ditejuka idup.Iya ngereja ngagai raja nengeri Makedah baka ke udah dikereja iya ngagai raja Jeriko.
29 Udah nya Josua enggau semua soldadu orang Israel bejalai ari Makedah ngagai Libnah, lalu nyerang nengeri nya.
30 TUHAN mega nyerahka nengeri enggau raja nengeri nya ngagai jari orang Israel, lalu Josua ngalahka nengeri nya.Semua orang di nengeri nya abis dibunuh.Nadai siku ti ditejuka idup.Josua ngereja ngagai raja nengeri nya baka ke udah dikereja iya ngagai raja nengeri Jeriko.
31 Udah nya, Josua enggau semua soldadu orang Israel mansang ari Libnah ngagai Lakis, ngelulung lalu nyerang nengeri nya.
32 TUHAN nyerahka Lakis ngagai jari orang Israel, lalu Josua ngalahka nengeri nya ba hari ti kedua.Iya nyerang nengeri nya, munuh semua orang ke diau dia, baka ke udah dikereja iya ngagai Libnah.
33 Udah nya Raja Horam ke merintah di Geser datai nulung Lakis, tang Josua ngalahka iya enggau bala soldadu iya, ngeluska semua sida.
34 Udah nya, Josua enggau semua orang Israel mansang ari Lakis ngagai Eglon, ngelulung lalu nyerang nengeri nya.
35 Sida ngalahka nengeri nya sehari nya, lalu munuh semua orang dia, baka ke udah dikereja iya di Lakis.
36 Udah nya, Josua enggau semua orang Israel mansang ari Eglon ngagai Hebron, nyerang
37 lalu ngalahka nengeri nya.Sida munuh raja nengeri nya enggau semua orang ke diau di nengeri nya, enggau semua orang ke diau di nengeri ti mit ti semak nengeri nya.Nadai siku orang dia ditejuka idup, baka ke udah dikereja iya di Eglon, lalu iya ngerusak semua nengeri nya.
38 Udah nya Josua enggau semua orang Israel nikal ngagai Debir, lalu nyerang nengeri nya.
39 Iya ngalahka nengeri nya, sama enggau raja nengeri nya enggau semua nengeri ti mit semak dia. Sida munuh semua orang dia. Josua ngereja ngagai Debir baka ke udah dikereja iya ngagai Hebron enggau ngagai Libnah enggau ngagai raja sida.
40 Josua ngalahka semua menua nya, iya nya, menua ti bebukit, menua ti rangkai di selatan, menua ti emperan, enggau menua ti ba tisi bukit, enggau semua raja sida; iya enda nejuka sida idup, tang munuh semua sida, nitihka asuh TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel.
41 Josua ngalahka sida kenyau ari Kades-barnea nyentuk ngagai Gasa, enggau semua menua Gosen, nyentuk ngagai Gibeon.
42 Josua ngalahka semua raja enggau menua ti diperintah sida dalam siti kayau aja, laban TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel beperang ngarika orang Israel.
43 Udah nya, Josua enggau bala soldadu orang Israel pulai ngagai kem sida di Gilgal.
 
Bagi 11
Josua Ngalahka Jabin Enggau Orang Ke Setanah Enggau Iya
1 Lebuh Raja Jabin di Hasor ninga nya, iya lalu mesanka Raja Jobap di Madon, enggau raja ke merintah di Simron, enggau raja ke merintah di Aksap,
2 enggau bala raja ke di menua ti bebukit, di menua Arabah ti tunga ke selatan ari Chinerot, enggau raja ke ba Lebak Jordan, enggau raja ke di Napot-dor di barat.
3 Iya mega mesanka orang Kanaan ti diau ba tebing barat enggau ba tebing timur Sungai Jordan, orang Amor, orang Iti, Peris, enggau orang Jebus ti diau di menua ti bebukit, enggau orang Ibi ti diau ba kaki Bukit Hermon di menua Mispah.
4 Sida datai mai semua bala soldadu sida, ngemayuh pasir ti ba tebing tasik, enggau mayuh amat kuda enggau kerita perang.
5 Semua bala raja nya berakupka semua bala soldadu sida, lalu nirika kem sida ba Sungai Merom, deka nyerang orang Israel.
6 TUHAN lalu bejaku ngagai Josua, “Anang takutka sida, laban ba urung maya tu pagila Aku deka munuh semua sida, lalu nyerahka sida ngagai orang Israel.Kita enda tau enda mutuska rakat kuda sida, lalu nunu kerita perang sida.”
7 Nya alai Josua enggau semua bala soldadu orang Israel lalu ngenyit nyerang sida ba Sungai Merom.
8 TUHAN lalu nyerahka sida ngagai jari orang Israel.Orang Israel lalu munuh sida lalu begagaika sida nyentuk ngagai Misrepot-maim enggau Sidon, lalu tunga ke timur nyentuk ngagai lebak Mispah.Orang Israel munuh sida, datai ke nadai siku sida agi idup.
9 Josua ngereja ngagai sida nitihka asuh TUHAN.Iya mutuska rakat kuda sida, lalu nunu kerita perang sida.
10 Josua nikal lalu ngalahka Hasor sereta munuh raja nengeri nya; laban Hasor nya indu nengeri menua nya.
11 Sida munuh semua orang ke diau dia abis lengis.Nadai orang dia ditejuka idup, lalu nengeri nya ditunu.
12 Josua ngalahka semua nengeri nya enggau raja sida, munuh semua orang dalam semua nengeri nya, nitihka asuh Moses ke nembiak TUHAN.
13 Tang orang Israel enda nunu nengeri ti digaga ba atas munggu, kelimpah ari Hasor, ti ditunu Josua.
14 Orang Israel ngambi semua utai ti berega enggau semua jelu tupi ari semua nengeri nya, ke sida empu. Tang sida munuh semua orang ke diau dia. Semua orang nya abis dibunuh sida.
15 TUHAN udah meri atur ngagai nembiak Iya Moses, nya alai Moses meri atur nya ngagai Josua, lalu Josua udah nitihka atur nya. Iya ngereja semua utai ti udah dipesanka TUHAN ngagai Moses.
 
Menua Ti Dialahka Josua
16 Nya alai Josua ngalahka semua menua nya, iya nya menua ti bebukit, enggau menua ti ba kaki bukit, ti di utara enggau di selatan, semua menua di Gosen, enggau menua ti rangkai tunga ke selatan menua nya, enggau Lebak Jordan.
17-18 Menua nya berengkah ari Bukit Halak di selatan semak Edom, nyentuk ngagai Baal-gat di utara, dalam lebak Lebanon ti tunga ke selatan Bukit Hermon. Josua lama amat beperang ngelaban bala raja di menua nya, tang iya ngalahka semua sida, lalu munuh sida.
19 Ka semina Gibeon aja nengeri ti bebaik enggau orang Israel, ti alai sekeda orang Ibi diau. Semua sida ti bukai alah magang dalam perang nya.
20 Laban TUHAN udah ngasuh sida kieh deka ngelaban orang Israel, ngambika semua sida dibunuh magang enggau nadai pengasih, munyi ti udah dipesanka TUHAN ngagai Moses.
21 Lebuh maya nya Josua mansang lalu ngerusak orang? Anakim, ke datai ari menua ti bebukit, iya nya ari Hebron, Debir, Anap, enggau ari semua menua ti bebukit di menua Judah, enggau ari menua ti bebukit di menua Israel. Josua ngerusak semua sida, enggau nengeri sida.
22 Nadai orang? Anakim agi idup di menua Israel. Semina di Gasa, di Gat, enggau di Asdot aja sekeda sida agi idup.
23 Josua ngalahka semua menua nya, munyi ti udah dipesanka TUHAN ngagai Moses.Josua meri menua nya ngagai orang Israel nyadika menua sida empu, lalu magi menua nya ngagai raban bansa orang Israel.
Orang Israel lalu ngetu beperang.
 
Bagi 12
Bala Raja Ke Udah Dialahka Moses
1 Orang Israel udah ngalahka, sereta nguan menua ti tunga ke timur Sungai Jordan, berengkah ari Lebak Arnon mudik Sungai Jordan nyentuk ngagai Bukit Hermon di utara.Sida udah ngalahka dua iku raja.
2 Siku nya Sihon, raja orang Amor ke merintah di Hesbon. Menua ti diperintah iya nyengkaum setengah ari menua Giliat: berengkah ari Aroer (ti ba tisi Lebak Arnon) enggau ari nengeri ti ba tengah lebak nya, nyentuk ngagai Sungai Jabok, ti nyadika garis entara menua Amon.
3 Menua nya nyengkaum Lebak Jordan berengkah ari Tasik Galili terus ke selatan ngagai Bet-jesimot (ti tunga ke timur Tasik Mati) lalu nuju terus ngagai kaki Bukit Pisgah.
4 Sida mega udah ngalahka Raja Og di Basan, ke pengabis iya ari bansa orang Repaim. Raja Og ti diau di Astarot enggau di Edrei.
5 Menua ti diperintah iya nyengkaum Bukit Hermon, Salekah, enggau semua menua Basan nyentuk ngagai garis entara menua Gesur enggau Maka, sereta enggau setengah menua Giliat, nyentuk ngagai garis entara menua Raja Sihon di Hesbon.
6 Raja dua iku nya udah dialahka Moses enggau orang Israel.Moses, ke nembiak TUHAN, udah meri menua nya ngagai raban bansa Reuben enggau raban bansa Gat, enggau setengah ari raban bansa Manasi, nyadika menua sida.
 
Bala Raja Ke Udah Dialahka Josua
7 Josua enggau orang Israel udah ngalahka semua raja di menua tunga ke barat Sungai Jordan, berengkah ari Baal-gat ba lebak Lebanon nyentuk ngagai Bukit Halak di selatan semak Edom.Josua magi lalu meri menua nya ngagai raban bansa orang Israel, nyadika menua sida.
8 Menua ti dibagi nya nyengkaum menua ti bebukit, kaki bukit di barat, Lebak Jordan, enggau kaki bukit ti ba emperan nya, serimbing bukit ti muak ke timur sungai nya, enggau menua ti rangkai di selatan. Menua tu udah diuan orang Iti, orang Amor, orang Kanaan, orang Peris, orang Ibi enggau orang Jebus.
9 Orang Israel udah ngalahka raja ke megai nengeri Jeriko, Ai (semak Betel),
10 Jerusalem. Hebron,
11 Jarmut, Lakis,
12 Eglon, Geser,
13 Debir, Geder,
14 Hormah, Arat,
15 Libnah, Adulam,
16 Makedah, Betel,
17 Tapuah, Heper,
18 Apek, Lasaron,
19 Madon, Hasor,
20 Simron-meron, Aksap,
21 Taanak, Megido,
22 Kedes, Joknim (di Karmel),
23 Dor (ba tebing tasik), Goim (di menua Galili),
24 enggau Tirsah - tiga puluh satu iku raja semua iya.
 
Bagi 13
Menua Ti Deka Dialahka Orang Israel
1 Nyadi Josua diatu nyau udah tuai. TUHAN lalu bejaku ngagai iya, “Nuan diatu nyau tuai, tang menua ti deka diambi kita agi mayuh,
2 nyengkaum semua menua Pilistin enggau menua Gesur,
3 enggau semua menua orang Abim ti tunga ke selatan.(Menua ti berengkah ari sungai Sihor, ba entara menua Ejip, nyentuk ngagai garis entara menua Ekron di utara, nya diempu orang Kanaan.Bala raja orang Pilistin diau di Gasa, Asdot, Askelon, Gat, enggau Ekron.)
4 Tu mega menua ti deka dialahka orang Israel: semua menua orang Kanaan, enggau menua Mearah (ti diempu orang Sidon), nyentuk ngagai Apek, ba garis entara menua orang Amor;
5 semua menua orang Gebal; semua menua Lebanon ti tunga ke timur, berengkah ari Baal-gat ti tunga ke selatan Bukit Hermon, ngagai Lebo-hamat.
6 Tu nyengkaum semua menua ti diuan orang Sidon ti diau ba menua ti bebukit ba entara Bukit Lebanon enggau Misrepot-maim.Aku deka muru semua bansa orang nya lebuh orang Israel nyerang.Kita enda tau enda magi menua nya ngagai orang Israel, nitihka jaku Aku ngagai nuan.
7 Nya alai bagi diatu menua tu ngagai semilan bengkah raban bansa orang Israel enggau setengah ari raban bansa Manasi, ngambika menua nya diempu sida.”
 
Bedua Menua Muak Ke Timur Sungai Jordan
8 Raban bansa Reuben enggau raban bansa Gat enggau setengah ari raban bansa Manasi udah nerima menua ti udah diberi Moses, ke nembiak TUHAN, ngagai sida.Menua nya di timur Sungai Jordan.
9 Menua sida berengkah ari Aroer (ti ba tisi Lebak Arnon) enggau nengeri ti ba tengah-tengah Lebak nya, lalu nyengkaum semua emperan ti ba atas bukit berengkah ari Medeba nyentuk ngagai Dibon.
10 Menua nya lalu terus ngagai garis entara menua Amon, lalu nyengkaum semua nengeri ti udah diperintah raja orang? Amor ke benama Sihon, ti udah merintah di Hesbon.
11 Menua nya nyengkaum Giliat, menua Gesur enggau menua Maka, semua Bukit Hermon, enggau semua menua Basan nyentuk ngagai Saleka.
12 Menua nya nyengkaum menua ti udah diperintah Raja Og, pengabis orang? Repaim, ti udah diau di Astarot enggau di Edrei. Moses udah ngalahka bansa orang tu lalu udah muru sida.
13 Tang orang Israel enda muru orang ke diau di Gesur enggau di Maka.Orang nya agi diau di menua Israel.
14 Moses enda meri menua ngagai raban bansa Lewi laban munyi ti udah dipadahka TUHAN ngagai Moses, sida nerima ungkup ari piring tunu ba alta ke TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel, nyadika pesaka sida.
 
Menua Ti Diberi Ngagai Reuben
15 Moses udah meri sebagi ari menua nya ngagai suku raban bansa ti ari raban bansa Reuben nyadika pesaka sida.
16 Menua sida nya berengkah ari Aroer (ti ba tisi Lebak Arnon) enggau nengeri ti ba tengah-tengah lebak nya, nyengkaum semua emperan ti ba atas bukit ti ngelingi Medeba.
17 Menua nya nyengkaum Hesbon enggau semua nengeri ti ba emperan ti ba atas bukit, iya nya, Dibon, Bamot-baal, Bet-baal-meon,
18 Jahas, Kedemot, Mepat,
19 Kiriataim, Sibmah, Seret Sahar ti ba munggu ti ba lebak nya,
20 Bet-peor, Serimbing bukit ba Bukit Pisgah, enggau Bet-jesimot,
21 enggau semua nengeri ti ba emperan ti ba atas bukit, enggau semua menua ti udah diperintah Sihon, raja orang? Amor ke merintah di Hesbon. Moses udah ngalahka iya, sereta ngalahka bala raja orang Midian, iya nya Ebi, Rekem, Sur, Hur, enggau Reba.Semua sida nya udah nyadi pemerintah ke menua ti diperintah Raja Sihon.
22 Siku ari orang ke dibunuh orang Israel nya tukang tilit ke benama Balaam anak Beor.
23 Sungai Jordan nyadika garis entara menua di barat ke raban bansa Reuben. Nya alai nya meh nengeri enggau nengeri ti mit ti udah diberi ngagai orang ke ari ruang bilik raban bansa Reuben, nyadika pesaka sida.
 
Menua Ti Diberi Ngagai Gat
24 Moses udah mega meri sebagi ari menua nya ngagai orang ke ari ruang bilik raban bansa Gat nyadika pesaka sida.
25 Menua sida nyengkaum Jaser enggau semua nengeri ti di Giliat, setengah menua Amon nyentuk ngagai Aroer, ti muak ke timur Rabah.
26 Menua sida berengkah ari Hesbon ngagai Ramat-mispeh enggau Betonim, ari Mahanaim ngagai garis entara menua Lo-debar.
27 Ba Lebak Jordan, menua nya nyengkaum Bet-haram, Bet-nimrah, Sukot, enggau Sapon, enggau teda menua ti udah diperintah Raja Sihon di Hesbon.Sungai Jordan nyadika garis entara menua sida muak ke barat, nyentuk ngagai Tasik Galili di utara.
28 Nya meh nengeri enggau nengeri ti mit ti udah diberi ngagai raban bansa Gat nyadika pesaka sida nitihka ripih suku raban bansa sida.
 
Menua Ti Diberi Ngagai Manasi Di Timur
29 Moses udah meri sebagi menua ngagai setengah ari orang ke ari ruang bilik raban bansa Manasi nyadika pesaka sida.
30 Menua sida berengkah ari Mahanaim, lalu nyengkaum semua menua Basan, iya nya semua menua ti udah diperintah Og, raja Basan, enggau semua enam puluh buah Tumpuk Pendiau Jair di Basan.
31 Menua nya nyengkaum setengah ari menua Giliat, enggau Astarot enggau Edrei, ti udah nyadi indu nengeri ke menua ti diperintah Og di Basan.Semua nya udah diberi ngagai setengah ari suku raban bansa ti diturunka Machir anak Manasi.
32 Nya meh jalai Moses magi menua ti di timur nengeri Jeriko, enggau di timur Sungai Jordan, lebuh iya agi bepalan ba emperan menua Moap.
33 Tang Moses enda meri menua ngagai raban bansa Lewi.Iya madahka pesaka sida nya ungkup ari piring ti diberi ngagai TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel.
 
Bagi 14
Magi Menua Tunga Ke Barat Sungai Jordan
1 Utai ti deka disebut diatu nya cherita pasal jalai menua Kanaan ti tunga ke barat Sungai Jordan dibagi ngagai orang Israel.Orang ke magi menua nya ngagai orang Israel nya Imam Eleasar, Josua anak Nun, enggau bala tuai bilik ari raban bansa orang Israel.
2 Munyi ti udah dipesanka TUHAN ngagai Moses, menua ti diungkupka ngagai semilan setengah raban bansa di barat Sungai Jordan, deka dibagi ngena chara bechabut undi.
3-4 Moses udah meri menua di timur Sungai Jordan ngagai dua setengah raban bansa. (Peturun Josep dibagi ngagai dua raban bansa: Manasi enggau Epraim.) Tang Moses enda meri menua ngagai orang Lewi. Sida semina nerima nengeri alai diau, sama enggau padang ke jelu sapi enggau jelu bedus sida.
5 Orang Israel magi menua nya nitihka pesan TUHAN ngagai Moses.
 
Hebron Diberi Ngagai Kalep
6 Raban bansa Judah lalu datai ngagai Josua di Gilgal.Kalep anak Jepuneh, ari raban peturun Kenas, lalu bejaku ngagai Josua, “Nuan nemu utai ti udah disebut TUHAN ngagai nabi Moses di Kades-barnea pasal tua.
7 Umur aku empat puluh taun lebuh Moses ke nembiak TUHAN ngasuh aku bejalai ari Kades-barnea matau menua tu. Aku mai berita ti bendar ngagai iya.
8 Tang orang ke bejalai enggau aku ngemba orang mayuh. Tang aku udah tetap ati deka ngasika TUHAN Allah Taala aku.
9 Nyadi laban aku udah tetap ati deka ngasika TUHAN, Moses besemaya, madahka aku enggau peturun aku deka nerima menua ti udah kena indik kaki aku, nyadika pesaka kami.
10 Tang diatu nyau deka bulih empat puluh lima taun TUHAN udah nyebut nya ngagai Moses. Iya nyebut nya lebuh orang Israel benung bejalai nengah menua puang, lalu TUHAN, nitihka semaya Iya, udah ngasuh aku meruan idup ngelamatu. Peda nuan aku diatu! Umur aku nyau lapan puluh lima taun
11 lalu aku diatu agi kering baka aku ke menya lebuh Moses ngasuh aku bejalai.Pengering aku diatu agi baka pengering aku menya, kena aku beperang enggau ngereja utai bukai.
12 Nya alai, beri ngagai aku diatu menua ti bebukit ti udah disemaya TUHAN lebuh aku enggau bala aku madahka berita nya ngagai nuan menya. Lebuh maya nya menya kami udah madahka ngagai nuan pasal bansa orang Anakim ti diau dalam nengeri ti besai sereta bekuta.TUHAN nyangka deka enggau aku, lalu aku ulih muru sida pansut, munyi ti dipadahka TUHAN.”
13 Josua lalu merekatka Kalep anak Jepuneh, lalu meri nengeri Hebron ngagai iya nyadika pesaka iya.
14 Hebron mengkang diempu peturun Kalep anak Jepuneh ke ari raban peturun Kenas, laban iya udah tetap ati ngasika TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel.
15 Sebedau nya suba, Hebron dikumbai nengeri Arba. (Arba nya orang Anakim ti pemadu kering.) Menua lalu nadai agi pengachau.
 
Bagi 15
Menua Ti Diberi Ngagai Judah
1 Ruang bilik ari raban bansa Judah nerima sebagi ari menua nya baka tu:
Menua nya nganchau tunga ke pengabis ujung menua puang Sin di selatan, ba garis entara menua enggau Edom.
2 Garis entara menua di selatan berengkah ari ujung selatan Tasik Mati,
3 nuju ke selatan ari Genting Akrabim, terus ngagai Sin, nengah selatan Kades-barnea, mansa Hesron lalu terus ngagai Adar, nguing ngagai Karka,
4 terus ngagai Asmon, lalu niti sungai ti ba garis entara menua enggau orang Ejip, ngagai Tasik Tengah, alai garis entara menua nya tepantup. Nya garis entara menua Judah di selatan.
5 Di timur, garis entara menua nya ba Tasik Mati, terus ke atas ngagai endur alai Sungai Jordan betemu enggau Tasik Mati. Garis entara menua di utara berengkah ba endur nya,
6 terus ke atas ngagai Bet-hoglah, lalu nuju ke utara gerinjing bukit ti ari atas Lebak Jordan. Ari nya garis entara menua nya lalu nuju ngagai Batu Bohan (Bohan nya anak Reuben),
7 ari Emperan Penusah ke atas ngagai Debir, lalu nguing tunga ke utara ngagai Gilgal, ti di seberai Genting Adumim ti ba tisi selatan lebak nya. Ari nya garis entara menua nya lalu nuju ngagai mata ai ti di En-semes, terus ngagai En-rogel,
8 lalu mudik Lebak Hinom ba tisi bukit ari selatan alai nengeri Jerusalem ti diempu orang Jebus bediri. Garis entara menua nya lalu terus ngagai tuchung bukit ti di barat Lebak Hinom, ba ujung selatan Lebak Repaim.
9 Ari nya garis entara menua nya lalu nuju ngagai Mata Ai Neptoah, lalu terus ngagai genturung nengeri ti semak Bukit Epron. Dia garis entara menua nya lalu nguing tunga ngagai Baalah (iya nya, Kiriat-jearim),
10 alai iya ke lalu musin mansa Baalah ari barat, nuju ngagai menua ti bebukit di menua Edom, terus mansa ari selatan Bukit Jearim (tauka Kesalon), lalu nurun ngagai Bet-semes, terus mansa Timnah.
11 Garis entara menua nya lalu nuju ngagai bukit ti di utara Ekron, nguing tunga ngagai Sikeron, mansa Bukit Baalah, lalu terus ngagai Jabnil. Garis entara menua nya lalu tepantup ba Tasik Tengah,
12 ti lalu nyadi garis entara menua di barat. Nya meh menua alai ruang bilik raban bansa Judah diau.
 
Kalep Ngalahka Hebron Enggau Debir
13 Munyi ti udah dipesanka TUHAN ngagai Josua, sebagi ari menua Judah lalu diberi ngagai Kalep anak Jepuneh, ke ari raban bansa Judah. Iya nerima Hebron, iya nya nengeri ti udah diempu Arba, orang ke nurunka bansa Anakim.
14 Kalep muru bala peturun Anak ari nengeri nya, iya nya bala raban peturun Sheshai, Ahinam enggau Talmai.
15 Iya angkat ari nya lalu mansang nyerang orang ke diau di Debir.(Nengeri nya dulu suba dikumbai Kiriat-seper.)
16 Ku Kalep bejaku, “Aku deka meri anak dara aku Aksah nyadika bini orang ke ulih ngalahka Kiriat-seper.”
17 Otnil, anak lelaki menyadi Kalep ke benama Kenas lalu ngalahka nengeri nya. Nya alai Kalep meri anak dara iya Aksah nyadika bini Otnil.
18 Ba hari Otnil seduai Kenas nikah, Otnil mujuk Kenas? minta sebidang tanah ari apai iya. Kenas nurun ari keledai iya.Kalep lalu nanya iya, “Nama utai ti dikedekaka nuan?”
19 Kenas lalu nyaut, “Aku minta dua tiga iti telaga, laban menua ti diberi nuan ngagai aku nadai ai.” Nya alai Kalep meri ngagai Kenas mata ai ti di ulu enggau di ili.
 
Nengeri Judah
20 Nya meh menua ti diterima ruang bilik raban bansa Judah nyadika pesaka sida.
21 Nengeri ti pengabis iya jauh di selatan nya nengeri ti semak garis entara menua enggau Edom, iya nya Kabsel, Eder, Jagur,
22 Kinah, Dimonah, Adahah,
23 Kedes, Hasor, Itnan,
24 Sip, Telem, Bealot,
25 Hasor-hadata, Keriot-hesron (tauka Hasor),
26 Amam, Sema, Moladah,
27 Hasar-gadah, Hesmon, Bet-pelet,
28 Hasar-sual, Beer-seba, Bisiotiah,
29 Baalah, Im, Hormah,
30 Eltolat, Chesil, Hormah,
31 Siklak, Madmanah, Sansana,
32 Lebaot, Silhim, Ain, enggau Rimon - dua puluh semilan buah nengeri semua iya, nyengkaum nengeri ti mit ti ngelingi nengeri nya.
33 Nengeri ti ba kaki bukit nya Esta-ol, Sorah, Asnah,
34 Sanoah, En-ganim, Tapuah, Enam,
35 Jarmut, Adulam, Soko, Asekah,
36 Saraim, Aditaim, Gederah, enggau Gederotaim - empat belas buah nengeri semua iya, nyengkaum nengeri ti mit ti ngelingi nengeri nya.
37 Nengeri ti bukai nyengkaum Senan, Hadasah, Mikdal-gat,
38 Dilean, Mispah, Jokte-el,
39 Lakis, Boskat, Eglon,
40 Kabon, Lahmam, Chitlis,
41 Gederot, Bet-dagon, Namah, enggau Makedah - enam belas buah nengeri semua iya, nyengkaum nengeri ti mit ti ngelingi nengeri nya.
42 Nengeri ti bukai nya Libnah, Eter, Asan,
43 Iptah, Asnah, Nesib,
44 Keilah, Aksip, enggau Maresah - semilan buah nengeri semua iya, nyengkaum nengeri ti mit ti ngelingi nengeri nya,
45 Ekron enggau nengeri ti mit enggau genturung pendiau ti ngelingi Ekron,
46 enggau semua nengeri ti besai, enggau ti mit semak Asdot, berengkah ari Ekron nyentuk ngagai Tasik Tengah.
47 Nengeri ti bukai nya Asdot enggau Gasa, nyengkaum nengeri ti mit enggau genturung pendiau sida, nyentuk ngagai sungai ti ba garis entara menua Ejip enggau tebing Tasik Tengah.
48 Di menua ti bebukit, nengeri nya nyengkaum Samir, Jatir, Sokoh,
49 Danah, Kiriat-seper (tauka Debir),
50 Anap, Estemoa, Anim,
51 Gosen, Holon, enggau Giloh - sebelas buah nengeri semua iya, nyengkaum nengeri ti mit ti ngelingi sida.
52 Nengeri bukai nyengkaum Arab, Dumah, Esan,
53 Janim, Bet-tapuah, Apekah,
54 Humtah, Hebron, enggau Sior - semilan buah nengeri semua iya, nyengkaum nengeri ti mit ti ngelingi sida;
55 Nengeri Maon, Karmel, Sip, Jutah,
56 Jesril, Jokdim, Sanoah,
57 Kain, Gibe-ah enggau Timnah - sepuluh buah nengeri semua iya, nyengkaum nengeri ti mit ti ngelingi nengeri nya.
58 Nengeri Halhul, Bet-sur, Gedor,
59 Marat, Bet-anot enggau Eltekon - enam buah nengeri semua iya, nyengkaum nengeri ti mit ti ngelingi nengeri nya.
60 Nengeri Kiriat-baal (tauka Kiriat-jearim) enggau Rabah - dua buah nengeri, nyengkaum nengeri ti mit ti ngelingi nengeri nya.
61 Di menua puang: nengeri Bet Arabah, Midin, Sekakah,
62 Nibsan, nengeri Garam, enggau En-gedi - enam buah nengeri semua iya, nyengkaum nengeri ti mit ti ngelingi nengeri nya.
63 Tang raban bansa Judah enda ulih muru orang Jebus ti diau di Jerusalem. Orang Jebus agi mengkang diau dia begulai enggau orang Judah nyentuk ngagai
sehari tu.
 
Bagi 16
Menua Ti Diberi Ngagai Epraim Enggau Manasi Di Barat
1 Garis entara menua ari selatan menua ti diberi ngagai peturun Josep berengkah ari Sungai Jordan semak Jeriko, ba endur ti tunga ke timur mata ai Jeriko, lalu nuju tunga ngagai menua puang.Garis entara menua nya ngerejang ari Jeriko, niki ngagai menua ti bebukit nyentuk ngagai Betel.
2 Ari Betel, garis entara menua nya nuju ngagai Lus, terus ngagai Atarot, ti alai orang Arki diau.
3 Garis entara menua nya lalu nuju ke barat ngagai menua Japlet, nyentuk ngagai Bet-horon Ili.Ari nya garis entara menua nya nuju terus ngagai Geser, lalu tepantup ba Tasik Tengah.
4 Peturun Josep, iya nya raban bansa Epraim enggau raban bansa Manasi di barat nerima menua nya nyadika pesaka sida.
 
Epraim
5 Tu menua ke raban peturun ari raban bansa Epraim. Garis entara menua sida berengkah ari Atarot nuju ke timur ngagai Bet-horon Ulu,
6 lalu ari nya nuju ngagai Tasik Tengah.Mikmetat nya tunga ke utara ari menua sida.Tunga ke timur, garis entara menua nya nguing ngagai Tanah Siloh, lalu terus ari nya ngagai timur nengeri Janoah.
7 Garis entara menua nya lalu nurun ari Janoah ngagai Atarot enggau Narah, terus ngagai Jeriko, lalu tepantup ba Sungai Jordan.
8 Garis entara menua nya lalu ngerejang ke barat ari Tapuah ngagai Sungai Kanah, lalu tepantup ba Tasik Tengah. Nya meh menua ti udah diberi ngagai ruang bilik raban bansa Epraim nyadika pesaka sida,
9 nyengkaum sekeda nengeri ti mit enggau genturung pendiau ti dalam kandang menua Manasi, tang diberi ngagai orang ari raban bansa Epraim.
10 Tang sida enda muru orang Kanaan ti diau di Geser. Nya alai, orang Kanaan mengkang diau begulai enggau orang ari raban Epraim nyentuk ke sehari tu, tang orang Kanaan udah dipejalka bekereja nyadi ulun.
 
Bagi 17
Menua Manasi Di Barat
1 Sebagi ari menua ti di barat Sungai Jordan udah diberi ngagai sekeda ruang bilik orang ke ari peturun anak tuai Josep ke benama Manasi.Machir apai Giliat nya anak tuai Manasi, lalu iya nya orang ke tau serang. Nya alai, menua Giliat enggau Basan, ti di timur Sungai Jordan, diberi ngagai Machir.
2 Menua ti di barat Sungai Jordan udah diberi ngagai ruang bilik Manasi ti bukai, iya nya ngagai ruang bilik Abieser, Helek, Asril, Sekem, Heper, enggau Semida. Sida tu peturun ti lelaki ari Manasi anak Josep, lalu sida tu nyadi tuai bilik sida.
3 Selopehat, anak Heper, anak Giliat, anak Machir, anak Manasi, nadai anak lelaki, tang semina bisi anak indu. Nama sida nya Mahlah, Noah, Hoklah, Milkah, enggau Tirsah.
4 Sida mansang ngagai Imam Eleasar, enggau ngagai Josua anak Nun, enggau ngagai bala tuai bansa, ku sida, “TUHAN udah ngasuh Moses meri ngagai kami sebagi ari menua tu nyadika pesaka kami, baka kaban belayan kami ke lelaki.” Nya alai, munyi ti udah diasuh TUHAN, sida diberi menua baka kaban belayan sida ke lelaki.
5 Nya kebuah Manasi nerima sepuluh iti ungkup, nambahka Giliat enggau Basan di timur Sungai Jordan,
6 laban peturun iya ti indu enggau peturun iya ti lelaki sama diberi menua. Menua Giliat udah diberi ngagai peturun Manasi ti bukai.
7 Menua Manasi berengkah ari Aser ngagai Mikmetat, tunga ke timur Sekem.Garis entara menua nya lalu nuju ke selatan nyengkaum orang ke di En-tapuah.
8 Menua ti ngelingi Tapuah diempu Manasi, tang nengeri Tapuah, ti ba garis entara menua, diempu peturun Epraim.
9 Ari nya garis entara menua nya nurun ngagai sungai Kanah.Nengeri ti tunga ke selatan sungai nya, diempu Epraim, taja pen nengeri nya dalam menua Manasi.Garis entara menua Manasi lalu ngili tebing utara sungai nya, lalu tepantup ba Tasik Tengah.
10 Nya alai menua Epraim nya muak ke selatan, lalu menua Manasi muak ke utara sungai nya, lalu Tasik Tengah nyadika garis entara menua di barat. Menua Aser nya tunga ke barat utara, lalu menua Isakar nya tunga ke timur utara.
11 Tang dalam menua Isakar enggau menua Aser, Manasi bempu nengeri Bet-san enggau Iblim, nyengkaum nengeri ti mit ti ngelingi nengeri nya, enggau nengeri Dor (ti ba tebing tasik) Endor, Taanak, Megido, enggau nengeri ti ngelingi sida.
12 Tang orang ari raban bansa Manasi enda teburuka orang ke diau dalam nengeri nya, nya alai orang Kanaan mengkang diau dia.
13 Indah lebuh orang Israel nyau mansang kering agi, deh sida enda muru semua orang Kanaan, tang mejalka sida bekereja nyadi ulun sida.
 
Epraim Enggau Raban Bansa Manasi Di Barat Minta Menua Ti Besai Agi
14 Ku bala peturun Josep bejaku enggau Josua, “Nama kebuah nuan meri kami semina sebagi aja ari menua tu nyadika pesaka kami? Tubuh kami mayuh, laban TUHAN udah merekatka kami.”
15 Ku Josua nyaut, “Enti kita amat ngemayuh nya, lalu menua ti bebukit di Epraim kelalu sekut alai kita diau, kita patut mansang ngagai utan di menua orang Peris enggau menua orang Repaim, lalu berimba menua nya ke diri empu.”
16 Ku sida nyaut, “Menua ti bebukit nya enda chukup ke kami, tang orang Kanaan ti diau ba emperan, ti diau di Bet-san enggau dalam nengeri ti mit ti ngelingi Bet-san, enggau sida ke diau ba Lebak Jesril, bisi kerita perang ti digaga ari besi.”
17 Ku Josua bejaku enggau raban bansa Epraim, sereta enggau raban bansa Manasi ti di barat, “Kita endang amat mayuh tubuh, lalu kita pen kering.Kita deka diberi lebih ari siti bagi.
18 Menua ti bebukit deka diempu kita. Taja pen menua nya agi utan, kita enda tau enda berimba menua nya, lalu bempu iya ari ujung siti ngagai ujung siti. Nyadi pasal orang Kanaan, kita enda tau enda muru sida, taja pen sida bisi kerita perang ti digaga ari besi, lalu taja pen bansa sida kering.”
 
Bagi 18
Teda Menua Nya Dibagi
1 Lebuh sida udah ngalahka menua nya, semua orang Israel lalu begempuru di Siloh, lalu nirika Langkau Kain TUHAN dia. Semua menua nya dipegai sida magang.
2 Tujuh bengkah raban bansa mengkang apin diberi menua.
3 Nya alai Josua lalu bejaku enggau orang Israel. Ku iya, “Ni pengelama kita nganti diri ngalah lalu bempu menua ti udah diberi TUHAN Allah Taala aki ini kita ngagai kita?
4 Beri aku tiga iku lelaki ari siti-siti raban bansa. Aku deka ngasuh sida bejalai nengah menua nya, lalu nuliska gaya menua ti deka nyadika pesaka kita. Udah nya sida enda tau enda pulai baru ngagai aku.
5 Menua nya deka dibagi ngagai tujuh bengkah bagi.Judah deka diau ba menua iya empu di selatan, lalu Josep deka diau ba menua iya empu di utara.
6 Tuliska gaya tujuh bengkah menua nya, lalu bai utai ti ditulis nya ngagai aku. Udah nya baru aku deka enchabut undi ke kita, kena betanya ngagai TUHAN Allah Taala kitai.
7 Tang orang Lewi enda enggau kita nerima bagi ari menua nya, laban ungkup sida nya bekereja nyadi imam TUHAN.Nyadi raban bansa Gat, Reuben, enggau raban bansa Manasi ti di timur, udah nerima menua sida di timur Sungai Jordan.Menua nya udah diberi Moses, ti nembiak TUHAN, ngagai sida.”
8 Nya alai bala sida mupuk, deka matau menua nya udah bekau sida ke nerima atur ari Josua munyi tu: “Teresa lalu tuliska gaya semua menua nya. Udah nya pulai kitu baru ngagai aku.Udah nya baru aku, deka enchabut undi ngarika kita betanya ngagai TUHAN di Siloh ditu.”
9 Sida lalu neresa semua menua nya, lalu nuliska chara sida magi menua nya ngagai tujuh bengkah bagi, sereta nuliska nama nengeri ti di menua nya. Udah nya sida pulai baru ngagai Josua ba kem sida di Siloh.
10 Josua lalu enchabut undi ngarika sida, kena betanya ngagai TUHAN.Iya lalu magi menua nya ngagai raban bansa orang Israel ti bukai.
 
Menua Ti Diberi Ngagai Benjamin
11 Benjamin nya terubah raban bansa ti diberi menua.Menua sida nya entara menua raban bansa Judah enggau Josep.
12 Garis entara menua sida di utara berengkah ba Sungai Jordan lalu niki ngagai bukit ti tunga ke utara Jeriko, lalu ngerejang tunga ke barat nengah menua ti bebukit nyentuk ngagai menua puang Bet-aben.
13 Garis entara menua nya lalu niki serimbing bukit ti ba tisi Lus ari selatan (Lus mega dikumbai Betel), lalu nurun ari nya ngagai Atarot Adar, ti ba bukit muak ke timur Bet-horon ti di baruh.
14 Garis entara menua nya lalu nguing tunga ke selatan ari serimbing barat bukit nya, lalu terus ngagai Kiriat-baal (tauka Kiriat-jearim), ti diempu raban bansa Judah.Nya garis entara menua di barat.
15 Garis entara menua di selatan berengkah ba tisi Kiriat-jearim lalu nuju ke barat ngagai mata ai ti di Neptoah.
16 Ari nya garis entara menua nya lalu nurun ngagai kaki bukit ti ari atas Lebak Hinom, ba ujung utara Lebak Repaim.Ari nya gari entara menua nya lalu nuju ke selatan nengah Lebak Hinom, muak ari selatan gerinjing Jebus, tunga ngagai En-rogel.
17 Garis entara menua nya lalu nguing ke utara ngagai En-semes, lalu terus ngagai Gelilot, di seberai Genting Adumim. Garis entara menua nya lalu nurun ngagai Batu Bohan (Bohan nya anak Reuben)
18 lalu nuju ke utara mansa gerinjing tanah ba atas Lebak Jordan, lalu nurun ngagai emperan nya
19 tunga ke utara, mansa gerinjing tanah ba Bet-hoglah, lalu tepantup ba endur alai ai Sungai Jordan tama ngagai Tasik Mati di utara. Nya meh garis entara menua ti di selatan.
20 Sungai Jordan nyadika garis entara menua di timur.Nya meh garis entara menua ke menua ti diterima ruang bilik ari raban bansa Benjamin nyadika pesaka sida.
21 Nengeri ti diempu ruang bilik raban bansa Benjamin nya Jeriko, Bet-hoglah, Emek-kesis,
22 Bet Arabah, Semaraim, Betel,
23 Abim, Parah, Oprah,
24 Cheparamoni, Opni, enggau Geba - dua belas buah nengeri, sama enggau nengeri ti mit ti ngelingi sida.
25 Nengeri ti bukai nyengkaum Gibeon, Ramah, Berot,
26 Mispah, Chepirah, Mosah,
27 Rekem, Irpil, Taralah,
28 Sela, Halep, Jebus (tauka Jerusalem), Gibe-ah, enggau Kiriat-jearim - empat belas buah nengeri semua iya, sama enggau nengeri ti mit ti ngelingi sida. Nya meh menua ti diterima ruang bilik raban bansa Benjamin nyadika pesaka sida.
 
Bagi 19
Menua Ti Diberi Ngagai Simeon
1 Simeon nya raban bansa ti kedua diberi menua, lalu menua ti diberi ngagai sida nya berimbai enggau menua Judah.
2 Nengeri di menua nya nyengkaum Beer-seba, Sheba, Moladah,
3 Hasar-sual, Balah, Esem,
4 Eltolat, Betul, Hormah,
5 Siklak, Bet-markabot, Hasar-susah,
6 Bet-lebaot, enggau Saruhen - tiga belas buah nengeri semua iya, sama enggau nengeri ti mit ti ngelingi nengeri nya.
7 Nengeri dia mega nyengkaum Ain, Rimon, Eter, enggau Asan - empat buah nengeri semua iya, sama enggau nengeri ti mit ti ngelingi sida.
8 Menua Simeon mega nyengkaum semua nengeri enggau genturung pendiau nyentuk ngagai Baalat-beer (tauka Ramah), di selatan.Nya meh menua ti diterima raban bansa Simeon nyadika menua sida.
9 Laban Judah udah diberi menua ti besai agi ari ti diguna sida, sebagi ari menua nya lalu diberi ngagai Simeon.
 
Menua Ti Diberi Ngagai Sebulun
10 Sebulun nya raban bansa ti ketiga diberi menua.Menua ti diterima sida nya nganchau nyentuk ngagai Sarid.
11 Ari Sarid, garis entara menua nya lalu nuju ke barat ngagai Marial, mansa Dabeset enggau sungai ti muak ke timur Joknim.
12 Berengkah ari Sarid ari sepiak, garis entara menua nya nuju ke timur ngagai garis entara menua Kislot-tabor, udah nya nuju ke Daberat, lalu niki ngagai Japia.
13 Ari nya garis entara menua nya lalu majak nuju ke timur ngagai Gat-heper enggau Et-kasin, nguing tunga ke Nih ba jalai ngagai Rimon.
14 Di barat, garis entara menua nya nguing tunga ngagai Hanaton, lalu tepantup ba Emperan Iptah-el.
15 Menua nya nyengkaum Katat, Nahalal, Simron, Idalah, enggau Betlehem - dua belas buah nengeri semua iya, sama enggau nengeri ti mit ti ngelingi sida.
16 Nengeri enggau nengeri ti mit ti di menua ti diterima raban bansa Sebulun nyadika pesaka sida.
 
Menua Ti Diberi Ngagai Isaka
17 Isakar nya raban bansa ti keempat ti diberi menua.
18 Rampa menua nya nyengkaum Jesril, Chesulot, Sunem,
19 Haparaim, Sion, Anaharat,
20 Rabit, Kision, Ebes,
21 Remet, En-ganim, En-hadah, enggau Bet-pasis.
22 Garis entara menua nya mega mansa Tabor, Sahasumah enggau Bet-semes, lalu tepantup ba Sungai Jordan. Enam belas buah nengeri dalam menua nya semua iya, sama enggau nengeri ti mit ti ngelingi sida.
23 Nya meh nengeri enggau nengeri ti mit dalam menua ti diterima raban bansa Isakar nyadika pesaka sida.
 
Menua Ti Diberi Ngagai Isaka
24 Aser nya raban bansa ti kelima ti diberi menua.
25 Rampa menua nya nyengkaum Helkat, Hali, Beten, Aksap,
26 Alam Melek, Amad enggau Misal.Di barat, garis entara menua nya negu Karmel enggau Sihor-libnat.
27 Garis entara menua nya nguing ke timur, lalu nuju ngagai Bet-dagon, negu Sebulun enggau Emperan Iptah-el, lalu terus ke utara ngagai Bet-emek enggau Neiel. Garis entara menua nya lalu majak ke utara ngagai Chabul,
28 Ebron, Rehob, Hamon, enggau Kanah, nyentuk ngagai Sidon.
29 Garis entara menua nya nguing ngagai Ramah, lalu datai ba nengeri Tire ti bekuta.Udah nya garis entara menua nya lalu nguing ngagai Hosah, lalu tepantup ba Tasik Tengah. Menua nya nyengkaum Mahalap, Aksip,
30 Umah, Apek, enggau Rehob - dua puluh dua buah nengeri semua iya, sama enggau nengeri ti mit ti ngelingi sida.
31 Nya meh nengeri enggau nengeri ti mit dalam menua ti diterima raban bansa Aser nyadika pesaka sida.
 
Menua Ti Diberi Ngagai Naptali
32 Naptali nya raban bansa ti keenam diberi menua.
33 Garis entara menua nya berengkah ari Helep ngagai kayu oak ti di Sananim, terus ngagai Adami-nekep, enggau ngagai Jabnil, nyentuk ngagai Lakum, lalu tepantup ba Sungai Jordan.
34 Ari nya garis entara menua nya lalu nguing ke barat ngagai Asnot Tabor, terus ngagai Hukok, negu Sebulun di selatan, negu Aser di barat, enggau menua Judah ti di timur Sungai Jordan.
35 Nengeri ti bekuta nyengkaum Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Chineret,
36 Adamah, Ramah, Hasor,
37 Kedes, Edrei, Enhasor,
38 Yiron, Migdalel, Horem, Bet-anat, enggau Bet-semes - semilan buah nengeri semua iya, sama enggau nengeri ti mit ti ngelingi sida.
39 Nya meh nengeri enggau nengeri ti mit dalam menua ti diterima raban bansa Naptali nyadika pesaka sida.
 
Menua Ti Diberi Ngagai Dan
40 Dan nya raban bansa ti ketujuh diberi menua.
41 Menua Dan nyengkaum Sorah, Esta-ol, Ir-semes,
42 Sa-albim, Aijalon, Itlah,
43 Elon, Timnah, Ekron,
44 Eltekeh, Gibeton, Baalat,
45 Jehut, Bene-berak, Gat-rimon,
46 Me-jarkon enggau Rakon, sereta enggau menua ti ngelingi Jopa.
47 Lebuh orang ari raban bansa Dan nyau nadai agi menua, sida lalu mansang ngagai Lais, lalu nyerang nengeri nya.Sida ngalahka nengeri nya, lalu munuh orang di nengeri nya, lalu ngambu nengeri nya nyadika nengeri sida empu. Sida lalu ngentapka diri dia, lalu ngubah nama nengeri nya ari Lais ngagai Dan, ngangkatka nama aki ini sida.
48 Nya meh nengeri enggau nengeri ti mit ti diterima raban bansa Dan nyadika pesaka sida.
 
Magi Menua Ti Penudi
49 Lebuh orang Israel udah tembu magi menua, sida lalu meri Josua anak Nun sebagi ari menua nya nyadika menua iya empu.
50 Munyi ti udah dipesanka TUHAN, sida meri ngagai iya sebuah nengeri ti dipinta iya, iya nya Timnat-serah di menua ti bebukit di menua Epraim.Iya ngaga nengeri nya baru, lalu ngentapka diri dia.
51 Imam Eleasar, Josua anak Nun, enggau bala tuai bilik ari raban bansa orang Israel udah magi menua nya ngena chara bechabut undi? kena betanya ngagai TUHAN di Siloh, ba penama ngagai Langkau Kain TUHAN. Nya meh jalai sida nembuka pengawa bebagi menua.
 
Bagi 20
Nengeri Alai Ngerarika Diri
1 Udah nya TUHAN lalu ngasuh Josua
2 bejaku ngagai orang Israel, “Pilih nengeri alai ngerarika diri ti udah dipadahka Aku ngagai kita nengah Moses.
3 Enti bala kita bisi tekelanjur munuh orang, iya tau ngerarika diri ngagai nengeri nya ari orang ke ngiga balas.
4 Orang nya tau ngerarika diri ngagai sebuah nengeri nya, mansang ngagai endur alai bechara ba pintu penama ngagai nengeri nya, lalu madahka ngagai? bala tuai nengeri nya pasal utai ti udah nyadi. Udah nya baru sida deka nejuka iya tama ngagai nengeri nya, lalu meri iya endur alai diau, ngambika iya tau diau dia.
5 Enti orang ke ngiga balas datai ngagai nengeri nya nitihka iya, orang di nengeri nya enda tau nyerahka iya ngagai orang? nya. Orang di nengeri nya enda tau enda nyaga iya, laban iya tekelanjur tebunuhka orang nya, lalu ukai laban iya ringat.
6 Orang nya enda tau enda diau di nengeri nya datai ngagai maya iya udah kena pechara di mua orang mayuh, lalu datai ngagai maya orang ke nyadi Imam Besai udah mati.Udah nya baru iya tau pulai baru ngagai nengeri iya empu, ti udah ditinggalka iya rari.”
7 Nya alai, di barat Sungai Jordan sida milih Kedes di menua Galili, ba menua ti bebukit di menua Naptali. Sida milih Sekem, ba menua ti bebukit di menua Epraim, enggau Hebron, di menua ti bebukit di menua Judah.
8 Di timur Sungai Jordan, di menua puang ti tunga ke timur nengeri Jeriko, sida milih Beser di menua Reuben, Ramot-giliat, dalam menua Gat, enggau Golan di Basan, dalam menua Manasi.
9 Nya meh nengeri ti udah dipilih alai semua orang Israel tauka orang kampar ti diau enggau sida, tau ngerarika diri lalu ngidupka nyawa diri. Barang sapa tekelanjur tebunuhka orang, tau diau likun di nengeri nya, ari orang ke ngiga balas.Sida nadai tau dibunuh, sebedau sida kena pechara di mua orang mayuh.
 
Bagi 21
Nengeri Ti Diberi Ngagai Orang Lewi
1 Bala tuai bilik orang Lewi mansang ngagai Imam Eleasar, Josua anak Nun, enggau ngagai tuai bilik semua raban bansa orang Israel.
2 Ku sida bejaku enggau sida di Siloh, dalam menua Kanaan, “TUHAN udah ngena Moses meri pesan, madahka kami deka diberi nengeri alai diau, enggau padang rumput ngelingi nengeri nya ke jelu tupi kami.”
3 Nya alai, orang Israel lalu meri ngagai orang Lewi sekeda nengeri enggau padang rumput dalam menua sida, nitihka pesan TUHAN.
4 Bala raban peturun Kohat nya terubah ruang bilik ti diberi nengeri.Ruang bilik ti diturunka Imam Aron, diberi tiga belas buah nengeri dalam menua Judah, Simeon, enggau Benjamin.
5 Raban peturun Kohat ti bukai diberi sepuluh buah nengeri di menua Epraim, Dan, enggau Manasi Barat.
6 Raban peturun Gerson diberi tiga belas buah nengeri dalam menua Isakar, Aser, Naptali, enggau Manasi Timur.
7 Ruang bilik raban peturun Merari diberi dua belas buah nengeri dalam menua Reuben, Gat, enggau Sebulun.
8 Nya alai orang Israel bechabut undi kena sida magi nengeri enggau padang ti ngelingi nengeri siti-siti ngagai orang Lewi, nitihka jaku ti udah dipesanka TUHAN ngena Moses.
9 Tu nama nengeri di menua Judah enggau di menua Simeon ti diberi ngagai
10 peturun Aron ke ari raban peturun Kohat, ke diturunka Lewi.Raban peturun Kohat nya raban bansa ti terubah iya diberi nengeri.
11 Sida diberi nengeri Arba (Arba nya apai Anak), ti dikumbai Hebron diatu, di menua ti bebukit di menua Judah, sama enggau padang rumput ti ngelingi nengeri nya.
12 Tang padang nengeri nya, enggau semua nengeri ti mit, udah diberi ngagai Kalep anak Jepuneh nyadika pesaka iya.
13 Nambahka Hebron (sebuah ari nengeri alai ngerarika diri), tu nama nengeri ti diberi ngagai peturun Imam Aron: Libnah,
14 Jatir, Estemoa,
15 Holon, Debir,
16 Ain, Jutah enggau Bet-semes, sama enggau padang rumput sida - semilan buah nengeri semua iya ari menua raban bansa Judah enggau Simeon.
17 Ari menua Benjamin sida diberi empat buah nengeri: Gibeon, Geba,
18 Anatot enggau Almon, sama enggau padang rumput sida.
19 Tiga belas buah nengeri semua iya diberi ngagai peturun Imam Aron, sama enggau padang rumput sida.
20 Ruang bilik ti bukai ari peturun Lewi ti ari raban peturun Kohat, diberi sekeda nengeri di menua Epraim.
21 Sida diberi empat buah nengeri: Sekem, enggau padang rumput iya, di menua ti bebukit dalam menua Epraim (sebuah ari nengeri ti alai ngerarika diri), Geser,
22 Kibsaim, enggau Bet-horon, sama enggau padang rumput sida.
23 Ari menua Dan, sida diberi empat buah nengeri: Eltekeh, Gibeton,
24 Aijalon, enggau Gat-rimon, sama enggau padang rumput sida.
25 Ari menua Manasi Barat sida diberi dua buah nengeri: Taanah enggau Gat-rimon, sama enggau padang rumput sida.
26 Ruang bilik raban peturun Kohat nerima sepuluh buah nengeri semua iya, sama enggau padang rumput sida.
27 Siti agi raban bansa orang Lewi, iya nya raban peturun Gerson, nerima dua buah nengeri ari menua Manasi Timur: Golan di Basan (sebuah ari nengeri alai ngerarika diri) enggau Besterah, sama enggau padang rumput sida.
28 Sida nerima empat buah nengeri ari menua Isakar: Kision, Daberat,
29 Jarmut, enggau En-ganim, sama enggau padang rumput sida.
30 Ari menua Aser sida nerima empat buah nengeri: Misal, Apdon,
31 Helkat, enggau Rehob, sama enggau padang rumput sida.
32 Ari menua Naptali, sida nerima tiga buah nengeri: Kedes di Galili, sama enggau padang rumput iya (sebuah ari nengeri alai ngerarika diri), Hamot-dor, enggau Kartan, sama enggau padang rumput sida.
33 Semua ruang bilik raban peturun Gerson nerima tiga belas buah nengeri semua iya, sama enggau padang rumput sida.
34 Peturun Lewi ti bukai, iya nya bala raban peturun Merari, nerima empat buah nengeri ari menua Sebulun: Joknim, Kartah,
35 Dimnah, Nahalal, sama enggau padang rumput sida.
36 Ari menua Reuben sida nerima empat buah nengeri: Beser, Jahas,
37 Kedemot enggau Mepat, sama enggau padang rumput sida.
38 Ari raban bansa Gat sida nerima empat buah nengeri: Ramot-giliat, sama enggau padang rumput iya (sebuah ari nengeri ti alai ngerarika diri), Mahanaim,
39 Hesbon, enggau Jaser, sama enggau padang rumput sida.
40 Nya alai raban peturun Merari udah diberi dua belas buah nengeri semua iya.
41-42 Ari menua ti dialahka orang Israel, empat puluh lapan buah nengeri semua iya, udah diberi ngagai orang Lewi, sama enggau padang rumput ti ngelingi nengeri nya.
 
Orang Israel Ngalahka Menua Nya
43 Nya alai TUHAN meri ngagai orang Israel semua menua ti udah disemaya deka diberi Iya ngena sumpah ngagai aki ini sida. Lebuh sida udah ngalahka menua nya, sida lalu ngentapka diri dia.
44 TUHAN meri sida pengelikun di serata menua nya, munyi ti udah disemaya Iya ngagai aki ini sida.Nadai siku ari bala munsuh sida ulih ngelaban sida, laban TUHAN udah ngasuh orang Israel menang ngelaban semua munsuh sida.
45 TUHAN udah ngingatka genap iti semaya ti udah digaga Iya enggau orang Israel.
 
Bagi 22
Josua Ngasuh Raban Bansa Ti Di Timur Pulai
1 Udah nya Josua lalu ngempuruka orang ari raban bansa Reuben, Gat, enggau Manasi Timur.
2? Ku iya bejaku enggau sida, “Kita udah ngereja semua utai ti udah diasuh Moses ke nembiak TUHAN, lalu kita udah ngasika semua pesan aku.
3 Kenyau ari menya nadai sekali kita udah ninggalka orang Israel ti bukai.Kita udah bejimat ngasika pesan TUHAN Allah Taala kita.
4 Diatu, munyi ti udah disemaya Iya, TUHAN Allah Taala kita udah ngasuh orang Israel ti bukai diau dalam pemaik. Nya alai pulai meh kita ngagai menua kita empu, di timur Sungai Jordan, ti udah diberi Moses, ke nembiak TUHAN, ngagai kita.
5 Kita enda tau enda ngasika adat ti udah diberi Moses ngagai kita, iya nya, rinduka TUHAN Allah Taala kita, ngereja utai ti dikedekaka Iya, ngasika pesan Iya, tetap ati ngagai Iya, lalu nyembah Iya enggau pengabis ati, enggau pengabis semengat kita.”
6 Nya alai Josua merekatka sida, lalu ngasuh sida pulai ngena jaku berekat tu: “Kita pulai kaya amat, mai mayuh jelu tupi, pirak, emas, temaga, besi, enggau kain. Bagi enggau raban bansa kita empu utai ti udah dirampas kita ari munsuh kita.”Udah nya sida pulai ngagai menua diri.
7 Nyadi Moses udah meri menua di timur Sungai Jordan ngagai setengah ari raban bansa Manasi. Setengah ari raban bansa Manasi ti bukai diberi iya menua di barat Sungai Jordan, sama enggau raban bansa orang Israel ti bukai. Lebuh Moses ngasuh sida pulai ngagai langkau kain sida, lalu merekatka sida,
8 iya bejaku ngagai sida, “Pulai kita ngagai langkau kain kita mai mayuh pengaya, mayuh jelu tupi, mai pirak, emas, temaga, enggau besi, mayuh kain; bagi perapasan kita enggau kaban belayan kita.”
9 Nya alai orang ari raban bansa Reuben, Gat, enggau Manasi Timur, pulai ngagai menua diri. Sida ninggalka orang Israel ti bukai di Siloh, di menua Kanaan, lalu mupuk ngagai menua sida empu, iya nya menua Giliat, ti udah dialahka sida nitihka jaku ti dipesanka TUHAN ngagai sida, ngena Moses.
 
Alta Ba Tebing Sungai Jordan
10 Lebuh raban bansa Reuben, Gat enggau Manasi Timur datai di Gelilot, lebuh sida agi ba tebing barat Sungai Jordan, sida lalu ngaga siti alta ti besai, sereta manah gaya ba tebing sungai nya.
11 Orang lalu madahka pasal nya ngagai orang Israel ti bukai, “Pendingka tu ulih kita! Raban bansa Reuben, Gat enggau Manasi Timur udah ngaga siti alta di Gelilot, ba tebing barat Sungai Jordan!”
12 Lebuh orang Israel ninga nya, semua sida lalu begempuru di Siloh deka nyerang raban bansa ti di timur.
13 Udah nya orang Israel lalu ngasuh Pinehas, anak Imam Eleasar, mansang ngagai raban bansa Reuben, Gat enggau Manasi Timur di menua Giliat.
14 Sepuluh iku tuai bejalai enggau Pinehas, siku ari siti-siti raban bansa ti di barat, genap iku sida nya endang tuai ke suku raban bansa sida empu.
15 Sida datai di menua Giliat, ngagai raban bansa Reuben, Gat, enggau Manasi Timur,
16 lalu bejaku ngarika semua nembiak TUHAN.Ku sida, “Nama kebuah kita ngereja utai ti jai tu lalu ngelaban Allah Taala ke disembah orang Israel? Kita udah ngelaban TUHAN, laban kita udah ngaga alta tu ke diri empu, lalu enda agi nitihka Iya!
17 Kingatka dosa kitai di Peor, lebuh TUHAN ngukum bala nembiak Iya ngena penyakit ti balat berampit?Kitai agi natka pemerinsa ketegal nya.Kati dosa nya enda chukup ba kita?
18 Kati kita diatu enggai agi nitihka Iya?Enti kita ngelaban TUHAN sehari tu, Iya deka ringat ngagai semua orang Israel pagila.
19 Nya alai, enti menua kita enda chukup manah alai nyembah Iya, kita tau datai ngagai menua TUHAN, alai Langkau Kain TUHAN bediri. Ambi menua ari bala kami. Tang anang ngelaban TUHAN, tauka ngaga kami nyadi orang ke angkat ngelaban ketegal kita begagaka alta nambahka alta TUHAN Allah Taala kitai.
20 Kingatka pasal Achan ari raban peturun Serah ti enda ngasika pesan pasal utai ti deka dirusak.Semua orang Israel udah diukum ketegal nya.Ukai semina Achan siku aja ke mati ketegal dosa iya.”
21 Raban bansa Reuben, Gat enggau Manasi Timur lalu nyaut bala tuai bilik ari raban bansa ti di barat:
22 “TUHAN nya meh Allah Taala ti ari atas semua petara! TUHAN nya meh Allah Taala ari atas semua petara! Iya sigi nemu; lalu Iya ngasuh Israel nemu! Enti kami tu udah angkat ngelaban tauka enda agi tetap ati ngagai TUHAN, anang nejuka kami idup sehari tu!
23 Enti kami udah enda ngasika TUHAN, lalu udah ngaga alta ke kami empu alai kami nunu piring pemaik, awakka TUHAN Empu ngukum kami.
24 Kami ngereja utai tu laban kami takutka peturun kita jemah ila nyebut ngagai peturun kami, ‘Kita nadai kaul enggau TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel!
25 Iya udah ngaga Sungai Jordan nyadika garis entara menua kena nyeraraka kami ari kita raban bansa Reuben enggau Gat.Kita nadai kaul enggau TUHAN.’Udah nya, kada enda peturun kita deka nagang peturun kami nyembah TUHAN.
26 Nya kebuah kami ngaga siti alta, ukai alai nunu piring, tauka alai ngenjuk piring,
27 tang nyadika tanda ke bala kami enggau ke kita, enggau ke rebak ti nangkanka kitai, pasal kami ke endang amat nyembah TUHAN di mua Langkau Kain Iya ti kudus, mai piring ti deka ditunu, sereta mai pemeri enggau piring pemaik. Alta tu kena nagang peturun kita ngumbai peturun kami nadai kaul enggau TUHAN.
28 Ku runding kami, enti utai baka nya nyadi, peturun kami ulih nyebut, ‘Peda kita! Aki ini kami udah ngaga siti alta sebaka enggau alta TUHAN. Alta nya ukai alai nunu pemeri tauka piring, tang nyadi tanda ke bala kami enggau ke bala kita.’
29 Kami tetap enggai ngelaban TUHAN, tauka badu agi nitihka Iya lalu begagaka alta alai nunu piring, tauka piring tepung, tauka pemeri. Kami enggai ngaga alta bukai kelimpah ari alta TUHAN Allah Taala kitai ti bediri di mua Langkau Kain Iya.”
30 Lebuh imam Pinehas enggau bala tuai orang Israel ke bejalai enggau iya, bala tuai bilik ari raban bansa ti di barat, ninga jaku orang ari raban bansa Reuben, Gat enggau Manasi Timur, sida puas ati.
31 Ku Pinehas anak Imam Eleasar bejaku enggau sida, “Diatu baru kami nemu TUHAN bisi enggau kitai.Kita ukai angkat ngelaban Iya, lalu ketegal nya kita udah ngelepaska orang Israel ari ukum TUHAN.”
32 Udah nya Pinehas enggau bala tuai lalu ninggalka raban bansa Reuben enggau Gat di menua Giliat, lalu mulaika diri ngagai menua Kanaan, ngagai orang Israel, lalu madahka berita nya ngagai sida.
33 Orang Israel puas ati, lalu muji Allah Taala. Sida nadai agi bejakuka pasal sida ke deka nyerang lalu ngerusak menua ti alai raban bansa Reuben enggau raban bansa Gat ngentapka diri.
34 Ku raban bansa Reuben enggau Gat bejaku, “Alta tu nyadika saksi ke semua kitai, pasal TUHAN ti endang Allah Taala kitai.” Nya alai sida lalu ngumbai alta nya “Saksi.”
 
Bagi 23
Josua Meri Selamat Tinggal
1 Nyau ke lama udah bekau nya, TUHAN meri orang Israel pengelikun.Sida nadai agi dikachau munsuh.Lebuh maya nya Josua udah tuai amat umur.
2 Josua mesanka semua orang Israel, bala tuai bansa, bala kepala, bala hakim, enggau bala pemesai, lalu bejaku, “Aku diatu nyau tuai;
3 lalu kita udah meda semua utai ti udah dikereja TUHAN Allah Taala kita ngagai semua bansa bukai ngarika kita, laban TUHAN Allah Taala kita udah beperang ngarika kita.
4 Aku udah meri ngagai kita menua orang bansa bukai ke bedau dialahka aku, nyengkaum semua menua bansa orang ke udah dialahka aku, nyadika pesaka raban bansa kita, berengkah ari Sungai Jordan di timur nyentuk ngagai Tasik Tengah di barat.
5 TUHAN Allah Taala kita deka ngasuh munsuh kita nyurutka diri ari kita, lalu Iya deka muru sida lebuh kita nyerang.Kita deka bempu menua sida, munyi ti udah disemaya Allah Taala kita ngagai kita.
6 Nya alai kita mesti ngasi lalu ngereja semua utai ti ditulis dalam Bup Adat Moses. Kita mesti ngereja semua utai ti ditulis dalam bup nya,
7 lalu anang bekaul enggau tugau bansa bukai ti tinggal ba bala kita. Nyebut nama petara sida deh kita enda tau. Anang besumpah atas nama petara sida, tauka nyembah tauka meremi ngagai petara sida,
8 tang kita patut bepegai teguh ba TUHAN ti Allah Taala kita, baka ti udah dikereja kita nyentuk ngagai ke diatu.
9 Laban TUHAN udah muru bansa ti kering sereta bekuasa lebuh kita majakka pejalai kita, lalu nadai orang udah kala tan ngelaban kita nyentuk ngagai sehari tu.
10 Siku-siku kita ulih ngasuh seribu iku munsuh rari, laban TUHAN Allah Taala kita beperang ngarika kita, munyi ti udah disemaya Iya.
11 Nya alai, kita mesti rinduka TUHAN Allah Taala kita.
12 Enti kita enda taluk lalu bekaul enggau tugau orang bansa bukai ke agi tinggal, lalu jadi melaki-bini enggau sida,
13 TUHAN Allah Taala kita deka badu agi muru bansa orang nya lebuh kita nyerang.Sida deka ngerusak kita baka panjuk, tauka baka lubang kebung, lalu ngemediska kita baka penyipat ti disipatka ngagai belakang kita, tauka baka duri dalam mata kita.Utai tu deka nyadi datai ke semua kita nadai agi tinggal di menua ti manah tu, ti udah diberi TUHAN Allah Taala kita ngagai kita.
14 “Nyadi diatu, aku nyau deka mati.Genap iku kita nemu dalam ati enggau dalam semengat kita, TUHAN Allah Taala kita udah meri ngagai kita semua utai ti manah, ti udah disemaya Iya.Genap semaya ti udah digaga Iya, udah dikamatka Iya magang.Nadai siti semaya nya ti enda dikamatka Iya.
15 Tang baka Iya ti udah ngamatka semua semaya ti udah digaga Iya enggau kita, baka nya mega Iya deka ninggang kita enggau penusah ti besai munyi ti udah disebut Iya ngagai kita.
16 Enti kita ngelanggar sempekat ti udah diberi TUHAN Allah Taala kita ngagai kita, lalu kita betuaika sereta nyembah petara bukai, TUHAN deka ringat lalu ngukum kita, lalu kita deka jampat abis mati di menua ti manah ti udah diberi Iya ngagai kita.”
 
Bagi 24
Josua Bejaku Ngagai Orang Israel Di Sekem
1 Josua ngasuh semua raban bansa orang Israel begempuru di Sekem.Iya mesanka semua tuai, bala kepala, bala hakim, enggau bala pemesai orang Israel.Semua sida lalu datai magang di mua Allah Taala.
2 Josua lalu bejaku ngagai semua orang Israel, “Ku TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel bejaku: ‘Dulu kelia bala aki ini kita, nyengkaum Terah, apai Abraham seduai Nahor, diau di seberai Sungai Eupratis, lalu nyembah petara bukai.
3 Udah nya Aku lalu ngambi aki kita Abraham, ari menua ti di seberai Sungai Eupratis, lalu mai iya nengah semua menua Kanaan.Aku meri iya mayuh peturun. Aku meri iya Isak,
4 lalu Aku meri Jakop seduai Esau ngagai Isak. Aku meri menua ti bebukit di Edom ngagai Esau nyadika pesaka iya, tang aki kita Jakop enggau bala anak iya nurun ngagai menua Ejip.
5 Udah nya Aku ngirumka Moses seduai Aron, lalu Aku ngasuh penusah ti besai ninggang menua Ejip.Tang Aku mai kita pansut.
6 Aku mai aki ini kita pansut ari menua Ejip, lalu orang Ejip begagaika sida ngena kerita perang enggau bala soldadu ti nepan kuda. Tang lebuh bala aki ini kita datai ba Tasik Mirah,
7 sida lalu ngangau minta Aku nyaup sida.Aku lalu ngengkahka pemetang entara sida enggau orang Ejip.Aku ngasuh ai tasik ngelamun lalu ngelemaska orang Ejip.Kita nemu utai ti udah dikereja Aku ngagai menua Ejip; lalu kita lama diau di menua puang.
8 Udah nya Aku mai kita ngagai menua orang Amor, ti diau di timur Sungai Jordan.Sida nyerang kita, tang Aku nyerahka sida ngagai jari kita.Kita ngerampas menua sida, lalu Aku ngerusak sida lebuh kita majakka pejalai kita.
9 Udah nya raja orang Moap, Balak anak Sipor beperang ngelaban kita.Iya mesanka Balaam anak Beor, minta iya nyumpah kita.
10 Tang Aku enggai mendingka Balaam. Nya alai Aku lalu merekatka kita. Nya meh jalai Aku ngelepaska kita ari Balak.
11 Kita meraka Sungai Jordan, lalu datai di Jeriko.Orang ari Jeriko lalu beperang ngelaban kita. Orang Amor, orang Peris, orang Kanaan, orang Iti, orang Girgas, orang Ibi enggau orang Jebus mega beperang ngelaban kita. Tang Aku nyerahka sida ngagai jari kita.
12 Lebuh kita majakka pejalai kita, Aku ngasuh sida begau abis ati, lalu Aku muru dua iku raja orang Amor.Ukai pedang tauka panah kita ke ngereja nya.
13 Aku udah meri ngagai kita menua ti nadai kala dipumai kita, enggau nengeri ti ukai digaga kita.Diatu kita diau dia, lalu makai buah anggur enggau buah kana ti ukai ditanam kita.
14 Nya alai, kemesaika TUHAN lalu betuaika Iya ngena ati ti betul sereta tetap. Buai semua petara ti udah disembah aki ini kita di menua Mesopotamia, enggau di menua Ejip: sembah TUHAN siku aja.
15 Enti kita enggai nyembah TUHAN, pilih sehari tu ni bagi petara ti deka dipetuaika kita, nemuka iya nya petara ti udah disembah aki ini kita di menua Mesopotamia, tauka petara orang Amor, ke bempu menua ti alai kita diau diatu. Tang aku enggau semua kami sebilik deka betuaika TUHAN.”
16 Orang mayuh lalu nyaut, “Kami enggai sekali-kali ninggalka TUHAN lalu betuaika petara bukai!
17 TUHAN Allah Taala kitai udah mai aki ini kitai enggau bala kitai pansut ari menua Ejip, alai kitai ti udah nyadi ulun, lalu kitai udah meda kereja ajih ti dikereja Iya. Iya udah nyaga kitai lebuh kitai nengah menua semua bansa ti ditengah kitai.
18 Lebuh kitai majakka pejalai kitai tama menua tu, TUHAN muru semua orang Amor ti diau ditu.Nya alai kami deka mega betuaika TUHAN, laban Iya endang Allah Taala kitai.”
19 Ku Josua bejaku ngagai orang Israel, “Kita enda ulih betuaika TUHAN, laban Iya Allah Taala ti kudus.Iya Allah Taala ti chemburu, lalu Iya enggai ngampun penyalah tauka dosa kita.
20 Enti kita ninggalka TUHAN lalu betuaika petara orang bansa bukai, Iya deka mutar ngelaban kita lalu ngukum kita.Iya deka ngerusak kita, taja pen Iya udah manah enggau kita.”
21 Orang mayuh lalu nyebut ngagai Josua, “Kami deka betuaika TUHAN.”
22 Josua lalu bejaku ngagai sida, “Kita empu besaksika diri madahka diri deka betuaika TUHAN.” Orang mayuh lalu nyaut, “Kami sigi amat besaksika nya.”
23 Lalu ku Josua bejaku ngagai sida, “Enti pia, buai magang semua petara orang bansa bukai ke dikembuan kita, lalu singitka pending kita ngagai TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel.”
24 Lalu ku orang mayuh bejaku ngagai Josua, “Kami deka betuaika TUHAN Allah Taala kami, lalu kami deka ngasika jaku Iya.”
25 Nya alai, sehari nya Josua lalu ngaga siti sempekat enggau orang mayuh, lalu meri sida adat enggau atur ti deka dititihka sida.
26 Josua nuliska semua jaku nya dalam Bup Adat Allah Taala. Udah nya iya lalu ngambi sigi batu ti besai, lalu ngengkahka batu nya di baruh sepun kayu oak ba endur alai TUHAN diau.
27 Josua lalu bejaku ngagai orang mayuh, “Batu tu deka nyadika saksi kitai; laban batu tu udah ninga semua leka jaku ti udah disebut TUHAN ngagai kitai; nya alai batu tu nyadika saksi ngelaban kita, enggai ke kita ngelaban Allah Taala kita.”
28 Udah nya Josua ngasuh orang mayuh pulai, lalu semua sida pulai ngagai menua diri empu.
 
Josua Seduai Eleasar Mati
29 Udah bekau nya, Josua anak Nun, ke nembiak TUHAN, mati lebuh umur iya seratus sepuluh taun.
30 Sida lalu nguburka iya ba tanah iya empu di Timnat-serah, di menua ti bebukit dalam menua Epraim, tunga ke utara Bukit Gaas.
31 Sekumbang Josua agi idup, orang Israel meruan betuaika TUHAN.Lebuh iya udah mati, orang Israel mengkang betuaika TUHAN, seagi-agi bala tuai bansa agi idup, ti udah meda semua pengawa ti dikereja TUHAN ti orang Israel.
32 Tulang Josep, ti udah dibai orang Israel ari menua Ejip, lalu dikuburka di Sekem, ba sebidang tanah ti udah dibeli Jakop ari bala anak Hamor, ti apai Sekem, ngena rega seratus singkap duit pirak. Tanah nya nyadika pesaka bala peturun Josep.
33 Eleasar anak Aron mati, lalu dikuburka di Gib-eah, sebuah nengeri di menua ti bebukit dalam menua Epraim. Negeri nya udah diberi ngagai anak iya Pinehas.