PENYAMPAU
 
Jaku Pemuka
Bup  Penyampau* tu madahka jerita pasal orang Israel, dalam kandang kira empat puluh taun, belabuh ari maya sida ninggalka Bukit Sinai, nyentuk ngagai maya sida datai ba timur entara menua ti udah disemaya deka diberi Allah Taala ngagai sida. Nama bup tu besangkut-paut enggau batang pengawa ti dikereja dalam jerita tu, iya nya, ngitung tubuh. Pengawa tu dikereja Moses ba Bukit Sinai, sebedau sida angkat ari endur nya. Udah nya sida ngitung tubuh baru di Moap ti muak ke timur Sungai Jordan, kira satu serak udah bekau nya. Dalam kandang entara pengawa ti ngitung tubuh ti dua kali nya, orang Israel bejalai ngagai Kades-barnea ti ba timur garis entara menua Kanaan, tang sida enda ulih tama ngagai menua ti udah disemaya, nengah jalai nya. Lebuh sida udah diau berapa taun di menua nya, sida lalu bejalai ngagai menua ti muak ke timur Sungai Jordan, alai sekeda ari bala sida lalu ngentapka diri, lalu sida ti bukai sedia deka meraka Sungai Jordan, lalu mansang ngagai menua Kanaan.

Bup Penyampau tu jerita pasal siti bansa ti seruran lemi semengat sereta takut ditempuh penusah, orang ke seruran angkat ngelaban Allah Taala, enggau ngelaban Moses ti udah diletak Allah Taala nyadi tuai sida. Jerita tu ngenang pasal penetap ati Allah Taala ti ngemataka bala nembiak Iya, taja pen sida selalu lemi semengat, sereta enda ngasika Iya, enggau pasal pengerindu Moses ke Allah Taala enggau ke orang Israel.
 
Ripih Isi Bup Tu
Orang Israel sedia deka angkat ari Bukit Sinai (1.1-9.23)
     a. Ngitung tubuh ti keterubah (1.1-4.49)
     b. Adat enggau atur (5.1-8.26)
     c. Gawai Paska ti kedua (9.1-23)
Ari Bukit Sinai ngagai Moap (10.1-21.35)
Utai ti nyadi di Moap (22.1-32.42)
Pejalai Ari Ejip ngagai Moap disebut enggau ngelansa (33.1-49)
Atur diberi sebedau meraka Sungai Jordan (33.50-36.13)
 
Bagi 1
Ngitung Tubuh Ti Keterubah
1 Kena satu hari bulan ti kedua, kedua taun udah bekau orang Israel pansut ari menua Ejip, TUHAN bejaku ngagai Moses dalam Langkau Kain TUHAN, di menua puang Sinai. Ku Iya,
2 “Itung pemayuh tubuh orang Israel, nitihka ripih suku raban bansa enggau ruang bilik sida. Tuliska nama semua orang ke lelaki,
3 ke umur dua puluh taun ke atas, ti tau enggau beperang. Seduai Aron enda tau enda ngitung pemayuh tubuh sida, nitihka raban peturun enggau ruang bilik sida.
4 Bai tuai ari siti-siti raban nyaup nuan.
5-16 Tu nama orang ke udah dipilih nyaup nuan:
Ari raban bansa  Tuai raban bansa*
Reuben  Elisur anak Sedeur*
Simeon  Selumil anak Jurisadai*
Judah  Nason anak Aminadap*
Isakar  Netanel anak Suar*
Sebulun  Eliap anak Helon*
Epraim  Elisama anak Amihut*
Manasi  Gamaliel anak Pedasur*
Benjamin  Abidan anak Gideoni*
Dan  Ahieser anak Amisadai*
Aser  Pagil anak Okran*
Gat  Eliasap anak Deuel*
Naptali  Ahira anak Enan*
17 Moses seduai Aron lalu mai orang ke udah disebut nama nya,
18 lalu kena satu hari bulan ti kedua, seduai iya ngempuruka semua orang Israel, lalu nuliska nama semua orang nitihka ripih suku raban bansa enggau ruang bilik sida. Nama orang lelaki ke umur dua puluh taun ke atas lalu dituliska magang, lalu diitung,
19 nitihka pesan TUHAN ngagai Moses. Nya alai Moses nuliska nama orang mayuh di menua puang Sinai.
20-46 Lelaki ti tau enggau beperang dituliska nama magang nitihka nama suku raban bansa enggau ruang bilik sida, belabuh ari raban bansa Reuben anak tuai Jakop. Baka tu ku pemayuh tubuh sida:

Raban bansa
                     Pemayuh tubuh
Reuben                              46,500 iku
Simeon                               59,300 iku
Gat                                    45,650 iku
Judah                                 74,600 iku
Isakar                                 54,400 iku
Sebulun                              57,400 iku
Epraim                                40,500 iku
Manasi                                35,400 iku
Dan                                    62,700 iku
Aser                                   41,500 iku
Naptali                               53,400 iku
Pemayuh semua sida:  603,550 iku
47 Tang orang Lewi enda dituliska nama baka raban bansa ti bukai,
48 laban TUHAN udah nyebut ngagai Moses,
49 “Tang anang ngitung tubuh raban bansa Lewi. Nuan enda tau ngitung sida lebuh nuan ngitung tubuh orang Israel;
50 tang asuh sida ngemataka Langkau Kain Aku, enggau semua pekekas ke Langkau Kain nya. Sida deka ngesan langkau sembiang enggau semua pekekas iya, gawa dalam langkau sembiang nya, lalu nirika kem sida ngelingi langkau sembiang nya.
51 Genap kali kita mindah kem, orang Lewi deka ngererak langkau sembiang nya, lalu nirika iya baru ba endur ti baru. Enti orang bukai datai semak ngagai langkau sembiang nya, orang nya deka dibunuh.
52 Orang Israel ti bukai deka nirika kem sida beraban-raban, nitihka raban diri empu, di baruh menira sida empu.
53 Tang orang Lewi deka nirika kem sida ngelingi Langkau Kain TUHAN, ngambika bisi nyaga iya, nagang orang datai semak, enggai ke Aku ringat ngagai orang Israel.”
54 Nya alai orang Israel ngereja semua utai nitihka pesan TUHAN ngagai Moses.
 
Bagi 2
Ripih Nirika Kem
1 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses seduai Aron:
2 “Orang Israel deka nirika kem sida nitihka raban bansa sida empu, di baruh menira raban bansa sida. Kem nya enda tau enda nunga ngagai Langkau Kain TUHAN.
3-9 Orang ke nirika kem ba tisi timur, muak ngagai mata hari tumbuh nya raban bansa Judah, di baruh menira sida empu. Orang ke nguluka raban bansa Judah nya:
Raban bansa Kepala Pemayuh tubuh*
Judah Nahson anak Aminadap 74,600 iku*
Isakar Netanel anak Suar 54,400 iku*
Sebulun Eliap anak Helon 57,400 iku*
Pemayuh semua sida:  186,400*
Sida tu deka bejalai dulu.
10-16 Ba tisau ti muak ke selatan orang ke ari baruh menira raban bansa Reuben deka nirika kem sida, nitihka raban sida empu, diuluka kepala sida empu baka tu:
Raban bansa Kepala Pemayuh tubuh*
Reuben Elisur anak Sedeur 46,500 iku*
Simeon Selumiel anak Surisadai 59,300 iku*
Gat Eliasap anak Deuel 45,650 iku*
Pemayuh semua sida:  151,450 iku*
Sida tu raban ti lumur dua mupuk.
17 Langkau Kain TUHAN enggau kem orang Lewi deka didirika ba tengah-tengah kem. Sida deka mupuk nitihka ripih kem sida, di baruh menira sida empu.
18-24 Ba tisi ti muak ke timur, orang ke di baruh menira raban bansa Epraim deka nirika kem sida, di baruh menira sida empu:
Raban bansa Kepala Pemayuh tubuh*
Epraim Elisama anak Amihut 40,500 iku*
Manasi Gamaliel anak Pedasur 32.200 iku*
Benjamin Abidan anak Gideoni 35,400 iku*
Pemayuh semua sida:  108,100 iku*
Sida tu nyadi lumur tiga mupuk.
25-31 Raban bansa Dan deka nirika kem sida muak ari tisi utara, di baruh menira sida empu:
Raban bansa Kepala Pemayuh tubuh*
Dan Ahieser anak Amisadai 62,700 iku*
Aser Pagiel anak Okran 41,500 iku*
Naptali Ahira anak Enan 53,400 iku*
Pemayuh semua sida:  157,600 iku*
Sida tu nyadi pemadu dudi mupuk.
32 Nya meh pemayuh tubuh orang Israel diitung nitihka raban bansa sida. Pemayuh tubuh semua sida dalam kem nya: 603,550 iku.
33 Tang orang Lewi enda diitung tubuh sama enggau orang Israel ti bukai, nitihka pesan TUHAN ngagai Moses.
34 Nya alai, orang Israel ngereja semua utai ti dipesanka TUHAN ngagai Moses. Genap iku sida bela nirika kem sida di baruh menira sida empu, lalu sida bejalai enggau raban bansa sida empu.
 
Bagi 3
Bala Anak Lelaki Aron
1 Tu ruang bilik Aron enggau Moses lebuh TUHAN bejaku ngagai Moses ba Bukit Sinai.
2 Tu nama anak lelaki Aron: Nadap anak tuai iya, Abihu, Eleasar, enggau Itamar.
3 Sida tu udah ditata sereta dichiri nyadi imam,
4 tang Nadap seduai Abihu dibunuh TUHAN, lebuh seduai iya meri api ti enda kudus ngagai TUHAN, di menua puang Sinai; lalu seduai iya nadai purih. Nya alai Eleasar seduai Itamar bekereja nyadi imam sepemanjai umur apai seduai iya Aron.
 
 Orang Lewi Diletak Bekereja Ke Bala Imam
5 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
6 “Bai orang Lewi ke mua, lalu letak sida bekereja ke Imam Aron.
7 Sida deka ngereja pengawa ke iya enggau ke semua orang Israel di mua Langkau Kain TUHAN, lebuh sida gawa dalam langkau sembiang.
8 Sida deka ngemataka semua pekekas ke Langkau Kain TUHAN, lalu ngereja pengawa ke semua orang Israel, lebuh sida gawa dalam langkau sembiang.
9 Lalu nuan enda tau enda nyerahka orang Lewi ngagai Aron enggau ngagai anak lelaki iya. Semua orang Lewi diserahka magang ngagai iya ari orang Israel.
10 Lalu nuan enda tau enda ngeletak Aron enggau anak lelaki iya ngereja semua pengawa imam; tang enti orang bukai datai semak ngagai Langkau Kain TUHAN, orang nya enda tau enda dibunuh.”
11 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
12 “Dinga nuan, Aku udah ngambi orang Lewi ari orang Israel, kena nganti semua anak tuai orang Israel. Orang Lewi diempu Aku,
13 laban semua anak tuai endang enggi Aku magang; lebuh Aku munuh anak tuai orang Ejip, Aku nyeraraka semua anak tuai orang Israel nyadika enggi Aku, nyengkaum anak tuai mensia enggau anak tuai jelu. Sida endang enggi Aku: Aku tu TUHAN.”
14 Lalu ku TUHAN bejaku ngagai Moses di menua puang Sinai,
15 “Itung pemayuh tubuh orang Lewi, nitihka ruang bilik, enggau suku raban bansa sida; itung magang semua anak lelaki ari umur sebulan ke atas.”
16 Moses lalu ngitung sida nitihka jaku pesan TUHAN.
17 Baka tu ku nama anak lelaki Lewi: Gerson, Kohat enggau Merari.
18 Lalu nama anak lelaki Gerson: Libni seduai Simei.
19 Anak lelaki Kohat nitihka suku raban bansa sida: Amram, Isar, Hebron, enggau Usil.
20 Lalu anak lelaki Merari nitihka suku raban bansa sida: Mahli enggau Musi. Sida tu orang ke nurunka ruang bilik orang Lewi.
21 Gerson nurunka suku raban bansa Libni enggau Simei. Nya meh suku raban bansa ari peturun Gerson.
22 Pemayuh semua orang lelaki ke umur sebulan ke atas, ke dituliska nama nya 7,500 iku.
23 Bala suku raban bansa ari peturun Gerson diasuh nirika kem sida ari belakang langkau sembiang nya, muak ke barat,
24 lalu sida iya diuluka Eliasap anak Lael.
25 Lalu tanggungjawap peturun Gerson dalam Langkau Kain TUHAN nya ngemataka langkau sembiang, sereta enggau semua tudung ti di dalam, tudung ti di luar, kain tirai ti ba penama ngagai Langkau Kain TUHAN,
26 kain tirai ke tengah laman ti ngelingi langkau sembiang enggau alta, enggau kain tirai ke pintu penama ngagai tengah laman Langkau nya. Sida mega betanggungjawapka semua pengawa ti besangkut-paut enggau semua utai nya.
27 Kohat nurunka suku raban bansa Amram, Isar, Hebron enggau Usil. Sida tu meh suku raban bansa ti diturunka Kohat.
28 Pemayuh orang ke umur sebulan ke atas, ke dituliska nama nya 8,600 iku, lalu sida nya deka bekereja dalam Langkau Kain TUHAN.
29 Semua suku raban bansa ti diturunka Kohat deka nirika kem sida ba tisi selatan langkau sembiang,
30 diuluka Elisapan anak Usil.
31 Lalu bala sida tu betanggungjawapka Peti Lampang Batu Adat, mija, penuduk lampu, alta, enggau perengka ti dikena imam dalam Langkau Kain TUHAN, enggau kain tirai ti ba penama ngagai Endur ti Pemadu Kudus. Sida betanggungjawapka semua pengawa ti besangkut-paut enggau semua utai nya.
32 Tuai ke semua orang Lewi nya Eleasar anak Imam Aron. Iya nyadi tuai ke orang ke bekereja dalam Langkau Kain TUHAN.
33 Peturun Merari nyengkaum suku raban bansa Mahli enggau Musi. Nya meh peturun Merari.
34 Pemayuh orang ke lelaki ari umur sebulan ke atas, ke dituliska nama nya 6,200 iku,
35 lalu semua suku raban bansa tu diuluka Suril anak Abihail. Sida deka nirika kem sida ba tisi utara langkau sembiang.
36 Lalu peturun Merari deka betanggungjawapka langkar langkau sembiang, alang dinding, tiang, pelasar, enggau semua utai ti dikena nirika Langkau nya. Sida betanggungjawapka semua pengawa ti besangkut-paut enggau semua utai nya.
37 Sida mega betanggungjawapka tiang, pelasar, tiang bantil, enggau tali ti dikena ba tengah laman.
38 Moses seduai Aron, enggau anak lelaki Aron deka nirika kem sida di mua langkau sembiang, muak ke timur, di mua Langkau Kain TUHAN tunga ngagai mata hari tumbuh. Sida betanggungjawap ngereja pengawa dalam Langkau Kain TUHAN, ke orang Israel. Enti orang bukai datai semak ngagai Langkau Kain TUHAN, orang nya enda tau enda dibunuh.
39 Pemayuh semua orang Lewi ti lelaki, ke umur sebulan ke atas, ti udah diitung Moses seduai Aron nitihka pesan TUHAN, nya 22,000 iku.
 
Orang Lewi Nganti Anak Tuai Orang Israel Ke Lelaki
40 Lalu ku TUHAN bejaku ngagai Moses, “Itung lalu tuliska nama semua anak tuai orang Israel ti lelaki, ari umur sebulan ke atas.
41 Ambi orang Lewi ke Aku, kena nganti sida. Lalu ambi semua jelu tupi orang Lewi kena nganti anak tuai jelu tupi ti lelaki ti diempu orang Israel. Aku tu TUHAN.”
42 Moses lalu nuliska nama semua anak tuai orang Israel ti lelaki nitihka pesan TUHAN.
43 Lalu semua anak tuai ti lelaki ke umur sebulan ke atas dituliska nama magang, lalu pemayuh sida nya 22,273 iku.
44 Lalu ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
45 “Ambi orang Lewi kena nganti semua anak tuai orang Israel ti lelaki, enggau jelu tupi orang Lewi, kena nganti anak tuai jelu tupi ti lelaki ari orang Israel, ngambika orang Lewi diempu Aku. Aku tu TUHAN.
46 Lalu kena nebus 273 iku anak tuai orang Israel ti lelaki, ke lebih ari pemayuh tubuh orang Lewi ti lelaki,
47 kita enda tau enda ngambi lima singkap duit pirak ke genap iku sida, nitihka rega ti udah diletak dalam Langkau Kain TUHAN,
48 lalu beri duit nya ngagai Aron enggau ngagai bala anak lelaki iya.”
49 Nya alai Moses ngambi duit tebus ke 273 iku orang Israel ke mayuh agi ari orang Lewi;
50 Iya ngambi duit tebus nya ari anak tuai ti lelaki orang Israel. Penyampau duit nya 1,365 singkap pirak, nitihka rega ti udah diletak dalam Langkau Kain TUHAN;
51 lalu meri duit tebus nya ngagai Aron enggau bala anak lelaki iya, nitihka pesan TUHAN ngagai Moses.
 
Bagi 4
 Pengawa Orang Lewi Ke Ari Raban Peturun Kohat
1 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses seduai Aron,
2 “Itung semua orang Lewi ti lelaki ari raban peturun Kohat, nitihka nama ruang bilik sida,
3 ari umur tiga puluh ngagai umur lima puluh taun, ti tau bekereja dalam Langkau Kain TUHAN, ngambika sida gawa dalam Langkau Kain TUHAN.
4 Nya meh pengawa ke bala peturun Kohat dalam Langkau Kain TUHAN: ngemataka utai ti pemadu kudus.
5 Lebuh kita deka mindahka kem kita, Aron enggau bala anak lelaki iya deka tama ngagai Langkau Kain TUHAN, nurunka kain tirai ti di mua Peti Lampang Batu Adat, lalu mungkur Peti nya ngena kain tirai nya.
6 Sida enda tau enda map utai nya ngena kulit jelu ti alus, ngerembaika kain ti bechura biru ba atas nya, lalu udah nya, ngerasukka kayu pengaling.
7 Sida deka ngerembaika kain ti biru ba atas mija ti alai meri roti ngagai TUHAN, lalu ngengkahka ba atas mija nya semua pinggai, mangkuk alai engkah menyan, mangkuk alai engkah piring, enggau tepayan alai nyimpan piring wain. Roti enda tau enda seruran bisi ba mija nya.
8 Sida deka mungkur semua utai nya ngena kain ti mirah, ngengkahka kulit jelu ti alus ba atas utai nya, lalu udah nya ngerasukka kayu pengaling.
9 Sida deka ngambi kain ti biru, lalu mungkur penuduk lampu sama enggau lampu, sepit, talam, enggau semua utai ti alai nyimpan minyak kana.
10 Sida deka mungkus utai nya, enggau semua pekekas iya, ngena kulit ti alus, lalu ngengkahka utai nya ba langkar ti dikena ngesan iya.
11 Udah nya, sida deka mungkur alta emas ngena kain ti biru, ngengkahka kulit jelu ti alus ba atas alta nya, lalu udah nya, ngerasukka kayu pengaling.
12 Sida deka ngambi semua perengka ti dikena dalam Langkau Kain TUHAN, malut utai nya ngena kain ti biru, ngengkahka kulit jelu ti alus ba atas sida, lalu ngengkahka utai nya ba kayu pengaling.
13 Sida deka ngambi amau ti belemak ari alta nya, lalu mungkur utai nya ngena kain ungu.
14 Sida deka ngengkahka ba atas utai nya semua pekekas ti dikena ngereja pengawa ba alta: talam bara api, pengait, sandak mit, enggau bisin. Udah nya sida deka map utai nya ngena kulit jelu ti alus, lalu ngerasukka kayu pengaling.
15 Lebuh sida ngererak kem sida, bala raban peturun Kohat deka datai lalu ngesan utai ti kudus, lebuh Aron enggau bala anak lelaki iya udah tembu map semua utai nya sereta enggau pekekas sida. Bala raban peturun Kohat enda tau negu utai ti kudus nya, enggai ke sida mati. Nya meh tanggungjawap bala raban peturun Kohat lebuh Langkau Kain TUHAN dipindahka.
16 “Lalu anak lelaki Imam Aron ke benama Eleasar deka betanggungjawapka semua langkau sembiang nya, minyak lampu, menyan, piring gandum, minyak tata, enggau semua utai bukai dalam Langkau Kain nya ti udah diseraraka ngagai TUHAN.”
17 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses seduai Aron,
18 “Anang nejuka suku raban bansa Kohat
19 datai semak ngagai utai ti pemadu kudus nya, enggai ke sida mati. Kena nagang sida mati, Aron enggau bala anak lelaki iya deka tama lalu ngagihka pengawa ngagai siku-siku sida, lalu madahka utai ti deka dibai sida.
20 Tang enti orang ari raban peturun Kohat tama ngagai Langkau Kain TUHAN, lalu tepedaka bala imam nyendiaka utai ti kudus ti deka dibai, sida deka mati.”
 
 Pengawa Ke Orang Lewi Ke Ari Raban Peturun Gerson
21 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
22 “Itung pemayuh tubuh semua orang Lewi ti lelaki ari suku raban bansa Gerson, nitihka ruang bilik sida,
23 lalu tuliska nama sida ke umur entara tiga puluh ngagai lima puluh taun, ke nemu ngereja pengawa dalam Langkau Kain TUHAN.
24 Sida deka betanggungjawap mai utai tu:
25 Sida deka mai langkau sembiang, Langkau Kain TUHAN, tudung iya ti ari dalam, tudung iya ti ari luar, tudung iya ti digaga ari kulit jelu ti alus, tirai ke penama ngagai Langkau Kain TUHAN,
26 tirai enggau tali ti dikena ba tengah laman ti ngelingi langkau sembiang enggau alta, kain tirai ke pintu penama ngagai tengah laman nya, enggau semua perengka ti dikena nirika semua utai nya. Sida deka ngereja semua pengawa ti diguna ke semua utai nya.
27 Moses seduai Aron deka nentuka orang ari peturun Gerson ngereja semua pengawa nya, lalu mai semua utai ti diletak Aron enggau bala anak lelaki iya.
28 Nya meh tanggungjawap bala suku raban bansa Gerson dalam Langkau Kain TUHAN. Sida deka ngereja tanggungjawap nya dikemataka Itamar anak Imam Aron.
 
 Pengawa Ke Orang Lewi Ke Ari Raban Peturun Merari
29 “Nyadi pasal peturun Merari, nuan enda tau enda ngitung tubuh sida, nitihka suku raban bansa enggau ruang bilik sida,
30 lalu tuliska nama semua lelaki ke umur entara tiga puluh ngagai lima puluh taun, ke nemu ngereja pengawa dalam Langkau Kain TUHAN.
31 Sida deka betanggungjawap mai langkar, alang dinding, tiang, enggau pelasar ke langkau sembiang,
32 sereta enggau tiang, pelasar, tiang bantil, enggau tali ti dikena ba tengah laman ti ngelingi Langkau Kain nya, sereta enggau semua utai ti dikena nirika utai nya. Genap iku sida deka betanggungjawap mai utai ti diletak ke sida siku-siku.
33 Tu meh tanggungjawap bala suku raban bansa ari peturun Merari ti ngereja pengawa dalam Langkau Kain TUHAN. Sida deka bejalaika tanggungjawap nya dikemataka Itamar anak Imam Aron.”
 
Ngitung Tubuh Orang Lewi
34-48 Nitihka pesan TUHAN, Moses, Aron, enggau bala tuai orang mayuh lalu ngitung tubuh suku raban bansa Kohat, Gerson enggau Merari. Sida ngitung tubuh nitihka suku raban bansa enggau ruang bilik, lalu nuliska nama semua lelaki ke umur tiga puluh ngagai lima puluh taun, ke nemu ngereja pengawa dalam Langkau Kain TUHAN. Baka tu ku pemayuh tubuh sida:

Raban Peturun
                 Pemayuh tubuh
Kohat                              2,750
Gerson                            2,630
Merari                             3,200
Semua sida dipegulaika:  8,580
49 Genap iku sida nya dituliska nama magang nitihka pesan TUHAN ngagai Moses. Lalu nitihka pesan TUHAN ngagai Moses, genap iku sida nya diberi tanggungjawap bekereja, tauka mai utai.
 
Bagi 5
Orang Ke Enda Tuchi
1 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
2 “Asuh orang Israel muai ari kem semua orang ke bisi penyakit kulit ti tau ngerampit, tauka bisi utai kamah ti pansut ari tubuh sida, enggau semua orang ke enda tuchi ketegal sida udah negu bangkai.
3 Buru semua orang ke enda tuchi pansut, ngambika sida enda ngamahka kem ti alai Aku diau begulai enggau bala nembiak Aku.”
4 Orang Israel lalu ngereja nya, lalu muai semua orang nya ari kem, munyi ti disebut TUHAN ngagai Moses.
 
Mayar Penyalah Ti Udah Dikereja
5 Lalu ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
6 “Sebut ngagai orang Israel: Lebuh orang enda tetap ati ngagai TUHAN, lalu ngereja penyalah ngagai orang,
7 iya enda tau enda ngaku dosa diri, lalu mayar semua utai ti patut dibayar iya, ditambahka enggau dua puluh peratus, ngagai orang ke udah alai iya ngereja penyalah.
8 Tang enti orang nya udah mati, lalu nadai kaban belayan ti nyempil ti tau alai nyuaka bayar nya, bayar nya tau diberi ngagai TUHAN, ke guna imam. Bayar nya nambahka bedus ti lelaki ti dikena ngereja pengawa nuchi orang ke bepenyalah nya.
9 Semua pemeri ti kudus ti diberi orang Israel ngagai TUHAN mega diempu imam ti alai sida nyuaka utai ti diberi nya.
10 Imam deka bempu pemeri ti kudus ti diberi ngagai iya.”
 
Pasal Bini Ke Bempu Laki Ke Ninding
11 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
12 “Sebut ngagai orang Israel: Enti bini nesatka diri lalu enda tetap ati ngagai laki iya;
13 tauka iya beleman enggau lelaki bukai, lalu laki iya enda nemu nya, lalu iya enda ditemu udah ngereja nya, lalu orang pen nadai mega meda iya ngereja nya, laban iya enda kena tangkap ngereja nya;
14 lalu enti laki iya ninding bini ti udah ngereja kereja ti kamah; tauka iya ninding bini iya, taja pen bini iya nadai udah ngereja kereja ti kamah;
15 laki indu nya enda tau enda mai bini iya ngagai imam, sereta mai piring ti diguna ari indu, iya nya, sekilogram tepung barli, tang iya enda tau nuang minyak kana tauka meri rempah ngagai tepung nya, laban nya piring kena ngenselan iya ke ninding, kena mansutka penyalah.
16 “Lalu imam nya deka mai indu nya ke mua, ngagai TUHAN,
17 lalu imam nya deka ngambi ai ti kudus ngena mangkuk tanah, lalu ngambi amauari geladak langkau sembiang, lalu nuang amau nya ngagai ai ti kudus nya.
18 Lalu imam nya deka ngasuh indu nya bediri di mua TUHAN, lalu muka sanggul indu nya, lalu ngengkahka ba jari indu nya piring gandum nya, iya nya piring kena ngenselan laki ke ninding. Lalu imam nya deka megai mangkuk ti ngundan ai ti dikumbai ai ti pait, ti mai sumpah.
19 Udah nya, imam nya deka ngasuh indu nya besumpah. Ku iya, ‘Enti nuan nadai udah butang, nuan enda kena tinggang sumpah ti dibai ai tu.
20 Tang enti nuan udah butang,
21 awakka TUHAN ngaga nama nuan nyadika leka jaku sumpah ba bansa nuan empu, lebuh TUHAN ngasuh nuan tara, lalu sarang anak nuan deka bedarah.
22 Awakka ai sumpah tu tama ngagai perut nuan, lalu ngasuh perut nuan gentung, lalu ngasuh sarang anak nuan bedarah, lalu nuan deka tara!” Lalu indu nya deka nyebut, “Amin. Amin.”
23 “Udah nya, imam nya deka nuliska leka jaku sumpah nya, lalu masu tulis nya ngagai ai ti dikumbai ai ti pait;
24 lalu iya deka ngasuh indu nya ngirup ai nya, lalu ai nya deka tama ngagai tubuh indu nya, lalu ngasuh iya balat pedis.
25 Imam nya deka ngambi piring nya ari jari indu nya, miauka piring nya di mua TUHAN, lalu mai piring nya ngagai alta;
26 lalu imam nya deka ngambi segenggam ari piring nya, nyadika pengingat, lalu nunu piring nya ba alta, lalu udah nya ngasuh indu nya ngirup ai nya.
27 Lebuh imam nya udah ngasuh indu nya ngirup ai nya, lalu enti indu nya udah ngereja kereja ti kamah, lalu udah enda tetap ati ngagai laki iya, ai ti mai jaku sumpah nya deka tama ngagai tubuh iya, lalu ngasuh iya balat pedis, lalu sarang anak iya deka bedarah, lalu iya deka tara, lalu nama iya deka nyadika leka jaku sumpah ba bansa iya empu.
28 Tang enti indu nya nadai udah ngereja kereja ti kamah, lalu iya mengkang tuchi, iya enda kena tinggang sumpah nya, lalu iya ulih beranak.
29-30 “Tu adat ti dikena ba pasal laki ke ninding, lalu besangkaka bini iya bisi udah butang. Indu nya deka diasuh bediri di mua TUHAN, lalu imam nya deka bejalaika adat nya ba indu nya.
31 Laki indu nya nadai penyalah, tang enti indu nya bisi penyalah, iya deka betanggungjawapka penyalah diri empu.”
 
Bagi 6
Adat Ke Orang Nasir
1 Lalu ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
2 “Sebut ngagai orang Israel: Lebuh lelaki tauka indu besumpah deka nyadi Nasir lalu nyerahka diri ngagai TUHAN,
3 iya enda tau ngirup wain tauka ai ti bisa. Iya enda tau ngirup ai ti digaga ari buah anggur, tauka makai buah anggur, tauka makai salai buah anggur.
4 Seagi-agi iya nyadi Nasir, iya enda tau makai utai ti datai ari batang anggur. Indah leka tauka kulit buah anggur deh enda tau diempa iya.
5 Seagi-agi iya mengkang ditanggam sumpah Nasir, iya enda tau beguntin, tauka bekukur. Iya kena tanggam sumpah nya sepengelama iya nyerahka diri ngagai TUHAN, lalu iya enda tau enda nejuka buk iya panjai enda diguntin.
6-7 Buk iya nyadika tanda iya udah nyerahka diri ngagai Allah Taala. Nya alai iya enda tau datai semak ngagai bangkai, nemuka bangkai nya bangkai apai, indai, menyadi lelaki, tauka menyadi indu iya, enggai ke iya kamah laban nya.
8 Seagi-agi iya nya orang Nasir, iya mengkang diserahka ngagai TUHAN.
9 “Enti buk ti udah diserahka ngagai TUHAN nyadi kamah laban orang ke bempu buk nya bediri semak orang ke mati ngenyit, iya enda tau enda nganti tujuh hari, lalu udah nya ngukur buk iya. Nya baru iya nyadi tuchi.
10 Ba hari ti kelapan, iya deka mai dua iku burung achang tauka dua iku burung puna ngagai imam ba penama ngagai Langkau Kain TUHAN.
11 Imam nya deka nyerahka siku ari burung nya nyadika piring pengampun dosa, lalu siku nyadika piring tunu, kena iya nuchi orang nya ketegal iya udah negu bangkai. Ba hari nya mega, orang nya deka nyerahka buk diri baru ngagai TUHAN,
12 lalu nyadi Nasir baru, lalu mai siku bedus ti umur setaun nyadika piring kena muai penyalah. Maya ti dulu nadai diguna agi, laban buk ti udah diserahka ngagai TUHAN, udah kamah.
13 “Tu adat ke orang Nasir: lebuh orang nya udah nembuka tanggungjawap iya ti nyadi Nasir, iya deka dibai ngagai penama Langkau Kain TUHAN,
14 lalu meri pemeri iya ngagai TUHAN, iya nya, siku anak domba ti lelaki ti umur setaun, ti nadai penimpang, nyadika piring tunu; siku anak domba ti indu ke umur setaun, ti nadai penimpang, nyadika piring pengampun dosa; enggau siku bedus ti lelaki, ti nadai penimpang, nyadika piring pemaik.
15 Iya deka mega meri sebakul roti ti enda beragi: iya nya tuku roti ti tebal, ti digaga ari tepung ti udah dichampur enggau minyak kana, enggau singkap roti ti mipis ti udah diunsut enggau minyak kana, lalu nambahka nya, piring ti digaga ari gandum, enggau wain.
16 Imam nya deka nyerahka semua utai nya ngagai TUHAN, lalu ngenjuk piring pengampun dosa, enggau piring tunu,
17 lalu nyerahka bedus ti lelaki nya ngagai TUHAN nyadika piring pemaik, lalu meri utai nya enggau sebakul roti. Iya deka mega nyerahka piring gandum, enggau wain.
18 Lalu orang Nasir nya deka ngukur buk iya ba penama ngagai Langkau Kain TUHAN, lalu nunu buk nya ba api ti alai piring pemaik benung ditunu.
19 Udah nya, lebuh berang anak domba nya udah dipanduk, imam deka ngambi berang nya, lalu ngengkahka iya, sama enggau siti tuku roti ti tebal, enggau sesingkap roti ti mipis ari bakul nya, ngagai jari orang Nasir nya, lebuh iya udah ngukur buk iya.
20 Udah nya, imam deka nyerahka utai nya nyadika piring ti manah ngagai TUHAN. Utai nya piring ti kuduska imam empu, nambahka isi dada enggau pah bedus, ti endang diempu imam nitihka letak adat. Udah nya baru orang Nasir nya tau ngirup wain.
21 “Nya meh adat ke orang Nasir ke ngangkatka sumpah. Piring ti diberi ngagai TUHAN deka diberi nitihka jaku sumpah orang Nasir nya, nambahka piring bukai ti ulih diberi iya.
 
 Berekat Ari Imam
22 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
23 “Sebut ngagai Aron enggau ngagai anak lelaki iya: ‘Baka tu ku jalai kita merekatka orang Israel. Sebut ngagai sida,
24 TUHAN merekatka kita, lalu ngintu kita;
25 TUHAN gaga ati ke kita lalu kasihka kita;
26 TUHAN rinduka kita, lalu meri kita pemaik.’
27 “Nya meh jalai sida ngena nama Aku merekatka orang Israel, lalu Aku deka merekatka sida.”
 
Bagi 7
 Pemeri Ari Bala Tuai Bansa
1 Lebuh Moses udah tembu nirika langkau sembiang, iya nata lalu nyerahka langkau nya ngagai TUHAN, sama enggau semua pekekas iya, nyengkaum alta enggau semua pekekas ti bukai.
2 Udah nya, bala tuai peturun ke endang tuai raban bansa orang Israel, iya nya orang ke nyadi kepala ngitung tubuh,
3 mai pemeri sida ngagai TUHAN: enam buah kerita enggau dua belas iku sapi ti lelaki ti udah dipeliri, sebuah kerita ke tiap-tiap dua iku tuai raban bansa, enggau siku jelu sapi ke siku-siku tuai. Sida nyerahka utai nya di mua langkau sembiang.
4 TUHAN lalu bejaku ngagai Moses,
5 “Terima utai nya ari sida kena ngereja pengawa dalam Langkau Kain TUHAN. Beri utai nya ngagai orang Lewi, nitihka bagi pengawa ti dikereja sida.”
6 Nya alai Moses ngambi kerita enggau jelu sapi ti lelaki ti udah dipeliri nya, lalu meri sida ngagai orang Lewi.
7 Iya meri dua buah kerita enggau empat iku sapi ngagai raban peturun Gerson, nitihka bagi pengawa ti dikereja sida;
8 iya meri empat buah kerita enggau lapan iku jelu sapi ngagai raban peturun Merari, nitihka bagi pengawa ti dikereja sida, dikemataka Itamar anak Imam Aron.
9 Tang Moses enda meri kerita tauka jelu sapi ngagai raban peturun Kohat, laban sida udah diasuh ngemataka utai ti kudus, ti deka disan sida.
10 Bala tuai raban bansa mega ngenjuk pemeri kena ngerami pengawa nyerahka alta lebuh alta nya ditata. Bala tuai lalu meri piring sida di mua alta.
11 Lalu ku TUHAN bejaku ngagai Moses, “Sida deka meri pemeri sida, siku tuai sehari, kena nyerahka alta.”
12 Orang ke meri pemeri ba hari ti keterubah nya Nason anak lelaki Aminadap, ari raban bansa Judah.
13 Pemeri ti dibai iya nya sesingkap pinggai pirak ti berat 1.5 kilogram, sesingkap jalung pirak ti berat 800 gram, nitihka atur timbang ti dikena dalam Langkau Kain TUHAN: utai dua singkap nya sama diisi penuh enggau tepung ti pemadu alus dichampur enggau minyak nyadika piring ti digaga ari gandum;
14 sesingkap chapak emas ti berat seratus sepuluh gram, ti diisi penuh enggau menyan;
15 siku sapi ti lelaki ti agi biak, siku bedus ti lelaki, siku anak bedus ti umur setaun, nyadika piring tunu;
16 siku kambin ti lelaki nyadika piring kena muai dosa;
17 lalu nyadika piring pemaik, dua iku sapi ti lelaki, lima iku bedus ti lelaki, lima iku kambin ti lelaki, enggau lima iku anak bedus ti lelaki ti umur setaun. Nya meh pemeri ti diberi Nahson anak Aminadap.
18 Ba hari ti kedua Natanel anak Suar, tuai raban bansa Isakar, meri pemeri;
19 iya meri sesingkap pinggai temaga ti berat 1.5 kilogram, sesingkap jalung temaga ti berat 800 gram, nitihka atur timbang ti dikena dalam Langkau Kain TUHAN; utai dua singkap nya sama diisi penuh enggau tepung ti pemadu alus, dichampur enggau minyak, nyadika piring ti digaga ari gandum;
20 sesingkap chapak emas berat seratus sepuluh gram, ti diisi penuh enggau menyan;
21 siku sapi ti lelaki ti agi biak, siku bedus ti lelaki, siku bedus ti lelaki ti umur setaun, nyadika piring tunu;
22 siku kambin ti lelaki nyadika piring kena muai dosa;
23 dua iku sapi ti lelaki, lima iku bedus ti lelaki, lima iku kambin ti lelaki, enggau lima iku anak bedus ti lelaki ti umur setaun, nyadika piring pemaik. Nya pemeri ti diberi Netanel anak Suar.
24 Ba hari ti ketiga Eliap anak Helon, tuai raban bansa Sebulun,
25 meri pemeri: sesingkap pinggai pirak ti berat 1.5 kilogram, sesingkap jalung pirak ti berat 800 gram, nitihka atur timbang ti dikena dalam Langkau Kain TUHAN. Utai dua singkap nya sama diisi penuh enggau tepung ti pemadu alus dichampur enggau minyak, nyadika piring ti digaga ari gandum;
26 sesingkap chapak emas berat 110 gram, ti diisi penuh enggau menyan;
27 siku sapi ti lelaki ti agi biak, siku bedus ti lelaki, siku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring tunu;
28 siku kambin ti lelaki nyadika piring kena muai dosa;
29 enggau dua iku sapi ti lelaki, lima iku bedus ti lelaki, lima iku kambin ti lelaki, enggau lima iku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring pemaik. Nya pemeri ti diberi Eliap anak Helon.
30 Ba hari ti keempat Elisur anak Sedeur, tuai raban bansa Reuben, meri pemeri:
31 iya meri sesingkap pinggai pirak berat 1.5 kilogram, sesingkap jalung pirak berat 800 gram, nitihka atur timbang ti dikena dalam Langkau Kain TUHAN; utai dua singkap nya sama diisi penuh enggau tepung ti pemadu alus dichampur enggau minyak, nyadika piring ti digaga ari gandum;
32 sesingkap chapak emas berat seratus sepuluh gram, ti diisi penuh enggau menyan;
33 siku sapi ti lelaki ti agi biak, siku bedus ti lelaki, siku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring tunu;
34 siku kambin ti lelaki nyadika piring kena muai dosa;
35 enggau dua iku sapi ti lelaki, lima iku bedus ti lelaki, lima iku kambin ti lelaki, enggau lima iku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring pemaik. Nya pemeri ti diberi Elisur anak Sedeur.
36 Ba hari ti kelima Selumiel anak Surisadai, tuai raban bansa Simeon meri pemeri:
37 iya nya sesingkap pinggai pirak ti berat 1.5 kilogram, sesingkap jalung pirak berat 800 gram, nitihka atur timbang ti dikena dalam Langkau Kain TUHAN; utai dua singkap nya sama diisi penuh enggau tepung ti pemadu alus dichampur enggau minyak, nyadika piring ti digaga ari gandum;
38 sesingkap chapak emas ti berat 110 gram, ti diisi penuh enggau menyan;
39 siku sapi ti lelaki ti agi biak, siku bedus ti lelaki, siku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring tunu;
40 siku kambin ti lelaki nyadika piring kena muai dosa;
41 enggau dua iku sapi ti lelaki, lima iku bedus ti lelaki, lima iku kambin ti lelaki, enggau lima iku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring pemaik. Nya meh pemeri ti diberi Selumiel anak Surisadai.
42 Ba hari ti keenam Eliasap anak Deuel, tuai raban bansa Gat meri pemeri:
43 iya meri sesingkap pinggai temaga ti berat 1.5 kilogram, sesingkap jalung temaga ti berat 800 gram, ditimbang nitihka atur timbang ti dikena dalam Langkau Kain TUHAN; utai dua singkap nya sama diisi penuh enggau tepung ti pemadu alus dichampur enggau minyak, nyadika piring ti digaga ari gandum;
44 sesingap chapak pirak ti berat 110 gram, ti diisi penuh enggau menyan;
45 siku sapi ti lelaki ti agi biak, siku bedus ti lelaki, siku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring tunu;
46 siku kambin ti lelaki nyadika piring kena mua dosa;
47 enggau dua iku sapi ti lelaki, lima iku bedus ti lelaki, lima iku kambin ti lelaki, enggau lima iku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring pemaik. Nya meh pemeri ti diberi Eliasap anak Deuel.
48 Ba hari ti ketujuh Elisama anak Amihut, tuai raban bansa Epraim meri pemeri:
49 iya meri sesingkap pinggai temaga ti berat 1.5 kilogram, sesingkap jalung temaga ti berat 800 gram, ditimbang nitihka atur timbang ti dikena dalam Langkau Kain TUHAN; utai dua singkap nya sama diisi penuh enggau tepung gandum ti pemadu alus, dichampur enggau minyak, nyadika piring ti digaga ari gandum;
50 sesingkap chapak emas ti berat 110 gram, ti diisi penuh enggau menyan;
51 siku sapi ti lelaki ti agi biak, siku bedus ti lelaki, siku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring tunu;
52 siku kambin ti lelaki nyadika piring kena muai dosa;
53 enggau dua iku sapi ti lelaki, lima iku bedus ti lelaki, lima iku kambin ti lelaki, enggau lima iku anak bedus ti lelaki, ti umur setaun, nyadika piring pemaik. Nya meh pemeri ti diberi Elisama anak Amihut.
54 Ba hari ti kelapan Gamaliel anak Pedasur, tuai raban bansa Manasi meri pemeri:
55 iya nya sesingkap pinggai pirak ti berat 1.5 kilogram, sesingkap jalung pirak ti berat 800 gram, ditimbang nitihka atur timbang ti dikena dalam Langkau Kain TUHAN; utai dua singkap nya sama diisi penuh enggau tepung gandum ti pemadu alus, dichampur enggau minyak, nyadika piring ti digaga ari gandum;
56 sesingkap chapak emas ti berat seratus sepuluh gram, ti diisi penuh enggau menyan;
57 siku sapi ti lelaki ti agi biak, siku bedus ti lelaki, siku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring tunu;
58 siku kambin ti lelaki nyadika piring kena muai dosa;
59 enggau dua iku sapi ti lelaki, lima iku bedus ti lelaki, lima iku kambin ti lelaki, enggau lima iku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring pemaik. Nya meh pemeri ti diberi Gamaliel anak Pedasur.
60 Ba hari ti kesemilan Abidan anak Gideoni, tuai raban bansa Benjamin meri pemeri:
61 iya meri sesingkap pinggai pirak ti berat 1.5 kilogram, sesingkap jalung pirak ti berat 800 gram, ditimbang nitihka atur timbang ti dikena dalam Langkau Kain TUHAN; utai dua singkap nya sama diisi penuh enggau tepung ti pemadu alus, dichampur enggau minyak, nyadika piring ti digaga ari gandum;
62 sesingkap chapak emas ti berat 110 gram, ti diisi penuh enggau menyan;
63 siku sapi ti lelaki ti agi biak, siku bedus ti lelaki, siku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring tunu;
64 siku kambin ti lelaki nyadika piring kena muai dosa;
65 enggau dua iku sapi ti lelaki, lima iku bedus ti lelaki, lima iku kambin ti lelaki, enggau lima iku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring pemaik. Nya meh pemeri ti diberi Abidan anak Gideoni.
66 Ba hari ti kesepuluh Ahieser anak Amisadai, tuai raban bansa Dan, meri pemeri:
67 iya meri sesingkap pinggai pirak ti berat 1.5 kilogram, sesingkap jalung pirak ti berat 800 gram, ditimbang nitihka atur timbang ti dikena dalam Langkau Kain TUHAN; utai dua singkap nya sama diisi penuh enggau tepung ti pemadu alus, dichampur enggau minyak, nyadika piring ti digaga ari gandum;
68 sesingkap chapak emas ti berat 110 gram, ti diisi penuh enggau menyan;
69 siku sapi ti lelaki ti agi biak, siku bedus ti lelaki, siku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring tunu;
70 siku kambin ti lelaki nyadika piring kena muai dosa;
71 enggau dua iku sapi ti lelaki, lima iku bedus ti lelaki, lima iku kambin ti lelaki, enggau lima iku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring pemaik. Nya meh pemeri ti diberi Ahieser anak Amisadai.
72 Ba hari ti kesebelas Pagiel anak Okran, tuai raban bansa Aser, meri pemeri:
73 iya meri sesingkap pinggai pirak ti berat 1.5 kilogram, sesingkap jalung ti berat 800 gram, ditimbang nitihka atur timbang ti dikena dalam Langkau Kain TUHAN; utai dua singkap nya sama diisi penuh enggau tepung ti pemadu alus, dichampur enggau minyak, nyadika piring ti digaga ari gandum;
74 sesingkap chapak emas berat seratus sepuluh gram, ti diisi penuh enggau menyan;
75 siku sapi ti lelaki ti agi biak, siku bedus ti lelaki, siku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring tunu;
76 siku kambin ti lelaki nyadika piring kena muai dosa;
77 enggau dua iku sapi ti lelaki, lima iku bedus ti lelaki, lima iku kambin ti lelaki, enggau lima iku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring pemaik. Nya meh pemeri ti diberi Pagiel anak Okran.
78 Ba hari ti kedua belas Ahira anak Enan, tuai raban bansa Naptali, meri pemeri:
79 iya meri sesingkap pinggai temaga ti berat 1.5 kilogram, sesingkap jalung pirak ti berat 800 gram, ditimbang nitihka atur timbang ti dikena dalam Langkau Kain TUHAN; utai dua singkap nya sama diisi penuh enggau tepung ti pemadu alus, dichampur enggau minyak, nyadika piring ti digaga ari gandum;
80 sesingkap chapak emas ti berat 110 gram, ti diisi penuh enggau menyan;
81 siku sapi ti lelaki ti agi biak, siku bedus ti lelaki, siku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring tunu;
82 siku kambin ti lelaki nyadika piring kena muai dosa;
83 enggau dua iku sapi ti lelaki, lima iku bedus ti lelaki, lima iku kambin ti lelaki, enggau lima iku anak bedus ti lelaki umur setaun, nyadika piring pemaik. Nya meh pemeri ti diberi Ahira anak Enan.
84 Nya meh pemeri ti diberi bala tuai orang Israel kena nyerahka alta, lebuh alta nya ditata: dua belas singkap pinggai pirak, dua belas singkap jalung pirak, enggau dua belas singkap chapak emas,
85 siti-siti pinggai pirak berat 1.5 kilogram, lalu sigi jalung berat 800 gram. Semua pemerat pirak nya dipegulaika: 27.6 kilogram, nitihka atur timbang ti dikena dalam Langkau Kain TUHAN.
86 Lalu pemerat semua dua belas chapak emas nya: 1.32 kilogram. Genap singkap chapak nya diisi penuh enggau menyan.
87 Pemayuh semua jelu ti nyadika piring tunu: dua belas iku sapi ti lelaki, dua belas iku bedus ti lelaki, dua belas iku anak bedus ti lelaki ti umur setaun, sama enggau piring ti digaga ari gandum; enggau dua belas iku kambin ti lelaki nyadika piring kena muai dosa;
88 lalu semua jelu ti diberi nyadika piring pemaik: dua puluh empat iku sapi ti lelaki, enam puluh iku bedus ti lelaki, enam puluh iku kambin ti lelaki, enggau enam puluh iku anak bedus ti lelaki umur setaun. Nya meh penyampau piring ti diberi kena nyerahka alta, udah bekau iya ditata.
89 Lebuh Moses tama ngagai Langkau Kain TUHAN deka bejaku enggau TUHAN, iya ninga munyi nyawa bejaku ngagai iya ari atas tudung Peti Lampang Batu Adat, ari entara melikat cherub ti dua iku nya. Nya meh jalai TUHAN bejaku ngagai Moses.
 
Bagi 8
 Ngelekatka Lampu
1 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
2 “Padahka ngagai Aron, lebuh iya ngelekatka tujuh iti lampu ba penuduk lampu nya, iya enda tau enda ngelekatka lampu nya ngambika sida manchar ke mua.”
3 Aron lalu ngereja baka nya, lalu ngelekatka lampu nya manchar ke mua.
4 Tiang lampu nya digaga ari emas ti ditempa, kenyau ari atas nyentuk ke baruh, nitihka pelan ti udah dipadahka TUHAN ngagai Moses.
 
Nuchi Sereta Nyerahka Orang Lewi
5 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
6 “Seraraka orang Lewi ari orang Israel ti bukai, lalu tuchi sida
7 ngena chara tu: pechik sida ngena ai ti dikena nuchi orang, lalu asuh sida ngukur semua tubuh sida, sereta masu gari sida. Nya baru sida tuchi.
8 Udah nya, sida enda tau enda ngambi siku sapi ti lelaki ti agi biak, enggau piring gandum, iya nya tepung ti dichampur enggau minyak kana. Lalu nuan enda tau enda ngambi siku agi sapi ti lelaki nya nyadika piring pengampun dosa.
9 Udah nya, gempuruka semua orang Israel, lalu asuh bala orang Lewi bediri di mua Langkau Kain TUHAN.
10 Orang Israel deka ngengkahka jari sida ba pala orang Lewi.
11 Udah nya, Aron deka nyerahka orang Lewi ngagai Aku nyadi pemeri ti manah ari orang Israel, ngambika sida tau bekereja ke Aku.
12 Udah nya, orang Lewi deka ngengkahka jari sida ba pala sapi ti dua iku nya. Siku ari sapi nya deka diberi nyadika piring pengampun dosa, lalu siku nyadika piring tunu, kena nuchi orang Lewi.
13 “Serahka orang Lewi nyadika pemeri ti manah ngagai Aku, lalu asuh Aron enggau bala anak lelaki iya nyadi tuai sida.
14 Seraraka orang Lewi ari orang Israel ti bukai, ngambika sida diempu Aku.
15 Lebuh nuan udah nuchi lalu nyerahka orang Lewi, nya baru sida tau gawa dalam Langkau Kain TUHAN.
16 Aku udah ngambu sida kena nganti semua anak tuai orang Israel ti lelaki, lalu sida deka diempu Aku siku aja.
17 Lebuh Aku munuh semua anak tuai di serata menua Ejip, Aku nyeraraka anak tuai orang Israel, enggau anak tuai semua jelu, ngambika semua sida diempu Aku.
18 Diatu Aku ngambi orang Lewi kena nganti semua anak tuai orang Israel,
19 lalu Aku meri orang Lewi ngagai Aron enggau bala anak lelaki iya, nyadika pemeri ari orang Israel, ngambika sida bisi gawa dalam Langkau Kain TUHAN ngarika orang Israel, lalu nyaga orang Israel ari penusah ti deka ninggang sida, enti sida datai kelalu semak ngagai Endur ti Kudus.”
20 Nya alai Moses, Aron enggau semua orang Israel nyerahka orang Lewi, nitihka pesan TUHAN ngagai Moses.
21 Orang Lewi nuchi diri empu, lalu masu gari diri, lalu Aron nyerahka sida nyadi pemeri ti manah ngagai TUHAN. Iya mega ngereja pengawa nuchi sida.
22 Orang Israel ngereja semua utai nitihka pesan ti diberi TUHAN ngagai Moses, ba pasal orang Lewi. Nya alai, orang Lewi tau gawa dalam Langkau Kain TUHAN di baruh Aron enggau anak lelaki iya.
23 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
24 “Kenyau ari umur sida dua puluh lima taun, genap iku orang Lewi deka ngereja pengawa diri dalam Langkau Kain TUHAN,
25 lalu iya badu agi bekereja lebuh umur iya lima puluh taun.
26 Udah lepas nya, iya tau nyaup orang Lewi ti bukai ngereja pengawa sida dalam Langkau Kain TUHAN, tang iya enda tau nengali pengawa nya kediri. Nya chara nuan ngatur pengawa ke orang Lewi.”
 
Bagi 9
 Gawai Paska Ti Kedua
1 TUHAN lalu bejaku ngagai Moses di menua puang Sinai, dalam bulan ti kesatu, kedua taun udah bekau orang Israel ke pansut ari menua Ejip. Ku Iya,
2-3 “Kena empat belas hari bulan tu, belabuh ari padam mata panas, orang Israel enda tau enda ngintu Gawai Paska, nitihka semua adat enggau atur Gawai nya.”
4 Moses lalu ngasuh orang mayuh ngintu Gawai Paska,
5 lalu kena lemai empat belas hari bulan ti kesatu, sida ngintu Gawai nya di menua puang Sinai. Orang mayuh ngereja semua utai ti udah dipesanka TUHAN ngagai Moses.
6 Tang sekeda orang enda tuchi, laban sida udah negu bangkai, lalu sida enda ulih ngintu Gawai Paska sehari nya. Sida lalu mansang ngagai Moses seduai Aron,
7 lalu bejaku, “Kami tu enda tuchi laban kami udah bisi negu bangkai, tang nama kebuah kami enda tau enggau orang Israel ti bukai ngenjuk piring ngagai TUHAN ba maya ti udah diletak?”
8 Disaut Moses, “Nganti dulu. Aku deka ningaka atur ari TUHAN pasal kita.”
9 TUHAN lalu bejaku ngagai Moses,
10 “Sebut ngagai orang Israel: Lebuh kita, tauka peturun kita, enda tuchi laban kita udah bisi negu bangkai, tauka bejalai jauh ari menua, tang keran deka ngintu Gawai Paska,
11 kita tau ngintu Gawai nya sebulan udah bekau Gawai nya, kena lemai empat belas hari bulan ti kedua. Intu Gawai nya ngena roti ti enda beragi, sereta enggau sayur ti pait.
12 Anang nejuka pemakai nya beteda datai ngagai pagi hari siti, lalu anang matahka tulang jelu nya. Intu Gawai nya nitihka semua atur.
13 Tang orang ke endang tuchi, lalu enda bejalai ngagai menua bukai, enti iya enda ngintu Gawai Paska, iya deka badu agi dikumbai nembiak Aku, laban iya enda ngenjuk piring ngagai Aku ba maya ti udah diletak. Orang nya deka betanggungjawapka dosa diri empu.
14 “Enti orang kampar ti diau begulai enggau kita, bisi ati deka ngintu Gawai Paska, sida enda tau enda ngintu Gawai nya nitihka adat enggau atur. Adat nya deka dikena semua orang, nemuka orang nya bansa orang Israel, tauka orang kampar.”
 
Mua Hari Ti Beapi-api
15-16 Lebuh langkau sembiang nya didirika, mua hari datai lalu ngelindung langkau sembiang, enggau Langkau Kain TUHAN. Lebuh malam hari, mua hari nya nyadi baka api.
17 Genap kali mua hari nya angkat ari atas Langkau Kain TUHAN, orang Israel ngererak kem, lalu nirika kem sida baru ba endur alai mua hari nya nurun.
18 Orang Israel ngererak kem sida nitihka asuh TUHAN, lalu sida nirika kem sida baru, nitihka pesan Iya. Seagi-agi mua hari nya mengkang ari atas langkau sembiang nya, sida mengkang diau ba kem nya.
19 Seagi-agi mua hari nya mengkang ari atas langkau sembiang nya, sida ngasika jaku TUHAN, lalu enda mindah ari endur nya.
20 Kadang-kadang mua hari nya semina mengkang ari atas langkau sembiang nya dua tiga hari aja. Tang sida mengkang dia, tauka mindah ari kem nya, nitihka asuh TUHAN.
21 Kadang-kadang mua hari nya semina mengkang dia ari lemai nyentuk ngagai pagi aja, lalu sida mindah lebuh mua hari nya angkat.
22 Nemuka dua hari, sebulan, setaun tauka lama agi, seagi-agi mua hari nya mengkang ari atas langkau sembiang nya, sida enda mindah. Tang lebuh mua hari nya angkat, sida mindah.
23 Sida nirika kem, tauka ngererak kem, nitihka pesan ti diberi TUHAN ngena Moses.
 
Bagi 10
Terumpit Pirak
1 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
2 “Gaga dua iti terumpit ari pirak ti ditempa, kena nesau orang mayuh begempuru, enggau kena nesau sida ngererak kem.
3 Lebuh terumpit dua iti nya disepu panjai, semua orang Israel enda tau enda begempuru ngelingi nuan ba penama ngagai Langkau Kain TUHAN.
4 Tang lebuh semina siti aja terumpit disepu, semina tuai peturun aja begempuru ngelingi nuan.
5 Lebuh terumpit nya disepu nerachat, raban bansa ti ba kem muak ke timur deka angkat.
6 Lebuh terumpit nya disepu nerachat kedua kali, bala raban bansa ti diau muak ke selatan dalam kem nya deka angkat. Nya alai terumpit ti disepu nerachat nya kena ngangkatka orang ari kem,
7 tang sepu ti panjai deka dikena nesau orang mayuh.
8 Terumpit nya enda tau enda disepu bala anak lelaki Aron, iya nya bala imam. Adat tu enda tau enda dititihka belama iya.
9 Lalu lebuh kita beperang dalam menua kita ngelaban munsuh ke nyerang kita, sepu terumpit tu kena megau orang beperang, ngambika Aku, TUHAN Allah Taala kita, deka ingatka kita lalu nyelamatka kita ari munsuh kita.
10 Lebuh kita ngintu pengerami, baka Gawai Anak Bulan, enggau gawai pengarap ti bukai, kita mega enda tau enda nyepu terumpit lebuh kita ngenjuk piring tunu enggau piring pemaik. Nya baru Aku deka nyaup kita. Aku tu TUHAN Allah Taala kita.”
 
Orang Israel Angkat Ari Kem Sida
11 Kena dua puluh hari bulan ti kedua, kedua taun orang Israel udah pansut ari menua Ejip, mua hari ti ba atas Langkau Kain TUHAN nya angkat.
12 Orang Israel lalu belabuh bejalai ninggalka menua puang Sinai, lalu mua hari nya ngetu ba menua puang Paran.
13 Sida belabuh bejalai nitihka pesan ti udah diberi TUHAN ngena Moses,
14 lalu genap kali sida mindah, sida nitihka tusun nya. Orang ke bejalai di baruh menira bala ti diuluka raban bansa Judah, bejalai dulu, beraban-raban, diuluka Nason anak Aminadap.
15 Orang ke nyadi tuai raban bansa Isakar, nya Netanel anak Suar,
16 lalu orang ke nyadi tuai raban bansa Sebulun nya Eliap anak Helon.
17 Udah nya, langkau sembiang nya direrak, lalu bala raban peturun Gerson enggau bala raban peturun Merari, ke mai langkau sembiang nya, mupuk.
18 Sida lalu ditangkanka orang ke bejalai di baruh menira bala ke diuluka raban bansa Reuben. Sida deka mupuk, beraban-raban. Orang ke nyadi tuai sida nya Elisur anak Sedeur.
19 Orang ke nyadi tuai ke raban bansa Simeon nya Selumil anak Jurisadai.
20 Orang ke nyadi tuai ke raban bansa Gat nya Eliasap anak Deuel.
21 Udah nya bala raban peturun Kohat, ari raban bansa Lewi deka mupuk, mai utai ti kudus. Lebuh sida datai ba endur alai nirika kem baru, langkau sembiang nya sigi udah tembu didirika.
22 Udah nya, orang ke bejalai di baruh menira bala ke diuluka raban bansa Epraim, deka mupuk, beraban-raban. Tuai sida nya Elisama anak Amihut.
23 Orang ke nyadi tuai ke raban bansa Manasi nya Gamaliel anak Pedasur.
24 Orang ke nyadi tuai ke raban bansa Benjamin nya Abidan anak Gidioni.
25 Ke penudi iya bendar, orang ke bejalai di baruh menira bala ke diuluka raban bansa Dan, deka mupuk beraban-raban. Sida tu orang ke nyaga semua bala mayuh, ari belakang. Tuai sida nya Ahisir anak Amisadai.
26 Tuai raban bansa Aser nya Pagil anak Okran,
27 lalu orang ke nyadi tuai raban bansa Naptali nya Ahira anak Enan.
28 Nya meh gaya tusun sida bejalai, beraban-raban, genap kali orang Israel mindah ari endur siti ngagai endur siti.
29 Ku Moses bejaku enggau ipar lelaki iya Hobap anak Jetro, orang Midian, “Kami tu baru deka mupuk ngagai endur ti udah dipadahka TUHAN, ti deka diberi Iya ngagai kami. Iya udah besemaya deka ngasuh orang Israel nyadi kaya-raja, nya alai, aram mupuk enggau kami, lalu kami deka mai kita bekunsika pengaya kami enggau kita.”
30 Disaut Hobap, “Enda ibuh aku mupuk enggau kita. Aku deka mulaika diri ngagai menua aku empu.”
31 Ku Moses bejaku, “Anang ninggalka kami, laban nuan nemu endur alai kami tau nirika kem di menua puang tu, lalu nuan tau nyadi malin kami.
32 Enti nuan mupuk enggau kami, kami deka bekunsika enggau nuan semua berekat ti diberi TUHAN ngagai kami.”
 
Orang Mayuh Mupuk
33 Lebuh orang Israel ninggalka menua Sinai, bukit ti kudus nya, sida bejalai tiga hari. Peti Lampang Batu Adat TUHAN endang seruran dibai dulu ari bala sida, ngiga endur alai sida tau nirika kem.
34 Lebuh sida mindah ari endur siti ngagai endur siti, mua hari TUHAN mengkang ari atas sida lebuh siang hari.
35 Genap kali Peti Lampang Batu Adat nya dibai mupuk, Moses deka nyebut, “Angkat, TUHAN. Pambarka munsuh Nuan, lalu asuh orang ke begedika Nuan, rari!”
36 Lalu genap kali Peti Lampang Batu Adat nya ngetu, Moses nyebut, “Pulai baru, TUHAN, ngagai beribu-ribu iti ruang bilik orang Israel.”
 
Bagi 11
Endur Ti Benama Taberah
1 Orang Israel lalu belabuh mutap ngagai TUHAN pasal penusah sida. Lebuh TUHAN ninga sida, Iya ringat, lalu ngasuh api nurun lalu nunu bala sida, lalu nganguska puting setak kem nya.
2 Orang mayuh lalu nyabak minta saup Moses. Iya lalu besampi ngagai TUHAN, lalu api nya padam.
3 Nya alai endur nya dikumbai Taberah, laban api TUHAN udah menyadi ngelaban bala sida.
 
Moses Milih Tujuh Puluh Iku Tuai
4 Orang bansa bukai bisi bejalai enggau orang Israel. Sida tu balat amat tetengukka dagin. Lalu orang Israel empu pen belabuh mutap: “Naka meh penyamai diau enti kitai bisi dagin!
5 Di menua Ejip suba kitai seruran makai ikan sepeneka kitai, lalu utai nya enda ibuh dibeli. Ingat kita ke buah entimun, buah semangka, sayur bawang, bawang telu, enggau bawang putih ti diempa kitai?
6 Tang diatu kitai nyau lembut tulang. Kitai nadai agi utai diempa kelimpah ari mana tu tiap-tiap hari!”
7 (Mana nya baka igi utai ti mit, ti bechura burak-kuning.
8-9 Utai nya labuh ngagai kem lebuh malam hari, nyerumba ambun. Pagi hari siti orang mansang begumpulka utai nya, ngisar tauka nutuk utai nya nyadi tepung, lalu udah nya manduk iya, lalu ngaga iya nyadi roti ti mipis. Utai nya asai roti ti dipanggang enggau minyak kana.)
10 Moses ninga orang mayuh mutap lebuh sida bediri begempuru ba mua pintu langkau kain sida. TUHAN lalu balat amat ringat, lalu Moses tusah ati laban nya,
11 lalu bejaku ngagai TUHAN, “Nama kebuah Nuan jai enggau aku? Nama kebuah Nuan enda lantang ati ngagai aku? Nama kebuah Nuan ngasuh aku betanggungjawapka semua orang tu?
12 Ukai aku ke ngaga sida, tauka ngadaka sida! Nama kebuah Nuan ngasuh aku ngibun sida, lalu nerekun sida baka ke mai anak mit sepemanjai jalai tu nyentuk ngagai menua ti udah disemaya Nuan ngagai aki ini sida?
13 Dini alai aku tau bulih dagin ti chukup ke semua orang tu? Sida majak datai enggau sabak ngagai aku, minta dagin.
14 Aku kediri enda ulih betanggungjawapka semua orang tu. Utai tu kelalu berat ke aku!
15 Enti Nuan majak ngaga aku baka tu, kasihka aku lalu bunuh aku, ngambika aku enda agi natka Nuan merinsaka aku.”
16 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses, “Gempuruka tujuh puluh iku tuai orang mayuh ke dibasa orang. Bai sida ngagai Aku ba Langkau Kain TUHAN, lalu asuh sida bediri dia ngimbai nuan.
17 Aku deka nurun lalu bejaku enggau nuan dia, lalu Aku deka ngambi sekeda kuasa ti udah diberi Aku ngagai nuan, lalu meri kuasa nya ngagai sida. Nya baru sida ulih nyaup nuan betanggungjawapka orang mayuh, lalu nuan enda agi megai tanggungjawap nya kediri.
18 Nya alai, sebut ngagai orang mayuh, ‘Tuchi diri empu ngambika kita tuchi pagila. Kita deka makai dagin. TUHAN udah ninga sabak kita, enggau jaku kita ke madahka diri tetengukka dagin lalu kita ngumbai diri nyamai agi diau di menua Ejip. Nya alai TUHAN deka meri kita dagin, lalu kita enda tau enda makai dagin nya.
19 Kita enda tau enda makai dagin nya, ukai semina sehari tauka dua hari, tauka lima, tauka sepuluh, tauka dua puluh hari,
20 tang sebulan-bulan, datai ke utai nya nyau pansut ari pending kita, datai ke kita nyau leju makai utai nya. Pekara tu deka nyadi laban kita udah nulak TUHAN ti bisi enggau kita ditu, lalu kita udah mutap ngelaban Iya, madahka kita enda patut pansut ari menua Ejip.’ “
21 Ku Moses bejaku enggau TUHAN, “Peda Nuan. Aku nguluka enam ratus ribu iku orang, lalu Nuan madahka Diri deka meri sida chukup dagin diempa sida sebulan?
22 Kati jelu sapi enggau bedus chukup kena ngasuh sida kenyang? Kati semua ikan di tasik chukup ke sida?”
23 Ku TUHAN nyaut, “Kati kuasa Aku bisi sekat? Enda lama da agi, nuan deka meda enti utai ti disebut Aku nya deka nyadi tauka enda!”
24 Nya alai Moses pansut lalu madahka ngagai orang mayuh utai ti udah disebut TUHAN. Iya ngempuruka tujuh puluh iku bala tuai, lalu ngasuh sida bediri ngelingi Langkau Kain TUHAN.
25 Udah nya TUHAN nurun dalam mua hari, lalu bejaku ngagai Moses. TUHAN lalu ngambi sekeda Roh ti udah diberi Iya ngagai Moses, lalu meri Roh nya ngagai tujuh puluh iku bala tuai orang Israel. Lebuh Roh nya datai ba sida, sida lalu belabuh benabi, tang enda lama.
26 Dua iku ari sida ke tujuh puluh iku nya, iya nya Eldat seduai Medat, mengkang dalam kem lalu enda enggau sida ti bukai datai ngagai Langkau Kain TUHAN. Lebuh Roh nya datai ngagai seduai iya dalam kem nya, seduai iya mega belabuh benabi.
27 Siku orang bujang lalu belanda, madahka ngagai Moses utai ti dikereja Eldat seduai Medat.
28 Udah nya Josua anak Nun, ti nyadi penyaup Moses kenyau ari iya agi bujang, bejaku enggau Moses, “Tagang seduai iya, tuan!”
29 Disaut Moses, “Nama kebuah nuan ngiruh diri pasal aku? Naka meh pemadas enti sema TUHAN deka meri Roh Iya ngagai semua nembiak Iya, lalu ngasuh semua sida manjung baka nabi!”
30 Udah nya, Moses enggau tujuh puluh iku bala tuai nya lalu pulai ngagai kem.
 
TUHAN Ngirumka Burung Empitu
31 TUHAN lalu ngenyit ngasuh ribut muput lalu mai burung empitu ari tasik. Sida terebai enda bulih se-meter ari atas tanah. Sida inggap ba kem nya, enggau berapa kilometer ngelingi kem nya, datai ke sida nyau betugung penalam satu meter ba tanah nya.
32 Nya alai sehari nya, semalam-malam nya, enggau hari siti, orang mayuh betangkapka burung empitu nya. Nadai orang ngumpul mimit ari seribu kilogram siku. Sida nganchau lalu nyembui burung nya ngelingi kem nya.
33 Lebuh sida benung makai dagin nya, TUHAN ringat ngagai sida, lalu ngasuh penyakit nyerang sida.
34 Endur nya lalu dikumbai Kibrot Hatabah (reti nya “Pendam Ke Orang Ke Tetenguk Deka Makai Dagin”), laban nya endur alai sida numbakka orang ke tetengukka makai dagin.
35 Orang mayuh lalu angkat ari endur nya, lalu mindah ngagai Haserot, alai sida ke nirika kem baru.
 
Bagi 12
Miriam Kena Ukum
1 Nyadi Moses udah jadi enggau indu orang Kus, lalu Miriam seduai Aron ngutuk iya pasal nya.
2 Ku seduai iya, “Kati TUHAN semina bejaku ngena Moses aja? Kati Iya nadai udah bejaku ngena  kitai?” TUHAN ninga jaku seduai iya.
3 (Moses nya orang ke baruh ati. Nadai orang ke baruh agi ati ari iya di dunya tu.)
4 TUHAN lalu tekala nya bejaku ngagai Moses, Aron enggau Miriam, “Aku ngasuh kita tiga pansut lalu mansang ngagai Langkau Kain TUHAN.” Sida tiga lalu mansang ngagai Langkau Kain nya.
5 TUHAN lalu nurun dalam gentilang remang, bediri ba penama ngagai Langkau Kain nya, lalu ngangau, “Aron! Miriam!” Seduai iya lalu mansang ke mua,
6 lalu ku TUHAN bejaku, “Dingaka utai ti disebut Aku! Lebuh bala nabi kita bisi enggau kita Aku mandangka Diri ngagai sida dalam genera, lalu bejaku ngagai sida dalam mimpi.
7 Tang jalai Aku bejaku enggau Moses ke nembiak Aku, bisi lain mimit. Aku udah ngasuh iya nyadi tuai semua nembiak Aku orang Israel.
8 Nya alai, Aku bejaku ngagai iya betunga mua, enggau terang lalu enda ngena jaku sempama. Iya udah meda gamal Aku! Nya alai nama kebuah seduai berani bejaku ngelaban nembiak Aku Moses?”
9 TUHAN ringat ngagai seduai iya. Nya alai, lebuh Iya mupuk
10 lalu mua hari nya ninggalka Langkau Kain TUHAN, kulit Miriam lalu tekala nya dibalut penyakit kulit ti tau ngerampit. Kulit iya bebali burak baka seleju. Lebuh Aron malik ngagai iya, lalu meda iya dibalut penyakit nya,
11 iya lalu bejaku enggau Moses, “Tuan, anang ngasuh kami duai merinsa natka ukum tu ketegal pemeli kami duai.
12 Anang nejuka iya nyadi baka orang ke ada mati lulus, lalu lenyau setengah ari semua isi iya.”
13 Moses lalu nyabak ngangauka TUHAN, “O Allah Taala, geraika iya!”
14 Disaut TUHAN, “Enti apai iya udah ngeludah mua iya, iya enda tau enda natka pemalu diri tujuh hari. Nya alai, awakka iya ditejuka diau di luar kem seminggu. Udah nya baru iya tau dibai pulai baru ngagai kem.”
15 Miriam lalu diasuh diau ari luar kem tujuh hari, lalu orang mayuh enda mindah ari endur nya datai ngagai maya iya dibai pulai baru ngagai kem.
16 Udah nya sida lalu angkat ari Haserot, lalu nirika kem sida di menua puang Paran.
 
Bagi 13
Orang Ke Matau Menua Kanaan
1 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
2 “Pilih siku tuai ari genap raban bansa orang Israel, lalu asuh sida matau menua Kanaan ti deka diberi Aku ngagai orang Israel.”
3-15 Moses lalu ngereja utai ti diasuh TUHAN, lalu ngasuh bala tuai bejalai ari menua puang Paran, baka tu:
Raban bansa                     Kepala
Reuben                             Shamua anak Sakur
Simeon                             Sapat anak Hori
Judah                                Kalep anak Jepuneh
Isakar                               Igal anak Josep
Epraim                              Hosea anak Nun
Benjamin                           Palti anak Rapu
Sebulun                             Gadiel anak Sodi
Manasi                               Gadi anak Susi
Dan                                   Amiel anak Gemali
Aser                                  Setur anak Mikael
Naptali                               Nahbi anak Bopsi
Gat                                    Geuel anak Machi.
16 Nya meh nama orang ke diasuh Moses matau menua Kanaan. Lalu Moses nukar nama Hosea anak Nun ngagai Josua.
17 Moses ngasuh sida mupuk. Ku iya bejaku enggau sida, “Bejalai kita ari tu tunga ke utara, ngagai selatan menua Kanaan, lalu udah nya bejalai ngagai menua ti bebukit.
18 Peratika gaya menua nya, pemayuh orang ke nguan menua nya, enggau pengering sida.
19 Peratika enti menua nya manah tauka enda, sekalika orang dia diau dalam nengeri ti bekuta tauka dalam nengeri ti enda bekuta.
20 Peratika enti tanah dia ami, lalu bisi utan tauka nadai. Lalu anang enda mai sekeda buah ti tumbuh di menua nya.” (Buah anggur nyau deka mansau lebuh maya nya.)
21 Sida lalu bejalai tunga ke utara, lalu meratika menua nya, belabuh ari menua puang Sin ti di selatan, nyentuk ngagai Rehob, semak Lebo-hamat di utara.
22 Sida bejalai ngagai selatan menua nya, lalu datai di Hebron, alai raban peturun Ahiman, Sheshai, enggau Talmai, iya nya peturun orang ke besai gamal ti dikumbai bansa Anakim, diau. (Nengeri Hebron digaga tujuh taun dulu agi ari nengeri Zoan di menua Ejip.)
23 Sida datai ba Lebak Eskol. Dia sida netak setangkai buah anggur ti berat amat, datai ke sida nyau ngasuh dua iku orang ngaling tangkai buah nya. Sida mega mai buah delima, enggau buah ara.
24 (Endur nya lalu dikumbai Lebak Eskol ketegal setangkai buah anggur ti dijarau orang Israel ba endur nya.)
25 Lebuh sida udah matau menua nya empat puluh hari, sida lalu pulai
26 ngagai Moses, Aron enggau ngagai semua orang Israel di Kades, di menua puang Paran. Sida madahka pasal utai ti udah dipeda sida, lalu mantaika buah ti dibai sida.
27 Ku sida madahka ngagai Moses, “Kami udah datai ba menua ti diasuh nuan patau kami. Menua nya kaya sereta ami. Tu buah ari menua nya.
28 Tang orang ke nguan menua nya kering, lalu nengeri sida besai amat, sereta bekuta. Nambahka nya, kami meda peturun orang Anakim diau dia.
29 Orang Amalek diau di sitak selatan menua nya. Orang Iti, orang Jebus, enggau orang Amor diau di menua ti bebukit, lalu orang Kanaan diau ngimbai Tasik Tengah, enggau ngimbai Sungai Jordan.”
30 Kalep lalu minta orang badu agi ragak, lalu ku iya bejaku, “Kitai patut nyerang sida diatu, lalu ngalahka menua nya. Kitai ulih ngalahka menua nya.”
31 Tang orang ke udah bejalai sama enggau Kalep lalu bejaku, “Anang! Kitai enda ulih nyerang sida, laban sida kering agi ari kitai.”
32 Nya alai sida lalu nusui berita ti bula ngagai orang Israel pasal menua ti udah dipatau sida. Ku sida, “Kitai nadai ulih diau likun di menua nya. Indah orang ke bempu menua nya deh nadai pengelikun diau dia. Lalu semua orang ke dipeda kami tinggi amat tubuh.
33  Kami bisi meda orang ke besai gamal dia. Sida tu peturun orang Anakim, lalu kami asai ke mit baka buntak. Nyangka nya gaya kami dipeda sida.”
 
Bagi 14
Orang Israel Mutap
1 Orang Israel lalu nyabak semalam-malam nya.
2 Sida mutap ngelaban Moses seduai Aron. Ku sida, “Manah agi kami mati di menua Ejip, tauka mati di menua puang tu!
3 Nama kebuah TUHAN mai kami ngagai menua nya? Semina ngasuh kami mati beperang, lalu bini enggau anak kami ditangkap munsuh. Enda ka manah agi enti kami nikal ngagai menua Ejip?”
4 Ku sida bejaku enggau diri sama diri, “Aram kitai milih siku tuai, lalu pulai baru ngagai menua Ejip!”
5 Moses seduai Aron lalu nyungkurka diri ke tanah di mua orang mayuh.
6 Josua anak Nun, enggau Kalep anak Jepuneh, iya nya dua iku ari bala pematau, nyarikka gari diri
7 lalu bejaku ngagai orang mayuh, “Menua ti dipatau kami nya menua ti pemadu manah.
8 Enti TUHAN rinduka kitai, Iya deka mai kitai kin, lalu meri menua ti kaya sereta ami nya ngagai kitai.
9 Anang ngelaban TUHAN, lalu anang takutka orang ke nguan menua nya. Sida ulih alah laban kitai. TUHAN bisi enggau kitai, lalu Iya udah ngalahka petara ti nyaga sida. Nya alai, anang takut.”
10 Tang semua orang Israel deka nuku seduai iya ngena batu, deka munuh seduai iya. Tekala nya orang Israel lalu tepedaka mulia TUHAN ayan ari atas Langkau Kain TUHAN.
 
 Moses Besampi Ke Orang Mayuh
11 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses, “Ni pengelama orang tu agi mechat Aku? Ni pengelama sida mengkang enggai arapka Aku, taja pen Aku udah ngereja mayuh macham kereja ajih ba bala sida?
12 Aku deka ngerusak sida ngena penyakit, lalu Aku deka ngasuh nuan nyadi apai ke siti bansa ti besai sereta bekuasa agi ari sida tu!”
13 Tang ku Moses bejaku enggau TUHAN, “Nuan udah mai orang tu pansut ari menua Ejip ngena kuasa Nuan. Lebuh orang Ejip ninga pasal utai ti dikereja Nuan ngagai bala nembiak Nuan,
14 sida deka madahka utai nya ngagai orang ke diau di menua tu. Orang nya udah ninga pasal Nuan, TUHAN, ke bisi enggau kami, pasal Nuan ke ayan dipeda bala mayuh lebuh mua hari Nuan ngetu ba atas kami, enggau pasal Nuan ke bejalai dulu ari kami dalam gentilang remang lebuh siang hari, enggau dalam tiang api lebuh malam hari.
15 Nya alai, enti nuan munuh semua nembiak Nuan, semua bansa bukai ti udah ninga pasal Nuan deka ngumbai
16 Nuan udah munuh bala nembiak Nuan di menua puang laban Nuan enda ulih mai sida ngagai menua ti udah disemaya deka diberi Nuan ngagai sida.
17 Nya alai, TUHAN, Aku besampi, pandangka kuasa Nuan ngagai kami, lalu kereja utai ti udah disemaya Nuan lebuh Nuan nyebut,
18 ‘Aku tu TUHAN ti lubah ringat, lalu Aku ngayanka pengerindu enggau penetap ati ti besai, lalu ngampun dosa enggau pengawa ti ngelaban. Tang Aku deka ngukum anak, uchu orang ngagai ketiga enggau keempat serak ketegal dosa apai indai sida.’
19 Nya alai, TUHAN, nitihka pemesai pengerindu Nuan ti enda berubah, aku minta Nuan ngampun dosa bala orang tu, baka Nuan ti udah ngampun sida sekumbang sida ke udah pansut ari menua Ejip.”
20 TUHAN lalu nyaut, “Aku deka ngampun sida nitihka pinta nuan.
21  Tang laban Aku endang Allah Taala ti idup, lalu mulia Aku ngemenuhka dunya, Aku besemaya,
22 nadai siku ari bala orang tu deka idup lalu tama ngagai menua nya. Sida udah meda mulia Aku, enggau kereja ajih ti udah dikereja Aku di menua Ejip, enggau di menua puang, tang sida udah suah nguji pengeliat ati Aku, lalu enggai ngasika Aku.
23 Sida enda tau sekali-kali tama ngagai menua ti udah disemaya Aku ngagai aki ini sida. Nadai siku ari bala orang ke nulak Aku deka tama ngagai menua nya.
24  Tang laban nembiak Aku, Kalep, lain agi perangai ari orang bukai, lalu mengkang taluk ngagai Aku, Aku deka mai iya ngagai menua ti udah dipatau iya, lalu bala peturun iya deka bempu menua nya,
25 iya nya lebak ti diuan orang Amalek enggau orang Kanaan diatu. Pagila kita enda tau enda nikal, lalu bejalai ngagai menua puang, nengah jalai ti mansa Tasik Mirah.”
 
Mutap TUHAN Ngukum Orang Israel Ketegal Sida
26 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses seduai Aron,
27 “Ni pengelama orang ke jai tu agi mutap ngelaban Aku? Aku udah ninga jaku putap sida ngelaban Aku!
28 Nya alai, sebut ngagai sida, ‘Laban Aku idup, Aku besumpah deka ngereja utai ti udah dipinta nuan. Aku ti TUHAN, udah bejaku.
29 Kita deka mati, lalu bangkai kita deka ngachir ba sebelah menua puang tu. Laban kita udah mutap ngelaban Aku, nadai siku kita ke lebih ari dua puluh taun umur deka tama ngagai menua nya.
30 Aku udah besemaya ngasuh kita idup di menua nya, tang nadai siku kita deka diau dia, kelimpah ari Kalep anak Jepuneh enggau Josua anak Nun.
31 Kita udah bejaku ngumbai anak kita deka ditangkap, tang Aku deka mai sida ngagai menua ti udah ditulak kita, lalu menua nya deka nyadika menua sida.
32 Tang kita empu deka mati di menua puang tu.
33 Bala anak kita deka diau segau-segau di menua puang tu empat puluh taun, natka pemerinsa ketegal kita enda tetap ati ngagai Aku, nyentuk ngagai semua bala kita abis mati magang.
34 Kita deka betanggungjawapka dosa kita empu, setaun ke genap hari kita matau menua nya. Nya baru kita deka ensepi kati ku asai ngelaban Aku!
35 Aku besumpah deka ngereja utai tu ngagai kita ke jai, ti udah begempuru ngelaban Aku. Genap iku kita deka mati di menua puang tu. Aku ti TUHAN, udah bejaku.’ “
36-37 Orang ke udah diasuh Moses matau menua nya, udah pulai baru lalu mai berita ti bula, lalu nya nyungkak orang Israel mutap ngelaban TUHAN. Nya alai TUHAN ngasuh sida diserang penyakit, lalu sida mati.
38 Ari dua belas iku bala pematau nya, semina Josua seduai Kalep aja agi mengkang idup.
 
Orang Israel Terubah Nguji Nyerang Menua Nya
39 Lebuh Moses madahka ngagai orang Israel utai ti udah disebut TUHAN, sida lalu ngulit balat amat.
40 Tumu pagi hari siti, sida lalu mansang nyerang menua ti bebukit nya. Ku sida, “Kami diatu sedia deka bejalai ngagai menua ti udah dipadahka TUHAN ngagai kitai. Kami ngaku diri udah bedosa.”
41 Tang ku Moses, “Enti pia, nama kebuah kita ngelaban pesan TUHAN diatu? Kita tetap enda ulih mujur!
42 Anang mupuk enggai ke kita alah laban munsuh, laban TUHAN nadai enggau kita.
43 Lebuh kita beperang ngelaban orang Amalek enggau orang Kanaan, kita deka mati, laban TUHAN nadai enggau kita, ketegal kita enggai nitihka Iya.”
44 Tang sida majak ngemeranika diri mansang ngagai menua ti bebukit nya, taja pen Peti Lampang Batu Adat TUHAN enggau Moses enda angkat ari kem.
45 Udah nya orang Amalek enggau orang Kanaan ti diau dia nyerang lalu ngalahka sida, lalu begagaika sida nyentuk ngagai Hormah.
 
Bagi 15
 Adat Pasal Piring
1 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
2 “Sebut ngagai orang Israel: Lebuh kita datai di menua ti deka alai kita diau, ti diberi Aku ngagai kita,
3 lalu kita meri ngagai TUHAN siku sapi ti lelaki, siku bedus ti lelaki, siku bedus, tauka siku kambin nyadika piring tunu, tauka nyadika piring kena ngamatka semaya, tauka nyadika piring ti diberi nitihka peneka ati diri, tauka nyadika piring ti selalu diberi kita ba gawai pengarap kita, ti bebau rengut ke TUHAN,
4 kita enda tau enda meri ngagai TUHAN sama enggau genap iku jelu nya, sekilogram tepung ti udah dichampur enggau seliter minyak kana nyadika piring gandum,
5 enggau seliter wain nyadika piring ti diirup sama enggau genap iku anak domba nya.
6 Enti kita meri bedus ti lelaki, beri mega dua kilogram tepung ti udah dichampur enggau satu setengah liter minyak kana nyadika piring gandum,
7 enggau satu setengah liter wain. Bau piring tu deka ngerinduka ati TUHAN.
8 Enti kita meri siku sapi ti lelaki nyadika piring tunu ngagai TUHAN, tauka nyadika piring kena ngamatka semaya, tauka nyadika piring pemaik,
9 kita enda tau enda meri tiga kilogram tepung ti udah dichampur enggau 2 liter minyak kana nyadika piring gandum,
10 enggau dua liter wain. Bau piring tu deka ngerinduka ati TUHAN.
11 Nya meh utai ti deka diberi sama enggau genap iku sapi, genap iku bedus ti lelaki, siku jelu bedus, tauka siku kambin.
12 Enti kita meri lebih ari siku jelu, piring ti diberi sama enggau jelu nya deka ditambahka nitihka pemayuh jelu.
13 Semua orang ke asal bansa orang Israel enda tau enda ngereja utai tu lebuh sida ngenjuk piring ti diberi ngena api. Utai nya deka bebau rengut lalu ngerinduka ati TUHAN.
14 Lalu enti orang kampar ti diau begulai enggau kita, nemuka iya nya diau lama tauka enda lama enggau kita, ngenjuk piring ti diberi ngena api, piring ti bebau rengut di mua TUHAN, sida enda tau enda nitihka adat tu.
15 Adat tu enda tau enda dititihka kita enggau orang kampar ti diau begulai enggau kita, datai ke belama iya. Ba mata TUHAN kita endang sebaka enggau sida.
16 Adat tu enda tau enda dititihka kita enggau sida.
17 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses
18 “Sebut ngagai orang Israel: Lebuh kita datai ba menua ti alai Aku mai kita
19 lalu lebuh kita makai pemakai ti ulih kita di menua nya, kita enda tau enda ngenjuk piring ngagai TUHAN.
20 Lebuh kita manggang roti, kita enda tau enda meri tuku roti ti keterubah, ti digaga ari gandum ti baru, nyadika piring ngagai TUHAN. Utai tu enda tau enda diberi ngena chara ti dikena kita ngenjuk piring gandum ti ditungku kita.
21 Piring roti ti dipanggang kita enda tau enda diberi kita ngagai TUHAN, datai ke belama iya.
22 “Tang enti sema orang, enggau ukai sengaja, enda ingat nitihka sekeda ari adat tu ti udah disebut TUHAN ngagai Moses,
23 semua utai ti udah dipesanka TUHAN ngagai kita ngena Moses, kenyau ari maya TUHAN meri pesan nya enggau udah lepas nya, dalam semua serak orang ke dalam bansa kita,
24 enti penyalah nya ukai dikereja orang Israel enggau sengaja, semua sida enda tau enda meri siku sapi ti lelaki nyadika piring tunu, ti bebau rengut, ngagai TUHAN, sama enggau piring gandum enggau ari wain sida nitihka adat, enggau siku kambin ti lelaki nyadika piring pengampun dosa.
25 Imam deka ngereja pengawa nuchi orang Israel, lalu sida deka diampun, laban penyalah nya ukai dikereja sida enggau sengaja, lalu sida udah mai piring pengampun dosa nyadika piring ti diberi ngena api ti diberi ngagai TUHAN.
26 Semua orang Israel, enggau semua orang kampar ti diau begulai enggau sida, deka diampun magang, laban semua sida nya udah sama enggau ngereja penyalah nya.
27  “Enti kita bedosa, tang ukai enggau sengaja, kita enda tau enda meri siku kambin indu ke umur setaun nyadika piring pengampun dosa.
28 Imam deka ngereja pengawa nuchi kita ari dosa kita, ba alta, ngambika kita diampun.
29 Atur tu mega deka dititihka semua orang ke enda sengaja bedosa, nemuka sida nya asal orang Israel, tauka orang kampar ti diau begulai enggau sida.
30 Tang barang sapa bedosa enggau sengaja, nemuka sida nya asal orang Israel, tauka orang kampar, sida nya salah laban sida enda bebasaka TUHAN, lalu sida deka dibunuh,
31 laban sida udah nulak jaku TUHAN, lalu udah sengaja ngelanggar siti ari pesan Iya. Sida deka betanggungjawapka pemati diri empu.
 
Orang Ke Ngelanggar Hari Sabat
32 Nyadi sekali, lebuh orang Israel agi di menua puang, sida nemu orang siku ngumpul kayu api lebuh Hari Sabat.
33 Iya lalu dibai ngagai Moses, Aron enggau ngagai semua orang Israel.
34 Orang nya lalu kena tan, laban sida enda nemu utai ti patut dikereja sida ngagai iya.
35 Udah nya TUHAN lalu nyebut ngagai Moses, “Orang nya enda tau enda dibunuh. Semua orang Israel enda tau enda nuku iya ngena batu di luar kem.”
36 Nya alai semua orang Israel mai iya ke luar ari kem, lalu nuku iya ngena batu, datai ke mati, munyi ti udah dipesanka TUHAN ngagai Moses.
 
Atur Pasal Rambing Baju
37 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
38 “Bejaku nuan ngagai orang Israel, lalu asuh sida ngaga rambing ba sukut gari sida, lalu ngelekatka tali ti biru ba siti-siti rambing nya. Sida enda tau enda ngereja nya ba genap serak sida.
39 Rambing nya deka dikena sida ngingatka semua pesan TUHAN, lalu ngereja pesan nya, lalu enda nitihka pengingin ati, tauka pengingin ti datai ari mata sida empu.
40 Nya alai kita deka ingat lalu ngereja semua pesan Aku, lalu nyadi kuduska Allah Taala kita.
41 Aku tu TUHAN Allah Taala kita, ti udah mai kita pansut ari menua Ejip, ngambika Aku nyadi Allah Taala kita. Aku tu TUHAN Allah Taala kita.”
 
Bagi 16
 Korah, Datan Enggau Abiram Angkat Ngelaban
1  Nyadi Korah anak Isar, ari raban peturun Kohat, ke ari raban bansa Lewi, enggau Datan, enggau Abiram anak Eliap, enggau On anak Pelet, ke ari raban bansa Reuben,
2 mai dua ratus lima puluh iku tuai orang Israel, orang ke udah dipilih sereta tebilang nama, lalu angkat ngelaban Moses.
3 Sida begempuru di mua Moses seduai Aron, lalu bejaku ngagai seduai iya, “Seduai nyau kelalu! Semua orang tu kudus magang, lalu TUHAN bisi ba tengah-tengah sida. Nya alai, nama kebuah seduai ngeninggika diri atas bala nembiak TUHAN?”
4 Lebuh Moses ninga jaku nya, iya lalu nyungkurka diri ke tanah,
5 lalu ku iya bejaku ngagai Korah enggau bala iya, “Tumu pagila TUHAN deka mandangka sapa ke nembiak Iya, iya ti kudus, iya ti tau datai semak ngagai TUHAN. Barang sapa dipilih Iya, deka diasuh Iya datai semak ngagai Iya.
6-7 Tumu pagila nuan enggau bala orang ke nitihka nuan mai sarang menyan, ngengkahka bara api enggau menyan ba sarang menyan nya, lalu mai utai nya ngagai TUHAN. Barang sapa dipilih TUHAN, nya meh orang ke kudus. Kita orang Lewi tu nyau kelalu!”
8 Ku Moses bejaku ngagai Korah. “Kita orang Lewi, pendingka aku:
9 kati kita ngumbai pekara tu mit? Kita udah diseraraka Allah Taala ke disembah orang Israel, ngambika Iya mai kita semak ngagai Iya Empu, bekereja dalam Langkau Kain TUHAN, lalu bediri di mua orang mayuh lalu bekereja ngarika sida. Kati pekara nya mit?
10 Iya udah nejuka kita enggau orang Lewi datai semak ngagai Iya; lalu kita mega minta diri bekereja nyadi imam?
11 Nya alai nuan enggau bala nuan udah begempuru ngelaban TUHAN. Sapa Aron alai kita mutap ngelaban iya?”
12 Udah nya Moses lalu mesanka Datan seduai Abiram, tang ku seduai iya, “Kami duai enggai datai!
13 Kati enda chukup nuan udah mai kami pansut ari menua ti ami di menua Ejip, lalu munuh kami di menua puang tu? Kati nuan enda tau enda mega merintah kami?
14 Nuan ukai mai kami ngagai menua ti ami, tauka meri kami umai enggau kebun anggur nyadika pesaka kami. Indah diatu deh nuan nguji nipu kami. Kami duai enggai datai!”
15 Moses ringat, lalu bejaku ngagai TUHAN, “Anang nyambut piring ti dibai sida. Ngambi siku keledai sida, deh aku enda kala, lalu aku nadai kala ngemediska sida.”
16 Ku Moses bejaku enggau Korah, “Nuan enggau orang ke nitihka nuan, enggau Aron, enda tau enda datai di mua TUHAN pagila.
17 Genap iku kita enda tau enda mai sarang menyan diri, ngisi sarang menyan nya enggau menyan, lalu mai sarang menyan nya ngagai TUHAN, dua ratus lima puluh iti sarang menyan nya. Nuan enggau Aron mega enda tau enda bisi siti siku sarang menyan.”
18 Nya alai sida mai sarang menyan sida, ngengkahka bara api enggau menyan ba sarang menyan nya, lalu bediri ba penama ngagai Langkau Kain TUHAN sama enggau Moses seduai Aron.
19 Udah nya Korah lalu ngempuruka semua orang Israel, lalu bediri betunga mua enggau Moses seduai Aron, ba penama ngagai Langkau Kain TUHAN. Tekala nya mulia TUHAN lalu pegari di mua semua orang Israel.
20 TUHAN lalu bejaku ngagai Moses seduai Aron,
21 “Seduai enda tau enda nyurutka diri ari orang tu, ngambika Aku munuh sida diatu.”
22 Tang Moses seduai Aron nyungkurka diri ke tanah, lalu bejaku, “O Allah Taala, Nuan endang pun semua pengidup. Lebuh siku ari bala kami bedosa, kati Nuan ringat ngagai semua bansa kami?”
23 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
24 “Asuh orang mayuh ngejangka diri jauh ari langkau kain Korah, Datan enggau Abiram.”
25 Udah nya Moses, disempulang bala tuai orang Israel, mansang ngagai Datan seduai Abiram.
26 Ku Moses bejaku enggau orang mayuh, “Anang datai semak ngagai langkau kain orang ke jai nya, lalu anang negu keresa sida, enggai ke semua kita dibunuh sama enggau sida ketegal semua dosa sida.”
27 Nya alai sida lalu ngejangka diri jauh ari langkau kain Korah, Datan enggau Abiram. Datan enggau Abiram udah pansut, lalu bediri ba mua pintu langkau kain seduai iya, sama enggau bini anak seduai iya.
28 Ku Moses bejaku enggau orang mayuh, “Tu meh jalai kita deka nemu TUHAN udah ngasuh aku ngereja semua utai tu, lalu ukai nitihka peneka ati aku empu.
29 Enti orang tu mati baka selama, ukai laban sida diukum Allah Taala, reti nya TUHAN nadai udah ngirumka aku.
30 Tang enti TUHAN ngereja utai ti nadai kala udah nyadi, lalu tanah merekah lalu nelan sida enggau sida sebilik, lalu sida labuh idup-idup ngagai dunya pemati, nya baru kita deka nemu orang tu udah nulak TUHAN.”
31 Lebuh iya baru udah tembu bejaku, tanah ti alai Datan enggau Abiram bediri lalu merekah
32 lalu nelan seduai iya sama enggau sida sebilik, enggau bala orang ke nitihka Korah, sereta enggau reta tengkira sida.
33 Nya alai sida labuh idup-idup ngagai dunya pemati, sama enggau reta tengkira sida. Tanah nya tikup baru, lalu semua sida lesap magang.
34 Semua orang Israel ke dia rari magang lebuh sida ninga bala sida Korah nyerauh. Ku orang mayuh manjung, “Rari! Enggai ke tanah nya nelan kitai!”
35 Udah nya TUHAN ngirumka api ti mau lalu nganguska dua ratus lima puluh iku orang ke udah meri menyan.
 
Talam Api
36 Udah nya, TUHAN bejaku ngagai Moses,
37 “Asuh Eleasar anak Imam Aron, mindahka sarang menyan ari bangkai orang ke udah angus, lalu ngachirka batu arang ari sarang menyan nya ba endur bukai, laban sarang menyan nya kudus.
38 Laban talam orang nya udah nyadi kudus laban sarang menyan nya udah dibeli ngena nyawa sida. Nya alai, awakka sarang menyan nya ditempa mipis kena ngelapis alta, laban sarang menyan nya udah diserahka di mua TUHAN. Nya alai sarang menyan nya kudus. Awakka orang Israel ingatka tu.”
39 Nya alai Imam Eleasar ngambi sarang menyan ti digaga ari temaga nya, lalu ngasuh orang nempa iya mipis kena ngelapis alta.
40 Utai tu nyadi kena ngajar orang Israel ke ukai ari peturun Aron, madahka sida enda tau datai semak ngagai TUHAN lalu nunu menyan di mua TUHAN, enggai ke sida mati baka Korah enggau bala iya. Semua utai tu nyadi nitihka jaku ti disebut TUHAN ngagai Eleasar ngena Moses.
 
Aron Ngelepaska Orang Mayuh
41 Hari siti, semua orang Israel mutap magang ngelaban Moses seduai Aron. Ku sida, “Seduai udah munuh bala nembiak TUHAN.”
42 Lebuh sida udah begempuru deka ngelaban Moses seduai Aron, sida nguing tunga ngagai Langkau Kain TUHAN, lalu tepedaka mua hari bisi ba atas Langkau
nya; mulia TUHAN lalu pegari.
43 Moses seduai Aron mansang ke mua ngagai Langkau Kain TUHAN.
44 TUHAN lalu bejaku ngagai Moses,
45 “Seduai enda tau enda nyurutka diri ari orang mayuh tu, laban Aku deka munuh sida ba endur tu diatu!” Seduai iya lalu nyungkurka diri ke tanah,
46 lalu ku Moses bejaku enggau Aron, “Bai sarang menyan nuan, lalu ambi bara api ari alta lalu engkahka bara api nya ba sarang menyan nya, tuang menyan ngagai bara api nya, lalu bai utai nya enggau jampat ngagai orang mayuh, minta TUHAN ngampun sida. Laban TUHAN udah ringat, lalu penyakit udah berengkah berampit.”
47 Aron lalu ngereja nitihka asuh Moses, lalu belanda ngagai bala orang mayuh ke begempuru dia. Lalu iya tepedaka penyakit nya endang udah berengkah berampit ba orang mayuh. Iya lalu nuang menyan ngagai sarang menyan nya, lalu minta TUHAN ngampun orang mayuh.
48 Iya lalu bediri entara orang ke mati enggau orang ke idup. Penyakit nya lalu nadai agi.
49 Pemayuh orang ke mati ketegal penyakit nya empat belas ribu tujuh ratus iku, enda ngitung orang ke mati sama enggau Korah.
50 Lebuh penyakit nya nyau nadai agi, Aron pulai baru ngagai Moses ba penama ngagai Langkau Kain TUHAN.
 
Bagi 17
 Tungkat Aron
1 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
2 “Asuh orang Israel meri ngagai nuan dua belas iti tungkat, siti ari siku-siku tuai raban bansa. Tuliska nama orang ba tungkat sida siku-siku,
3 lalu udah nya, tuliska nama Aron ba tungkat ti ngarika peturun Lewi, siti tungkat ke siku-siku tuai raban bansa.
4 Bai semua tungkat nya ngagai Langkau Kain TUHAN, lalu engkahka tungkat nya di mua Peti Lampang Batu Adat, ba endur alai Aku ke betemu enggau nuan.
5 Udah nya, tungkat orang ke dipilih Aku deka bekantuk. Nya meh jalai Aku deka madamka putap orang Israel ke seruran ngelaban nuan.”
6 Nya alai Moses bejaku ngagai orang Israel, lalu tiap iku bala tuai sida meri tungkat sida ngagai iya, siti tungkat ke genap raban bansa, dua belas iti semua iya, lalu tungkat Aron diengkahka begulai enggau tungkat sida.
7 Udah nya Moses lalu ngengkahka semua tungkat nya dalam Langkau Kain TUHAN, di mua Peti Lampang Batu Adat TUHAN.
8 Hari siti, lebuh Moses tama ngagai Langkau Kain TUHAN, iya meda tungkat Aron, ti ngarika raban bansa Lewi, udah bekantuk. Tungkat nya udah bekuntum, bebungai, lalu mansutka buah almon ti mansau!
9 Moses mai semua tungkat nya, lalu mandangka semua tungkat nya ngagai orang Israel. Sida meda utai ti udah nyadi, lalu genap iku bala tuai bela ngambi tungkat diri.
10 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses, “Engkahka tungkat Aron baru di mua Peti Lampang Batu Adat. Tungkat tu deka disimpan kena nangkan orang Israel ke ngelaban TUHAN, sida deka mati enti sida enda badu mutap.”
11 Moses lalu ngereja nitihka pesan TUHAN.
12 Ku orang Israel bejaku enggau Moses, “Mati meh kami tu!
13 Enti orang ke datai semak ngagai langkau sembiang nya enda tau enda mati, mati magang meh kami tu!”
 
Bagi 18
Pengawa Imam Enggau Pengawa Orang Lewi
1 Ku TUHAN bejaku ngagai Aron, “Nuan, bala anak lelaki nuan, enggau orang Lewi deka betanggungjawapka penyalah ti besangkut-paut enggau pengawa ti dikereja dalam Langkau Kain Aku, tang semina nuan, enggau bala anak lelaki nuan aja deka betanggungjawapka penyalah ti besangkut-paut enggau pengawa imam.
2 Bai kaban belayan nuan, iya nya orang Lewi, bekereja sama enggau nuan, ngambika sida nyaup nuan lebuh nuan enggau bala anak lelaki nuan bekereja dalam Langkau Kain TUHAN.
3 Sida enda tau enda ngereja pengawa sida ke nuan, lalu betanggungjawapka semua pengawa dalam Langkau Kain nya, tang sida enda tau negu utai ti kudus dalam Endur ti Kudus, tauka negu alta. Enti sida negu utai nya, sida enggau nuan empu, deka dibunuh.
4 Sida enda tau enda gawa sama enggau nuan, lalu ngereja semua pengawa dalam Langkau Kain TUHAN. Tang orang bukai enda tau bekereja enggau nuan.
5 Semina nuan enggau bala anak lelaki nuan aja deka betanggungjawapka semua pengawa dalam Endur ti Kudus enggau ba alta, ngambika Aku enda agi ringat ngagai orang Israel.
6 Aku tu ti udah milih kaban belayan nuan, iya nya orang Lewi, ari semua orang Israel, nyadika pemeri ti diserahka ngagai nuan. Sida udah diserahka ngagai Aku, ngambika sida ulih ngereja pengawa sida dalam Langkau Kain TUHAN.
7 Tang semina nuan enggau bala anak lelaki nuan aja deka betanggungjawapka semua pengawa imam ti besangkut-paut enggau alta, sereta enggau semua utai ba Endur ti Pemadu Kudus. Semua utai tu nyadika tanggungjawap nuan magang, laban Aku udah meri ngagai nuan pengawa nyadi imam nyadika pemeri nuan. Orang bukai enda tau bekereja dia. Enti sida datai semak ngagai Endur ti Pemadu Kudus nya, sida deka dibunuh.”
 
 Ungkup Ke Bala Imam
8 Ku TUHAN bejaku ngagai Aron, “Ingat, Aku meri ngagai nuan semua piring ti enda ditunu ti diberi ngagai Aku. Aku meri utai nya ngagai nuan, enggau ngagai peturun nuan, nyadika ungkup kita belama iya.
9 Ari semua piring ti pemadu kudus, ti enda ditunu ba alta, tu bagi piring ti diempu nuan: piring gandum, piring pengampun dosa, enggau piring kena bebayar. Semua utai ti diberi ngagai Aku, ti nyadika piring ti kudus, diempu nuan enggau bala anak lelaki nuan.
10 Kita enda tau enda makai utai nya ba endur ti kudus, lalu semina orang ke lelaki aja tau makai utai nya. Kita enda tau enda ngumbai utai nya kudus.
11 “Nambahka nya, semua pemeri bukai ti diberi orang Israel ngagai Aku, endang enggi nuan magang. Aku meri utai nya ngagai nuan, ngagai anak lelaki nuan, enggau ngagai anak indu nuan, belama iya. Semua kita sebilik ke tuchi, tau makai utai nya.
12 “Aku meri ngagai nuan semua utai ti pemadu manah ari buah bungas ti diberi orang Israel ngagai Aku genap taun, iya nya, minyak kana, wain, enggau gandum.
13 Semua utai nya enggi nuan magang. Semua kita sebilik ke tuchi, tau makai utai nya.
14 “Semua utai ti udah diserahka ngagai Aku, endang enggi nuan magang.
15 “Semua anak tuai mensia tauka jelu ti diserahka orang Israel ngagai Aku, endang enggi nuan magang. Tang nuan enda tau enda nyambut bayar ti dikena nebus anak tuai mensia, lalu nyambut mega bayar ti dikena orang nebus genap iku anak tuai jelu ti tuchi.
16 Anak mensia deka dibeli pulai baru lebuh umur iya sebulan, ngena rega ti udah ditetapka, iya nya lima singkap pirak, nitihka atur ti udah diletak dalam Langkau Kain TUHAN.
17 Tang anak tuai jelu sapi, bedus, enggau kambin, enda tau dibeli pulai baru. Sida nya enggi Aku siku aja. Unsaika darah sida ngagai alta, lalu tunu lemak sida nyadika piring ti diberi ngagai Aku ngena api. Bau piring nya deka ngerinduka ati Aku.
18 Tang dagin sida nya endang enggi nuan, baka isi dada, isi kaki kanan ari piring ti manah nya.
19 “Aku meri ngagai nuan, ngagai anak lelaki nuan, enggau ngagai anak indu nuan, belama iya, semua piring ti diberi orang Israel ngagai Aku. Tu sempekat ti enda tau dilanggar, ti digaga Aku enggau nuan, sereta enggau bala peturun nuan.”
20 Ku TUHAN bejaku ngagai Aron, “Kita nadai ungkup tanah di menua Israel, lalu kita pen nadai mega diberi pesaka. Semina Aku ti TUHAN aja nyadika pesaka nuan.”
 
 Ungkup Ke Orang Lewi
21  Ku TUHAN bejaku, “Aku udah meri ngagai orang Lewi semua pemeri sepuluh peratus ti diberi orang Israel ngagai Aku, laban sida gawa dalam Langkau Kain TUHAN.
22 Orang Israel ti bukai enda agi tau datai semak ngagai Langkau Kain TUHAN, enggai ke sida diukum bunuh.
23 Belabuh ari diatu, semina orang Lewi aja deka ngintu Langkau Kain TUHAN, lalu betanggungjawapka semua pengawa dalam Langkau Kain nya. Adat tu mega deka dikena semua peturun nuan belama iya. Orang Lewi nadai tanah di menua Israel,
24 laban Aku udah meri ngagai sida semua pemeri sepuluh peratus ti diberi orang Israel ngagai Aku nyadika ungkup sida. Nya kebuah Aku madahka sida nadai pesaka tanah di menua Israel.”
 
 Orang Lewi Mega Meri Pemeri Sepuluh Peratus
25 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
26 “Nambahka nya nuan enda tau enda nyebut ngagai orang Lewi munyi tu: ‘Lebuh kita nerima ari orang Israel pemeri sepuluh peratus ti diberi TUHAN ngagai kita nyadika ungkup kita, kita enda tau enda meri sepuluh peratus ari utai nya ngagai TUHAN.
27 Pemeri nya deka dikira sebaka enggau pemeri ti diberi orang bumai ari gandum enggau ari wain ti baru.
28 Nya meh jalai kita deka meri pemeri ngagai TUHAN, ari semua pemeri sepuluh peratus ti diterima kita ari orang Israel. Kita enda tau enda meri pemeri ti diserahka ngagai TUHAN tu, ngagai Imam Aron.
29 Ari semua pemeri ti diberi ngagai kita, serahka pemeri ti endang enggi TUHAN; utai ti pemadu manah ari semua pemeri nya enda tau enda diberi ngagai TUHAN.
30 Sebut ngagai sida: Lebuh kita udah nyerahka utai ti pemadu manah nya ngagai TUHAN, nya baru kita tau nyimpan laluh ari utai nya, baka orang bumai ke nyimpan utai ti laluh lebuh iya udah meri pemeri iya.
31 Nuan enggau kita sebilik tau makai laluh ari utai nya di semua endur, laban utai nya nyadika upah kita ke gawa dalam Langkau Kain TUHAN.
32 Kita enda salah lebuh kita makai utai nya, asal ga kita udah meri utai ti pemadu manah ari utai nya ngagai TUHAN. Tang anang makai pemeri ti kudus ti diberi orang Israel, sebedau utai ti pemadu manah ari utai nya diberi ngagai TUHAN, laban nya ngamahka piring nya. Enti kita ngamahka pemeri nya, kita deka dibunuh.”
 
Bagi 19
Amau Sapi Ti Mirah
1 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses seduai Aron,
2 “Tu adat ti udah diberi TUHAN: Asuh orang Israel mai ngagai seduai siku sapi ti mirah, ti nadai penimpang, sereta nadai kala dikena ngereja pengawa.
3 Beri jelu sapi nya ngagai Imam Eleasar. Jelu nya enda tau enda dibai ke luar ari kem nya, lalu disayat di mua imam.
4 Udah nya, Imam Eleasar deka ngambi sekeda darah jelu nya, lalu mechikka darah nya tujuh kali ngena tunjuk iya tunga ngagai Langkau Kain TUHAN.
5 Semua tubuh jelu nya, nyengkaum kulit, dagin, darah, perengka perut, enda tau enda ditunu di mua imam.
6 Udah nya, imam nya enda tau enda ngambi kayu sidar, pating isop, enggau siti tali ti mirah, lalu nibarka semua utai nya ngagai api nya ti alai nunu jelu nya.
7 Udah nya, iya enda tau enda masu gari diri, lalu mandi. Udah nya baru iya tau tama ngagai kem, tang iya mengkang enda tuchi nyentuk ngagai lemai.
8 Orang ke nunu sapi nya mega enda tau enda masu gari diri, lalu mandi, tang iya deka mengkang enda tuchi nyentuk ngagai lemai.
9 Udah nya, siku orang ke tuchi deka ngumpul amau sapi nya, lalu nyimpan amau nya ba endur ti tuchi, di luar kem, ba endur alai utai nya disimpan ngambika bisi dikena orang Israel nyendiaka ai kena muai penyalah. Pengawa tu dikereja kena muai dosa.
10 Orang ke ngumpul amau nya enda tau enda masu gari diri, tang iya mengkang enda tuchi nyentuk ngagai lemai. Adat tu deka dititihka belama iya ulih orang Israel enggau ulih orang kampar ti diau begulai enggau sida.
 
 Negu Bangkai
11 Barang sapa negu bangkai deka nyadi enda tuchi tujuh hari.
12 Iya enda tau enda nuchi diri ngena ai ba hari ti ketiga, enggau ba hari ti ketujuh. Udah nya baru iya deka tuchi. Tang enti iya enda nuchi diri ba hari ti ketiga enggau ba hari ti ketujuh, iya enda tuchi.
13 Orang ke negu bangkai, lalu enda nuchi diri, deka mengkang enda tuchi, laban ai ti dikena nuchi iya apin diunsaika ngagai iya. Iya ngamahka Langkau Kain TUHAN, lalu iya enda agi dikumbai nembiak Allah Taala.
14 Ba pekara orang ke mati dalam langkau kain, barang sapa bisi dalam langkau kain nya lebuh orang nya ngapuska seput, tauka tama ngagai langkau kain nya, deka nyadi enda tuchi tujuh hari.
15 Semua tepayan enggau periuk ti enda ditudung dalam langkau kain nya, nyadi enda tuchi.
16 Enti orang negu orang ke udah dibunuh tauka udah mati ari luar rumah, tauka enti orang negu rangkah tulang mensia, tauka negu kubur, orang nya nyadi enda tuchi tujuh hari.
17 Kena muai pengamah nya, ambi amau mimit ari sapi ti mirah, ti udah ditunu kena muai dosa, simpan amau nya dalam periuk, lalu tuangka ai ngagai utai nya.
18 Ba pekara ti keterubah, siku orang ke tuchi deka ngambi pating isop, nyepuhka iya ngagai ai, lalu mechikka ai nya ngagai langkau kain nya, ngagai semua utai ti dalam langkau kain nya, enggau ngagai orang ke diau dalam langkau kain nya. Ba pekara ti kedua, siku orang ke tuchi deka mechikka ai nya ngagai orang ke udah negu rangkah tulang mensia, tauka negu bangkai, tauka udah negu kubur.
19 Ba hari ti ketiga, enggau ba hari ti ketujuh, orang ke tuchi nya deka mechikka ai nya ngagai orang ke enda tuchi nya. Ba hari ti ketujuh, iya deka nuchi orang ke udah mandi, ngambika orang nya nyadi tuchi lebuh padam mata panas.
20 Orang ke udah nyadi kamah, lalu enda nuchi diri, deka mengkang enda tuchi, laban ai ti dikena nuchi iya apin diunsaika ngagai iya. Iya ngamahka Langkau Kain TUHAN, lalu iya enda agi dikumbai nembiak Allah Taala.
21 Kita enda tau enda nitihka adat tu belama iya. Orang ke mechikka ai ti dikena nuchi orang, enda tau enda mega masu gari diri. Barang sapa udah negu ai nya deka mengkang enda tuchi nyentuk ngagai lemai.
22 Utai ti ditegu orang ke enda tuchi, nyadi enda tuchi, lalu barang sapa negu utai nya, deka mengkang enda tuchi nyentuk ngagai lemai.
 
Bagi 20
Utai Ti Nyadi Di Kades
1 Dalam bulan ti kesatu, semua orang Israel datai di menua puang Sin, lalu nirika kem sida di Kades. Miriam mati dia, lalu dikuburka dia.
2 Nyadi endur alai sida ke nirika kem nya nadai ai. Nya alai orang mayuh begempuru ngelingi Moses seduai Aron
3 lalu ngutuk seduai iya: “Manah agi kami mati di mua Langkau Kain TUHAN sama enggau orang Israel ti bukai.
4 Nama kebuah seduai mai kami ngagai menua puang tu? Ngambika kami mati ditu sama enggau jelu tupi kami?
5 Nama kebuah seduai mai kami pansut ari menua Ejip ngagai endur ti enda manah tu? Endur tu enda manah alai nanam gandum, tauka kayu ara, tauka anggur, tauka buah delima. Indah ai irup deh nadai!”
6 Moses seduai Aron lalu ngejangka diri ari orang mayuh, lalu bediri ba penama ngagai Langkau Kain TUHAN. Seduai iya nyungkurka diri ke tanah, lalu mulia TUHAN pegari di mua seduai iya.
7 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
8 “Ambi tungkat ti di mua Peti Lampang Batu Adat. Udah nya, nuan enggau Aron deka ngempuruka semua orang Israel. Di mua semua sida, nuan deka bejaku ngagai batu nya, lalu ai deka pansut ari batu nya. Nya chara nuan deka ngasuh ai pansut ari batu nya, ke orang mayuh, ngambika bisi diirup sida enggau jelu sida.”
9 Moses mansang lalu ngambi tungkat nitihka jaku TUHAN.
10 Iya enggau Aron lalu ngempuruka semua orang Israel semak batu nya, lalu ku Moses bejaku ngagai sida, “Pendingka aku diatu, kita ke seruran angkat ngelaban; kati kita ngasuh kami mansutka ai ari batu tu ke kita?”
11 Moses lalu ngedarka tungkat iya, lalu malu batu nya dua kali ngena tungkat nya. Ai lalu mayuh amat pansut ari batu nya, lalu semua orang mayuh enggau jelu sida bela ngirup magang.
12 Tang ku TUHAN bejaku ngagai Moses seduai Aron, “Laban seduai enda manggaika diri ba Aku, lalu enda ngaku pengudus Aku di mua orang Israel, seduai enda tau nguluka sida ngagai menua ti udah diberi Aku ngagai sida.”
13 Pekara tu nyadi di Meribah, alai orang Israel ke mutap ngelaban TUHAN, endur alai Iya ke ngayanka pengudus Iya.
 
Raja Menua Edom Enda Nyagi Orang Israel Nengah Menua Sida
14 Moses ngasuh bala seruan bejalai ari Kades ngagai raja menua Edom, “Tu jaku ari kaban belayan nuan, orang Israel: Nuan nemu pemerinsa ti udah ditatka kami,
15 pasal aki ini kami ke bejalai ngagai menua Ejip, alai kami ke lama diau. Orang Ejip udah merinsaka kami, enggau aki ini kami,
16 lalu lebuh kami nyabak ngangauka TUHAN, Iya ninga sabak kami, lalu ngasuh siku melikat nguluka kami pansut ari menua Ejip. Diatu kami udah datai di Kades, sebuah nengeri ti ba garis entara menua kita.
17 Kami minta kita ngemendarka kami bejalai nengah menua kita. Kami enda nengah umai tauka kebun anggur kita, lalu kami pen enda mega ngirup ai ari telaga kita. Kami semina deka bejalai nengah jalai raya aja. Kami enda limpang ke kanan tauka ke kiba, datai ke kami udah meraka menua kita.”
18 Tang ku orang Edom nyaut, “Kita enda tau nengah menua kami, enggai ke kami nyerang kita.”
19 Ku orang Israel bejaku ngagai iya, “Kami semina deka bejalai nengah jalai raya aja, lalu enti kami tauka jelu tupi kami bisi ngirup ai kita, kami deka mayar utai nya. Awakka kami bejalai kaki nengah menua kita, nadai lebih ari nya.”
20 Tang ku orang Edom bejaku ngagai sida, “Kita enda tau nengah menua kami.” Soldadu orang Edom lalu datai nyerang orang Israel.
21 Nya meh jalai orang Edom enggai ngelakka orang Israel bejalai nengah menua sida. Orang Israel lalu nguingka diri ari sida.
 
Pemati Aron
22 Semua orang Israel lalu bejalai ari Kades lalu datai ba Bukit Hor.
23 Lalu ku TUHAN bejaku ngagai Moses seduai Aron ba Bukit Hor, ba garis entara menua orang Edom,
24 “Aron deka mati, laban iya enda tau tama ngagai menua ti udah diberi Aku ngagai orang Israel, laban seduai udah ngelaban pesan Aku di Meribah.
25 Bai Aron enggau anak lelaki iya Eleasar niki ngagai Bukit Hor,
26 lalu buka pekayan Aron ari iya ba bukit nya, lalu rasukka pekayan nya ba anak iya Eleasar. Aron deka mati ba bukit nya.”
27 Moses lalu ngereja nitihka asuh TUHAN. Sida niki ngagai Bukit Hor, dipeda semua orang Israel.
28 Moses lalu muka pekayan Aron, lalu ngerasukka pekayan nya ba Eleasar. Aron lalu mati ba tuchung bukit nya, lalu Moses seduai Eleasar nurun ari bukit nya.
29 Lebuh semua orang Israel meda Aron udah mati, sida lalu ngulitka iya tiga puluh hari.
 
Bagi 21
Menang Ngelaban Orang Kanaan
1 Lebuh raja menua Kanaan, ke merintah di Arat, di selatan menua Kanaan, ninga orang Israel deka datai nengah Atarim, iya nyerang sida, lalu nangkap sekeda orang Israel.
2 Orang Israel lalu besumpah enggau TUHAN, ku sida, “Enti Nuan deka nyerahka orang nya ngagai kami, kami deka ngerusak nengeri sida.”
3 TUHAN ninga sida, lalu nyaup sida ngalahka orang Kanaan. Nya alai orang Israel ngeluska orang Kanaan, sereta ngerusak nengeri sida, lalu ngumbai endur nya Hormah.
 
Ular Temaga
4  Orang Israel lalu angkat ari Bukit Hor, nengah jalai ti nuju ngagai Teluk Akaba, ngelaungka menua Edom. Tang di rantau jalai, orang mayuh nyau enda liat ati agi,
5 lalu bejaku ngelaban Allah Taala enggau ngelaban Moses, ku sida, “Nama kebuah nuan mai kami pansut ari menua Ejip lalu nejuka kami mati di menua puang tu, ba endur ti nadai pemakai, nadai ai tu? Kami nyau leju makai pemakai ti enda nyamai tu!”
6 Udah nya TUHAN lalu ngasuh ular ti bisa datai ngagai orang mayuh. Ular nya lalu mantuk sida, lalu mayuh amat sida mati.
7 Orang mayuh lalu mansang ngagai Moses, lalu bejaku, “Kami udah bedosa laban kami udah bejaku ngelaban TUHAN, enggau ngelaban nuan. Besampi ngagai TUHAN minta Iya muai ular tu.” Moses lalu besampika orang mayuh.
8 Udah nya, TUHAN lalu ngasuh Moses ngaga siku ular ari temaga, lalu nuatka ular nya ngena siti tiang; barang sapa kena pantuk ular, deka merening ngagai ular nya, lalu gerai.
9 Nya alai Moses ngaga siku ular ari temaga, lalu nuatka ular nya ngena tiang; lalu barang sapa dipantuk ular, deka merening ngagai ular temaga nya, lalu digeraika.
 
Ari Bukit Hor Ngagai Emperan Menua Moap
10 Orang Israel lalu mindah ari endur nya, lalu nirika kem sida di Obot.
11 Sida angkat ari Obot, lalu nirika kem sida ba tembawai Abarim, di menua puang ti muak ke timur menua Moap.
12 Udah nya sida nirika kem sida ba Emperan Seret.
13 Ari Seret sida mindah baru, lalu nirika kem sida ba tebing utara Sungai Arnon, di menua puang ti nganchau ngagai menua orang Amor. (Nyadi Sungai Arnon nya nyadika garis entara menua orang Moap enggau orang Amor.)
14 Nya kebuah Bup Pasal Perang TUHAN bisi ngenang pasal “...nengeri Wahep ti dalam kandang menua Supah, enggau lebak Arnon,
15 enggau serimbing lebak ti nyentuk ngagai nengeri Ar, enggau ngagai garis entara menua Moap.”
16 Ari nya sida angkat lalu bejalai ngagai endur siti ti dikumbai Beer. Dia TUHAN bejaku ngagai Moses, “Gempuruka orang mayuh, laban Aku deka meri sida ai.”
17 Udah nya orang Israel nyanyi lagu tu: “Telaga, pansutka ai nuan; Nya baru kami deka nyambut iya ngena lagu:
18 Telaga ti udah ditumbak bala raja sereta ditumbak bala tuai orang mayuh, ditumbak ngena tungkat diraja enggau ngena tungkat sida.” Sida mindah ari menua puang nya ngagai Matanah,
19 lalu ari Matanah sida bejalai ngagai Nahalil, lalu ari Nahalil ngagai Bamot,
20 Ari Bamot ngagai lebak ti di menua Moap, di baruh tuchung Bukit Pisgah, ti ngadap ngagai menua puang.
 
Menang Ngelaban Raja Sihon Enggau Raja Og
21 Udah nya orang Israel lalu ngasuh bala seruan betemu enggau Sihon, raja orang Amor.
22 “Kami minta nuan ngemendarka kami nengah menua nuan. Kami enggau raban jelu tupi kami enda limpang ari jalai raya, lalu enda ngelunjak umai tauka kebun anggur kita, lalu kami enda mega ngirup ai ari telaga kita. Kami deka semina bejalai nengah jalai raya  aja datai ke kami udah meraka garis entara menua kita.”
23 Tang Sihon enggai ngemendarka orang Israel bejalai nengah menua iya. Iya ngempuruka bala soldadu iya, lalu mansang ngagai Jahas di menua puang, lalu
nyerang orang Israel dia.
24 Tang orang Israel munuh mayuh amat bala soldadu Raja Sihon dalam perang nya, lalu nguan menua iya belabuh ari Sungai Arnon nyentuk ngagai Jabok di utara, iya nya, ngagai menua orang Amon, laban garis entara menua orang Amon balat amat dijaga.
25 Nya alai, orang Israel ngalahka semua nengeri orang Amor, nyengkaum Hesbon, enggau semua nengeri ti mit ti ngelingi nengeri nya, lalu sida nguan semua nengeri nya.
26 Nyadi Hesbon nya indu nengeri Raja Sihon ti nyadi raja orang Amor, ti udah beperang ngelaban raja menua Moap dulu menya, lalu udah ngalahka semua menua raja nya nyentuk ngagai Sungai Arnon.
27 Nya kebuah orang ke landik belagu nyanyi munyi tu, “Datai ngagai Hesbon, ngagai nengeri Raja Sihon! Kami deka meda nengeri nya digaga baru, lalu digaga baka iya ti dulu.
28  Dulu menya, ari nengeri tu bala soldadu Sihon udah nyelar baka api. Iya ngerusak nengeri Ar di Moap lalu makai menua ti bukit ba ulu Sungai Arnon.
29 Tulah kita orang Moap! Kita ti nyembah Kemos deka dirusak! Petara kita nejuka orang ke lelaki tasah. Lalu sida ke indu ditangkap raja orang bansa Amor.
30 Tang diatu peturun sida nya benung dirusak, di rantau jalai kenyau ari Hesbon nyentuk ngagai Dibon, kenyau ari Nasim nyentuk ngagai Nopah, ti semak Medeba.”
31 Nya alai orang Israel ngentapka diri di menua orang Amor,
32 lalu Moses ngasuh orang ngiga jalai ti pemadu nyamai ditengah mansang nyerang nengeri Joser. Orang Israel ngalahka nengeri nya, enggau nengeri ti mit ti ngelingi nengeri nya, lalu muru orang Amor ti diau dia.
33 Udah nya orang Israel nguing lalu bejalai nengah jalai ti nuju ngagai Basan, lalu Raja Og ti nyadi raja dia enggau bala soldadu iya angkat lalu nyerang sida di Edrei.
34 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses, “Anang takutka iya laban Aku udah nyerahka iya ngagai jari nuan, sama enggau semua bala nembiak iya, sereta enggau semua menua iya. Kereja ngagai iya baka ke udah dikereja nuan ngagai Sihon, raja orang Amor ke merintah di Hesbon.”
35 Nya alai orang Israel munuh Og, bala anak lelaki iya, enggau semua nembiak iya. Nadai siku sida ditejuka idup. Udah nya orang Israel lalu nguan menua iya.
 
Bagi 22
Raja Orang Moap Minta Balaam Datai
1 Orang Israel angkat ari endur nya lalu nirika kem sida ba emperan menua Moap, tunga ke timur Sungai Jordan, di seberai Jeriko.
2 Lebuh Balak anak Sipur, ti nyadi raja orang Moap, ninga pasal utai ti udah dikereja orang Israel ngagai orang Amor, enggau pasal pemayuh tubuh orang Israel,
3 iya enggau semua nembiak iya lalu balat amat takut.
4 Orang Moap lalu bejaku enggau bala tuai orang Midian, “Enda lama da agi bala orang tu deka ngerusak semua utai ti ngelingi kitai, indah-indah baka sapi ti ngulam ba padang.” Nya alai Raja Balak
5  lalu ngasuh seruan iya madahka Balaam anak Beor, ti diau di Petor semak Sungai Eupratis di menua Amaw. Baka tu ku pesan ti dibai sida ari Balak: “Aku madahka ngagai nuan: siti bansa udah datai ari menua Ejip. Bansa orang nya nyau ngachir di semua endur, lalu nguji ngerampas menua kami.
6 Sida iya mayuh agi tubuh ari kami. Nya alai, aku minta nuan datai, lalu nyumpah sida ke aku. Nyangka ukur kami ulih ngalahka sida lebuh sida udah kena sumpah, lalu muru sida ari menua kami. Aku nemu, lebuh nuan merekatka orang, orang nya bulih berekat, lalu lebuh nuan nyumpah orang, orang nya ditinggang sumpah.”
7 Nya alai tuai orang Moap enggau tuai orang Midian mai upah kena meli jaku sumpah nya, mansang ngagai Balaam, lalu meri pesan Balak ngagai iya.
8 Ku Balaam bejaku enggau sida, “Aku minta kita bemalam ditu malam tu. Pagila baru aku madahka utai ti dipadahka TUHAN ngagai aku.” Nya alai bala tuai orang Moap lalu bemalam enggau Balaam.
9 Allah Taala datai ngagai Balaam lalu nanya iya, “Sapa orang nya ke bemalam enggau nuan?”
10 Disaut Balaam, “Raja Balak orang Moap udah ngasuh sida madahka ngagai aku
11 pasal siti bansa ti udah datai ari menua Ejip, lalu udah ngachir di serata menua iya. Iya minta aku nyumpah orang nya, ngambika iya ulih ngelaban sida, lalu muru sida ari menua iya.”
12 Ku Allah Taala bejaku enggau Balaam, “Anang mupuk enggau sida, lalu anang nyumpah orang Israel, laban Aku udah merekatka sida.”
13 Pagi hari siti Balaam dani lalu bejaku ngagai bala seruan Balak, “Pulai meh kita. TUHAN enda ngasuh aku mupuk enggau kita.”
14 Nya alai sida pulai ngagai Balak, lalu madahka pasal Balaam ke enggai enggau sida.
15 Udah nya Balak lalu ngasuh mayuh agi bala tuai bansa, ti tinggi agi pangkat ari sida ke dulu, betemu enggau Balaam.
16 Sida mansang ngagai Balaam, lalu meri pesan tu ari Balak, “Anang enda datai!
17 Aku deka meri nuan upah ti besai, lalu ngereja sebarang utai ti dipinta nuan. Datai kitu, lalu sumpah orang nya ke aku.”
18 Tang disaut Balaam, “Enti sema Balak meri aku semua pirak enggau emas dalam istana iya, enggai meh aku ngelaban pesan TUHAN Allah Taala aku. Indah ba pekara ti pemadu mit deh aku enggai.
19 Tang aku minta kita bemalam ditu, baka sida ke dulu, ngambika aku tau nemu enti TUHAN bisi utai bukai ti deka dipadahka Iya ngagai aku.”
20 Malam nya Allah Taala datai ngagai Balaam, lalu bejaku, “Enti bala orang tu datai laban sida minta nuan mupuk enggau sida, sedia meh nuan, tang nuan semina ngereja utai ti diasuh Aku.”
21 Nya alai, pagi hari siti Balaam nyendiaka keledai iya, lalu mupuk enggau bala tuai orang Moap.
 
 Balaam Enggau Keledai Iya
22 Tang Allah Taala ringat laban Balaam mupuk enggau sida, lalu lebuh Balaam benung mupuk ngena keledai iya, disempulang dua iku orang gaji iya, siku melikat TUHAN bediri ba tengah jalai raya nya, lalu mempang iya.
23 Lebuh keledai Balaam meda melikat nya bediri dia megai pedang, iya limpang ari jalai raya nya, lalu nguing ngagai padang. Balaam malu keledai iya, lalu nguingka keledai nya pulai baru ngagai jalai raya.
24 Udah nya, melikat nya lalu bediri ba jalai ti sempit, ba entara dua belah kebun anggur, ti bisi dinding batu ari sepiak-sepiak.
25 Lebuh keledai nya meda melikat nya, iya lalu bejalai ngembing dinding batu nya, lalu ngempitka kaki Balaam ngagai dinding nya. Balaam lalu malu keledai nya baru.
26 Udah nya, melikat nya bejalai dulu baru lalu bediri ba endur ti sempit, ti nadai alai begelih.
27 Nyadi sekali tu, lebuh keledai nya meda melikat nya, iya gali. Balaam ringat, lalu belabuh malu keledai nya ngena tungkat iya.
28 Udah nya TUHAN lalu meri keledai nya kuasa bejaku, lalu ku keledai nya bejaku ngagai Balaam, “Nama utai ti udah dikereja aku ba nuan, datai ke nuan nyau malu aku tiga kali?”
29 Ku Balaam nyaut keledai nya, “Laban nuan udah ngemelika aku! Enti sema aku bisi pedang, aku tetap deka munuh nuan.”
30 Ku keledai nya nyaut, “Kati aku tu ukai keledai ti ditepan nuan seumur idup? Kati aku bisi udah kala ngaga nuan baka tu suba?” “Nadai kala,” ku Balaam nyaut.
31 Udah nya, TUHAN ngasuh Balaam meda melikat ke bediri dia megai pedang iya. Balaam lalu nyungkurka diri ke tanah.
32 Melikat nya lalu nanya Balaam, “Nama kebuah nuan malu keledai nuan tiga kali baka nya? Aku datai laban aku deka mempang jalai nuan, laban nuan enda tau kin.
33 Tang keledai nuan ulih meda aku, lalu limpang ari jalai raya tiga kali. Enti iya enda limpang, aku tetap udah munuh nuan, tang enda munuh keledai nya.”
34 Disaut Balaam, “Aku udah bedosa. Aku enda nemu nuan bisi bediri ba jalai raya deka ngelaban aku. Tang enti nuan ngumbai aku salah ketegal aku udah mupuk, pulai meh aku.”
35 Tang ku melikat nya bejaku, “Mupuk meh nuan enggau sida, tang nuan semina nyebut utai ti diasuh aku sebut nuan.” Nya alai Balaam mupuk enggau sida.
 
Balak Nyambut Penatai Balaam
36 Lebuh Balak ninga Balaam nyau deka datai, iya mansang ngambat iya di Ar, nengeri ti ba tebing Sungai Arnon, ba entara menua enggau Moap.
37 Ku Balak bejaku enggau Balaam, “Nama kebuah nuan enda datai lebuh aku mesanka nuan terubah iya? Kati nuan ngumbai aku enda ulih ngupah nuan?”
38 Disaut Balaam, “Diatu aku udah datai, ukai enda? Tang nama kuasa aku? Aku semina ulih nyebut utai ti diasuh Allah Taala sebut aku.”
39 Nya alai Balaam bejalai enggau Balak ngagai nengeri Husot.
40 Dia Balak lalu nyayat jelu sapi enggau bedus, lalu meri sekeda dagin jelu nya ngagai Balaam, enggau ngagai bala tuai ke bejalai enggau iya.
 
Jaku Benabi Ti Keterubah Ari Balaam
41 Pagi hari siti, Balak mai Balaam mansang ngagai Bamot-baal. Ari endur nya Balaam ulih meda sebagi ari bala orang Israel.
 
Bagi 23
1 Ku Balaam bejaku enggau Balak, “Gaga tujuh iti alta ditu ke aku, lalu bai ngagai aku tujuh iku sapi ti lelaki, enggau tujuh iku bedus ti lelaki.”
2 Balak lalu ngereja utai ti diasuh Balaam gaga iya. Iya enggau Balaam lalu nyerahka siku sapi ti lelaki enggau siku bedus ti lelaki ba siti-siti alta nya.
3 Udah nya Balaam bejaku enggau Balak, “Bediri nuan ditu ngimbai piring tunu nuan tu. Aku deka bejalai kebukai, deka nemu enti TUHAN deka, tauka enggai betemu enggau aku. Aku deka madahka ngagai nuan utai ti dipandangka Iya ngagai aku.” Balaam lalu bejalai kediri ngagai tuchung bukit sigi,
4 lalu Allah Taala betemu enggau iya. Ku Balaam bejaku enggau Allah Taala, “Aku udah ngaga tujuh iti alta, lalu udah meri siku sapi ti lelaki enggau siku bedus ti lelaki ba genap iti alta nya.”
5 TUHAN lalu madahka ngagai Balaam utai ti patut disebut iya, lalu ngasuh Balaam pulai baru ngagai Balak, lalu meri pesan TUHAN ngagai iya.
6 Balaam lalu pulai, lalu nemu Balak mengkang bediri ngimbai piring tunu iya, sama enggau semua tuai orang Moap.
7 Balaam lalu nyebut jaku ti benabi tu: “Balak, raja orang Moap udah mai aku ari Siria, ari bukit ti di timur. ‘Datai lalu bejaku enggau aku,’ ku iya bejaku. ‘Sumpah orang Israel.’
8 Baka ni ku aku nyumpah utai ti enda disumpah Allah Taala, tauka bejakuka pasal ukum, enti TUHAN apin bejakuka pasal ukum?
9 Ari tuchung bukit ti tinggi, aku ulih meda sida. Aku ulih nengkilaka sida ari munggu. Sida tu bansa orang ke diau kediri. Sida nemu diri udah lebih agi diberekatka ari semua bansa bukai.
10 Bala peturun Israel nyau ngemayuh amau. Sida enda ulih diitung. Awakka aku ngapuska seput aku baka siku nembiak Allah Taala. Awakka aku mati mai ati ti lantang baka orang ke lurus.”
11 Udah nya Balak lalu bejaku enggau Balaam, “Nama utai tu ti udah dikereja nuan ba aku? Aku udah mai nuan kitu, ngasuh nuan nyumpah munsuh aku, tang nuan merekatka sida.”
12 Disaut Balaam, “Aku semina ulih nyebut utai ti diasuh TUHAN.”
 
Jaku Benabi Ti Kedua Ari Balaam
13 Udah nya Balak bejaku enggau Balaam, “Aram bejalai enggau aku ngagai siti agi endur. Nuan ulih meda orang Israel ari endur nya. Sumpah sida ke aku ari endur nya.”
14 Balak lalu mai Balaam ngagai padang ti di Sopim, ti ba tuchung Bukit Pisgah. Balak mega ngaga tujuh iti alta dia, lalu nyerahka siku sapi ti lelaki enggau siku bedus ti lelaki ba genap iti alta nya.
15 Ku Balaam bejaku enggau Balak, “Bediri nuan ditu ngimbai piring tunu nuan. Aku deka betemu enggau Allah Taala ba endur nyin.”
16 TUHAN betemu enggau Balaam, madahka ngagai iya utai ti patut disebut iya, lalu ngasuh iya pulai baru ngagai Balak, lalu meri pesan TUHAN ngagai Balak.
17 Nya alai Balaam pulai baru ngagai Balak, lalu nemu Balak mengkang bediri ngimbai piring tunu, sama enggau bala tuai orang Moap. Balak lalu nanyaka utai ti udah disebut TUHAN.
18 Balaam lalu nyebut jaku ti benabi tu: “Datai kitu ke nuan Balak anak Sipor, lalu pendingka utai ti deka disebut aku.
19 Allah Taala ukai baka mensia ti bula. Iya ukai baka mensia ti ngubah runding diri. Utai ti disemaya Iya sigi deka dikereja Iya. Iya bejaku, lalu utai nya nyadi.
20 Aku udah diasuh merekat, lalu lebuh Allah Taala merekat, aku enda ulih narit berekat nya pulai baru.
21 Aku meda utai ti deka nyadi, lalu nemu orang Israel enda kena laban penusah tauka pengachau jemah ila. TUHAN Allah Taala sida bisi enggau sida. Sida madahka Iya endang Raja sida.
22 Allah Taala udah mai sida pansut ari menua Ejip. Iya belaban ngarika sida baka sapi ti lelaki ke siga.
23 Nadai puchau, tauka pengaruh ulih ngelaban orang Israel. Orang deka nyebut tu pasal orang Israel, ‘Peda kita utai ti udah dikereja Allah Taala!’
24 Bansa Israel nya baka singa. Iya enda ngetu ngapa sebedau iya nyarik lalu makai, sebedau iya ngirup darah utai ti dibunuh iya.”
25 Udah nya Balak lalu bejaku enggau Balaam, “Enti nuan enggai nyumpah orang Israel, anang ga nuan merekatka sida!”
26 Disaut Balaam, “Ukai enda aku udah madahka ngagai nuan, aku enda tau enda ngereja semua utai ti diasuh TUHAN?”
 
Jaku Benabi Ti Ketiga Ari Balaam
27 Ku Balak bejaku, “Aram bejalai enggau aku. Aku deka mai nuan ngagai siti agi endur. Kada enda Allah Taala deka ngasuh nuan nyumpah sida ke aku ari endur nya.”
28 Nya alai iya mai Balaam ngagai tuchung Bukit Peor di menua puang.
29 Ku Balaam bejaku enggau Balak, “Gaga tujuh iti alta ke aku ditu, lalu bai ngagai aku tujuh iku sapi ti lelaki enggau tujuh iku bedus ti lelaki.”
30 Balak ngereja nitihka asuh Balaam, lalu meri siku sapi ti lelaki enggau siku bedus ti lelaki ba genap iti alta nya.
 
Bagi 24
1 Diatu baru Balaam nemu TUHAN udah ngasuh iya merekatka orang Israel. Nya alai iya enda agi begigaka tanda baka ke dikereja iya dulu ari nya. Iya nguing tunga ngagai menua puang
2 lalu tepedaka orang Israel diau ba kem sida beraban-raban. Roh Allah Taala lalu bekuasa ba iya,
3 lalu iya benabi: “Tu pesan Balaam anak Beor, jaku orang ke lansik meda,
4 ke ulih ninga utai ti disebut Allah Taala. Aku tegenung meda utai dalam genera, genera ti datai ari Allah Taala ti Pemadu Bekuasa.
5 Langkau kain orang Israel amat manah,
6 Baka rintai batang kayu engkerema tauka baka kebun ti ngimbai sungai, baka kayu garu ti ditanam TUHAN tauka baka kayu sidar ti ba tebing ai.
7 Hari deka ujan lebat lalu sida deka nanam benih sida ba padang ti mayuh ai. Raja sida deka kering agi ari Agak, lalu perintah Iya deka ngerembai jauh.
8 Allah Taala udah mai sida pansut ari menua Ejip. Iya belaban ngarika sida baka sapi ti lelaki ke siga. Sida nelan munsuh sida, ngeredakka tulang sida, matahka panah sida.
9 Bansa orang nya deka nyadi baka singa ti kering. Lebuh iya tinduk, nadai orang berani ngerak iya.  Barang sapa merekatka orang Israel, deka nerima berekat. Lalu barang sapa nyumpah orang Israel, deka kena sumpah.”
10 Balak ngenggamka jari iya laban iya balat ringat, lalu bejaku enggau Balaam, “Aku mesanka nuan, ngasuh nuan nyumpah munsuh aku, tang nuan udah merekatka sida tiga kali.
11 Pulai nuan ngagai menua nuan empu! Aku udah besemaya deka ngupah nuan, tang TUHAN udah nagang nuan bulih upah nya.”
12 Disaut Balaam, “Aku udah madahka ngagai bala seruan ti diasuh nuan betemu enggau aku,
13 enti sema nuan meri aku semua pirak enggau emas ari istana nuan, enda meh aku ulih ngelaban pesan TUHAN lalu ngereja utai nitihka peneka ati aku empu. Aku semina deka nyebut utai ti diasuh TUHAN.”
 
Jaku Benabi Ti Penudi Ari Balaam
14 Ku Balaam bejaku enggau Balak, “Aku diatu deka mulaika diri ngagai bala aku empu, tang sebedau aku mupuk, aku deka meri nuan jaku tangkan pasal utai ti deka dikereja orang Israel ngagai bala nembiak nuan jemah ila.”
15 Balaam lalu benabi munyi tu: “Pesan ari Balaam anak Beor, jaku ari orang siku ke lansik meda,
16 Ke ulih ninga utai ti disebut Allah Taala lalu nyambut penemu ti datai ari Iya ti Pemadu Tinggi. Aku tegenung meda utai dalam genera, genera ti datai ari Allah Taala ti Pemadu Bekuasa.
17 Aku ninjau ngagai maya ti jemah ila, lalu aku tepedaka bansa orang Israel. Siku raja, ke baka bintang ti terang, deka angkat ari bansa orang nya. Iya deka datai ari bansa orang Israel baka bintang ti terebai. Iya deka nyerang bala tuai orang Moap lalu ngalahka semua peturun Set.
18 Iya deka ngalahka munsuh iya di Edom lalu ngaga menua sida nyadika pesaka iya empu, lebuh orang Israel majak menang.
19 Orang Israel deka ngindik sida lalu ngeluska sida ke agi idup.”
20 Udah nya, dalam genera iya Balaam tepedaka orang Amalek, lalu iya benabi munyi tu: “Orang Amalek tu bansa ti pemadu kering ari semua bansa, tang ba pengujung iya, sida deka lus belama iya.”
21 Dalam genera iya, Balaam tepedaka bansa Ken, lalu iya benabi munyi tu: “Endur alai nuan diau endang likun, ngelikun sarang ti digaga tinggi ba tingkah batu,
22 Tang kita bansa Ken deka dirusak lebuh orang Asiria ngaga kita nyadi orang tangkap sida.” 
23 Balaam lalu benabi munyi tu: “Bala sapa nya ke begempuru di utara?
24 Bala orang ke nyerang deka belayar ari pulau Saiprus. Sida deka ngalahka menua Asiria enggau menua Eber, tang sida, deka mega abis mati belama iya.”
25 Udah nya Balaam besikap lalu pulai ngagai menua iya empu. Balak pen angkat lalu mulaika diri.
 
Bagi 25
 Orang Israel Di Peor
1 Lebuh orang Israel agi diau ba kem sida ba Emperan Akasia, sida ke lelaki belabuh beleman enggau indu bansa Moap ti diau dia.
2 Sida indu tu ngambi sida ngabang ngagai gawai miring, alai petara orang Moap ke disembah. Orang Israel makai pemakai sereta nyembah petara
3 Baal di Peor. Nya alai TUHAN ringat ngagai sida
4 lalu nyebut ngagai Moses, “Tangkap semua orang Israel ti udah nguluka orang ngereja utai tu, lalu titihka jaku Aku. Bunuh sida lebuh siang hari. Nya baru Aku enda agi ringat ngagai orang Israel.”
5 Ku Moses bejaku enggau bala pemesai, “Genap iku kita enda tau enda munuh semua lelaki ari raban bansa kita empu ti udah nyembah Baal di Peor.”
6 Nyadi siku lelaki orang Israel bisi mai siku indu bansa Midian ngagai langkau kain iya, dipeda Moses enggau bala orang Israel, lebuh sida benung ngulit ba penama ngagai Langkau Kain TUHAN.
7 Lebuh Pinehas anak Eleasar, uchu Imam Aron, meda nya, iya lalu angkat ninggalka bala mayuh. Iya mai sangkuh,
8 nitihka lelaki enggau indu nya ngagai langkau kain lelaki nya, numbuk seduai iya ngena sangkuh nya lalu ngebuska tubuh seduai iya. Nya meh jalai penyakit ditagang ngerusak orang Israel.
9 Tang penyakit nya udah munuh dua puluh empat ribu iku orang.
10 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
11 “Ketegal utai ti udah dikereja Pinehas, Aku enda agi ringat ngagai orang Israel. Iya enggai meda orang nyembah petara bukai tang semina Aku Siku aja. Nya kebuah Aku enda munuh sida lebuh Aku ringat.
12 Nya alai padahka ngagai Pinehas, Aku deka ngaga siti sempekat enggau iya. Sempekat nya deka meruan belama iya.
13 Iya enggau peturun iya deka nyadi imam belama iya, laban iya tetap ati ngagai Aku, lalu udah ngasuh dosa orang Israel diampun.”
14 Nama lelaki orang Israel ke dibunuh sama enggau indu orang Midian nya Sisa Imri anak Salu, tuai bilik ke raban bansa Simeon.
15 Nama indu nya Kosbi. Apai iya Sur, siku ari orang ke nyadi tuai suku raban bansa ke peturun orang Midian.
16 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
17 “Serang orang Midian, lalu bunuh sida
18 ketegal penyai ti udah dikereja sida ngagai nuan, lebuh sida nipu kita di Peor, enggau ketegal Kosbi, ti udah dibunuh lebuh maya penyakit nyerang di Peor.”
 
Bagi 26
Pengawa Ngitung Tubuh Ti Kedua
1 Udah bekau sida ke diserang penyakit nya, TUHAN bejaku ngagai Moses seduai Eleasar anak Imam Aron,
2 “Itung pemayuh tubuh semua orang Israel ti lelaki, ke umur dua puluh taun ke atas, ti tau enggau beperang, ari semua ruang bilik orang Israel.”
3-4 Moses seduai Eleasar ngasika TUHAN, lalu mesanka semua lelaki ke dalam kandang umur nya. Sida begempuru ba emperan menua Moap, ba tebing Sungai Jordan di seberai Jeriko. Tu orang Israel ti udah pansut ari menua Ejip:
5 Bala raban bansa Reuben (Reuben nya anak tuai Jakop) nyengkaum suku raban bansa Hanok, Palu,
6 suku raban bansa Hesron, enggau suku raban bansa Karmi.
7 Pemayuh tubuh orang ari semua suku raban bansa tu: 43,730 iku lelaki.
8 Bala peturun Palu nya Eliap
9 enggau bala anak lelaki Eliap: Nemuel, Datan, enggau Abiram. (Datan seduai Abiram tu orang ke udah dipilih orang Israel. Seduai iya ngelaban jaku Moses seduai Aron, lalu ngalih ari orang ke nitihka Korah, lebuh sida ngelaban TUHAN.
10 Tanah merekah lalu nelan seduai iya, lalu seduai iya mati sama enggau Korah sereta enggau orang ke nitihka Korah lebuh maya api ti nganguska dua ratus lima puluh iku lelaki. Utai ti nyadi ba sida nya kena ngajar orang mayuh.
11 Tang bala anak lelaki Korah enda kena bunuh.)
12 Peturun Simeon nitihka suku raban bansa sida nyengkaum suku raban bansa Nemuel, Jamin, Jachin,
13 Serah, enggau Saul.
14 Pemayuh lelaki ari semua suku raban bansa tu: 22,200 iku.
15 Peturun Gat nyengkaum suku raban bansa Sepon, Hagi, Suni,
16 Osni, Eri,
17 Arot, enggau Areli.
18 Pemayuh lelaki ari semua suku raban bansa tu: 40,500 iku.
19-21 Peturun Judah nyengkaum suku raban bansa Selah, Peres, Serah, Hesron, enggau Hamul. (Dua iku anak lelaki Judah, Er enggau Onan, udah mati di menua Kanaan.)
22 Pemayuh lelaki ari semua suku raban bansa tu: 76,500 iku.
23 Peturun Isakar nyengkaum suku raban bansa Tola, Puah,
24 Jasup, enggau Simron.
25 Pemayuh lelaki ari semua suku raban bansa tu: 64,300 iku.
26 Peturun Sebulun nyengkaum suku raban bansa Seret, Elon, enggau Jahlil.
27 Pemayuh lelaki ari semua suku raban bansa tu: 60,500 iku.
28 Peturun Josep, nitihka suku raban bansa sida ke diturunka Manasi seduai Epraim.
29 Peturun Manasi nya baka tu: Machir anak Manasi nyadi apai Giliat, lalu Giliat nurunka
30 suku raban bansa Leser, Helek,
31 Asril, Sekem,
32 Semida, enggau Heper.
33 Selopehat anak Heper nadai anak lelaki, tang semina bisi anak indu. Nama sida nya Malah, Noah, Hoklah, Milkah enggau Tirsah.
34 Pemayuh lelaki ari semua suku raban bansa tu: 52,700 iku.
35 Peturun Epraim nyengkaum suku raban bansa Sutelah, Beker, enggau Tahan.
36 Suku raban bansa Eran diturunka Sutelah.
37 Pemayuh lelaki ari semua suku raban tu: 32,500 iku.
Nya meh semua suku raban bansa ti diturunka Josep.
38 Peturun Benjamin nyengkaum suku raban bansa Bela, Asbel, Ahiram,
39 Sepupam, enggau Hupam.
40 Raban peturun Art enggau Naaman nya diturunka Bela.
41 Pemayuh lelaki ari semua suku raban bansa tu: 45,600 iku.
42 Peturun Dan nyengkaum suku raban bansa Suham,
43 lalu pemayuh lelaki ari suku raban bansa tu: 64,400 iku.
44 Peturun Aser nyengkaum suku raban bansa Imnah, Isbi, enggau Beriah.
45 Suku raban bansa Beriah nurunka suku raban bansa Heber enggau Malkil.
46 Aser bisi anak indu siku benama Serah.
47 Pemayuh lelaki ari semua suku raban bansa tu: 53,400 iku.
48 Peturun Naptali nyengkaum suku raban bansa Jahsil, Guni,
49 Jeser, enggau Silem.
50 Pemayuh lelaki ari semua suku raban bansa tu: 45,400 iku.
51 Pemayuh semua lelaki orang Israel: 601,730 iku.
52 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
53 “Bagi menua nya ngagai semua raban bansa orang Israel, nitihka pemayuh tubuh dalam siti-siti raban bansa.
54-56 Bagi menua nya ngena chara bechabut undi, lalu beri ungkup ti besai agi ngagai raban bansa ti mayuh agi tubuh, enggau ungkup ti mit agi ngagai raban bansa ti mimit agi tubuh.”
57 Raban bansa Lewi nyengkaum suku raban bansa Gerson, Kohat, enggau Merari.
58 Peturun sida nya nyengkaum suku raban bansa ti diturunka Libni, Hebron, Mahli, Musi, enggau Korah. Kohat nya apai Amram,
59 ke jadi enggau anak dara Lewi ke benama Jokibit, ke diadaka di menua Ejip. Iya ngadaka dua iku anak lelaki, Aron seduai Moses, enggau siku anak indu ke benama Miriam.
60 Nyadi Aron bisi empat iku anak lelaki, Nadap, Abihu, Eleasar, enggau Itamar.
61 Nadap seduai Abihu mati lebuh seduai iya meri api ti enda kudus ngagai TUHAN.
62 Pemayuh orang Lewi ti lelaki, ke umur sebulan ke atas, nya 23,000 iku. Sida iya diitung kediri ari orang Israel ti bukai, laban sida nadai diberi pesaka di menua Israel.
63 Semua raban peturun tu dituliska Moses seduai Eleasar magang, lebuh seduai ngitung tubuh orang Israel ba emperan menua Moap, di seberai nengeri Jeriko, ngimbai Sungai Jordan.
64 Nadai siku lelaki agi idup ari orang ke udah diitung Moses seduai Aron, lebuh ngitung tubuh ti keterubah dipejalaika di menua puang Sinai.
65 TUHAN udah madahka semua sida nya deka mati magang di menua puang. Kelimpah ari Kalep anak Jepuneh, enggau Josua anak Nun, semua orang bukai udah mati magang.
 
Bagi 27
Anak Indu Selopehat
1 Malah, Noah, Hoklah, Milkah, enggau Tirsah nya anak indu Selopehat. Selopehat nya anak Heper, anak Giliat, anak Machir, anak Manasi, anak Josep.
2 Sida bediri di mua Moses, Imam Eleasar, bala tuai bansa, enggau semua orang Israel ba penama ngagai Langkau Kain TUHAN. Ku sida,
3 “Apai kami mati di menua puang, lalu iya nadai anak lelaki. Iya nadai enggau orang nitihka Korah ngelaban TUHAN. Iya mati laban dosa iya empu.
4 Tang taja pen apai kami nadai anak lelaki, tang nama iya enda patut dipadamka ari suku raban bansa iya empu. Nya alai beri ngagai kami tanah ari bala kaban belayan apai kami.”
5 Moses lalu mantaika pekara sida nya di mua TUHAN,
6 lalu ku TUHAN bejaku ngagai iya,
7  “Utai ti dipinta bala anak indu Selopehat nya endang ngena. Beri sida tanah ari bala kaban belayan apai sida, ngambika pesaka iya diempu sida.
8 Padahka ngagai orang Israel, lebuh lelaki mati nadai ninggalka anak lelaki, anak indu iya tau bempu pesaka iya.
9 Enti iya nadai anak indu, sida menyadi lelaki iya tau bempu pesaka iya.
10 Enti iya nadai menyadi lelaki, sida menyadi lelaki apai iya tau bempu pesaka nya.
11 Enti iya nadai menyadi lelaki tauka aya, nya baru kaban belayan iya ti nyempil agi tau bempu utai nya, lalu tau ngumbai utai nya reta tengkira iya empu. Orang Israel enda tau enda nitihka adat tu, munyi ti udah dipadahka Aku ti TUHAN ngagai nuan.”
 
 Josua Dipilih Nganti Moses
12 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses, “Alai nuan niki ngagai Bukit Abarim, lalu tinjau menua ti deka diberi Aku ngagai orang Israel.
13 Lebuh nuan udah ninjau menua nya, nuan deka mati, baka menyadi nuan Aron,
14 laban seduai sama udah ngelaban pesan Aku di menua puang Sin. Lebuh semua orang Israel mutap ngelaban Aku di Meribah, nuan enggai ngaku Aku endang bekuasa sereta kudus di mua sida.” (Meribah nya mata ai di Kades, ti di menua puang Sin.)
15 Moses lalu besampi,
16 “TUHAN Allah Taala ti pun semua pengidup, aku besampi, minta Nuan ngeletak siku orang nguluka orang mayuh
17 sereta ulih nyadi tuai nguluka sida beperang, ngambika bala nembiak Nuan enda baka raban bedus ti nadai orang ngibun.”
18  Ku TUHAN bejaku ngagai Moses, “Ambi Josua anak Nun, orang ke landik ngereja pengawa, lalu engkahka jari nuan ba pala iya.
19 Asuh iya bediri di mua Imam Eleasar, enggau di mua semua orang Israel, lalu padahka ngagai orang mayuh Josua deka nganti nuan.
20 Beri ngagai iya sekeda kuasa nuan, ngambika semua orang Israel ngasika iya.
21 Tang iya deka bediri di mua Imam Eleasar; lalu Imam Eleasar deka ngarika iya betanyaka ngagai Aku ngena Urim enggau Tumim, bagi utai ti diasuh Aku kereja iya; lalu semua orang Israel deka nitihka atur iya lebuh sida tama pansut.”
22 Moses lalu ngereja utai ti diasuh TUHAN. Iya mai Josua lalu ngasuh iya bediri di mua Imam Eleasar, enggau di mua semua orang Israel;
23 ngengkahka jari iya ba pala Josua, lalu meri Josua kuasa nganti iya, munyi ti dipesanka TUHAN.
 
Bagi 28
 Piring Selama
1 TUHAN ngasuh Moses
2 ngajar orang Israel chara ngenjuk piring ti diberi ngena api ngagai Allah Taala, ti ngerinduka ati Iya, ba maya ti udah diletak.
3 Tu bagi piring ti diberi ngena api ti enda tau enda diberi ngagai TUHAN. Ke piring tunu tiap hari: beri dua iku anak domba ti lelaki, ti umur setaun, ti nadai penimpang.
4 Beri anak domba ti terubah, lebuh pagi hari, lalu iya ti kedua, lemai hari.
5 Lalu ke genap iku jelu nya, beri piring gandum, iya nya sekilogram tepung, ti dichampur enggau seliter minyak kana ti pemadu manah.
6 Tu piring ti diberi tiap hari, ti ditunu, ti terubah diberi ba Bukit Sinai nyadika piring ti diberi ngena api, ti bebau rengut ke TUHAN.
7 Ke piring wain ti diberi sama enggau anak domba ti terubah, tuang seliter wain ba alta nya.
8 Lemai nya, beri anak domba ti kedua, baka chara ti ngenjuk piring lebuh pagi nya, sama enggau piring wain. Nya mega nyadika piring ti diberi ngena api ti bebau rengut ke TUHAN.
 
 Piring Hari Sabat
9 Ba Hari Sabat, beri dua iku anak domba ti lelaki, ti umur setaun, ti nadai penimpang, dua kilogram tepung ti dichampur enggau minyak kana nyadika piring gandum, sereta enggau piring wain.
10 Piring ti ditunu tu deka diberi genap Hari Sabat, nambahka piring ti diberi tiap hari, sereta enggau piring wain.
 
Piring Ti Dienjuk Kena Satu Hari Bulan
11 Beri piring tunu ngagai TUHAN ba genap pun bulan, iya nya dua iku sapi ti lelaki ti agi biak, siku bedus ti lelaki, tujuh iku anak domba ti lelaki, semua nadai penimpang magang.
12 Nyadi ke piring gandum, beri tepung dichampur enggau minyak kana, baka tu: ke genap iku sapi ti lelaki, beri tiga kilogram tepung. Ke siku bedus ti lelaki, beri dua kilogram tepung.
13 Ke siku anak domba, beri sekilogram tepung. Piring ti ditunu tu nyadika piring ti diberi ngena api, ti bebau rengut ke TUHAN.
14 Piring wain ti patut diberi nya dua liter wain ke genap iku sapi ti lelaki, satu setengah liter wain ke siku bedus ti lelaki, enggau seliter wain ke siku anak domba. Tu adat kena ngenjuk piring kena satu hari bulan ke tiap-tiap bulan sepemanjai taun.
15 Lalu nambahka piring tunu ti diberi tiap hari, sama enggau piring wain, beri mega siku kambin ti lelaki nyadika piring pengampun dosa.
 
Piring Ti Diberi Lebuh Gawai Roti Ti Enda Beragi
16  Gawai Paska ti dikena ngemesaika TUHAN, enda tau enda diintu kena empat belas hari bulan ti kesatu.
17 Kena lima belas hari bulan ti kesatu, Gawai Roti Ti Enda Beragi deka berengkah lalu deka diintu tujuh hari. Lebuh maya nya, semina roti ti enda beragi aja tau diempa.
18 Ba hari ti keterubah, kita enda tau enda besembiang bebala mayuh, lalu kita enda tau gawa sehari nya.
19 Beri piring tunu nyadika piring ti diberi ngena api ngagai TUHAN, iya nya, dua iku sapi ti lelaki, siku bedus ti lelaki, enggau tujuh iku anak domba ti lelaki ti umur setaun, ti nadai penimpang.
20 Beri piring ti menyana ti digaga ari tepung dichampur enggau minyak kana baka tu: tiga kilogram ke genap iku sapi ti lelaki, dua kilogram ke siku bedus ti lelaki,
21 enggau sekilogram ke genap iku anak domba.
22 Beri mega siku kambin ti lelaki nyadika piring pengampun dosa. Nya chara kita ngereja pengawa nuchi orang mayuh.
23 Beri piring tu kena nambahka piring tunu, ti diberi tiap pagi.
24 Baka nya mega, dalam kandang tujuh hari, beri piring ti diberi ngena api ngagai TUHAN, ti bebau rengut lalu ngelantangka Iya. Beri piring tu nambahka piring tunu enggau piring wain ti diberi tiap hari.
25 Kita enda tau enda besembiang bebala mayuh ba hari ti ketujuh, lalu anang gawa.
 
Piring Ti Diberi Lebuh Gawai Ngetau
26 Ba hari ti keterubah ke Gawai Ngetau, lebuh kita meri ngagai TUHAN piring gandum ari gandum ti baru udah diketau kita, kita enda tau enda besembiang bebala mayuh, lalu kita enda tau gawa.
27 Beri piring tunu nyadika piring ti bebau rengut ke TUHAN, iya nya, dua iku sapi ti lelaki ti agi biak, siku bedus ti lelaki, enggau tujuh iku anak domba ti lelaki, ti umur setaun. Semua sida tu nadai penimpang magang.
28 Beri piring gandum ti digaga ari tepung ti pemadu alus dichampur enggau minyak kana, iya nya, tiga kilogram ke genap iku sapi ti lelaki, dua kilogram ke siku bedus ti lelaki,
29 enggau sekilogram ke siku anak domba.
30 Beri mega siku kambin ti lelaki nyadika piring pengampun dosa. Nya meh chara kita ngereja pengawa nuchi orang mayuh.
31 Beri piring tu enggau piring wain, kena nambahka piring tunu ti diberi kita tiap hari, enggau piring gandum.
 
Bagi 29
 Piring Ti Diberi Lebuh Gawai Taun Baru
1 “Kena satu hari bulan ti ketujuh, kita enda tau enda besembiang bebala mayuh, lalu enda gawa. Ba hari nya, terumpit deka disepu.
2 Beri siti piring tunu, ti bebau rengut ngagai TUHAN. Piring nya nyengkaum: siku sapi ti lelaki, siku bedus ti lelaki, enggau tujuh iku anak domba ti lelaki, ti umur setaun. Semua sida nya nadai penimpang magang.
3 Beri piring gandum kita, iya nya tepung ti pemadu alus ti udah dichampur enggau minyak kana, baka tu: tiga kilogram tepung ke siku sapi ti lelaki, dua kilogram tepung ke siku bedus ti lelaki,
4 enggau sekilogram ke siku anak domba.
5 Beri mega siku kambin nyadika piring pengampun dosa. Nya meh chara kita ngereja pengawa nuchi orang mayuh ari dosa sida.
6 Beri semua piring tu nambahka piring tunu ti diberi genap satu hari bulan, sama enggau piring gandum, enggau piring wain. Piring ti diberi ngena api tu bebau rengut ke TUHAN.
 
 Piring Ti Diberi Ba Hari Pengampun Dosa
7  “Kena sepuluh hari bulan ti ketujuh, kita enda tau enda besembiang bebala mayuh lalu bepasa; kita enda tau gawa,
8 tang meri siti piring ti bebau rengut ngagai TUHAN, iya nya, siku sapi ti lelaki ti agi biak, siku bedus ti lelaki, enggau tujuh iku anak domba ti lelaki, ti umur setaun. Semua sida tu nadai penimpang magang.
9 Beri tepung ti udah dichampur enggau minyak kana nyadika piring gandum, iya nya, tiga kilogram tepung ke siku sapi ti lelaki, dua kilogram ke siku bedus ti lelaki,
10 enggau sekilogram ke siku anak domba.
11 Beri mega siku kambin ti lelaki nyadika piring pengampun dosa, nambahka kambin ti diberi ba pengawa nuchi orang mayuh ari dosa sida, enggau piring tunu sereta enggau piring gandum, enggau piring wain.
 
 Piring Ti Diberi Lebuh Gawai Belangkau
12 “Kena lima belas hari bulan ti ketujuh, kita enda tau enda besembiang bebala mayuh; kita enda tau gawa, lalu kita enda tau enda ngintu gawai tu ke TUHAN tujuh hari.
13 Ba hari ti keterubah, beri piring ti diberi ngena api, ti bebau rengut ngagai TUHAN, iya nya, tiga belas iku sapi ti lelaki ti agi biak, dua iku bedus ti lelaki, enggau empat belas iku anak domba ti lelaki ti umur setaun. Semua sida nya nadai penimpang magang.
14 Beri tepung ti udah dichampur enggau minyak kana nyadika piring gandum kita, iya nya, tiga kilogram ke siku sapi ti lelaki, dua kilogram ke siku bedus ti lelaki,
15 enggau sekilogram ke siku anak domba, sama enggau piring wain nitihka penyampau ti diguna.
16 Beri mega siku kambin ti lelaki nyadika piring pengampun dosa. Beri semua piring tu nambahka piring tunu enggau piring gandum, enggau piring wain, ti endang diberi tiap hari.
17 Ba hari ti kedua, beri dua belas iku sapi ti lelaki, dua iku bedus ti lelaki, enggau empat belas iku anak domba ti lelaki, ti umur setaun. Semua sida tu nadai penimpang magang.
18-19 Beri enggau jelu nya semua piring ti bukai baka ke diguna ba hari ti keterubah.
20 Ba hari ti ketiga, beri sebelas iku sapi ti lelaki ti agi biak, dua iku bedus ti lelaki, enggau empat belas iku anak domba ti lelaki, ti umur setaun. Semua sida tu nadai penimpang magang.
21-22 Beri sama enggau sida nya semua piring bukai baka ke diguna ba hari ti keterubah.
23 Ba hari ti keempat, beri sepuluh iku sapi ti lelaki ti agi biak, dua iku bedus ti lelaki, enggau empat belas iku anak domba ti umur setaun. Semua sida tu nadai penimpang magang.
24-25 Beri sama enggau sida nya semua piring bukai baka ke diguna ba hari ti keterubah.
26 Ba hari ti kelima, beri semilan iku sapi ti lelaki ti agi biak, dua iku bedus ti lelaki, enggau empat belas iku anak domba ti lelaki, ti umur setaun. Semua sida tu nadai penimpang magang.
27-28 Beri sama enggau sida nya semua piring bukai baka ke diguna ba hari ti keterubah.
29 Ba hari ti keenam, beri lapan iku sapi ti lelaki ti agi biak, dua iku bedus ti lelaki, enggau empat belas iku anak domba ti lelaki, ti umur setaun. Semua sida tu nadai penimpang magang.
30-31 Beri enggau sida nya semua piring bukai baka ke diguna ba hari ti keterubah.
32 Ba hari ti ketujuh, beri tujuh iku sapi ti lelaki ti agi biak, dua iku bedus ti lelaki, enggau empat belas iku anak domba ti lelaki ti umur setaun. Semua sida nya nadai penimpang magang.
33-34 Beri sida nya sama enggau piring bukai baka ke diguna ba hari ti keterubah.
35 Ba hari ti kelapan, kita enda tau enda besembiang bebala mayuh, lalu anang gawa.
36 Beri siti piring tunu nyadika piring ti diberi ngena api ngagai TUHAN, ti bebau rengut ke Iya, baka tu: siku sapi ti lelaki ti agi biak, siku bedus ti lelaki, enggau tujuh iku anak domba ti lelaki, ti umur setaun. Semua sida nya nadai penimpang magang.
37-38 Beri sama enggau sida nya semua piring bukai baka ke diguna ba hari ti keterubah.
39 Tu meh adat pasal ngenjuk piring tunu, piring gandum, piring wain, enggau piring pemaik, ti enda tau enda diberi kita ngagai TUHAN, ba gawai ti udah diletak. Piring tu nambahka piring ti diberi kita lebuh kita ngamatka semaya, sereta nambahka piring ti diberi kita nitihka peneka ati diri.
40 Moses madahka ngagai orang Israel semua utai ti udah dipesanka TUHAN ngagai iya.
 
Bagi 30
 Adat Pasal Besumpah
1 Moses meri atur tu ngagai bala tuai raban bansa orang Israel.
2 “Lebuh orang besemaya deka meri utai ngagai TUHAN, tauka ngangkatka sumpah kena ngemaduka diri makai sekeda utai, orang nya enda tau mungkir ari semaya nya, tang ngereja semua utai ti disebut iya.
3 Lebuh indu ke agi biak, ti agi diau dalam rumah apai iya, ngaga semaya deka meri utai ngagai TUHAN, tauka besemaya deka badu agi makai sekeda utai,
4 iya enda tau enda ngereja semua utai ti disemaya iya, enti apai iya enda nagang iya lebuh iya ninga pasal semaya nya.
5 Tang enti apai iya nagang iya ngamatka semaya iya, lebuh apai iya ninga pasal semaya nya, indu nya enda ibuh ngamatka semaya nya. TUHAN deka ngampun iya, laban apai iya nagang iya ngamatka semaya nya.
6 Enti indu ke apin belaki ngaga siti semaya, nemuka sengaja tauka enda sengaja, tauka besemaya deka badu agi makai sekeda utai, lalu udah nya belaki,
7 iya enda tau enda ngereja semua utai ti udah disemaya iya, enti laki iya enda nagang iya lebuh laki iya ninga pasal utai nya.
8 Tang enti laki iya nagang iya ngamatka semaya nya lebuh iya ninga pasal utai nya, indu nya enda ibuh ngamatka semaya nya. TUHAN deka ngampun iya.
9 Indu ke balu tauka indu ke udah sarak enda tau enda ngamatka semua semaya iya.
10 Enti indu ke udah belaki ngaga semaya, tauka besemaya deka badu agi makai sekeda utai,
11 iya enda tau enda ngereja semua utai ti udah disemaya iya, tauka udah dijanji iya, enti laki iya enda nagang iya lebuh laki iya ninga pasal utai nya.
12 Tang enti laki iya nagang iya ngamatka semaya nya, lebuh laki iya ninga pasal semaya nya, indu nya enda ibuh ngamatka semaya nya. TUHAN deka ngampun iya, laban laki iya udah nagang iya ngamatka semaya nya.
13 Laki iya bisi kuasa netapka, tauka muai, sebarang semaya tauka janji ti udah digaga bini iya.
14 Tang enti laki enda nagang bini iya lebuh iya ninga pasal semaya bini iya, bini iya enda tau enda ngereja semua utai ti udah disemaya tauka dijanji iya. Enti laki iya enda nagang iya lebuh laki iya ninga pasal semaya nya, reti nya iya netapka semaya nya.
15 Tang enti, udah lepas nya, laki iya ngetas semaya nya, laki iya deka betanggungjawapka penyalah bini iya.
16 Tu meh adat ti diberi TUHAN ngagai Moses ba pasal semaya ti digaga indu ke apin belaki, ti agi diau dalam rumah apai iya, tauka semaya ti digaga indu ke udah belaki.
 
Bagi 31
Beperang Ngelaban Orang Bansa Midian
1 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
2 “Ukum orang Midian ketegal utai ti udah dikereja sida ngagai orang Israel. Lebuh nuan udah ngereja nya, nuan deka mati.”
3 Nya alai Moses lalu bejaku enggau orang mayuh, “Kita enda tau enda nyendiaka diri empu mansang beperang, ngambika kita ulih nyerang orang Midian, kena ngukum sida ketegal utai ti udah dikereja sida ngagai TUHAN.
4 Genap raban bansa orang Israel enda tau enda ngirumka seribu iku mansang beperang.”
5 Nya alai seribu iku lelaki dipilih ari siti-siti raban bansa, dua belas ribu iku lelaki ke sedia deka beperang.
6 Moses ngasuh sida mansang beperang diuluka Pinehas anak Imam Eleasar, ke mai utai ti kudus enggau terumpit kena megau bala.
7 Sida nyerang orang Midian, nitihka pesan TUHAN ngagai Moses, lalu munuh semua lelaki orang Midian,
8 nyengkaum lima iku raja orang Midian, iya nya Raja Ebi, Rekem, Sur, Hur, enggau Reba. Sida mega munuh Balaam anak Beor.
9 Orang Israel nangkap bala indu enggau anak mit orang Midian, ngerampas jelu sapi, enggau jelu bedus sida, ngerumpak semua pengaya sida,
10 lalu nunu semua nengeri enggau kem sida.
11 Sida mai semua perapasan ti dirampas sida, nyengkaum orang tangkap enggau jelu,
12 lalu mai sida ngagai Moses seduai Eleasar, enggau ngagai bala orang Israel, ti diau ba kem sida ba emperan menua Moap, ngimbai Sungai Jordan, di seberai nengeri Jeriko.
 
Bala Soldadu Pulai Beperang
13 Moses, Eleasar, enggau bala tuai orang Israel ti bukai pansut ari kem sida, ngambat bala soldadu.
14 Moses lalu ringat ngagai bala pemesai soldadu, ngagai kepala batalion, enggau kepala kampani, ke pulai beperang.
15 Ku iya bejaku enggau sida, “Nama kebuah kita nejuka sida indu tu idup?
16 Kita tentu ingat: orang indu ke mai orang Israel enda tetap ati ngagai TUHAN, nitihka atur Balaam di Peor. Nya meh utai ti ngasuh penyakit berampit ba bala nembiak TUHAN.
17 Nya alai diatu, bunuh semua nembiak ti lelaki, enggau semua indu ke udah kala beleman enggau lelaki,
18 tang galau ke kita empu semua indu dara enggau semua indu ke dara bungas.
19 Nyadi semua kita ke udah munuh orang, tauka udah negu bangkai, enda tau enda diau di luar kem tujuh hari. Ba hari ti ketiga, enggau ba hari ti ketujuh, kita enda tau enda nuchi diri, sama enggau indu ke udah ditangkap kita.
20 Kita enda tau enda mega nuchi semua gari enggau semua utai ti digaga ari kulit jelu, ari bulu kambin, tauka ari kayu.”
21 Imam Eleasar lalu bejaku enggau bala orang ke baru pulai beperang, “Nya adat ti udah diberi TUHAN ngagai Moses.
22-23 Semua utai ti enda ulih diempa api, baka emas, pirak, temaga, besi, tauka bangkang, enda tau enda diselar ngena api kena nuchi sida. Semua utai bukai enda tau enda dituchi ngena ai ti ditaga kena nuchi utai.
24 Ba hari ti ketujuh, kita enda tau enda masu gari kita. Udah nya baru kita tuchi, lalu tau tama ngagai kem.”
 
 Bedua Perapasan
25 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
26 “Nuan enggau Eleasar, enggau bala tuai orang Israel, enda tau enda ngitung semua utai ti udah dirampas, nyengkaum orang jil enggau jelu,
27 lalu bagi bela perapasan nya ngagai dua bengkah bagi, sebagi ke bala soldadu, lalu sebagi ke orang Israel ti bukai.
28 Ari bagi ti diempu bala soldadu, tan ke siku ari genap lima ratus iku orang tangkap, lalu baka nya mega jelu sapi, keledai, bedus, enggau kambin, nyadika chukai TUHAN.
29 Beri sida nya ngagai Imam Eleasar, nyadika pemeri ti diberi ngagai TUHAN.
30 Ari bagi ti diungkupka ngagai orang Israel ti bukai, ambi siku ari lima puluh iku orang tangkap, lalu baka nya mega jelu sapi, keledai, bedus, enggau kambin. Beri sida nya ngagai orang Lewi ke ngintu Langkau Kain TUHAN.”
31 Moses seduai Eleasar lalu ngereja nya nitihka pesan TUHAN ngagai Moses.
32-35 Tu rintai bagi utai ti udah kena rampas bala soldadu, nambahka utai ti disimpan sida empu: 675,000 iku bedus enggau kambin, 72,000 iku jelu sapi, 61,000 keledai, enggau 32,000 indu dara bungas.
36-40 Ungkup ke bala soldadu nya 337,500 iku bedus enggau kambin, lalu ari nya, 675 iku nyadika chukai TUHAN; 36,000 iku jelu sapi ke soldadu, 72 iku nyadika chukai TUHAN; 30,500 iku keledai ke soldadu, lalu 61 nyadika chukai TUHAN; enggau 16,000 iku indu dara bungas ke bala soldadu, lalu 32 iku nyadika chukai TUHAN.
41 Nya alai Moses meri semua chukai nya ngagai Eleasar, nyadika pemeri ti diberi ngagai TUHAN, nitihka jaku TUHAN.
42-46 Ungkup ke orang mayuh sama ngemayuh ungkup ke bala soldadu: 337,500 iku bedus enggau kambin, 36,000 iku jelu sapi, 30,500 iku keledai, enggau 16,000 iku indu dara bungas.
47 Ari ungkup ke orang mayuh tu, Moses ngambi siku ari tiap-tiap lima puluh iku orang tangkap, enggau jelu, lalu meri sida nya ngagai orang Lewi ke ngintu Langkau Kain TUHAN, nitihka pesan TUHAN.
48 Udah nya bala tuai soldadu mansang ngagai Moses
49 lalu nusui berita tu ngagai iya, “Tuan, kami udah bisi ngitung bala soldadu ke diuluka kami. Nadai siku sida lenyau.
50 Nya alai kami mai semua perengka emas, gelang lengan, gelang jari, tinchin, antin, tenggak ti udah kena rampas kami siku-siku. Kami meri utai nya ngagai TUHAN kena meli nyawa kami, ngambika Iya nyaga kami.”
51 Moses seduai Eleasar lalu nyambut emas nya. Semua emas nya endang perengka kena orang ngias diri.
52 Semua utai ti diberi bala soldadu nya berat 200 kilogram.
53 Bala soldadu ke ukai pemesai, nyimpan perapasan ti ulih sida.
54 Moses seduai Eleasar lalu mai emas nya ngagai Langkau Kain TUHAN, ngambika TUHAN nyaga orang Israel.
 
Bagi 32
 Raban Bansa Orang Israel Ke Diau Di Timur Sungai Jordan
1 Raban bansa Reuben enggau Gat mayuh amat jelu tupi. Lebuh sida meda pemanah menua Joser enggau menua Giliat alai nupi jelu,
2 sida mansang ngagai Moses, Eleasar enggau bala tuai orang Israel ti bukai, lalu bejaku,
3-4 “Menua ti udah dialahka TUHAN ti orang Israel, iya nya, nengeri Atarot, Dibon, Jaser, Nimrah, Hesbon, Elialih, Sibmah, Nebo, enggau Beon, manah alai nupi jelu, lalu jelu tupi kami pen mayuh.
5 Nya alai kami minta nuan meri ngagai kami menua tu nyadika pesaka kami, lalu anang mai kami meraka Sungai Jordan, lalu diau din.”
6 Disaut Moses, “Kati kita deka diau ditu lalu nejuka bala orang Israel ti bukai mansang beperang?
7 Nama kebuah kita berani ngasuh orang Israel lemi semengat lalu enggai meraka Sungai Jordan ngagai menua ti udah diberi TUHAN ngagai sida?
8 Nya meh utai ti udah dikereja aki ini kita kelia, lebuh aku ngasuh sida bejalai ari Kades-barnea lalu matau menua tu.
9 Sida bejalai naka Lebak Eskol, lalu meda menua nya, tang lebuh sida pulai, sida ngasuh orang lemi semengat ngambika sida enda mansang ngagai menua ti udah diberi TUHAN ngagai sida.
10 Ba hari nya TUHAN ringat, lalu Iya besumpah, ku Iya,
11 ‘Laban sida enda taluk ngagai Aku, nya alai Aku besumpah: nadai siku lelaki ke umur dua puluh taun ke atas, ke pansut ari menua Ejip, deka datai ba menua ti udah disemaya Aku ngagai Abraham, Isak enggau Jakop.’
12 Tu nyengkaum semua orang, kelimpah ari Kalep anak Jepuneh orang Kenas, enggau Josua anak Nun, ke mengkang taluk ngagai TUHAN.
13 TUHAN ringat ngagai orang mayuh lalu ngasuh sida bejalai segau-segau di menua puang empat puluh taun, datai ke semua orang ari serak ke ngeringatka ati TUHAN udah abis mati.
14 Nyadi diatu kita udah nganti aki ini kita, kita ke rebak baru, ke bedosa, ke sedia deka nyungkak TUHAN ringat baru ngagai orang Israel.
15 Enti kita raban bansa Reuben enggau Gat enggai nitihka TUHAN diatu, Iya deka, sekali agi, ninggalka semua orang tu di menua puang, lalu kita empu deka betanggungjawapka pemati sida.”
16 Sida mansang ngagai Moses, lalu bejaku, “Awakka kami dulu ngaga kandang batu ke jelu bedus kami, enggau nengeri ti bekuta ke bala bini anak kami.
17 Udah nya baru kami bejalai enggau bala orang Israel ti bukai mansang beperang, lalu nguluka bala nyerang, datai ke kami udah ngentapka sida di menua ti endang ungkup sida. Lebuh maya nya ila, bala anak bini kami ulih diau dalam nengeri ti bekuta ditu, likun ari serang orang ke bempu menua tu.
18 Kami enda pulai ngagai rumah kami empu sebedau semua orang Israel bempu menua ti diungkup ngagai sida.
19 Kami enda ngambu menua ti diempu sida di seberai Sungai Jordan din, laban kami udah nerima ungkup kami tunga ke timur Sungai Jordan ditu.”
20 Disaut Moses, “Enti kita ngereja nya, enti kita amat deka sedia di mua TUHAN lalu mansang beperang,
21 lalu semua bala soldadu kita meraka Sungai Jordan, nyentuk ngagai maya TUHAN udah muru semua munsuh Iya,
22 lalu udah ngalahka menua sida, nya baru kita tau pulai, lalu dilepaska ari semua tanggungjawap kita ngagai TUHAN, enggau ngagai orang Israel ti bukai. Nya baru TUHAN deka ngumbai menua tunga ke timur Sungai Jordan nya menua kita.
23 Tang enti kita enda ngereja nya, kita bedosa ngelaban TUHAN. Lalu anang saru: dosa kita deka tetemuka kita.
24 Gaga meh nengeri ke bala anak kita, enggau kandang jelu ke bedus kita, tang kereja utai ti udah disemaya kita!”
25 Ku orang ari raban bansa Gat enggau raban bansa Reuben bejaku ngagai Moses, “Tuan, kami deka ngereja nitihka asuh nuan.
26 Bala bini, bala anak kami enggau jelu sapi, enggau jelu bedus kami deka mengkang ditu di nengeri di menua Giliat tu;
27 tang semua kami deka meraka Sungai Jordan, sedia deka beperang ke TUHAN, munyi ti diasuh nuan.”
28 Moses lalu meri atur pasal sida ngagai Imam Eleasar, ngagai Josua anak Nun, enggau ngagai bala tuai orang Israel ti bukai:
29 Ku Moses bejaku ngagai sida, “Enti raban bansa Gat enggau raban bansa Reuben meraka Sungai Jordan lalu sedia deka beperang nitihka atur TUHAN, lalu enti ari saup sida, kita ulih ngalahka menua tu, kita enda tau enda meri menua Giliat nyadika pesaka sida.
30 Tang enti sida enda meraka Sungai Jordan, lalu enda mansang beperang enggau kita, sida enda tau enda diberi ungkup di menua Kanaan, baka kita bukai.”
31 Bala raban bansa Gat enggau bala raban bansa Reuben lalu nyaut, “Tuan, kami deka ngereja utai nitihka jaku TUHAN.
32 Kami deka meraka ngagai menua Kanaan lalu beperang di baruh atur TUHAN, tang kami deka mengkang bempu pesaka ditu muak ke timur Sungai Jordan tu.”
33 Nya alai Moses meri ngagai bala raban bansa Gat, ngagai bala raban bansa Reuben, enggau ngagai setengah ari raban bansa Manasi, semua menua ti udah diempu Sihon, raja orang Amor, enggau menua ti udah diempu Og, raja ke merintah di Basan, nyengkaum nengeri enggau menua ti ngelingi menua nya.
34 Raban bansa Gat lalu nirika baru nengeri ti bekuta ke benama Dibon, Atarot, Aroer,
35 Atrot, Sopan, Joser, Jogbehah,
36 Bet Nimrah, enggau Bet Haran.
37 Raban bansa Reuben nirika baru nengeri Hesbon, Elealeh, Kiriataim,
38 Nebo, Baal-meon (nama tu udah diubah) enggau Sibmah. Sida meri nama ti baru ngagai nengeri ti diaduka sida.
39 Bala raban peturun Machir anak Manasi nyerang menua Giliat, ngalahka menua nya, lalu muru orang Amor ti diau dia.
40 Nya alai Moses meri menua Giliat ngagai raban peturun Machir, lalu sida diau dia.
41 Jair, ari raban bansa Manasi, nyerang lalu ngalahka sekeda genturung pendiau, lalu ngumbai genturung pendiau nya “Tumpuk Pendiau Jair.”
42 Nobah nyerang lalu ngalahka Kenat enggau genturung pendiau ti ngelingi nya, lalu iya ngumbai genturung pendiau nya “Kampung Nobah”, ngangkatka nama iya empu.
 
Bagi 33
 Pejalai Ari Ejip Ngagai Moap
1 Jerita tu madahka nama endur alai orang Israel ke nirika kem sida, udah bekau sida ke pansut ari menua Ejip, nitihka raban bansa sida empu, diuluka Moses seduai Aron.
2 Ari asuh TUHAN, Moses nuliska nama endur alai genap kali sida nirika kem.
3 Orang Israel pansut ari menua Ejip kena lima belas hari bulan ti kesatu taun nya, sehari udah bekau sida ke ngintu Gawai Paska ti keterubah iya. Sida dijaga TUHAN lebuh sida angkat ninggalka nengeri Rameses dipeda semua orang Ejip,
4 ke benung nguburka anak tuai sida ke lelaki, ti udah dibunuh TUHAN. TUHAN ngereja nya kena Iya mandangka Diri lebih agi bekuasa ari petara menua Ejip.
5 Orang Israel ninggalka nengeri Rameses, lalu nirika kem di Sukot.
6 Kem sida ke nangkanka nya, didirika sida di Etam, ba tisi menua puang.
7 Ari nya sida nikal baru ngagai Pi-hahirot, muak ke timur Baal-sepon, lalu nirika kem sida semak Mikdol.
8 Sida ninggalka Pi-hahirot, lalu bejalai nengah Tasik Mirah ngagai menua puang Sur. Lebuh sida udah bejalai tiga hari, sida lalu nirika kem di Marah.
9 Ari nya sida bejalai ngagai Elim, alai sida ke nirika kem, laban ba endur nya bisi dua belas iti mata ai, enggau tujuh puluh pun kayu engkerema.
10 Sida ninggalka Elim lalu nirika kem semak Teluk Suez.
11 Nangkanka nya, sida nirika kem di menua puang Sin.
12 Udah nya sida nirika kem di Dopkah,
13 lalu udah bekau nya, di Alus.
14 Udah nya sida nirika kem di Repidim, endur ti nadai ai irup.
15-37 Dalam pejalai sida ari Repidim ngagai Bukit Hor, sida nirika kem di menua puang Sinai, Kibrot-hataba (tauka “Kubur Alai Orang Ke Tetenguk’), Heserot, Ritmah, Rimon-peres, Libnah, Risah, Kehelatah, Bukit Seper, Haradah, Makelot, Tahat, Terah, Mitkah, Hasmonah, Moserot, Bene-jaakan, Hor-Gitgat, Jotbata, Abronah, Esion-geber, menua puang Sin (iya nya Kades), enggau Bukit Hor, ba tisi menua Edom.
38-39 Imam Aron lalu niki ngagai Bukit Hor, nitihka pesan TUHAN. Iya mati dia lebuh umur iya seratus dua puluh tiga taun, kena satu hari bulan ti kelima, dalam taun ti keempat puluh udah bekau orang Israel pansut ari menua Ejip.
40 Raja ke merintah di Arat, ti di selatan menua Kanaan, ninga berita orang Israel ti deka datai.
41-49 Dalam pejalai sida ari Bukit Hor ngagai emperan menua Moap, orang Israel nirika kem sida ba Salmonah, Punon, Obot, ba tembawai Abarim di menua Moap, Dibon Gat, Almon Diplataim, Bukit Abarim semak Bukit Nebo, enggau ba emperan menua Moap ngimbai Sungai Jordan, di seberai nengeri Jeriko, entara Bet-Jesimot enggau Emperan Akasia.
 
Atur Sebedau Meraka Sungai Jordan
50 Ba emperan menua Moap ngimbai Sungai Jordan ari seberai nengeri Jeriko, TUHAN bejaku ngagai Moses, ku Iya:
51 “Bejaku nuan ngagai orang Israel, lalu sebut ngagai sida: ‘Lebuh kita meraka Sungai Jordan, ngagai menua Kanaan,
52 kita enda tau enda muru semua orang ke nguan menua nya. Rusak semua engkeramba sida ke digaga ari batu enggau ari besi, enggau semua endur alai sida besembiang.
53 Ambi menua nya lalu ngentapka diri dia, laban Aku udah meri menua nya ngagai kita nyadika pesaka kita.
54 Bagi menua nya ngagai semua suku raban bansa orang Israel ngena chara bechabut undi, lalu beri ungkup ti besai agi ngagai suku raban bansa ti mayuh agi tubuh, enggau ungkup ti mit agi ngagai suku raban bansa ti mimit agi tubuh.
55 Tang enti kita enda muru orang ke nguan menua nya, sida ke agi tinggal deka ngachau kita baka empeleman ti ba mata kita enggau baka duri ti ngachuk rusuk kita; sida deka ngachau kita di menua ti diuan kita.
56 Lalu Aku deka ngerusak kita, baka Aku ti udah bekira deka ngerusak sida.’ “
 
Bagi 34
 Garis Entara Menua
1 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses:
2 “Bejaku nuan ngagai orang Israel, lalu sebut ngagai sida: ‘Lebuh kita datai di menua Kanaan, menua ti diberi Aku ngagai kita, garis entara menua kita enda tau enda baka tu:
3 Garis entara menua di selatan deka belabuh ari menua puang Sin, niti garis entara menua enggau Edom. Di timur, garis entara menua nya deka belabuh ba ujung Tasik Mati di selatan,
4 nguing ke selatan ngagai Genting Akrabim, ngagai menua Sin, lalu terus ngagai Kades-barnea di selatan. Udah nya garis entara menua nya mutar tunga ke barat utara nuju ngagai Hasar Adar, terus ngagai Asmon,
5 nguing ngagai lebak ti ba garis entara menua enggau Ejip, lalu tepantup ba Tasik Tengah.
6 Garis entara menua di barat nya Tasik Tengah.
7 Garis entara menua di utara deka niti garis ari Tasik Tengah ngagai Bukit Hor
8 lalu ari nya terus ngagai Lebo-Hamat, nuju ngagai Sedat
9 terus ngagai Sipon, lalu tepantup ba Hasar Enan.
10 Garis entara menua di timur deka niti garis entara menua belabuh ari Hasar Enan nyentuk ngagai Sepam,
11 nuju ke selatan ngagai Habel, ti adap ke timur ari Ain, lalu nuju ngagai menua ti bebukit ba tebing timur Tasik Galili,
12 udah nya nuju ke selatan niti Sungai Jordan terus ngagai Tasik Mati.
Tu meh empat iti garis entara menua kita.’ “
13 Nya alai Moses lalu bejaku enggau orang Israel, “Tu meh menua ti deka diterima kita ngena chara bechabut undi, menua ti udah diberi TUHAN ngagai semilan setengah raban bansa.
14 Raban bansa Reuben enggau raban bansa Gat, enggau setengah ari raban bansa Manasi ke di timur, udah nerima pesaka sida, dibagi nitihka ruang bilik sida,
15 ba tebing timur Sungai Jordan, di seberai nengeri Jeriko.”
 
Bala Tuai Ke Betanggungjawap Magi Menua
16 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
17 “Tu nama orang ke deka magi menua ngagai orang Israel nyadika pesaka sida: Imam Eleasar seduai Josua anak Nun.
18 Bai siku tuai ari siti-siti raban bansa orang Israel, ngambika sida nyaup seduai iya magi menua nya.”
19-28 Tu nama bala tuai ti dipilih TUHAN:
Raban bansa                     Kepala
Judah                               Kalep anak Jepuneh
Simeon                             Semuel anak Amihut
Benjamin                          Elidat anak Chislon
Dan                                  Buki anak Jogli
Manasi                              Haniel anak Epod
Epraim                              Kemuel anak Siptan
Sebulun                            Elisapan anak Parnak
Isakar                              Paltiel anak Asan
Aser                                 Ahihut anak Selomi
Naptali                              Pedahel anak Amihut
29 Nya meh orang ke diasuh TUHAN magi menua ngagai orang Israel di menua Kanaan.
 
Bagi 35
Nengeri Ti Diberi Ngagai Orang Lewi
1  Ku TUHAN bejaku ngagai Moses ba emperan Moap ngimbai tebing Sungai Jordan, di seberai nengeri Jeriko:
2 “Padahka ngagai orang Israel, sida enda tau enda meri ari pesaka ti diterima sida, nengeri alai raban bansa Lewi diau; kita mega enda tau enda meri ngagai sida padang rumput ngelingi nengeri nya.
3 Nengeri nya deka diempu orang Lewi, alai sida diau, lalu padang rumput nya alai sida nginang jelu sapi enggau semua jelu bukai ti diempu sida.
4 Padang rumput ti diberi ngagai orang Lewi enda tau enda ngerembai ke luar lima ratus meter, belabuh ari dinding kuta nengeri nya, ngelingi nengeri nya,
5 ngambika endur nya besegi empat, seribu meter panjai, enggau seribu meter buka, lalu nengeri nya ba tengah-tengah.
6 Nengeri ti diberi kita ngagai orang Lewi enda tau enda nyengkaum enam buah nengeri alai ngerarika diri, alai orang ke tekelanjur munuh orang tau ngerarika diri; lalu nambahka nengeri nya, kita enda tau enda meri sida empat puluh dua buah nengeri ti bukai.
7 Pemayuh semua nengeri ti diberi kita ngagai orang Lewi nya empat puluh lapan buah, lalu genap buah nengeri endang bisi padang rumput magang.
8 Nyadi pasal pemayuh nengeri ti diberi siti-siti raban bansa ngagai orang Lewi, baka tu ku jalai ngira iya: raban bansa ti besai agi, deka meri mayuh agi nengeri, lalu raban bansa ti mit deka meri mimit agi nengeri, nitihka pemesai menua ti diempu raban bansa nya.”
 
 Nengeri Alai Ngerarika Diri
9 Ku TUHAN bejaku ngagai Moses,
10 “Bejaku nuan ngagai orang Israel, lalu sebut ngagai sida: ‘Lebuh kita meraka Sungai Jordan, lalu datai di menua Kanaan,
11 kita enda tau enda milih nengeri alai ngerarika diri, ti tau alai kita ngerarika diri enti kita tekelanjur munuh orang.
12 Kita deka diau likun ba nengeri nya ari kaban belayan ke ngiga balas. Nadai orang ke dituduhka salah munuh orang, tau diukum bunuh sebedau iya kena pechara di mua orang mayuh.
13 Nya alai pilih enam buah nengeri,
14 tiga buah muak ke timur Sungai Jordan, lalu tiga buah di menua Kanaan.
15 Nengeri nya deka nyadika nengeri alai ngerarika diri, diungkupka orang Israel enggau ke orang kampar ti diau lama tauka enda lama di menua kita. Barang sapa tekelanjur munuh orang, tau ngerarika diri ngagai nengeri nya.
16-18 Tang enti kita ngena senyata besi tauka batu, tauka kayu, munuh orang nya, kita salah, lalu kita deka diukum bunuh.
19 Kaban belayan ti nyempil ari orang ke mati nya, deka betanggungjawap munuh pemunuh nya. Lebuh kaban belayan nya tetemuka pemunuh nya, iya enda tau enda munuh pemunuh nya.
20 Enti kita begedika orang, ngejuka iya, tauka nikau iya ngena utai, lalu iya mati laban nya,
21 tauka kita mukut iya, kita salah, lalu kita enda tau enda dibunuh. Kaban belayan ti nyempil ari orang ke kena bunuh nya bisi tanggungjawap munuh pemunuh nya. Lebuh iya nemu pemunuh nya, iya enda tau enda munuh iya.
22 Tang enti sema kita tekelanjur munuh orang ke ukai dipegedika kita, nemuka kita ngejuka iya, tauka nikau iya ngena utai,
23 tauka kita enda meda endur alai kita nikauka batu lalu tebunuhka orang nya, tang ukai laban kita deka ngemediska iya, lalu iya ukai mega munsuh kita;
24 ba pekara ti baka nya, orang di nengeri nya deka ngakim sereta ngarika kita enggau kaban belayan orang ke ngiga balas, lalu sida deka ngumbai kita enda salah.
25 Kita semina tekelanjur munuh orang nya, lalu orang di nengeri nya deka ngelepaska kita ari kuasa kaban belayan orang ke mati nya, lalu orang di nengeri nya deka mulaika kita ngagai nengeri ti alai kita ngerarika diri. Kita enda tau enda mengkang diau di nengeri nya nyentuk ngagai pemati orang ke nyadi Imam Besai lebuh utai nya nyadi.
26 Enti kita ninggalka nengeri ti udah alai kita ngerarika diri,
27 lalu enti kaban belayan orang ke mati nya tetemuka kita, lalu munuh kita, pengawa ti malas baka nya ukai penyalah munuh orang.
28 Barang sapa salah laban iya tekelanjur munuh orang, enda tau enda mengkang diau dalam nengeri alai iya ke ngerarika diri nyentuk ngagai maya Imam Besai mati. Udah nya baru kita tau pulai baru ngagai rumah diri empu.
29 Atur tu deka dikena kita enggau peturun kita di sebarang endur kita diau.
30 Orang ke dituduhka munuh orang tau dikumbai salah, lalu diukum bunuh beduduk ba saksi dua tauka tiga iku orang. Jaku ari siku saksi aja enda chukup kena nuduhka orang nya salah munuh orang.
31 Orang ke udah munuh orang enda tau enda dibunuh. Sida enda tau meri duit kena sida nyeliahka ukum nya.
32 Enti sida udah rari ngagai nengeri ti udah diletak alai ngerarika diri, anang ngemendarka sida nebus nyawa diri lalu pulai ngagai menua diri empu sebedau Imam Besai nya mati.
33 Enti kita nejuka sida ngereja nya, kita deka ngamahka menua ti alai kita diau. Pengawa bebunuhka orang ngamahka menua, lalu kita nadai jalai nuchi menua ti alai orang bisi udah dibunuh, kelimpah ari pemunuh nya empu dibunuh.
34 Anang ngamahka menua ti alai kita diau, laban Aku tu TUHAN, lalu Aku diau begulai enggau orang Israel.’ “
 
Bagi 36
Pesaka Indu Ke Belaki
1 Bala tuai bilik ari suku raban bansa ti diturunka Giliat anak Machir, uchu Manasi, ichit Josep, mansang ngagai Moses enggau bala tuai ti bukai.
2 Ku sida bejaku, “TUHAN udah bejaku ngasuh kita magi menua ngagai orang Israel ngena chara bechabut undi. Iya udah mega ngasuh kita meri pesaka kaban belayan kami, Selopehat, ngagai bala anak indu iya.
3 Tang ingat, enti sida jadi enggau lelaki ke ari raban bansa bukai, pesaka sida deka diempu raban bansa nya, lalu nya deka ngurangka penyampau pesaka ti diungkupka ngagai kami.
4 Dalam taun jubili, alai semua pesaka ti udah dijual, dipulaika baru ngagai orang ke asal bempu iya, pesaka bala anak indu Selopehat deka terus ditambahka ngagai pesaka raban bansa ti jadi enggau sida, lalu utai nya deka lenyau ari raban bansa kami.”
5 Nya alai Moses lalu meri jaku tu ari TUHAN ngagai orang Israel. Ku iya, “Utai ti disebut raban bansa Manasi sigi amat,
6 nya alai TUHAN madahka, bala anak indu Selopehat tau jadi enggau barang sapa ti dikedekaka sida ari suku raban bansa apai sida.
7 Pesaka genap iku orang Israel deka mengkang diempu raban bansa nya empu.
8 Genap iku indu ke nerima pesaka dalam siti-siti raban bansa orang Israel, enda tau enda jadi enggau lelaki ari suku raban bansa nya empu, ngambika orang Israel deka majak bempu pesaka ari aki ini sida empu,
9 lalu pesaka nya enda dipindahka ari raban bansa siti ngagai raban bansa siti. Genap raban bansa deka mengkang bempu pesaka diri empu.
10-11 Malah, Tirsah, Hoklah, Milkah, enggau Noah, iya nya anak indu Selopehat, lalu ngereja nitihka pesan TUHAN ngagai Moses. Sida jadi enggau petunggal sida empu.
12 Sida jadi enggau lelaki ari suku raban bansa ari peturun Manasi anak Josep, lalu pesaka sida mengkang diempu raban bansa apai sida.
13 Tu meh adat enggau atur ti diberi TUHAN ngagai orang Israel ngena Moses, ba emperan Moap ngimbai Sungai Jordan di seberai nengeri Jeriko.