2 RAJA
 
Jaku Pemuka
Bup  2 Raja* nampung jerita lama pasal dua bengkah perintah orang Israel. Bup tu tau dibagi ngagai dua iti sitak: (1) Cherita pasal dua bengkah perintah nya, belabuh ari tengan taun ti kesemilan ratus sebedau pengada Kristus, nyentuk ngagai maya Samaria alah, enggau pengujung perintah di utara dalam taun ti ketujuh ratus dua puluh dua sebedau pengada Kristus. (2) Cherita pasal perintah menua Judah berengkah ari maya perintah Israel alah, nyentuk ngagai maya Jerusalem alah lalu dirusak Raja Nebukadnesar, iya nya raja menua Babilon, dalam taun ti kelima ratus lapan puluh enam sebedau pengada Kristus. Bup tu lalu ditutup ngena cherita pasal Gedaliah ti nyadi tuan gabenor menua Judah di baruh perintah orang Babilon, enggau cherita pasal Raja Jehoiakin menua Judah ke dilepaska ari rumah jil di menua Babilon.

Penusah ti besai tu ninggang orang Israel laban bala raja enggau orang di menua Israel, enggau di menua Judah, enda tetap ati ngagai TUHAN. Jerusalem dirusak, lalu orang Judah dibuai ngagai menua munsuh. Nya pekara ti besai ba orang Israel.

Nabi ti tebilang nama dalam  2 Raja* nya Elisa, ke nganti Elijah nyadi nabi.
 
Ripih Isi Bup Tu
Perintah Israel dibagi dua (1.1-17.41)
     a. Nabi Elisa (1.1-8.15)
     b. Raja menua Judah enggau menua Israel (8.16-17.4)
     c. Samaria alah (17.5-41)
Perintah menua Judah (18.1-25.30)
     a. Ari Hesekiah ngagai Josiah (18.1-21.26)
     b. Perintah Josiah (22.1-23.30)
     c. Raja menua Judah ti penudi (23.31-24.20)
     d. Jerusalem alah (25.1-30)
 
Bagi 1
Elijah Enggau Raja Ahasiah
1 Udah bekau pemati Raja Ahap, orang menua Moap lalu angkat ngelaban Israel.
2 Raja Ahasiah udah labuh ari tanju perabung istana iya di Samaria, lalu iya balat amat bebadi. Nya alai iya ngasuh bala seruan iya betanya ngagai Baal-sebup, iya nya petara orang Pilistin di nengeri Ekron, laban iya keran deka nemu enti iya ulih gerai tauka enda.
3 Tang siku melikat TUHAN bejaku ngagai Elijah, iya nya nabi ke datai ari Tisbe, ngasuh iya betemu enggau bala seruan Raja Ahasiah, lalu nanya sida, “Nama kebuah kita deka betanya ngagai Baal-sebup, petara orang di Ekron? Kati kita ngumbai kitai nadai petara di menua Israel?
4 Padahka ngagai raja utai ti disebut TUHAN, ‘Nuan enda ulih gerai ari pemedis nuan. Nuan deka mati!’ “ Elijah bejaku munyi nya ari asuh TUHAN.
5 Bala seruan lalu pulai ngagai raja, lalu raja nanya, “Nama kebuah kita nikal?”
6 Disaut sida, “Kami bisi betemu enggau orang siku. Iya ngasuh kami nikal lalu madahka ngagai nuan utai ti disebut TUHAN ngagai nuan, ‘Ku TUHAN bejaku: Nama kebuah nuan ngasuh bala seruan betanya ngagai Baal-sebup, petara orang di Ekron? Kati nuan ngumbai kitai nadai petara di menua Israel? Nuan enda ulih gerai ari pemedis nuan. Nuan deka mati!’ “
7“Baka ni ku gamal orang nya?” ku raja nanya.
8  “Baju enggau belulang iya digaga ari kulit jelu,” ku sida nyaut. “Orang nya Elijah!” ku raja bejaku.
9 Iya lalu ngasuh siku pemesai, enggau lima puluh iku soldadu ngambi Elijah. Pemesai nya betemu enggau Elijah ke benung duduk ba bukit sigi, lalu ku pemesai nya bejaku enggau Elijah, “Nabi, raja mesanka nuan nurun.”
10 “Enti aku tu nabi,” ku Elijah nyaut, “awakka api nurun ari langit lalu munuh nuan enggau bala nuan!” Tekala nya api nurun lalu munuh pemesai nya enggau bala iya.
11 Raja lalu ngirumka siku agi pemesai enggau lima puluh iku soldadu. Sida mansang lalu bejaku enggau Elijah, “Nabi, raja mesanka nuan nurun diatu!”
12 “Enti aku tu nabi,” ku Elijah nyaut, “awakka api nurun ari langit lalu munuh nuan enggau bala nuan!” Tekala nya api ari Allah Taala nurun lalu munuh pemesai nya enggau bala iya.
13 Raja lalu sekali agi ngirumka siku pemesai enggau lima puluh iku soldadu. Pemesai nya niki ngagai bukit nya, besugang di mua Elijah, lalu minta kasih ari iya, “Nabi, kasihka aku enggau bala aku tu. Anang munuh kami!
14 Pemesai ke dua iku nya, enggau bala seduai iya udah mati laban api ti nurun ari langit. Tang aku minta nuan kasihka aku!”
15 Melikat TUHAN lalu bejaku ngagai Elijah, “Alai nuan nurun enggau iya. Anang takut.” Elijah lalu mupuk enggau pemesai nya mansang betemu enggau raja.
16 Ku Elijah bejaku enggau raja, “Tu utai ti disebut TUHAN: ‘Laban nuan udah ngirumka bala seruan nuan betanya ngagai Baal-sebup, petara nengeri Ekron, lalu ngumbai menua Israel baka ke nadai Allah Taala alai betanya, nuan enda ulih gerai. Nuan deka mati!’ “
17 Nya alai Ahasiah mati, munyi ti udah dipadahka TUHAN ngena Elijah. Ahasiah nadai anak lelaki, nya alai menyadi lelaki iya ke benama Jehoram nganti iya nyadi raja, dalam taun ti kedua Jehoram anak Jehosapat udah berengkah nyadi raja menua Judah.
18 Semua utai bukai ti udah dikereja Ahasiah bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Pasal Raja Menua Israel.
 
Bagi 2
Elijah Dibai Niki Ke Serega
1 Maya pen nyau datai alai TUHAN deka ngambi Elijah niki ke serega ngena ribut pulas uchung. Elijah seduai Elisa mupuk ari Gilgal,
2 lalu di rantau jalai, Elijah bejaku enggau Elisa, “Nuan tinggal ditu. TUHAN udah ngasuh aku mansang ngagai Betel.” Tang ku Elisa nyaut, “Aku besumpah atas nama TUHAN ti idup, enggau penaluk aku ke nuan, aku enggai ninggalka nuan.” Nya alai seduai iya lalu majakka pejalai ngagai Betel.
3 Seraban bala nabi ti diau di nengeri nya mansang ngagai Elisa, lalu nanya iya, “Kati nuan nemu TUHAN deka ngambi tuan nuan sehari tu?” “Nemu,” ku Elisa nyaut, “tang kitai enda ibuh berandauka nya diatu.”
4 Udah nya Elijah lalu bejaku enggau Elisa, “Nuan tinggal ditu. TUHAN udah ngasuh aku mansang ngagai Jeriko.” Tang ku Elisa nyaut, “Aku besumpah nama TUHAN ti idup, enggau penaluk aku ke nuan, aku enggai ninggalka nuan.” Nya alai seduai iya lalu majakka pejalai ngagai Jeriko.
5 Seraban bala nabi ti diau di nengeri nya mansang ngagai Elisa, lalu nanya iya, “Kati nuan nemu TUHAN deka ngambi tuan nuan sehari tu?” “Nemu,” ku Elisa nyaut. “Tang kitai enda ibuh berandauka nya.”
6 Udah nya Elijah lalu bejaku enggau Elisa, “Nuan tinggal ditu. TUHAN udah ngasuh aku mansang ngagai Sungai Jordan.” Tang ku Elisa nyaut, “Aku besumpah atas nama TUHAN ti idup, enggau penaluk aku ke nuan, aku enggai ninggalka nuan.” Nya alai seduai iya majak bejalai,
7 dititihka lima puluh iku nabi, ngagai Sungai Jordan. Elijah seduai Elisa lalu ngetu ba tebing sungai nya, lalu bala nabi nya bediri enda jauh ari seduai iya.
8 Elijah lalu muka kelambi iya, ngulungka kelambi nya lalu maluka kelambi nya ngagai ai Sungai Jordan. Ai nya lalu bebagi dua, lalu seduai iya meraka ke seberai nengah tanah ti rangkai.
9 Dia Elijah lalu bejaku enggau Elisa, “Padahka ngagai aku utai ti diasuh nuan kereja aku ke nuan, sebedau aku dibai ari tu.” “Beri ngagai aku dua kali lipat kuasa nuan ngambika aku ulih nganti nuan,” ko Elisa nyaut.
10 “Utai ti dipinta nuan nya mar diberi aku,” ku Elijah nyaut. “Tang nuan deka nerima utai nya, enti nuan meda aku diambi ari nuan. Enti nuan nadai meda aku, nuan enda nerima utai nya.”
11 Lebuh seduai iya benung bejalai, seduai iya majak berandau. Tekala nya kerita api ti ditarit kuda api datai, ensaraka seduai iya, lalu Elijah ditabanka idup-idup ke serega ulih ribut pulas uchung.
12 Elisa meda utai nya nyadi, lalu ngangauka Elijah, “Apai! Apai! Penyaga orang Israel ti bekuasa! Nadai meh nuan agi enggau aku!” Lalu iya nadai agi meda Elijah. Elisa tusah amat ati, lalu nyarikka kelambi iya belah dua.
13 Iya ngambi kelambi Elijah ti udah labuh ari tubuh Elijah. Elisa pulai, lalu bediri ba tebing Sungai Jordan.
14 Iya malu ai sungai nya ngena kelambi Elijah, lalu ku iya bejaku, “Dini alai TUHAN Allah Taala Elijah?” Udah nya iya lalu malu ai nya baru. Ai nya lalu bebagi dua, lalu iya bejalai ke seberai meraka sungai nya.
15 Lebuh bala nabi ke lima puluh iku ari nengeri Jeriko meda nya, sida lalu bejaku, “Kuasa Elijah udah diberi ngagai Elisa!” Sida lalu mansang ngagai Elisa, meremi di mua iya,
16 lalu bejaku, “Kami tu lima puluh iku, lalu semua kami tu kering magang. Aram kitai mupuk ngiga tuan nuan. Nyangka ukur Roh TUHAN udah nabanka iya ngagai bukit, tauka ngagai lebak.”  “Anang,” ku Elisa nyaut.
17 Tang sida majak ngumbuk iya, datai ke nyau nurutka jaku sida, lalu ngelakka sida mupuk begigaka Elijah tiga hari, tang sida nadai tetemuka iya.
18 Udah nya sida pulai baru ngagai Elisa ti udah nganti sida di Jeriko, lalu ku iya bejaku enggau sida, “Nya kebuah aku nagang kita.”
 
Kereja Ajih Ti Dikereja Elisa
19 Sekeda orang ari Jeriko mansang ngagai Elisa, lalu bejaku, “Tuan, nuan nemu, nengeri tu nengeri ti manah, tang ai ditu enda manah, lalu ngasuh indu gugur anak.”
20 “Engkah garam mimit dalam mangkuk ti baru, lalu bai utai nya ngagai aku,” ku iya madahka ngagai sida. Sida lalu mai utai nya ngagai iya.
21 Iya mansang lalu naburka garam nya ngagai mata ai nya, lalu bejaku, “Tu utai ti disebut TUHAN: ‘Aku nuchi ai tu, lalu iya enda agi ngasuh orang mati tauka gugur anak.’ “
22 Kenyau ari nya, ai nya nyadi tuchi, munyi ti udah disebut Elisa.
23 Elisa angkat ari Jeriko, lalu mansang ngagai Betel. Di rantau jalai, sekeda bala nembiak pansut ari sebuah nengeri, lalu beduan iya. “Angkat ari tu, pala lasu!” ku sida ngangauka iya.
24 Elisa nguing, melutka mata ngagai sida, lalu nyumpah sida dalam nama TUHAN. Dua iku indu beruang lalu pansut ari babas, lalu nyarikka tubuh empat puluh dua iku nembiak nya.
25 Elisa lalu majakka pejalai iya ngagai Bukit Karmel, lalu udah nya pulai ngagai Samaria.
 
Bagi 3
Perang Entara Orang Israel Enggau Orang Moap
1 Dalam taun ti kelapan belas Raja Jehosapat merintah menua Judah, Joram anak Ahap berengkah nyadi raja menua Israel, lalu iya merintah di Samaria dua belas taun.
2 Iya bedosa ngelaban TUHAN, tang iya kurang agi jai ari apai iya, tauka indai iya Jesebel, laban iya muai tiang Baal ti udah digaga apai iya.
3 Tang taja pia, baka Raja Jeroboam anak Nebat ke dulu ari iya, iya enggai badu nguluka orang Israel bedosa.
4 Raja Mesa menua Moap bisi nupi jelu bedus, lalu tiap taun iya meri seratus ribu iku anak domba, enggau bulu bedus, kena iya mayar chukai ngagai raja menua Israel.
5 Tang lebuh Raja Ahap menua Israel mati, Mesa angkat ngelaban Israel.
6 Raja Joram lalu tekala nya angkat ari Samaria, lalu ngempuruka semua soldadu iya.
7 Iya ngirumka pesan ngagai Raja Jehosapat menua Judah, munyi tu: “Raja menua Moap udah angkat ngelaban aku. Kati nuan deka enggau aku beperang ngelaban iya?” “Ka,” ku Raja Jehosapat nyaut. “Aku, bala aku enggau kuda aku deka mansang enggau nuan.
8 Ni jalai ti deka ditengah kitai mansang nyerang iya?” “Kitai deka bejalai nengah jalai ti melit, nengah menua puang Edom,” ku Joram nyaut.
9 Nya alai raja menua Israel, raja menua Judah enggau raja menua Edom lalu mupuk. Lebuh sida udah bejalai tujuh hari, sida suntuk ai. Sida nadai agi ai ke bala sida empu enggau ke jelu ti mai keresa sida.
10 “Mati kitai tu!” ku Raja Joram bejaku enggau nyawa ti inggar. “TUHAN udah nyerahka kitai tiga ngagai raja menua Moap!”
11 Raja Jehosapat lalu nanya, “Kati bisi nabi ti tau diasuh kitai betanya ngagai TUHAN ditu?” Siku pemesai ari bala soldadu Raja Joram lalu nyaut, “Elisa anak Sapat bisi ditu. Iya udah bekereja nyadi penulung Elijah.”
12 “Iya endang amat nabi,” ku Raja Jehosapat bejaku. Nya alai raja tiga iku nya lalu mansang ngagai Elisa.
13 “Nama kebuah aku enda tau enda nyaup nuan?” ku Elisa bejaku enggau raja menua Israel. “Alai nuan betanya ngagai bala nabi ti udah alai apai enggau indai nuan betanya menya.” “Ukai baka nya!” ku Joram nyaut. “TUHAN udah nyerahka kami tiga ngagai Raja menua Moap.”
14 Elisa lalu nyaut, “Dalam nama TUHAN ti idup, ke dipetuaika aku, aku besumpah enggai nyaup nuan, enti enda ketegal aku bebasaka Raja Jehosapat menua Judah ke setanah enggau nuan.
15 Ambi diatu siku orang ke nemu nebah musik.” Lebuh orang nya benung nebah belikan iya, kuasa TUHAN lalu datai ba Elisa,
16 lalu ku iya bejaku, “Tu utai ti disebut TUHAN: ‘Keruang parit di serata buntut sungai ti rangkai tu.
17 Taja pen kita nadai meda ujan tauka ribut, buntut sungai tu deka penuh laban ai, lalu kita, enggau jelu tupi kita, enggau jelu ti dikena kita mai keresa kita, deka mayuh ai irup.’ “
18 Lalu ku Elisa nampung jaku iya, “Utai tu mudah dikereja TUHAN, lalu Iya deka mega ngasuh kita menang ngelaban orang Moap.
19 Kita deka ngalahka semua nengeri sida ke manah, ti bekuta. Kita deka nebang semua kayu buah sida, nutup semua mata ai sida, lalu ngelamun semua tanah umai sida ke ami ngena batu, kena ngerusak tanah umai nya.”
20 Pagi hari siti, lebuh maya ngenjuk piring, ai lalu rarat datai ari Edom, lalu ngampuhka tanah.
21 Lebuh orang Moap ninga raja tiga iku nya udah datai deka nyerang sida, semua orang lelaki ke ulih ngena senyata, kenyau ari orang ke pemadu tuai ngagai orang ke pemadu biak, dikangauka magang, lalu diasuh nyaga garis entara menua.
22 Lebuh sida dani pagi hari siti, sida meda mata hari manchar ngagai ai nya, lalu ngasuh ai nya mirah baka darah.
23 Orang Moap lalu manjung, “Darah! Bala munsuh tentu udah belaban lalu bebunuhka pangan diri! Aram kitai ngerampas utai ari kem sida!”
24 Tang lebuh orang Moap datai ba kem orang Israel, orang Israel angkat lalu nyerang sida. Orang Moap lalu nyurutka diri. Orang Israel majak begagai lalu bebunuhka sida,
25 sereta ngerusak nengeri sida. Lebuh orang Israel mansa tanah umai ti ami, genap iku sida bela nikauka sigi batu ngagai tanah umai nya, datai ke semua tanah umai nya nyau abis dilamun batu. Orang Israel mega ngalitka semua mata ai, lalu nebang kayu buah. Ba pengujung iya, semina indu nengeri Kir-heseret aja agi tinggal. Orang ke landik nimbakka batu ngena pangwang ngelulung lalu nyerang nengeri nya.
26 Lebuh raja menua Moap nemu diri alah, iya lalu mai tujuh ratus iku soldadu ti landik belaban ngena pedang, nguji ngerarika diri ngerenchah bala soldadu orang Edom, tang iya enda ulih.
27 Iya lalu mai anak tuai iya ke dipaduka nganti iya nyadi raja, lalu nyerahka iya ba atas dinding kuta nengeri nya, nyadika piring ngagai petara orang Moap. Orang Israel balat amat takut, lalu nyurutka diri ari nengeri nya, lalu pulai ngagai menua sida empu.
 
Bagi 4
Elisa Nulung Indu Balu Siku Ti Miskin
1 Nyadi sekali balu niang siku nabi datai ngagai Elisa, lalu bejaku, “Tuan, laki aku udah mati! Nuan nemu, iya endang orang ke nangika Allah Taala, tang diatu siku orang ke udah alai iya berutang, bisi datai deka ngambi dua iku anak lelaki aku nyadi ulun iya, kena mayar utang laki aku.”
2 “Baka ni ku aku nulung nuan?” ku Elisa nanya. “Padahka ngagai aku utai ti dikemisi nuan di rumah.” “Nadai utai, kelimpah ari sekebuk mit minyak kana,” ku indu nya nyaut.
3 Ku Elisa bejaku ngagai indu nya, “Alai nuan mansang ngagai orang ke berimbai pendiau enggau nuan, lalu injau sepemayuh benda ti ulih diinjau nuan ari iya.
4 Udah nya, nuan enggau anak lelaki nuan pulai ke rumah, nutup pintu, lalu belabuh nuang minyak nya ngagai semua benda nya. Kebuk ti udah penuh, engkah ke tisi.”
5 Indu nya lalu pulai ke rumah, sama enggau anak lelaki iya ke dua iku nya, nikupka pintu, ngambi kebuk minyak kana nya, lalu nuang minyak nya ngagai benda ti dibai anak lelaki iya ngagai iya.
6 Lebuh sida udah ngisi semua benda nya, indu nya lalu nanya enti agi bisi benda. “Nya meh pengabis iya,” ku anak iya nyaut. Minyak kana nya lalu badu agi lilih ari kebuk nya.
7 Indu balu nya lalu mansang baru ngagai nabi Elisa. Lalu ku Elisa bejaku enggau iya, “Jual minyak kana nya, lalu bayar semua utang nuan. Laluh duit nya chukup kena kita menyanak beridup.”
 
Elisa Enggau Siku Indu Ke Kaya Ari Sunem
8 Nyadi sekali Elisa mansang ngagai Sunem, alai siku indu ke kaya diau. Indu nya mai iya makai. Berengkah ari nya, genap kali Elisa datai di Sunem, iya makai ba rumah indu nya.
9 Ku indu nya bejaku enggau laki iya, “Aku nemu, orang ke selalu datai kitu nya nabi.
10 Manah kitai ngaga siti bilik di perabung, engkahka siti katil, siti kerusi enggau siti lampu dia, ngambika iya tau diau dia genap kali iya nemuai ngagai kitai.”
11 Nyadi sekali, lebuh Elisa pulai ngagai Sunem, lalu mansang ngagai bilik iya, deka belelak,
12 iya ngasuh orang gaji iya ke benama Gehasi mesanka indu nya. Lebuh indu nya datai,
13 Elisa lalu bejaku enggau Gehasi, “Tanyaka ngagai iya utai ti tau dikereja aku ke iya, kena malas pengiruh iya ti udah nyendiaka semua utai ke tua. Kada enda iya deka ngasuh aku betemu enggau raja, tauka betemu enggau tuai soldadu, ngambika aku bejaku ngarika ngagai sida.” “Aku diau begulai enggau bala aku empu, lalu aku nadai suntuk utai diguna,” ku indu nya nyaut.
14 Elisa lalu nanya Gehasi, “Enti pia, nama utai ti patut dikereja aku ke iya?”  Disaut Gehasi, “Iya nadai anak lelaki, lalu laki iya nyau tuai.”
15 “Kangauka iya kitu,” ku Elisa bejaku. Indu nya lalu datai, lalu bediri ba mua pintu.
16 Lalu ku Elisa bejaku enggau iya, “Ba urung maya tu taun baru tu ila, nuan deka ngerendut siku anak lelaki.” Ku indu nya bejaku, “Anang ngemulaka aku, tuan. Nuan nabi!”
17 Tang, munyi ti udah dipadahka Elisa, ba urung maya nya taun siti, indu nya lalu ngadaka anak lelaki siku.
18 Nyau berapa taun udah bekau nya, lebuh maya ngetau, nembiak nya mansang ngagai apai iya lebuh pagi hari. Nyadi apai iya agi di umai enggau bala orang ke ngetau.
19 Nembiak nya lalu ngangauka apai iya, “Pedis pala aku, apai! Pala aku pedis!” Apai iya lalu bejaku enggau siku orang gaji, “Bai nembiak nya ngagai indai iya.”
20 Orang gaji nya lalu mai nembiak nya pulai ngagai indai iya. Indai iya lalu mangku iya nyentuk ngagai tengah hari. Nembiak nya lalu mati.
21 Indai iya mai iya ngagai bilik Elisa, ngengkahka iya ba katil, lalu nikupka pintu ari.
22 Udah nya iya lalu ngangauka laki iya, ku iya, “Asuh siku orang gaji mai siku keledai kitu. Aku enda tau enda betemu enggau nabi Elisa, lalu pulai kitu baru enggau naka pengelengkas.”
23 “Nama kebuah nuan enda tau enda kin sehari tu?” ku laki iya nanya. “Hari tu ukai Hari Sabat, ukai hari Gawai Anak Bulan.” “Nadai ngawa,” ku indu nya nyaut.
24 Udah nya indu nya lalu nyendiaka keledai, lalu bejaku enggau orang gaji nya, “Asuh keledai nya bejalai enggau naka pengelaju, lalu anang bejalai lubah enti aku nadai ngasuh nuan lubah.”
25 Indu nya lalu mupuk, mansang ngagai Bukit Karmel ti alai nabi Elisa diau. Elisa meda indu nya datai lebuh iya agi jauh, lalu ku iya bejaku enggau orang gaji iya Gehasi, “Peda nuan, nyin indu ari Sunem datai!
26 Alai nuan belanda ngagai iya, lalu tanyaka berita pasal sida menyanak.” Indu nya lalu madahka semua utai nadai nama-nama.
27 Tang lebuh iya datai, iya meremi di mua Elisa, lalu megai kaki Elisa. Gehasi baru deka ngejuka iya, tang ku Elisa, “Anang ngachau iya. Kati nuan enda nemu iya balat tusah ati? Lalu TUHAN nadai udah madahka pasal nya ngagai aku.”
28 Ku indu nya bejaku enggau Elisa, “Tuan, aku nadai minta anak lelaki ari nuan, enggai ke aku semina asa ngapa.”
29 Elisa nguing ngagai Gehasi, lalu bejaku, “Alai, jampat nuan, ambi tungkat aku, lalu mupuk. Anang ngetu meri tabi ngagai orang ke betemu enggau nuan. Lalu enti orang bisi nanya nuan, anang nyaut. Mansang terus ngagai rumah nya, lalu pegai tungkat aku ba atas nembiak nya.”
30 Ku indu nya bejaku enggau Elisa, “Aku besumpah atas nama TUHAN ti idup, enggau atas penaluk aku ke nuan, aku enda ninggalka nuan!” Nya alai Elisa enggau indu nya lalu sama mupuk.
31 Gehasi bejalai dulu, lalu megai tungkat Elisa ba atas nembiak nya, tang nembiak nya enda enseput, enda engkebut. Nya alai iya nikal ngagai Elisa lalu bejaku enggau iya, “Nembiak nya lalu enda ngeleda.”
32 Lebuh Elisa datai, iya tama kediri ngagai bilik nya, lalu meda bangkai nembiak nya garing-garing ba atas katil.
33 Iya nikupka pintu, lalu besampi ngagai TUHAN.
34  Udah nya iya lalu ningkapka diri atas bangkai nembiak nya, ngasuh mulut, mata enggau jari iya nyatup mulut, mata, enggau jari nembiak nya. Lebuh iya tingkap ba atas nembiak nya, tubuh nembiak nya lalu belabuh berasai angat.
35 Elisa angkat, bejalai ba sebelah bilik nya. Udah nya iya ningkapka diri baru ba atas nembiak nya. Nembiak nya lalu engkasi tujuh kali, lalu menchelakka mata.
36 Elisa ngangauka Gehasi, lalu ngasuh iya ngangauka indai nembiak nya. Lebuh indai nembiak nya tama, Elisa lalu bejaku, “Tu anak nuan.”
37 Indu nya lalu nyungkurka diri semak kaki Elisa. Udah nya iya ngambi anak iya, lalu angkat ari nya.
 
Dua Bengkah Agi Kereja Ajih
38 Nyadi sekali, lebuh lapar pungkang nyadi di serata menua nya, Elisa pulai ngagai Gilgal. Lebuh iya benung ngajar seraban bala nabi, iya ngasuh orang gaji iya nanggarka sigi periuk ti besai, lalu manduk pemakai ke sida nabi.
39 Siku ari sida nabi lalu mansang ke umai ngiga sayur. Iya tetemuka semacham buah labu. Iya lalu ngumpul buah labu nya naka ti ulih dibai iya. Iya mai utai nya pulai, nyirap lalu nabakka buah labu nya ke dalam periuk nya. Tang iya enda ngelala utai nya.
40 Lauk nya lalu dituang ke bala sida. Tang lebuh sida ensepi utai nya, sida lalu ngangauka Elisa, “Utai tu bisi rachun!” Lalu sida enggai makai lauk nya.
41 Elisa lalu minta tepung; iya lalu nabakka tepung nya ke dalam periuk nya, lalu ku iya, “Tuang nya ke sida.” Pemakai nya lalu nadai ngawa agi.
42 Nyadi sekali, siku orang datai ari Baal-salisah, mai ngagai Elisa dua puluh iti tuku roti ti digaga ari barli ti terubah diketau taun nya, enggau tangkai gandum mimit ti baru udah diketau. Elisa lalu ngasuh orang gaji iya nyendiaka utai nya ke pemakai sida nabi.
43 Tang ku orang gaji iya nyaut, “Utai tu enda chukup ke seratus iku orang.” Disaut Elisa, “Beri aja ngagai sida, ngambika sida makai, laban TUHAN madahka utai nya deka belaluh lebuh sida udah makai.”
44 Orang gaji nya lalu ngenahka pemakai nya ngagai sida nabi, lalu munyi ti udah disebut TUHAN, semua sida bela makai magang, lalu pemakai nya bisi belaluh.
 
Bagi 5
Naaman Digeraika
1 Nyadi Naaman nya kepala soldadu orang Siria. Iya balat dibasa sereta dipuji raja menua Siria, laban TUHAN udah ngasuh bala soldadu orang Siria ke diuluka Naaman menang. Naaman nya orang ke berani, tang iya ngidapka penyakit kulit ti balat diketakutka.
2 Nyadi sekali, lebuh sida nyerang menua Israel, bala soldadu orang Siria bisi nabanka siku indu dara orang Israel, ke lalu nyadi ulun bini Naaman.
3 Nyadi sekali indu nya nyebut ngagai bini Naaman, “Naka meh pemanah enti sema tuan aku betemu enggau siku nabi ti diau di Samaria! Iya tentu deka ngeraika tuan ari penyakit iya.”
4 Lebuh Naaman ninga nya, iya lalu betemu enggau raja, lalu madahka pasal utai ti udah disebut indu dara nya.
5 Ku raja nya bejaku, “Mupuk meh nuan ngagai raja orang Israel, lalu bai surat tu ngagai iya.” Naaman lalu mupuk, mai tiga puluh ribu singkap duit pirak, enam ribu singkap duit emas, enggau sepuluh lambar gari ti manah.
6 Baka tu ku utai ti disebut dalam surat ti dibai iya, “Nama orang ke mai surat tu nya Naaman. Iya tu pemesai aku. Aku minta nuan ngeraika iya ari penyakit iya.”
7 Lebuh raja menua Israel macha surat nya, iya lalu nyarikka gari diri lalu bejaku, ku iya, “Kati iya ngumbai aku Allah Taala ti bekuasa atas seput enggau pemati, alai iya ngasuh aku ngeraika orang tu? Iya tu nguji mai aku belaya!”
8 Lebuh nabi Elisa ninga pasal nya, iya lalu ngirumka pesan ngagai raja, “Nama kebuah nuan tusah ati? Asuh orang nya betemu enggau aku, ngambika iya nemu menua Israel bisi nabi!”
9 Naaman mansang ngena kuda enggau kerita perang iya, lalu ngetu ba mua pintu Elisa.
10 Elisa lalu ngasuh orang gaji iya ngasuh Naaman masu diri tujuh kali di Sungai Jordan, lalu iya deka gerai ari penyakit iya.
11 Tang Naaman angkat ari nya ringat. Ku iya, “Aku ngumbai iya deka pansut lalu betemu enggau aku, besampi ngagai TUHAN Allah Taala iya, ngepaika jari iya atas endur ti kena laban penyakit, lalu ngeraika aku!
12 Sungai Abana enggau Sungai Parpar di Damaskus lebih manah agi ari sungai di menua Israel. Nama kebuah aku enda tau masu diri dalam sungai nya, lalu gerai?”
13 Bala orang gaji Naaman mansang ngagai iya, lalu bejaku, “Tuan, enti nabi nya ngasuh nuan ngereja utai ti mar, nuan tentu deka ngereja utai nya. Nya alai, nama kebuah nuan enda masu diri, munyi ti diasuh iya, ngambika nuan gerai?”
14 Naaman lalu nurun ngagai Sungai Jordan, nyelam ba sungai nya tujuh kali, nitihka asuh Elisa. Iya lalu gerai. Isi iya nyau sentar sereta bepengerai, baka isi anak mit.
15 Iya enggau semua bala iya lalu pulai ngagai Elisa, lalu ku iya bejaku enggau Elisa, “Diatu baru aku nemu, kitai nadai petara bukai tang semina Allah Taala ke disembah orang Israel siku aja. Nya alai aku minta nuan, tuan, nyambut pemeri tu ari aku.”
16 Disaut Elisa, “Aku besumpah dalam nama TUHAN ti idup, ke dipetuaika aku, aku enggai nyambut pemeri.” Naaman majak ngasuh Elisa nyambut pemeri nya, tang Elisa enggai.
17 Nya alai, ku Naaman bejaku, “Enti nuan enggai nyambut pemeri tu, awakka aku ga mai tanah ari tu ngagai menua aku ngena dua iku keledai aku, laban belabuh ari diatu, aku enggai agi ngenjuk piring tauka piring tunu ngagai petara bukai, tang semina ngagai TUHAN siku aja.
18 Nya alai, aku ngarapka TUHAN deka ngampun aku, lebuh aku nyempulang raja aku ngagai rumah sembiang Rimon, petara menua Siria, lalu nyembah TUHAN dia. TUHAN tentu deka ngampun aku!”
19 Lalu ku Elisa bejaku, “Mupuk meh nuan enggau selamat.” Naaman lalu mupuk. Lebuh iya baru apin lama udah ngejangka endur nya,
20 orang gaji Elisa, Gehasi, lalu berunding, “Tuan aku udah nejuka Naaman mupuk nadai mayar utai! Iya patut nyambut utai ti diberi orang Siria nya. Dalam nama TUHAN ti idup, aku deka belanda nitihka orang nya, lalu ngambi utai ari iya.”
21 Gehasi lalu nitihka Naaman. Lebuh Naaman meda siku orang belanda nitihka iya, iya lalu nurun ari kerita perang iya, deka betemu enggau orang nya. Iya lalu nanya, “Bisi utai salah?”
22 “Nadai,” ku Gehasi nyaut. “Tang tuan aku udah ngasuh aku madahka ngagai nuan, baru apin lama tu tadi, dua iku nabi ari menua ti bebukit di menua Epraim, bisi datai. Iya minta nuan meri ngagai seduai nya tiga ribu singkap duit pirak, enggau dua lambar gari.”
23 “Bai aja enam ribu singkap duit pirak,” ku Naaman nyaut. Iya majak ngasuh Gehasi nerima utai nya. Iya lalu nyimpan duit pirak nya dalam dua iti kambut, nanchang kambut nya, meri kambut nya enggau dua lambar gari ti manah nya ngagai dua iku ari bala orang gaji iya, lalu ngasuh seduai nya bejalai dulu ari Gehasi.
24 Lebuh sida datai ba bukit ti alai Elisa diau, Gehasi lalu ngambi dua iti kambut nya lalu tama ngagai rumah. Udah nya iya lalu ngasuh orang gaji Naaman ke dua iku nya pulai.
25 Iya lalu tama baru. Elisa lalu nanya iya, “Kini ke nuan tadi?” “Nadai aku mindah tadi, tuan,” ku iya nyaut.
26 Tang ku Elisa, “Kati aku nadai dia dalam roh, lebuh orang nya nurun ari kerita perang iya lalu betemu enggau nuan? Tu ukai maya nyambut duit tauka gari, kebun buah kana, tauka kebun anggur, jelu bedus tauka jelu sapi, tauka orang gaji!
27 Diatu penyakit Naaman nya deka lekat ba nuan, lalu nuan enggau peturun nuan deka diempa penyakit nya belama iya!” Lebuh Gehasi mupuk, penyakit nya endang udah lekat ba iya. Kulit iya burak baka seleju.
 
Bagi 6
Ngambi Mata Kapak Pulai
1 Nyadi sekali bala nabi ke diajar Elisa, mutap ngagai iya, “Endur alai kami diau tu kelalu sekut.
2 Kami minta nuan ngemendarka kami mupuk ngagai Sungai Jordan lalu beramu, ngambika kami ulih ngaga endur alai kami diau.” “Mupuk meh kita,” ku Elisa nyaut.
3 Siku ari bala sida lalu minta Elisa bejalai enggau sida. Elisa besetuju,
4 lalu sida sama mupuk. Lebuh sida datai ba Sungai Jordan, sida lalu belabuh gawa.
5 Lebuh siku ari bala sida benung nebang kayu, mata kapak iya ngelechut lalu labuh ke dalam ai. “Kati ku aku enggau nya, tuan?” ku iya ngangau ngagai Elisa. “Kapak nya ulih aku nginjau ari orang!”
6 “Ba ni alai mata kapak nya labuh?” ku Elisa nanya. Orang nya lalu nunjukka endur nya ngagai iya. Elisa lalu netak kayu siti, lalu nikauka kayu nya ngagai ai nya. Mata kapak nya lalu melepung.
7 “Ambi mata kapak nya,” ku Elisa bejaku ngagai orang nya. Orang nya nyapai, lalu ngambi mata kapak nya.
 
Bala Soldadu Orang Siria Alah
8 Lebuh raja menua Siria benung beperang ngelaban menua Israel, iya betanya ngagai bala pemesai iya, lalu milih siti endur alai iya deka nirika kem.
9 Tang Elisa ngirumka pesan ngagai raja menua Israel, meri jaku tangkan ngagai iya, enda nyagi iya mansang semak ngagai endur nya, laban bala soldadu orang Siria udah ngeramka ipa ba endur nya.
10 Raja menua Israel lalu meri jaku tangkan ngagai orang ke diau ba endur nya. Bala orang nya lalu bejaga. Utai tu nyadi dua tiga kali.
11 Raja menua Siria tusah amat ati laban nya. Iya lalu ngangauka bala pemesai iya, lalu nanya sida, “Sapa ari bala kita setanah enggau raja menua Israel?”
12 Siku ari bala sida lalu nyaut, “Nadai, Tuan Raja. Nabi Elisa ke madahka ngagai raja menua Israel pasal utai ti disebut nuan dalam bilik nuan empu.”
13 “Giga dini alai iya,” ku raja nya bejaku enggau sida, “ngambika aku nangkap iya.” Lebuh orang madahka Elisa bisi di Dotan,
14 raja menua Siria nya lalu ngasuh bala soldadu mansang ngagai nengeri nya ngena kuda enggau kerita perang. Sida datai dia lebuh malam hari, lalu ngelulung nengeri nya.
15 Tumu pagi hari siti, orang gaji Elisa dani, pansut ari rumah, lalu tepedaka bala soldadu orang Siria nepan kuda enggau kerita perang ngelulung nengeri nya. Iya lalu pulai ke rumah ngagai Elisa, lalu ku iya bejaku enggau Elisa, “Nadai penyadi kitai tu, tuan! Nama utai ti patut dikereja kitai?”
16 “Anang takut,” ku Elisa nyaut. “Bala kitai mayuh agi ari bala sida.”
17 Udah nya iya lalu besampi, “O TUHAN, buka mata iya, lalu asuh iya meda!” TUHAN lalu nyaut sampi iya. Orang gaji Elisa engkadah, lalu meda tisi bukit nya nyau penuh laban kuda enggau kerita perang ti beapi-api, ngelingi Elisa.
18 Lebuh bala soldadu orang Siria nyerang, Elisa lalu besampi, “O TUHAN, asuh bala orang nya buta!” TUHAN lalu nyaut sampi iya, lalu ngasuh bala soldadu orang Siria buta.
19 Udah nya Elisa lalu mansang ngagai sida, lalu ku iya bejaku enggau sida, “Salah jalai kita tu. Tu ukai nengeri ti digagai kita. Titihka aku. Awakka aku nguluka kita ngagai orang ke digiga kita.” Iya lalu nguluka sida ngagai nengeri Samaria.
20 Lebuh bala soldadu orang Siria udah tama ngagai nengeri Samaria, Elisa lalu besampi, “Buka mata sida, TUHAN, lalu awakka sida ulih meda.” TUHAN lalu nyaut sampi iya, lalu ngasuh sida ulih meda baru. Nya baru sida nemu diri di nengeri Samaria.
21 Lebuh raja menua Israel meda bala soldadu orang Siria, iya lalu nanya Elisa, “Kati tau aku munuh sida, tuan? Tau aku munuh sida?”
22 “Anang,” ku Elisa nyaut. “Soldadu ti udah ditangkap nuan lebuh kita betempuh pen enda meh tau dibunuh nuan. Beri sida makai ngirup, lalu asuh sida pulai ngagai raja sida empu.”
23 Raja menua Israel lalu nyendiaka pengerami makai besai ke sida. Lebuh sida udah makai, lalu udah mabuk, iya ngasuh sida pulai ngagai raja menua Siria. Kenyau ari nya, bala soldadu orang Siria badu agi nyerang menua Israel.
 
Nengeri Samaria Dikelulung
24 Nyau kelama udah bekau nya, Raja Benhadat menua Siria nguluka bala iya ngelaban menua Israel, lalu ngelulung nengeri Samaria.
25 Nengeri nya lalu balat amat suntuk pemakai, datai ke pala keledai sigi nyau dijual ngena rega lapan puluh singkap duit pirak, lalu rega sesuku kilogram tai burung achang nyau bulih lima singkap duit pirak.
26 Lebuh raja menua Israel benung bejalai ba puchuk dinding kuta nengeri nya, siku indu lalu ngangau, “Tulung aku, Tuan Raja!”
27 Raja lalu nyaut, “Enti TUHAN enggai nyaup nuan, baka ni ku aku ulih nyaup nuan? Aku nadai gandum, nadai wain.
28 Nama penusah nuan?” Indu nya lalu nyaut, “Suba indu tu mai aku makai anak aku, lalu hari siti makai anak iya.
29 Kami duai lalu manduk anak aku, lalu makai iya. Hari siti, aku mai iya makai anak iya, tang iya udah ngelalaika anak iya nya!”
30 Lebuh raja ninga nya, iya lalu nyarikka gari diri, lalu orang ke diau semak kuta nya meda iya ngena kain guni, dibap gari iya empu.
31 Ku raja nya bejaku, “Awakka Allah Taala munuh aku enti Elisa enda dipumpung pala sebedau malam tu!”
32 Iya lalu ngasuh siku seruan ngambi Elisa. Ba urung maya nya Elisa bisi di rumah, sama enggau bala tuai ke datai nemuai ngagai iya. Sebedau seruan raja nya datai, Elisa endang udah bejaku enggau bala tuai nya, ku iya, “Pemunuh nya ngasuh siku orang datai munuh aku! Lebuh iya datai ditu lagi, tutup pintu, lalu anang nyagi iya tama. Raja empu deka datai ari belakang iya.”
33 Lebuh Elisa agi benung nyebut jaku nya, raja pen datai, lalu bejaku, “TUHAN Empu ti udah ngasuh penusah tu ninggang kitai! Nya alai nama kebuah aku nganti Iya nulung kitai.”
 
Bagi 7
1 Tang ku Elisa nyaut, “Pendingka utai ti disebut TUHAN! Ba urung maya tu pagila, kita di Samaria ulih meli empat kilogram setengah gandum ti pemadu alus tauka semilan kilogram barli, ngena sesingkap pirak aja.”
2 Ku pemesai ke ngiring raja nya bejaku enggau Elisa, “Nadai utai baka nya ulih nyadi. Enti sema TUHAN Empu meri gandum nya  diatu, enda meh utai nya ulih nyadi!” Disaut Elisa, “Nuan empu deka meda utai nya nyadi, tang nuan enda makai pemakai nya.”
 
Bala Soldadu Orang Siria Pulai
3 Nyadi di luar pintu nengeri Samaria bisi empat iku orang ke ngidapka penyakit kulit ti tau ngerampit. Ku sida empat nya bejaku enggau pangan diri, “Nama kebuah kitai diau ditu nganti diri mati?
4 Nadai guna kitai tama ngagai nengeri, laban din kitai deka mati keberuran. Tang enti kitai diau ditu, kita deka mega mati. Aram kitai bejalai ngagai kem orang Siria. Pengabis jai utai ti deka dikereja sida ngagai kitai nya munuh kitai. Tang nyangka ukur sida enggai munuh kitai.”
5 Nya alai, lebuh hari nyau deka malam, sida empat lalu mansang ngagai kem orang Siria. Tang lebuh sida datai ba kem nya, sida nadai nemu orang dia,
6 laban TUHAN udah ngasuh bala orang Siria ninga munyi auh bala soldadu ti ngena kuda enggau kerita perang datai, lalu sida ngumbai raja menua Israel udah ngaji raja orang Iti enggau orang Ejip, enggau bala soldadu sida, nyerang sida.
7 Nya alai lemai nya bala soldadu orang Siria rari, ninggalka langkau kain, kuda, enggau keledai sida.
8 Lebuh orang empat iku nya datai ba tisi kem nya, sida lalu tama ngagai langkau kain siti, makai sereta ngirup utai dia, ngambi pirak, emas, enggau gari ti ditemu sida, angkat ari endur nya lalu ngelalaika utai nya. Udah nya sida pulai kia baru, tama ngagai sebuah langkau kain ti bukai, lalu ngereja baka nya baru.
9 Tang udah nya sida lalu bejaku, “Kitai enda patut ngereja tu! Kitai bisi berita ti manah, lalu kitai patut madahka berita tu ngagai orang bukai. Enti kitai nganti ngagai pagila baru madahka berita tu, kitai tetap deka kena ukum. Aram kitai madahka ngagai bala pemesai raja!”
10 Sida lalu ninggalka kem orang Siria nya, pulai ngagai nengeri Samaria, lalu ngangauka jejaga ke ba pintu nengeri nya, “Kami udah ngagai kem orang Siria, tang kami nadai meda tauka ninga orang dia. Kuda enggau keledai sida agi mengkang ditanchang, lalu langkau kain ditinggalka sida pia aja.”
11 Bala jejaga lalu madahka berita nya, lalu berita nya dipadahka ngagai istana.
12 Lebuh maya nya, hari endang agi malam, tang raja angkat ari peninduk iya, lalu bejaku enggau bala pemesai iya, “Dinga kita! Tu endang pelan orang Siria! Sida nemu kitai keberuran, nya alai sida diatu udah ninggalka kem sida, lalu belalai di menua pesisir. Sida ngumbai kitai deka pansut ari nengeri tu begigaka pemakai. Udah nya baru sida nangkap kitai idup-idup, lalu ngalahka nengeri tu.”
13 Siku ari bala pemesai iya lalu bejaku, “Orang di nengeri tu endang nadai penyadi agi, baka sida ke udah mati nya. Nya alai manah kitai ngasuh sekeda orang mupuk ngena lima iku kuda ti agi ba jari kitai, ngambika sida mansik pekara nya.”
14 Sida lalu milih orang, lalu raja ngasuh sida mupuk ngena dua buah kerita perang ngambika sida mansik utai ti udah nyadi ba bala soldadu orang Siria.
15 Sida bejalai nyentuk ngagai Sungai Jordan. Di rantau jalai sida tepedaka gari enggau pekekas ti becherayan ditinggalka orang Siria lebuh sida rari. Udah nya sida pulai, lalu madahka ngagai raja.
16 Orang Samaria lalu beterudus pansut ari nengeri, lalu ngambi perapasan ari kem orang Siria. Lalu munyi ti udah disebut TUHAN, empat kilogram setengah gandum ti pemadu alus, tauka semilan kilogram barli dijual ngena rega sesingkap duit pirak aja.
17 Nyadi raja orang Israel udah ngasuh pengiring iya empu nyaga pintu nengeri nya. Pemesai nya mati ba mua pintu nengeri nya, kena indik bala mayuh, munyi ti udah dipadahka Elisa lebuh raja datai betemu enggau iya.
18 Nyadi Elisa udah madahka ngagai raja, ba urung maya nya, empat kilogram setengah gandum ti pemadu alus, tauka semilan kilogram barli, deka dijual di Samaria ngena rega sesingkap duit pirak,
19 lalu pemesai nya udah nyaut, “Utai nya enda ulih nyadi. Enti sema TUHAN Empu meri gandum nya diatu, enda meh utai nya ulih nyadi!” Lalu Elisa udah nyaut, “Nuan empu deka meda utai nya nyadi, tang nuan enda makai pemakai nya.”
20 Nya alai nya meh utai ti nyadi ba pemesai nya. Iya mati kena indik bala mayuh ba mua pintu nengeri nya.
 
Bagi 8
Indu Ari Sunem Pulai Baru Ngagai Menua Israel
1 Nyadi Elisa udah bejaku enggau indu ke diau di Sunem, indu ke bempu anak ti udah diangkatka Elisa ari mati, madahka TUHAN deka ngasuh lapar pungkang nyadi di menua nya dalam pengelama tujuh taun. Iya udah ngasuh indu nya enggau sida sebilik angkat ari nengeri nya, lalu diau di menua bukai.
2 Indu nya udah ngereja utai ti diasuh Elisa, lalu iya enggau sida sebilik udah angkat ari nengeri nya lalu diau tujuh taun di menua Pilistin.
3 Ba ujung taun ti ketujuh, indu nya pulai baru ngagai menua Israel, lalu betemu enggau raja, minta rumah enggau tanah iya dipulaika ngagai iya.
4 Iya datai lebuh raja benung berandau enggau Gehasi, iya nya orang gaji Elisa, laban raja keran deka nemu pasal kereja ajih ti dikereja Elisa.
5 Lebuh Gehasi agi benung madahka chara Elisa ngangkatka orang ari mati, indu nya lalu mantaika peminta iya ngagai raja. Gehasi lalu bejaku enggau raja, “Tuan Raja, tu meh indu ke ku aku, lalu tu meh anak lelaki iya ke diangkatka Elisa idup baru ari mati!”
6 Raja nanya, lalu indu nya madahka pengamat utai ti dipadahka Gehasi. Raja lalu mesanka siku pemesai, lalu ngasuh iya mulaika semua reta tengkira indu nya, nyengkaum rega semua asil ari tanah indu nya dalam tujuh taun iya nadai di menua.
 
Elisa Enggau Raja Benhadat Menua Siria
7 Nyadi Elisa bisi nemuai ngagai nengeri Damaskus lebuh Raja Benhadat sakit. Lebuh orang madahka ngagai  Raja Benhadat pasal Elisa ke bisi dia,
8 iya lalu bejaku enggau Hasael, siku ari bala pemesai iya, “Bai pemeri ngagai nabi nya, lalu asuh iya betanya ngagai TUHAN, enti aku ulih gerai tauka enda.”
9 Hasael lalu ngundan utai ti pemadu manah ti digaga di nengeri Damaskus ba empat puluh iku jelu unta, lalu mansang ngagai Elisa. Lebuh Hasael betemu enggau Elisa, Hasael lalu bejaku, “Nembiak nuan, Raja Benhadat, udah ngasuh aku nanya ngagai nuan, enti iya ulih gerai tauka enda.”
10 Disaut Elisa, “TUHAN udah madahka ngagai  aku, iya deka mati. Tang mansang nuan ngagai iya lalu padahka iya deka gerai.”
11 Udah nya mua Elisa berupai balat amat takut lebuh iya merening ngagai Hasael, datai ke Hasael nyau enda nyamai asai. Elisa lalu tekala nya meliar ai mata.
12 “Nama kebuah nuan nyabak, tuan?” ku Hasael nanya.
Elisa lalu nyaut, “Laban aku nemu kita deka ngereja utai ti jai ngagai orang Israel. Kita deka nunu kuta sida, munuh bala orang bujang ti kering, malu anak sida datai ke sida mati, lalu meruti perut indu ke ngandung.”
13  Hasael lalu nyaut, “Nadai aku ulih nyadi orang ke bekuasa baka nya. Aku ukai orang ke tinggi pangkat!” Disaut Elisa, “TUHAN udah madahka ngagai  aku, nuan deka nyadi raja menua Siria.”
14 Hasael lalu pulai ngagai Benhadat. Benhadat lalu nanya iya, “Nama utai ti dipadahka Elisa?” “Iya madahka nuan tetap deka gerai,” ku Hasael nyaut.
15 Tang hari siti Hasael ngambi pua, nyepuhka pua nya ngagai ai, lalu mampul mua raja ngena pua nya, datai ke mati. Hasael lalu nganti Benhadat nyadi raja menua Siria.
 
Raja Jehoram Menua Judah
16 Dalam taun ti kelima Joram anak Ahap nyadi raja menua Israel, Jehoram anak Jehosapat berengkah nyadi raja menua Judah
17 lebuh umur iya tiga puluh dua taun, lalu iya merintah di Jerusalem lapan taun.
18 Bini iya anak Raja Ahap, lalu baka sida Ahap sebilik, iya nitihka penyai ti udah dikereja sida raja orang Israel. Iya bedosa ngelaban TUHAN,
19 tang TUHAN enggai ngerusak menua Judah, laban Iya udah besemaya enggau nembiak Iya David, madahka peturun iya deka seruran megai perintah.
20 Lebuh Jehoram nyadi raja, Edom angkat ngelaban menua Judah, lalu merintah diri.
21 Nya alai Joram mai semua kerita perang iya ngagai Sair. Dia bala soldadu Edom lalu ngelulung bala iya. Malam nya, iya enggau bala orang ke nepan kerita perang mujur mansutka diri ari kelulung munsuh, lalu rari. Bala soldadu iya pambar, lalu pulai ngagai rumah diri empu.
22 Kenyau ari nya menua Edom nadai agi diperintah menua Judah. Lebuh maya nya, nengeri Libnah mega angkat ngelaban perintah.
23 Semua utai bukai ti udah dikereja Joram bisi dituliska magang dalam  Jerita Lama Pasal Raja Menua Judah.
24 Joram mati, lalu dikuburka ba lumbung bala raja di Nengeri David, lalu anak iya Ahasiah nganti iya nyadi raja.
 
Raja Ahasiah Menua Judah
25 Dalam taun ti kedua belas Joram anak Ahap nyadi raja menua Israel, Ahasiah anak Jehoram berengkah nyadi raja menua Judah
26 lebuh umur iya dua puluh dua taun, lalu iya merintah di Jerusalem setaun. Indai iya Ataliah anak Raja Ahap, uchu Raja Omri menua Israel.
27 Nyadi laban Ahasiah nya kaban belayan Raja Ahap ari tampil, iya mega bedosa ngelaban TUHAN, baka sida Ahap sebilik.
28 Raja Ahasiah lalu beserakup enggau Raja Joram menua Israel beperang ngelaban Raja Hasael menua Siria. Sida lalu betempuh di Ramot, di menua Giliat, lalu Joram bakal lebuh perang nya.
29 Iya pulai ngagai nengeri Jesril, nganti bakal iya gerai, lalu Ahasiah datai ngabas iya.
 
Bagi 9
Jehu Ditata Nyadi Raja Menua Israel
1 Nyadi sekali nabi Elisa mesanka siku ari bala nabi ti agi biak, lalu bejaku enggau iya, “Besikap nuan, lalu mupuk ngagai Ramot-giliat. Bai kebuk minyak kana tu,
2 lalu lebuh nuan datai din, giga Jehu anak Jehosapat, uchu Nimsi. Bai iya kediri ngagai bilik siti,
3 tuang minyak kana tu ba pala iya, lalu sebut, ‘TUHAN madahka Diri nata nuan nyadi raja menua Israel.’ Udah nya, angkat nuan ari endur nya enggau naka penyampat.”
4 Nabi ke biak nya lalu mupuk ngagai Ramot,
5 alai iya ke tetemuka bala pemesai soldadu benung baum. Ku iya, “Tuan, aku bisi pesan ke nuan.” Jehu lalu nanya, “Nuan deka bejaku enggau sapa?” “Enggau nuan, tuan,” ku nabi nya nyaut.
6  Seduai iya lalu tama ngagai bilik siti. Nabi ke biak nya lalu nuang minyak kana ba pala Jehu, lalu ku iya, “TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel nyebut tu ngagai nuan, ‘Aku nata nuan nyadi raja nembiak Aku Israel.
7 Nuan enda tau enda munuh raja nuan, iya nya anak Ahap, ngambika Aku ulih ngukum Jesebel laban iya udah munuh bala nabi Aku, enggau bala nembiak Aku ti bukai.
8 Semua sida Ahap sebilik, enggau semua peturun iya enda tau enda dibunuh magang. Aku deka muai semua lelaki ke tuai enggau ke biak ari ruang bilik Ahap.
9 Aku deka ngereja ruang bilik iya, baka Aku ti udah ngereja ruang bilik Raja Jeroboam menua Israel, enggau Raja Baasa menua Israel.
10 Jesebel enda dikuburka. Bangkai iya deka diempa ukui di menua Jesril.’ “ Lebuh nabi ti biak nya udah nyebut nya, iya angkat ari bilik nya, lalu rari.
11 Jehu lalu pulai ngagai bala pemesai soldadu ti bukai. Sida lalu nanya iya, “Semua utai nadai nama-nama? Nama utai ti dipinta orang ke gila nya tadi ari nuan?” “Kita nemu gaya orang ke baka nya, kutap-kutap ngapa,” ku Jehu nyaut.
12 “Nadai kami nemu!” ku sida nyaut. “Padahka ngagai kami utai ti disebut iya!” “Iya madahka ngagai aku, TUHAN nyebut: ‘Aku nata nuan nyadi raja menua Israel.’ “
13 Bala pemesai ti bukai nya lalu tekala nya nganchau kelambi sida ba pala tangga alai Jehu ke bediri. Sida lalu nyepu terumpit, lalu manjung, “Jehu meh raja!”
 
Raja Joram Dibunuh
14-15 Udah nya Jehu lalu bepekat ngelaban Raja Joram ti diau di Jesril, alai iya ti udah ngerarika diri, nganti bakal diri gerai udah bekau iya ke beperang di Ramot ngelaban Raja Hasael menua Siria. Ku Jehu bejaku enggau bala pemesai soldadu ti bukai, “Enti kita setanah enggau aku, kita enda tau enda nentuka nadai siku orang enselit pansut ari Ramot lalu madahka pasal utai tu ngagai orang di Jesril.”
16 Udah nya iya lalu nepan kerita perang iya, lalu mansang ngagai Jesril. Nyadi bakal Joram apin suman, lalu Raja Ahasiah bisi dia ngabas iya.
17 Siku jejaga ke nyaga ba menara lalu tepedaka Jehu enggau bala iya datai. “Bisi orang datai nepan kuda mansang kitu!” ku iya ngangau. Disaut Joram, “Asuh siku orang nepan kuda mansang lalu nanya enti orang nya pangan tauka munsuh.”
18 Seruan nya lalu nepan kuda iya lalu mansang ngagai Jehu. Ku iya, “Raja keran deka nemu enti nuan tu pangan tauka ukai.” “Nya ukai pekara nuan!” ku Jehu nyaut. “Titihka aku.” Jejaga ke nyaga ba menara nya lalu madahka seruan nya udah datai ba tekang bala orang nya, tang enda pulai.
19 Siku agi seruan lalu diasuh mansang. Iya mega nanya Jehu munyi ti dulu. Jehu lalu nyaut baru, “Nya ukai pekara nuan. Titihka aku.”
20 Jejaga nya madahka seruan nya mega udah datai ba tekang bala orang nya, tang enda pulai. Lalu ku iya nampung jaku iya, “Kepala bala orang nya ngemudika kerita perang; baka gamal Jehu, laban iya ngemudika kerita perang nya baka orang ke gila!”
21 Raja Joram lalu bejaku, “Sediaka kerita perang aku.” Orang lalu nyendiaka kerita perang iya. Iya enggau Raja Ahasiah lalu bela nepan kerita perang diri empu, deka betemu enggau Jehu. Seduai iya betemu enggau Jehu ba tanah Nabot.
22 “Kati nuan datai mai pemaik?” ku Joram nanya Jehu. Jehu lalu nyaut, “Baka ni ku kitai bisi pemaik, enti kitai agi nyimpan semua penemu manang lalu agi nyembah engkeramba ti dipunka indai nuan Jesebel?”
23 Joram nguingka kerita perang iya, deka rari, lalu ku iya manjung, “Orang tu ngelaban perintah, Ahasiah!”
24 Jehu lalu ngambi panah, lalu enggau pengabis pengering iya nimbakka laja iya. Laja nya lalu kena belakang Joram, lalu ngebuska tungkul ati iya. Joram rebah lalu mati dalam kerita perang iya,
25 lalu ku Jehu bejaku enggau Bidkar ti nyadi penyaup iya, “Ambi bangkai iya, lalu buai iya ba tanah Nabot. Nuan enda tau enda ingat, lebuh tua sama nepan kuda ari belakang Ahap, apai Raja Joram, TUHAN bisi nyebut leka jaku tu ngelaban Ahap,
26 ‘Aku bisi meda orang munuh Nabot enggau bala anak lelaki iya kemari, lalu Aku besemaya deka ngukum nuan ditu ba tanah tu.’ Nya alai, ambi bangkai Joram,” ku Jehu bejaku enggau orang ke nyadi penyaup iya, “lalu buai bangkai iya ba tanah Nabot, kena ngamatka semaya TUHAN.”
 
Raja Ahasiah Menua Judah Dibunuh
27 Lebuh Raja Ahasiah meda utai nya nyadi, iya lalu rari nepan kerita perang iya ngagai nengeri Bet-hagan, digagai Jehu. “Timbak iya,” ku Jehu bejaku enggau bala iya. Sida lalu nimbak iya lebuh iya benung nepan kerita perang iya di rantau jalai ngagai Gur, semak nengeri Iblim. Tang iya agi ulih ngerarika diri, nyentuk nengeri Megido, alai iya ke lalu mati.
28 Bala pemesai iya mai bangkai iya pulai ngagai Jerusalem ngena sebuah kerita perang, lalu nguburka iya ba lumbung bala raja di Nengeri David.
29 Ahasiah berengkah nyadi raja menua Judah dalam taun ti kesebelas Joram anak Ahap nyadi raja menua Israel.
 
Kuin Jesebel Dibunuh
30 Jehu lalu datai di Jesril. Lebuh Jesebel ninga pasal utai ti udah nyadi, iya lalu ngechat lilit mata diri, ngaduka buk iya, lalu nyenguk ke baruh ari jenila istana.
31 Lebuh Jehu tama nengah pintu penama, Jesebel lalu ngangau, “Simri!  Nuan tu pemunuh! Nama kebuah nuan datai kitu?”
32 Jehu engkadah, lalu ngangau, “Sapa setanah enggau aku?” Dua tauka tiga iku pemesai ke gawa di istana nyenguk ari jenila ngagai iya ke baruh.
33 Ku Jehu bejaku enggau sida, “Buai indu nya ke baruh kitu!” Sida lalu muai Jesebel, lalu darah iya bekelimbur teperanchit ngagai dinding enggau ngagai kuda. Jehu lalu mai kuda enggau kerita perang iya ngelanggar bangkai Jesebel.
34 Iya tama ngagai istana, lalu makai. Udah nya iya bejaku, “Bai indu ke udah kena sumpah nya ari tu, lalu kuburka iya, laban iya anak raja.”
35 Tang orang ke mansang deka nguburka iya nadai tetemuka iya, kelimpah ari keruntuk pala, enggau tulang jari enggau tulang kaki iya.
36 Lebuh sida madahka pekara nya ngagai Jehu, Jehu lalu bejaku, “Tu meh utai ti dipadahka TUHAN, lebuh Iya bejaku ngena nembiak Iya nabi Elijah: ‘Ukui deka makai bangkai Jesebel di nengeri Jesril.
37 Rangkah tulang iya deka ngachir ba endur nya baka tai jelu, datai ke orang nyau enda nemu sapa ke bempu bangkai nya.’ “
 
Bagi 10
Peturun Ahap Dibunuh
1 Tujuh puluh iku peturun Raja Ahap bisi diau di nengeri Samaria. Jehu nulis surat, lalu ngirumka salin surat nya ngagai bala orang ke merintah di nengeri nya, ngagai bala tuai, enggau ngagai bala orang ke ngibun bala peturun Ahap. Baka tu ku jaku dalam surat nya:
2 “Kita tu orang ke ngibun bala peturun raja, lalu kita bisi kerita perang, kuda, senyata, enggau nengeri ti bekuta. Nya alai, lebuh kita nerima surat tu,
3 pilih peturun raja ke pemadu patut, chiri iya nyadi raja, lalu kita enda tau enda beperang ngarika iya.”
4 Tang sida balat amat takut. Ku sida, “Baka ni ku kitai ulih ngelaban Jehu? Indah Raja Joram enggau Raja Ahasiah deh enda ulih ngelaban iya.”
5 Nya alai, tuai ke ngintu istana, enggau tuan gabenor nengeri nya, enggau bala tuai, enggau orang ke ngibun peturun raja, lalu ngirumka pesan ngagai Jehu, “Kami tu nembiak nuan, lalu kami sedia deka ngereja utai ti diasuh nuan. Tang kami enggai nyiri orang nyadi raja. Kereja aja meh utai ti patut ku ati nuan.”
6 Jehu lalu nulis siti agi surat ngagai sida, “Enti kita setanah enggau aku, lalu sedia deka nitihka atur aku, bai pala bala peturun Raja Ahap ngagai aku di Jesril ba urung maya tu pagila.”
Nyadi tujuh puluh iku peturun Raja Ahap nya diibun bala orang ke tampak nama di nengeri Samaria, ti udah ngibun sida datai ke sida nyau besai tuai.
7 Lebuh surat Jehu diterima, bala tuai orang Samaria lalu munuh semua tujuh puluh iku bala peturun Ahap, ngengkahka pala sida ba bakul, lalu ngirumka pala nya ngagai Jehu di Jesril.
8 Lebuh orang madahka ngagai Jehu pala bala peturun Ahap udah dibai kia, iya lalu meri atur ngasuh pala nya ditugungka ngagai dua iti tugung ba mua pintu nengeri nya, lalu nejuka pala nya dia datai ngagai pagi hari siti.
9 Pagi hari siti iya lalu pansut ngagai mua pintu nya, lalu bejaku enggau orang ke bisi dia, “Aku tu meh orang ke udah bepekat ngelaban Raja Joram, lalu munuh iya. Ukai kita ke betanggungjawapka pekara nya. Tang sapa munuh semua sida tu?
10 Tu nunjukka semua utai ti udah disebut TUHAN pasal peturun Ahap, deka dikamatka magang. TUHAN udah ngereja utai ti udah disemaya Iya ngena nabi Elijah.”
11 Udah nya Jehu lalu munuh semua kaban belayan Ahap ti bukai ti diau di Jesril, enggau semua pemesai iya, pangan iya ti nyempil, enggau bala imam. Nadai siku sida ditejuka idup.
 
Kaban Belayan Raja Ahasiah Dibunuh
12 Jehu angkat ari Jesril, lalu mansang ngagai Samaria. Di rantau jalai, ba endur ti dikumbai “Kem Orang Ke Pengibun Bedus,”
13 iya betemu enggau sekeda kaban belayan niang Raja Ahasiah menua Judah, lalu nanya sida, “Sapa kita tu?” “Kaban belayan Ahasiah,” ku sida nyaut. “Kami tu deka mansang ngagai Jesril, deka meri tabi basa ngagai bala anak Kuin Jesebel, enggau sida raja sebilik ti bukai.”
14 Jehu lalu bejaku enggau bala iya, “Tangkap sida idup-idup!” Sida lalu nangkap bala kaban belayan Ahasiah. Jehu lalu munuh sida semak siti lubang kebung ti ba endur nya. Pemayuh sida nya empat puluh dua iku. Nadai siku sida ditejuka idup.
 
Semua Kaban Belayan Ahap Ti Bukai Dibunuh
15 Jehu lalu mupuk baru, lalu di rantau jalai, iya betemu enggau Jonadap anak Rekap. Jehu betabi enggau iya, lalu ku Jehu, “Tua sama sepenemu. Kati nuan deka nyukung aku?” “Ka,” ku Jonadap nyaut. “Enti munyi nya, betabi meh tua,” ku Jehu nyaut. Seduai iya lalu betabi, lalu Jehu nyaup Jonadap niki ngagai kerita perang iya.
16 Ku Jehu, “Aram mupuk enggau aku, ngambika nuan meda pengangkun aku ke TUHAN.” Seduai iya lalu sama nepan kerita perang nya ngagai Samaria.
17 Lebuh seduai iya datai di Samaria, Jehu lalu munuh semua kaban belayan Ahap. Siku pen nadai ga sida ditejuka idup. Nya utai ti udah dipadahka TUHAN ngagai Elijah.
 
Bala Orang Ke Nyembah Baal Dibunuh
18 Jehu lalu ngempuruka semua orang Samaria, lalu ku iya bejaku, “Raja Ahap enda tentu bebendar betuaika petara Baal, tang aku deka bebendar agi betuaika iya.
19 Nya alai gempuruka semua bala nabi Baal, semua orang ke nyembah Baal, enggau semua bala imam. Semua orang enda tau enda enggau begempuru magang. Aku deka ngenjuk piring ti besai ngagai Baal, lalu barang sapa enda enggau begempuru, deka dibunuh.” (Tu chara Jehu nipu, ngambika iya ulih munuh semua orang ke nyembah Baal.)
20 Udah nya Jehu lalu meri siti atur, “Letak hari alai ngemesaika Baal!” Hari lalu diletak.
21 Jehu lalu ngirumka pesan ngagai serata menua Israel. Semua orang ke nyembah Baal bela datai magang. Nadai siku sida ke enda datai. Semua sida lalu tama ngagai rumah sembiang Baal, lalu rumah nya penuh laban sida.
22 Udah nya Jehu lalu bejaku enggau imam ti nyadi tuai ngemataka baju panjai ti kudus, ngasuh iya mai baju panjai nya pansut, lalu meri baju nya ngagai bala orang ke nyembah Baal.
23 Udah nya Jehu empu lalu tama ngagai rumah sembiang Baal, sama enggau Jonadap anak Rekap, lalu ku iya bejaku enggau orang mayuh dia, “Kita enda tau enda nentuka semina orang ke nyembah Baal aja bisi ditu, lalu nentuka nadai orang ke nyembah TUHAN bisi udah tama.”
24 Udah nya, iya enggau Jonadap lalu tama, deka ngenjuk piring enggau piring tunu ngagai Baal. Nyadi iya endang udah ngasuh lapan puluh iku orang bediri di luar rumah sembiang nya, lalu udah meri atur tu ngagai sida, “Kita enda tau enda munuh semua orang tu. Barang sapa nejuka sida rari, deka dibunuh!”
25 Lebuh Jehu udah ngenjuk piring, iya lalu bejaku enggau bala jejaga sereta enggau bala pemesai, “Tama, lalu bunuh semua sida. Anang nejuka sida rari!” Sida lalu tama, kinding-kinding megai pedang, lalu munuh semua sida. Sida lalu ngirit bangkai semua orang nya ke luar. Udah nya sida lalu tama ngagai bilik alai Baal disembah dalam rumah sembiang nya.
26 Sida mai lalu nunu tiang keramat ti bisi dia.
27 Nya alai sida ngerusak tiang keramat, enggau rumah sembiang nya, lalu ngaga rumah sembiang nya nyadika agu, nyentuk ngagai sehari tu.
28 Nya meh chara Jehu munaska pengawa orang ke besembahka Baal di menua Israel.
29  Tang iya neladan dosa Raja Jeroboam ke nguluka orang Israel bedosa nyembah anak sapi ti lelaki ti digaga ari emas, ti udah didirika iya di Betel enggau di Dan.
30 Ku TUHAN bejaku ngagai Jehu, “Nuan udah ngereja ngagai bala peturun Ahap semua utai ti udah diasuh Aku kereja nuan. Nya alai, Aku besemaya, peturun nuan nyentuk ngagai serak ti keempat deka nyadi raja menua Israel.”
31 Tang Jehu enda ngasika Adat TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel enggau pengabis ati iya. Iya neladan Jeroboam, ti udah nguluka orang Israel bedosa.
 
Pemati Jehu
32 Ba urung maya nya TUHAN lalu belabuh ngurangka pemesai rampa menua Israel. Raja Hasael menua Siria ngalahka semua sitak menua Israel
33 ti di timur Sungai Jordan, nyentuk ngagai nengeri Aroer di selatan, ba Sungai Arnon, nyengkaum menua Giliat enggau menua Basan, ti alai raban bansa Gat, Reuben, enggau Manasi Timur diau.
34 Semua utai bukai ti udah dikereja Jehu, nyengkaum pasal pemerani iya, bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Pasal Raja Menua Israel.
35 Iya mati, lalu dikuburka di Samaria, lalu anak iya Jehoahas nganti iya nyadi raja.
36 Jehu merintah di Samaria nyadi raja menua Israel dua puluh lapan taun.
 
Bagi 11
Kuin Ataliah Menua Judah
1 Lebuh Ataliah, indai Raja Ahasiah, ninga anak iya udah dibunuh, iya lalu meri atur ngasuh bala sida raja sebilik dibunuh magang.
2 Ka semina Joas anak Ahasiah aja ke ulih ngerarika diri. Lebuh orang baru deka munuh iya sama enggau sida ti bukai, ibu iya Jehoseba anak Raja Joram, menyadi-tiri Ahasiah, nyelamatka iya. Ibu iya mai iya, sama enggau indu ke ngibun iya, ngagai bilik tinduk dalam Rumah Sembiang, lalu ngelalaika iya ari Ataliah, enggai ke iya dibunuh.
3 Jehoseba ngibun nembiak nya enam taun, ngelalaika iya dalam Rumah Sembiang, sekumbang Ataliah ke merintah nyadi kuin.
4 Tang dalam taun ti ketujuh, imam Jehoiada mesanka bala pemesai ti nyadi tuai nyaga raja, enggau orang ke nyaga istana, ngasuh sida datai ngagai Rumah Sembiang, lalu ngasuh sida besumpah besetujuka utai ti deka dikereja iya. Iya lalu ngasuh sida betemu enggau Joas anak Raja Ahasiah.
5 Iya meri atur tu ngagai sida: “Lebuh kita mansang gawa kena Hari Sabat, seraban ari tiga bengkah raban kita deka nyaga istana.
6 Seraban ti bukai deka nyaga ba Pintu Sur, lalu seraban ti bukai deka nyaga ba pintu ti di belakang bala jejaga ti bukai.
7 Raban dua iti ti ngetu gawa ba Hari Sabat, deka nyaga raja dalam Rumah Sembiang TUHAN.
8 Pedang kita enda tau enda disintak lebuh kita nyaga Raja Joas, lalu kita enda tau enda bejalai sama enggau iya lebuh iya bejalai ngagai sebarang endur. Barang sapa datai semak ngagai kita, enda tau enda dibunuh.”
9 Bala pemesai nya ngasika atur Jehoiada, lalu mai ngagai Jehoiada bala nembiak sida ke ngetu jaga, enggau ke baru deka mansang jaga lebuh Hari Sabat.
10 Jehoiada meri ngagai bala pemesai nya sangkuh enggau terabai Raja David, ti udah ditaruh dalam Rumah Sembiang,
11 lalu iya ngasuh bala soldadu nyintak pedang sida lalu bediri ngelingi semua mua Rumah Sembiang, nyaga raja.
12 Udah nya, Jehoiada lalu mai Joas pansut, ngengkahka makota ba pala iya, lalu meri ngagai iya adat pasal jalai nyadi raja. Udah nya Joas ditata, lalu dichiri nyadi raja. Bala orang mayuh lalu nempapka jari, sereta manjung, “Gayu-guru meh raja!”
13 Lebuh Kuin Ataliah ninga munyi panjung bala jejaga enggau orang mayuh, iya lalu beguai-guai mansang ngagai Rumah Sembiang alai orang mayuh ti udah begempuru.
14 Iya lalu tepedaka raja ti baru, bediri ngimbai tiang ti besai ba penama ngagai Rumah Sembiang, laban nya endang adat asal sida. Raja nya dikelingi bala pemesai, enggau bala orang ke nyepu terumpit, lalu semua orang mayuh manjung magang gaga ati, sereta nyepu terumpit. Ataliah lalu nyarikka gari diri lalu manjung, “Penipu! Penipu!”
15 Jehoiada enda nyagi Ataliah dibunuh dalam kandang Rumah Sembiang, nya alai iya lalu bejaku enggau bala pemesai soldadu, “Bai iya pansut ensaraka rintai bala jejaga, lalu bunuh barang sapa deka nguji nyelamatka iya.”
16 Sida lalu nangkap iya, lalu mai iya ngagai istana. Sida lalu munuh iya ba Pintu Kuda.
 
Jehoiada Ngaga Atur Ti Baru
17 Imam Jehoiada lalu ngasuh Raja Joas enggau orang mayuh ngaga siti sempekat enggau TUHAN, ngambika sida nyadi nembiak TUHAN. Iya mega ngaga siti sempekat entara raja enggau orang mayuh.
18 Udah nya, orang mayuh mansang ngagai rumah sembiang Baal lalu ngeruntuhka rumah nya. Sida mechahka alta enggau engkeramba Baal, lalu munuh Matan, ti nyadi imam Baal, di mua alta nya. Jehoiada lalu ngasuh bala jejaga nyaga Rumah Sembiang.
19 Udah nya, iya enggau bala pemesai, bala orang ke nyaga raja, enggau bala orang ke nyaga istana lalu ngiring raja ari Rumah Sembiang ngagai istana, dititihka semua orang mayuh. Joas tama nengah Pintu Jejaga, lalu nudukka diri ba kerusi diraja.
20 Semua orang mayuh bela gaga ati magang, lalu nengeri nya nadai pengachau agi, laban Ataliah udah dibunuh dalam istana.
21 Joas nyadi raja menua Judah lebuh umur iya tujuh taun.
 
Bagi 12
Raja Joas Menua Judah
1 Dalam taun ti ketujuh Raja Jehu merintah menua Israel, Joas berengkah nyadi raja menua Judah, lalu iya merintah di Jerusalem empat puluh taun. Indai iya benama Sibiah, ari nengeri Beer-seba.
2 Joas ngereja utai ti ngerinduka ati TUHAN sepemanjai umur iya, laban iya diajar Imam Jehoiada.
3 Tang palan alai orang kapir nyembah petara sida, enda dirusak, lalu orang mayuh majak ngenjuk piring sereta nunu menyan ba endur nya.
4 Ku Joas bejaku ngagai bala imam, “Semua duit ti diberi nyadi pemeri ti kudus ti dibai ngagai Rumah TUHAN, nya duit chukai, enggau duit ti dienjuk nitihka peneka ati diri, ti dibai ngagai Rumah TUHAN,
5 awakka imam nerima duit nya ari genap iku orang ke meri pemeri nya, lalu awakka sida imam nyeruri Rumah TUHAN nya genap kali utai ti patut diseruri ditemu sida imam.
6 Tang nyentuk ngagai taun ti ketiga puluh Joas megai perintah, bala imam lalu apin nyeruri Rumah Sembiang.
7 Nya alai, Raja Joas lalu mesanka Jehoiada enggau bala imam ti bukai, lalu nanya ngagai sida, “Nama kebuah kita enda nyeruri Rumah Sembiang? Belabuh ari diatu, kita enda tau nyimpan duit ti diterima kita. Kita enda tau enda nyerahka duit nya, ngambika Rumah Sembiang diseruri.”
8 Bala imam besetuju enggau penemu nya, lalu besetuju mega enda nyeruri Rumah Sembiang nya.
9 Imam Jehoiada lalu ngambi siti peti, ngaga siti lubang ba tudung peti nya, lalu ngengkahka peti nya ba atas alta, muak ari kanan penama ngagai Rumah Sembiang. Bala imam ke bekereja ba penama nya, nyimpan dalam peti nya semua duit ti diberi bala orang ke datai besembiang.
10 Lebuh duit nyau udah mayuh dalam peti nya, kerani raja enggau Imam Besai lalu datai, ngeluluhka pirak nya, lalu nimbang iya.
11 Lebuh penyampau duit nya udah dituliska, sida lalu nyerahka pirak nya ngagai orang ke nyadi tuai megai pengawa dalam Rumah Sembiang, kena sida mayar bala tukang kayu, enggau bala tukang ke ngaga rumah,
12 tukang batu, orang ke betetakka batu, ke bebelika ramu enggau batu ti dikena nyeruri, sereta mayar semua ungkus utai bukai ti dikena.
13 Tang duit nya enda dikena begagaka mangkuk pirak, mangkuk, terumpit, tauka pekekas kena ngintu lampu, tauka sebarang utai bukai ti digaga ari pirak tauka emas.
14 Semua duit nya dikena mayar bala orang ke gawa, enggau dikena meli semua utai ti dikena nyeruri Rumah Sembiang aja.
15 Orang ke nyadi tuai ngatur pengawa nya endang orang ke tau dikarapka, nya alai sida enda dipinta madahka jalai duit nya dikena.
16 Duit ti diberi nyadika piring kena bebayarka ukum penyalah, enggau piring pengampun dosa, enda disimpan dalam peti nya, laban duit nya diberi ngagai bala imam.
17 Lebuh maya nya Raja Hasael menua Siria nyerang lalu ngalahka nengeri Gat. Udah nya iya berunding deka nyerang Jerusalem.
18 Raja Joas menua Judah lalu ngambi semua pemeri ti udah diserahka bala raja ke dulu agi ari iya, iya nya sida Jehosapat, Jehoram, enggau Ahasiah, ngagai TUHAN. Iya lalu nambahka pemeri ti diberi iya empu, enggau semua emas ti dalam sarang reta Rumah Sembiang, enggau di istana, lalu ngirumka semua duit nya nyadika pemeri ngagai Raja Hasael. Raja Hasael lalu mai bala soldadu iya angkat ari Jerusalem.
19 Semua utai bukai ti udah dikereja Raja Joas bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Bala Raja Menua Judah.
20-21 Bala pemesai Raja Joas lalu bepekat ngelaban iya. Dua iku ari bala sida, iya nya Josakar anak Simet, enggau Jehosabat anak Somer, munuh iya dalam rumah ti digaga ba tanah tambun ti ba tisi timur nengeri Jerusalem, ba jalai ngagai Sila. Joas dikuburka ba lumbung bala raja di Nengeri David, lalu anak iya Amasiah nganti iya nyadi raja.
 
Bagi 13
Raja Jehoahas Menua Israel
1 Dalam taun ti kedua puluh tiga Joas anak Ahasiah nyadi raja menua Judah, Jehoahas anak Jehu berengkah nyadi raja menua Israel, lalu iya merintah di Samaria tujuh belas taun.
2 Baka Raja Jeroboam ke dulu ari iya, iya bedosa ngelaban TUHAN, lalu nguluka orang Israel bedosa. Iya nadai kala ngelengkaka ulah iya ti jai;
3 nya alai TUHAN ringat ngagai orang Israel, lalu Iya nejuka Raja Hasael menua Siria, enggau anak iya Benhadat betangkan-tangkan ngalahka menua Israel.
4 Udah nya Jehoahas besampi ngagai TUHAN, lalu lebuh TUHAN meda pemalat raja menua Siria nekanka pengidup orang Israel, Iya nyaut sampi Raja Jehoahas.
5 TUHAN meri siku tuai ngagai orang Israel, ke ngelepaska sida ari orang Siria, lalu orang Israel diau likun baka ke dulu.
6 Tang sida mengkang enggai nesal ati ke dosa ti udah dibai Raja Jeroboam kereja sida, tang majak ngereja dosa nya, lalu nejuka engkeramba petara indu Aserah mengkang di Samaria.
7 Jehoahas nadai agi bala soldadu, kelimpah ari lima puluh iku bala soldadu ke nepan kuda, sepuluh buah kerita perang, enggau sepuluh ribu iku soldadu ke bejalai kaki, laban raja menua Siria udah munuh sida ti bukai, ngelunjak sida baka ke ngelunjak amau.
8 Semua utai bukai ti udah dikereja Jehoahas, enggau cherita pasal pemerani iya bisi dituliska magang dalam  Jerita Lama Pasal Raja Menua Israel.
9 Iya mati lalu dikuburka di Samaria, lalu anak iya Jehoas nganti iya nyadi raja.
 
Raja Jehoas Menua Israel
10 Dalam taun ti ketiga puluh tujuh Raja Joas merintah di menua Judah, Jehoas anak Jehoahas berengkah nyadi raja menua Israel, lalu iya merintah di Samaria enam belas taun.
11 Iya mega bedosa ngelaban TUHAN, lalu ngereja utai ti jai neladan Raja Jeroboam, ti udah nguluka orang Israel bedosa.
12 Semua utai bukai ti udah dikereja Jehoas, nyengkaum pemerani iya beperang ngelaban Raja Amasiah menua Judah, bisi dituliska magang dalam  Jerita Lama Pasal Raja Menua Israel.
13 Jehoas mati lalu dikuburka ba lumbung bala raja di Samaria, lalu anak iya, Jeroboam Ti Kedua, nganti iya nyadi raja.
 
Pemati Elisa
14 Nyadi Elisa udu amat sakit, lalu lebuh iya benung garing-garing natka diri ke nyau deka mati, Raja Jehoas menua Israel datai ngabas iya. Ku Raja Jehoas nyabak, “Apai, apai! Nuan tu orang ke kering nyaga menua Israel!”
15 Lalu ku Elisa bejaku enggau iya, “Ambi panah enggau laja.” Jehoas lalu ngambi panah enggau laja;
16 Elisa lalu ngasuh iya sedia nimbakka laja nya. Raja lalu sedia, lalu Elisa ngengkahka jari ba atas jari raja.
17 Udah nya, nitihka asuh Elisa, raja lalu muka jenila ti nunga ngagai Sira. “Timbakka laja nya!” ku Elisa bejaku enggau Raja Jehoas. Lebuh raja udah nimbakka laja nya, Elisa lalu bejaku, “Nuan tu nyadika laja TUHAN, kena Iya ngalahka orang Siria. Nuan deka ngelaban orang Siria di Apek, datai ke nuan udah ngalahka sida.”
18 Udah nya Elisa lalu ngasuh raja ngambi laja ti bukai, lalu maluka laja nya ngagai tanah. Raja lalu maluka laja nya tiga kali ngagai tanah, lalu badu.
19 Elisa lalu ringat. Ku iya bejaku enggau raja, “Nuan patut malu tanah lima tauka enam kali, nya baru nuan ulih ngeluska orang Siria. Tang diatu nuan deka ngalahka sida semina tiga kali aja.”
20 Elisa mati lalu dikuburka. Nyadi orang Moap endang selalu nyerang menua Israel tiap taun.
21 Nyadi sekali, lebuh orang Israel nguburka orang ke mati, sida bisi tepedaka seraban orang Moap datai. Orang Israel lalu nibarka bangkai orang nya ngagai kubur Elisa, lalu rari. Lebuh bangkai orang nya negu rangkah tulang Elisa, orang nya lalu idup baru, lalu bediri.
 
Perang Entara Menua Israel Enggau Menua Siria
22 Raja Hasael menua Siria balat amat nekanka pengidup orang Israel sekumbang Jehoahas ti nyadi raja,
23 tang TUHAN nelap enggau orang Israel sereta kasihka sida. Iya enda nyagi sida dirusak, tang nyaup sida ketegal sempekat Iya enggau Abraham, Isak, enggau Jakop. Iya nadai kala enda ingatka bala nembiak Iya.
24 Lebuh Raja Hasael mati, anak iya Benhadat nganti iya nyadi raja.
25 Udah nya Raja Jehoas menua Israel ngalahka Benhadat tiga kali, lalu ngambi pulai baru nengeri ti udah dialahka Benhadat lebuh maya apai iya Jehoahas nyadi raja.
 
Bagi 14
Raja Amasiah Menua Judah
1 Dalam taun ti kedua Jehoas anak Jehoahas nyadi raja menua Israel, Amasiah anak Joas berengkah nyadi raja menua Judah
2 lebuh umur iya dua puluh lima taun, lalu iya merintah di Jerusalem dua puluh semilan taun. Indai iya benama Jeho-adin, ari Jerusalem.
3 Iya ngereja utai ti ngerinduka ati TUHAN, tang iya enda baka aki iya Raja David, tang ngereja utai baka ke udah dikereja apai iya Joas.
4 Iya enda ngeruntuhka endur alai orang kapir nyembah petara sida, lalu orang mayuh majak ngenjuk piring sereta nunu menyan ba endur nya.
5 Lebuh Amasiah nyau udah tegap megai perintah, iya lalu munuh bala pemesai ti udah munuh apai iya.
6 Tang iya enda munuh bala anak sida laban iya ngasika jaku TUHAN ti ditulis dalam Adat Moses: “Apai indai enda tau dibunuh ketegal penyalah anak sida, lalu anak enda tau dibunuh ketegal penyalah apai indai sida. Orang semina tau dibunuh ketegal penyalah sida empu.”
7 Amasiah munuh sepuluh ribu iku soldadu orang Edom ba Lebak Garam. Iya ngalahka nengeri Sela, lalu iya ngumbai nengeri nya Jokte-el. Nama nya agi mengkang nyentuk ngagai diatu.
8 Udah nya Amasiah lalu ngasuh bala seruan mansang ngagai Raja Jehoas menua Israel, mai iya belaban.
9 Tang Raja Jehoas ngirumka pesan tu kena iya nyaut Amasiah: “Nyadi sekali, madang duri ba Bukit Lebanon ngirumka pesan ngagai kayu sidar: ‘Asuh anak indu nuan jadi enggau anak lelaki aku.’ Siku jelu babas mansa, lalu ngindik madang duri nya.
10 Nyadi nuan Amasiah udah ngalahka orang Edom, lalu nuan diatu nyau penuh laban penyumbung. Anang enda nemu puas ati ke diri ti tampak nama. Diau aja di rumah. Nama kebuah nuan deka ngaga pengachau lalu ngasuh nuan enggau bala nuan ditinggang penusah?”
11 Tang Amasiah enggai mendingka jaku Raja Jehoas. Nya alai Raja Jehoas mansang enggau bala iya, lalu ngelaban Amasiah ba Bet-semes, di menua Judah.
12 Bala soldadu Amasiah alah, lalu semua bala soldadu iya rari ngagai rumah diri.
13 Jehoas lalu nangkap Amasiah, nyerang Jerusalem, lalu ngeruntuhka dinding kuta nengeri nya berengkah ari Pintu Epraim nyentuk ngagai Pintu Sukut, kira panjai dua ratus meter.
14 Iya ngambi semua pirak enggau emas ti ditemu iya, semua pekekas Rumah Sembiang, lalu mai utai nya ngagai Samaria. Iya mega nabanka orang tebus.
15 Semua utai bukai ti udah dikereja Jehoas, nyengkaum pemerani iya beperang ngelaban Raja Amasiah menua Judah, bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Pasal Raja Menua Israel.
16 Jehoas mati, lalu dikuburka ba lumbung bala raja di Samaria, lalu anak lelaki iya, Jeroboam Ti Kedua, nganti iya nyadi raja.
 
Pemati Amasiah, Raja Menua Judah
17 Raja Amasiah menua Judah agi mengkang idup lima belas taun udah bekau pemati Raja Jehoas menua Israel.
18 Semua utai bukai ti udah dikereja Amasiah bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Pasal Raja Menua Judah.
19 Nyadi orang di Jerusalem bepekat deka munuh Amasiah. Nya alai Amasiah ngerarika diri ngagai nengeri Lakis, tang bala munsuh iya nitihka iya ngagai nengeri nya, lalu munuh iya.
20 Bangkai iya lalu dibai pulai ngagai Jerusalem, ditepanka ba siku kuda, lalu dikuburka ba lumbung bala raja di Nengeri David.
21 Udah nya orang Judah lalu nyiri anak iya Usiah, ke umur enam belas taun, nyadi raja.
22 Udah bekau pemati apai iya, Usiah ngalahka nengeri Elat, lalu ngaduka nengeri nya baru.
 
Jeroboam Ti Kedua, Raja Menua Israel
23 Dalam taun ti kelima Amasiah anak Joas nyadi raja menua Judah, Jeroboam anak Jehoas lalu berengkah nyadi raja menua Israel, lalu iya merintah di Samaria empat puluh satu taun.
24 Iya bedosa ngelaban TUHAN, laban iya neladan penyai Jeroboam anak Nebat ti udah nguluka orang Israel bedosa.
25 Iya ngerampas baru semua sitak menua ti endang diempu orang Israel, berengkah ari Lebo-hamat di utara, nyentuk ngagai Tasik Mati di selatan. Tu meh utai ti udah disemaya TUHAN, ti Allah Taala ke disembah orang Israel, ngagai nembiak Iya nabi Jonah anak Amitai ke datai ari Gat-heper.
26 TUHAN udah meda pemerinsa orang Israel, lalu siku pen nadai ga orang nyaup sida.
27 Tang juluk ati TUHAN ukai deka ngerusak orang Israel abis lengis enggau ke belama iya. Nya alai iya ngelepaska sida ngena Raja Jeroboam Ti Kedua.
28 Semua utai bukai ti udah dikereja Jeroboam Ti Kedua, pemerani iya beperang, enggau chara iya mulaika nengeri Damaskus enggau nengeri Hamat ngagai orang Israel baru, bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Pasal Raja Menua Israel.
29 Jeroboam mati, lalu dikuburka ba lumbung bala raja, lalu anak iya Sekariah nganti iya nyadi raja.
 
Bagi 15
Raja Usiah Menua Judah
1 Dalam taun ti kedua puluh tujuh Raja Jeroboam Ti Kedua merintah menua Israel, Usiah anak Amasiah berengkah nyadi raja menua Judah,
2 lebuh umur iya enam belas taun, lalu iya merintah lima puluh dua taun. Indai iya Jekoliah, datai ari Jerusalem.
3 Raja Usiah ngereja utai ti ngerinduka ati TUHAN, neladan apai iya Amasiah.
4 Tang iya enda ngerusak endur alai orang kapir nyembah petara sida, lalu orang mayuh majak ngenjuk piring sereta nunu menyan ba endur nya.
5 TUHAN lalu ngasuh Usiah diserang penyakit kulit ti tau ngerampit, ti mengkang ba iya seumur idup. Iya diau kediri dalam rumah iya empu. Semua pengawa iya diambi magang ari iya, lalu anak iya Jotam merintah menua ngarika iya.
6 Semua utai bukai ti udah dikereja Usiah bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Pasal Raja Menua Judah.
7  Usiah mati lalu dikuburka ba lumbung bala raja di Nengeri David, lalu anak iya Jotam nganti iya nyadi raja.
 
Raja Sekariah Menua Israel
8 Dalam taun ti ketiga puluh lapan Raja Usiah merintah menua Judah, Sekariah anak Jeroboam Ti Kedua berengkah nyadi raja menua Israel, lalu iya merintah di Samaria enam bulan.
9 Iya bedosa ngelaban TUHAN baka bala raja ke dulu ari iya. Iya ngereja utai ti jai neladan Raja Jeroboam anak Nebat, ti udah nguluka orang Israel bedosa.
10 Salum anak Jabes lalu bepekat ngelaban Raja Sekariah. Iya munuh Raja Sekariah di Iblim, lalu nganti iya nyadi raja.
11 Semua utai bukai ti udah dikereja Sekariah bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Pasal Raja Menua Israel.
12 Nya alai semaya ti udah digaga TUHAN enggau Raja Jehu dikamatka. Semaya nya munyi tu, “Peturun nuan, nyentuk ngagai serak ti keempat  deka nyadi raja menua Israel.”
 
Raja Salum Menua Israel
13 Dalam taun ti ketiga belas Raja Usiah merintah menua Judah, Salum anak Jabes berengkah nyadi raja menua Israel, lalu iya merintah di Samaria sebulan.
14 Menahem anak Gadi datai ari Tirsah ngagai Samaria, munuh Salum, lalu nganti iya nyadi raja.
15 Semua utai bukai ti udah dikereja Salum, nyengkaum cherita pasal iya ke bepekat ngelaban raja, bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Pasal Raja Menua Israel.
16 Lebuh maya nya Menahem ngerusak Tipsah, munuh semua orang ke diau di nengeri nya, enggau di menua ti ngelingi nengeri nya berengkah ari Tirsah. Iya ngereja nya laban orang dia enggai nunduk ngagai iya. Indah perut sida indu ke ngandung deh diperuti iya.
 
Raja Menahem Menua Israel
17 Dalam taun ti ketiga puluh semilan Raja Usiah merintah menua Judah, Menahem anak Gadi berengkah nyadi raja menua Israel, lalu iya merintah di Samaria sepuluh taun.
18 Iya bedosa ngelaban TUHAN, laban nyentuk ngagai pemati iya, iya ngereja utai ti jai neladan Raja Jeroboam anak Nebat, ti udah nguluka orang Israel bedosa.
19 Tiglat Pileser, raja menua Asiria, lalu nyerang menua Israel, lalu Menahem meri iya 34,000 kilogram pirak kena iya minta raja menua Asiria nyaup iya negapka kuasa iya di menua Israel.
20 Menahem bulih duit nya ari orang ke kaya di menua Israel. Iya mejalka sida meri lima puluh singkap duit siku-siku. Nya alai Tiglat pulai ngagai menua iya empu.
21 Semua utai bukai ti udah dikereja Menahem bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Pasal Raja Menua Israel.
22 Iya mati lalu dikuburka, lalu anak iya Pekahiah nganti iya nyadi raja.
23 Dalam taun ti kelima belas Raja Usiah merintah menua Judah, Pekahiah anak Menahem berengkah nyadi raja menua Israel, lalu iya merintah di Samaria dua taun.
24 Iya bedosa ngelaban TUHAN, neladan penyai Raja Jeroboam anak Nebat, ti udah nguluka orang Israel bedosa.
25 Siku pemesai ari bala soldadu Pekahiah, ke benama Pekah anak Remaliah, bepekat enggau lima puluh iku orang ari Giliat, deka munuh Pekahiah dalam kuta ti dalam istana, di Samaria, lalu nganti iya nyadi raja.
26 Semua utai bukai ti udah dikereja Pekahiah bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Pasal Raja Menua Israel.
 
Raja Pekah Menua Israel
27 Dalam taun ti kelima puluh dua Raja Usiah merintah menua Judah, Pekah anak Remaliah berengkah nyadi raja menua Israel, lalu iya merintah di Samaria dua puluh taun.
28 Iya bedosa ngelaban TUHAN laban iya ngereja utai ti jai neladan Raja Jeroboam anak Nebat, ti udah nguluka orang Israel bedosa.
29 Lebuh Pekah nyadi raja, Tiglat Pileser, raja menua Asiria, ngalahka nengeri Ijon, Abel Bet-maakah, Janoah, Kedes enggau nengeri Hasor, menua Giliat, menua Galili, enggau menua Naptali, lalu nabanka orang mayuh nyadi orang tangkap ngagai menua Asiria.
30 Dalam taun ti kedua puluh Jotam anak Usiah merintah nyadi raja menua Judah, Hosea anak Elah bepekat ngelaban Raja Pekah, munuh iya, lalu nganti iya nyadi raja.
31 Semua utai bukai ti udah dikereja Pekah bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Pasal Raja Menua Israel.
 
Raja Jotam Menua Judah
32 Dalam taun ti kedua Pekah anak Remaliah nyadi raja menua Israel, Jotam anak Usiah berengkah nyadi raja menua Judah
33 lebuh umur iya dua puluh lima taun, lalu iya merintah enam belas taun. Indai iya Jerusa anak Sadok.
34 Jotam ngereja utai ti ngerinduka ati TUHAN, neladan apai iya Usiah.
35 Tang iya enda ngerusak endur alai orang kapir nyembah petara sida, lalu orang mayuh majak ngenjuk piring sereta nunu menyan ba endur nya. Jotam nya meh orang ke ngaga Pintu Utara ke Rumah Sembiang.
36 Semua utai bukai ti udah dikereja Jotam bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Pasal Raja Menua Judah.
37 Lebuh Jotam nyadi raja, nya mega maya TUHAN terubah ngasuh Raja Resin menua Siria enggau Raja Pekah menua Israel nyerang menua Judah.
38 Jotam mati lalu dikuburka ba lumbung bala raja di Nengeri David, lalu anak iya Ahas nganti iya nyadi raja.
 
Bagi 16
Raja Ahas Menua Judah
1 Dalam taun ti ketujuh belas Pekah anak Remaliah nyadi raja menua Israel, Ahas anak Jotam berengkah nyadi raja menua Judah
2 lebuh umur iya dua puluh taun, lalu iya merintah di Jerusalem enam belas taun. Iya enda nitihka teladan ti manah ari aki iya Raja David, tang ngereja utai ti enda dikerinduka TUHAN Allah Taala,
3 lalu neladan sida raja menua Israel. Indah anak lelaki iya empu deh diserahka iya ngagai engkeramba nyadika piring tunu, nunda pengawa ti jai ti udah dikereja orang ke udah diburu TUHAN ari menua nya, lebuh orang Israel nyerang.
4 Ahas ngenjuk piring, sereta nunu menyan ba endur alai orang kapir nyembah petara sida ba sebelah bukit, enggau di baruh kayu.
5  Raja Resin menua Siria enggau Raja Pekah menua Israel nyerang lalu ngelulung Jerusalem, tang seduai iya enda ulih ngalahka Ahas.
6 (Lebuh maya nya mega raja menua Edom merintah nengeri Elat baru, lalu muru orang Judah ti diau di nengeri nya. Orang Edom lalu ngentapka diri di nengeri nya, lalu sida agi diau dia nyentuk ngagai diatu.)
7 Ahas lalu ngasuh orang mansang betemu enggau Tiglat Pileser, raja menua Asiria, mai pesan tu, “Aku tu ulun ke angkunka nuan. Aku minta nuan datai lalu ngelepaska aku ari jari raja menua Siria enggau raja menua Israel. Sida benung nyerang aku diatu.”
8 Ahas ngambi pirak enggau emas ari sarang reta Rumah Sembiang, enggau ari sarang wang ti di istana, lalu ngirumka utai nya ngagai raja.
9 Lebuh Tiglat Pileser nerima pesan nya ari Ahas, iya enggau bala soldadu iya lalu mansang nyerang nengeri Damaskus, ngalahka nengeri nya, munuh Raja Resin, lalu nabanka orang ari nengeri nya ngagai Kir nyadi orang tangkap.
10 Lebuh Raja Ahas mansang ngagai nengeri Damaskus deka betemu enggau Raja Besai Tiglat Pileser, iya tepedaka siti alta ba endur nya. Iya lalu ngirumka siti chunto ti chukup silik ngagai Imam Uriah.
11 Uriah lalu ngaga siti alta sebaka enggau alta nya, lalu alta nya tembu digaga iya sebedau Ahas pulai.
12 Lebuh Ahas pulai ari Damaskus, iya meda alta nya udah tembu.
13 Nya alai iya lalu nunu jelu nyadika piring, enggau piring tepung ba alta nya, lalu nuang piring wain, enggau darah ari jelu nya nyadika piring pemaik ba alta nya.
14 Nyadi alta temaga ti udah diserahka ngagai TUHAN bisi ba entara alta ti baru nya enggau Rumah Sembiang. Nya alai iya mindahka alta temaga nya ngagai endur muak ke utara alta ti baru nya.
15 Udah nya iya lalu bejaku enggau Uriah, “Kena meh alta ti besai tu alai ngenjuk piring tunu tiap pagi, enggau alai ngenjuk piring tepung tiap lemai, alai ngenjuk piring tunu enggau piring tepung ti diberi raja enggau orang mayuh, enggau alai ngenjuk piring wain ari orang mayuh. Tuang ba alta tu darah semua jelu ti diberi nyadika piring. Tang galau alta temaga nya kena aku nujum.”
16 Uriah lalu ngereja nitihka jaku raja.
17 Raja Ahas lalu ngererak kerita temaga ti dikena dalam Rumah Sembiang, lalu ngambi bisin ti ba kerita nya. Iya mega ngambi tangki temaga ari belakang dua belas iku sapi temaga, lalu ngengkahka tangki temaga nya ba sigi batu pemun.
18 Lalu kena iya ngenyamaika ati raja menua Asiria, Ahas mega ngambi ari Rumah Sembiang panggau ti alai ngengkahka kerusi diraja, lalu nikupka pintu ti ditengah raja tama ngagai Rumah Sembiang.
19 Semua utai bukai ti udah dikereja Raja Ahas bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Pasal Raja Menua Judah.
20 Ahas mati lalu dikuburka ba lumbung bala raja di Nengeri David, lalu anak iya Hesekiah nganti iya nyadi raja.
 
Bagi 17
Raja Hosea Menua Israel
1 Dalam taun ti kedua belas Raja Ahas merintah menua Judah, Hosea anak Elah berengkah nyadi raja menua Israel, lalu iya merintah di Samaria semilan taun.
2 Iya bedosa ngelaban TUHAN, tang enda ngemalat bala raja ke merintah menua Israel dulu agi ari nya.
3 Raja Besai Salmaneser menua Asiria nyerang iya. Hosea lalu nunduk ngagai Salmaneser, lalu mayar chukai tiap taun ngagai iya.
4 Tang sekali Hosea ngirumka bala seruan iya betemu enggau Raja So menua Ejip, minta tulung ari iya. Hosea lalu badu agi mayar chukai ninting taun ngagai Asiria. Lebuh Salmaneser ninga pasal pekara nya, iya lalu ngasuh orang nangkap lalu nutup Hosea dalam rumah jil.
 
Samaria Alah
5 Udah nya Salmaneser nyerang menua Israel, lalu ngelulung nengeri Samaria. Dalam taun ti ketiga sida ngelulung nengeri nya,
6 iya nya taun ti kesemilan Hosea merintah, raja menua Asiria  ngalahka nengeri Samaria, nabanka orang Israel nyadi orang tangkap ngagai menua Asiria, lalu ngasuh sekeda ari bala sida ngentapka diri di nengeri Halah, sekeda semak Sungai Habor, di pelilih menua Gosan, lalu sekeda ba mayuh bengkah nengeri di menua Media.
7 Samaria alah laban orang Israel udah bedosa ngelaban TUHAN Allah Taala ti udah ngelepaska sida ari raja menua Ejip, lalu udah nguluka sida pansut ari menua Ejip. Sida udah nyembah petara bukai,
8 niru adat asal orang ke udah diburu TUHAN lebuh bala nembiak Iya nyerang, lalu udah niru adat ti udah ditumbuhka bala raja orang Israel.
9 Orang Israel udah ngereja utai ti enda disagi TUHAN Allah Taala sida. Sida begagaka endur alai orang kapir nyembah petara sida dalam semua nengeri sida, berengkah ari nengeri ti pemadu mit nyentuk ngagai nengeri ti pemadu besai.
10  Ba sebelah munggu enggau di baruh semua kayu ti ngayung, sida nirika tiang batu, enggau engkeramba ke petara indu Aserah,
11 lalu sida betunuka menyan ba semua alta petara orang kapir, orang ke udah diburu TUHAN ari menua nya. Sida nyungkak TUHAN ringat ketegal semua penyai pengawa sida,
12 lalu enda ngasika pesan TUHAN ti nagang sida nyembah engkeramba.
13 TUHAN udah ngasuh bala seruan enggau bala nabi Iya meri jaku tangkan ngagai orang Israel enggau ngagai orang Judah: “Lengkaka jalai kita ke jai, lalu diau ngasika pesan Aku, ti disimpan dalam Adat ti udah diberi Aku ngagai aki ini kita, lalu udah diserahka Aku ngagai kita ngena sida nabi ke nembiak Aku.”
14 Tang sida enda ngasi. Sida kieh baka aki ini sida ke enggai manggaika pengarap sida ba TUHAN Allah Taala sida.
15 Sida enda ngasika atur Iya. Sida enda nitihka sempekat ti udah digaga Iya enggau aki ini sida, lalu sida enda mendingka jaku tangkan Iya. Sida nyembah engkeramba ti nadai guna, lalu sida empu nyadi orang ke nadai guna. Sida nitihka adat asal orang bansa bukai ke ngelingi sida, lalu enda ngasika pesan TUHAN ti udah nagang sida betundaka orang bukai.
16  Sida ngelanggar semua adat TUHAN Allah Taala sida, lalu ngaga dua iku anak sapi ti lelaki ari besi ngambika bisi disembah sida. Sida mega ngaga engkeramba petara indu Aserah, nyembah bintang, lalu betuaika petara Baal.
17 Sida nyerahka anak lelaki enggau anak indu sida nyadika piring tunu. Sida betilitka nasit enggau beburung, lalu sida nyerahka diri ngereja penyai di mua TUHAN, lalu nyungkak Iya ringat.
18 Nya alai, TUHAN balat amat ringat ngagai orang Israel, lalu muai sida ari menua nya, ngalau semina perintah menua Judah aja.
19 Tang indah orang Judah deh enda ngasika adat TUHAN Allah Taala sida. Sida betundaka adat asal ti ditiru orang Israel.
20 TUHAN udah nulak semua orang Israel, ngukum sida lalu nyerahka sida ngagai munsuh ti jai enggau sida, datai ke Iya muai sida ari mua Iya.
21 Lebuh TUHAN udah nyeraraka orang Israel ari orang Judah, orang Israel lalu nyiri Jeroboam anak Nebat nyadi raja sida. Jeroboam mai sida ninggalka TUHAN, lalu nguluka sida ngagai dosa ti besai.
22 Sida neladan Jeroboam, lalu majak ngereja semua dosa ti udah dikereja iya,
23 datai ke ba pengujung iya, TUHAN muai sida ari menua nya, munyi ti udah disebut Iya dalam jaku tangkan ti udah diberi Iya ngena bala nembiak Iya, iya nya sida nabi. Nya alai orang Israel dibuai ngagai menua Asiria, alai sida ke agi diau nyentuk ngagai diatu.
 
Orang Asiria Ngentapka Diri Di Menua Israel
24 Raja menua Asiria mai orang ari nengeri Babilon, Kut, Iwah, Hamat, enggau nengeri Separbaim, lalu ngasuh sida ngentapka diri di nengeri dalam menua Samaria ngambi endur ari bala orang Israel ti udah dibuai ari menua nya lalu ditabanka ngagai menua bukai. Orang Asiria bempu nengeri nya, lalu diau dia.
25 Lebuh sida terubah ngentapka diri dia, sida enda nyembah TUHAN. Nya alai Iya lalu ngasuh jelu singa datai lalu munuh sekeda bala sida.
26 Raja menua Asiria lalu dipadahka pasal orang ke udah ngentapka diri di nengeri menua Samaria, ti enda nemu adat petara menua nya, ti ngasuh petara menua nya ngasuh jelu singa datai lalu munuh sida.
27 Nya alai Raja lalu meri atur, “Bai pulai baru siku ari bala sida imam ti udah ditabanka kitu nyadi orang tangkap. Asuh iya pulai kin ke baru, lalu diau din, ngambika iya ngajar orang pasal adat petara menua nya.”
28 Nya alai siku imam orang Israel ti udah dibuai ari menua Samaria ngagai menua Asiria, pulai lalu diau di Betel, alai iya ke ngajar orang mayuh jalai nyembah TUHAN.
29 Tang orang ke ngentapka diri di menua Samaria majak begagaka engkeramba, lalu sida ngengkahka engkeramba nya dalam rumah sembiang ti udah digaga orang Israel. Genap bengkah raban sida nya bela begagaka engkeramba dalam nengeri ti alai sida diau:
30 orang Babilon begagaka engkeramba petara Sukot-benot, orang Kut begagaka engkeramba Nergal, orang Hamat begagaka engkeramba Asima,
31 orang Iwah begagaka engkeramba Nibhas enggau engkeramba Tatak, lalu orang Separbaim nyerahka anak sida nyadika piring tunu ngagai petara sida ke benama Adramelek enggau Anamelek.
32 Bala orang tu mega nyembah TUHAN, lalu milih ari bala sida empu mayuh macham orang bekereja nyadi imam ba endur alai orang kapir nyembah petara sida, ngambika bisi ngenjuk piring ke sida ba endur nya.
33 Nya alai sida nyembah TUHAN, tang sida mega nyembah petara sida empu, nitihka adat asal ari menua sida empu.
34 Sida agi nitihka adat asal sida empu nyentuk ngagai sehari tu. Sida enda nyembah TUHAN, lalu sida pen enda mega ngasika adat enggau pesan ti diberi TUHAN ngagai peturun Jakop, ti udah diberi Iya nama Israel.
35 TUHAN udah ngaga sempekat enggau orang Israel munyi tu, “Anang nyembah petara bukai. Anang meremi ngagai sida, tauka betuaika sida, tauka ngenjuk piring ngagai sida.
36 Kita enda tau enda ngasika Aku ti TUHAN, ti udah mai kita pansut ari menua Ejip, ngena kuasa enggau pengering ti besai. Kita enda tau enda meremi, lalu ngenjuk piring ngagai Aku.
37 Kita enda tau enda seruran ngasika adat enggau pesan ti udah ditulis Aku ke kita. Kita enda tau sekali-kali ngasika petara bukai,
38 lalu kita enda tau enda ingatka sempekat ti udah digaga Aku enggau kita.
39 Kita enda tau enda ngasika Aku ti TUHAN Allah Taala kita, nya baru Aku deka ngelepaska kita ari munsuh kita.”
40 Tang bala orang ke ngentapka diri di menua Samaria enggai mending, lalu sida majak nitihka adat asal sida empu.
41 Nya alai sida nyembah TUHAN, enggau nyembah engkeramba, lalu bala peturun sida nya agi mengkang ngereja nya nyentuk ngagai sehari tu.
 
Bagi 18
Raja Hesekiah Menua Judah
1 Dalam taun ti ketiga Hosea anak Elah nyadi raja menua Israel, Hesekiah anak Ahas berengkah nyadi raja menua Judah,
2 lebuh umur iya dua puluh semilan taun. Indai iya Abijah anak Sekariah.
3 Iya ngereja utai ti ngerinduka ati TUHAN, neladan aki iya Raja David.
4 Iya ngerusak endur alai orang kapir nyembah petara sida, ngeredakka tiang batu, lalu nebang engkeramba petara indu Aserah. Iya mega ngeredakka ular temaga ti udah digaga Moses, ti dikumbai Nehustan. Nyentuk ngagai maya nya, orang Israel agi majak betunuka menyan kena sida masa ular temaga nya.
5 Hesekiah manggaika pengarap iya ba TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel. Menua Judah nadai kala bisi raja ti baka iya, nemuka sebedau tauka udah lepas iya.
6 Iya tetap ati ngagai TUHAN, lalu nadai kala enda ngasika Iya, tang bejimat ngereja semua pesan ti udah diberi TUHAN ngagai Moses.
7 Nya alai TUHAN bisi enggau iya, lalu iya mujur dalam semua utai ti dikereja iya. Iya angkat ngelaban raja menua Asiria, lalu enggai nunduk ngagai raja nya.
8 Iya ngalahka orang Pilistin, lalu nyerang palan alai sida diau, berengkah ari genturung pendiau ti pemadu mit nyentuk ngagai nengeri ti pemadu besai, nyengkaum Gasa enggau menua ti ngelingi nengeri nya.
9 Dalam taun ti keempat Hesekiah merintah, iya nya taun ti ketujuh Raja Hosea merintah menua Israel, Raja Besai Salmaneser menua Asiria nyerang menua Israel, lalu ngelulung nengeri Samaria.
10 Ketiga taun sida udah ngelulung Samaria, nengeri nya lalu alah. Tu taun ti keenam Hesekiah megai perintah, enggau taun ti kesemilan Hosea merintah.
11 Raja besai menua Asiria nabanka orang Israel nyadi orang tangkap lalu ngasuh sekeda sida ngentapka diri di nengeri Halah, sekeda semak Sungai Habor di pelilih menua Gosan, lalu sekeda ba mayuh bengkah nengeri di menua Media.
12 Samaria alah laban orang Israel enda ngasika TUHAN Allah Taala sida, tang ngelanggar sempekat ti udah digaga Iya enggau sida, lalu ngelanggar semua adat ti udah diberi Moses, ti nembiak TUHAN. Sida enggai mending, lalu sida enggai ngasi.
 
Orang Asiria Ngemba Nengeri Jerusalem
13 Dalam taun ti keempat belas Raja Hesekiah megai perintah, Senakerip, raja menua Asiria, nyerang lalu ngalahka mayuh bengkah nengeri ti bekuta di menua Judah.
14 Hesekiah lalu ngirumka pesan ngagai Senakerip, ke bisi di Lakis lebuh maya nya. Ku iya, “Aku udah ngereja utai ti salah. Aku minta nuan badu agi nyerang. Aku deka meri sebarang utai ti dipinta nuan.” Raja lalu nyaut, madahka Hesekiah patut ngirumka ngagai iya 10,000 kilogram pirak, enggau 1,000 kilogram emas.
15 Hesekiah lalu ngirumka ngagai iya semua pirak ti dalam sarang reta Rumah Sembiang enggau dalam sarang wang ti di istana.
16 Iya mega ngerebakka emas ari pintu Rumah Sembiang, enggau emas ti udah dikena iya empu nyampak tiang pintu. Iya lalu ngirumka semua utai nya ngagai Senakerip.
17 Raja menua Asiria lalu ngasuh mayuh amat bala soldadu angkat ari Lakis mansang nyerang Hesekiah di Jerusalem. Bala soldadu nya diuluka tiga iku pemesai iya ke pemadu tinggi pangkat. Lebuh sida datai di Jerusalem, sida lalu diau ba jalai raya ba palan alai tukang kain bekereja ngimbai parit ti mai ai ari letung ti di atas.
18 Udah nya sida mesanka Raja Hesekiah, lalu tiga iku pemesai Hesekiah pansut betemu enggau sida. Nama pemesai tiga iku nya, Eliakim anak Hilkiah, ti nyadi tuai ngemataka istana, Sebna, ti nyadi kerani raja, enggau Joah anak Asap, ti nyadi kerani menua.
19 Siku ari pemesai orang Asiria lalu madahka ngagai sida pasal raja ke keran deka nemu utai ti ngasuh Hesekiah kempang ati baka nya.
20 Ku iya, “Kati kita ngumbai leka jaku ulih nganti pengelandik beperang enggau pengering? Sapa dalam runding kita ulih nyaup kita angkat ngelaban Asiria?
21 Kita ngarapka Ejip deka nyaup kita, tang nya baka orang ke betungkat ngena buluh ti patah, ti deka ngachuk jari iya. Nya meh gaya raja menua Ejip lebuh orang ngarapka iya.”
22 Ku pemesai orang Asiria nya nampung jaku iya, “Kati kita madahka diri deka ngarapka TUHAN Allah Taala kita? Indah Hesekiah empu deh udah ngerusak rumah sembiang enggau alta TUHAN lebuh iya ngasuh orang Judah enggau orang ke diau di Jerusalem nyembah Allah Taala semina ba alta di Jerusalem aja.
23 Aku deka betawar enggau kita dalam nama raja. Aku deka meri kita dua ribu iku kuda, enti kita bisi tetemuka orang ngemayuh nya nepan kuda nya!
24 Indah pemesai orang Asiria ke pemadu baruh pangkat deh enda ulih dilaban kita, tang agi ga kita ngarapka orang Ejip ngirumka kerita perang enggau bala soldadu ke nepan kuda ngagai kita!
25 Kati kita ngumbai TUHAN nadai udah nyaup aku nyerang lalu ngerusak menua kita? TUHAN Empu ti udah ngasuh aku nyerang lalu ngerusak menua kita.”
26 Udah nya Eliakim, Sebna, enggau Joah lalu bejaku ngagai pemesai nya, “Tuan, kami minta nuan bejaku ngena jaku bansa Aram enggau kami, laban kami meretika jaku nya. Anang bejaku ngena jaku Hebrew, laban semua orang ke ba atas dinding kuta nya mending magang.”
27 Ku pemesai nya nyaut, “Kati kita ngumbai raja semina ngasuh aku nyebut semua utai tu ngagai kita enggau ngagai raja aja? Ukai, aku mega bejaku ngagai bala orang ke duduk ba atas dinding kuta, ti deka makai tai lalu ngirup ai kemi diri baka kita empu.”
28 Udah nya pemesai nya lalu bediri, lalu bejaku enggau nyawa ti inggar ngena jaku Hebrew, “Pendingka utai ti dipadahka raja menua Asiria ngagai kita!
29 Iya meri jaku tangkan ngagai kita, enda ngasuh kita nejuka Hesekiah nipu kita, laban iya enda ulih ngelepaska kita ari jari aku.
30 Lalu anang nejuka iya mujuk kita ngarapka TUHAN. Anang ngumbai TUHAN deka ngelepaska kita ari jari aku, lalu nagang bala soldadu kami orang Asiria ngalahka nengeri kita.
31 Anang mendingka Hesekiah. Raja menua Asiria ngasuh kita pansut ari nengeri nya lalu nyerahka diri. Semua kita deka dikemendarka makai buah anggur ari batang anggur, enggau buah ara ari kayu ara kita empu, lalu ngirup ai ari telaga kita empu,
32 nyentuk ngagai maya raja ngasuh kita ngentapka diri di menua ti sebaka enggau menua kita empu, ti bisi kebun anggur ti meri kita wain, enggau gandum kena kita ngaga roti. Menua nya mayuh minyak kana, enggau ai manyi. Enti kita ngereja utai ti diasuh iya, kita enda mati, tang idup. Anang nejuka Hesekiah nipu kita ngumbai TUHAN deka ngelepaska kita ari jari aku.
33 Kati petara orang menua bukai udah bisi kala ngelepaska menua sida ari kuasa raja menua Asiria?
34 Dini alai petara nengeri Hamat enggau petara nengeri Arpat diatu? Dini alai petara nengeri Separbaim, Hena enggau Iwah? Kati orang bisi udah ngelepaska Samaria?
35 Kemaya petara semua menua nya bisi udah kala ngelepaska menua sida ari kuasa raja kami? Nya alai nama utai ti ngasuh kita ngumbai TUHAN ulih ngelepaska Jerusalem ari jari aku?”
36 Bala orang mayuh enda bemunyi, nitihka asuh Raja Hesekiah. Sida nadai nyaut seleka.
37 Udah nya, Eliakim, Sebna enggau Joah lalu nyarikka gari diri, lalu mansang madahka utai ti udah disebut pemesai orang Asiria ngagai sida.
 
Bagi 19
Raja Minta Jaku Lalau Ari Isaiah
1 Lebuh Raja Hesekiah ninga utai ti dipadahka sida, iya lalu nyarikka gari diri, ngerasukka kain guni, lalu mansang ngagai Rumah Sembiang.
2 Iya ngasuh Eliakim, pemesai ke ngemataka istana, Sebna ti nyadi kerani raja, enggau sida imam ti tinggi pangkat, betemu enggau nabi Isaiah anak Amos. Sida nya mega begari ngena kain guni.
3 Tu pesan ti diasuh Raja Hesekiah bai sida ngagai Isaiah, “Tu hari pemerinsa. Kitai tu benung diukum lalu dipechat. Kitai nyau baka indu ke radai deka beranak, tang kelalu lemi tulang ngadaka anak.
4 Raja besai menua Asiria udah ngasuh kepala pemesai iya mechat Allah Taala ti idup. Awakka TUHAN Allah Taala nuan ninga jaku pechat nya, lalu ngukum orang ke mechat nya. Nya alai, nuan enda tau enda besampika bala kitai ti agi idup.”
5 Lebuh Isaiah nerima pesan nya ari Raja Hesekiah,
6 iya lalu ngirumka saut tu, “TUHAN madahka ngagai nuan, nuan enda tau nejuka orang Asiria ngemba kita ngena jaku ti ngumbai TUHAN enda ulih ngelepaska kita.
7 TUHAN deka ngasuh raja nya ninga berita ngapa ti deka ngasuh iya pulai ngagai menua iya empu, lalu TUHAN deka ngasuh orang munuh iya din.”
 
Orang Asiria Ngemba Baru
8 Pemesai orang Asiria nya pulai, lalu nemu raja udah angkat ari Lakis lalu benung nyerang nengeri Libnah ti enda jauh ari nya. Nya alai, iya mansang ngagai Libnah, deka betanya ngagai raja.
9 Lebuh raja ninga berita pasal bala soldadu orang Ejip ke diuluka Raja Tirhakah menua Etiopia, benung mansang deka nyerang sida, iya lalu ngirumka bala seruan baru ngagai Raja Hesekiah
10 madahka ngagai  Hesekiah munyi tu: “Anang nejuka Allah Taala nuan nipu nuan madahka Jerusalem enda ulih dialahka raja menua Asiria.
11 Nuan udah ninga pasal raja menua Asiria ti udah ngerusak semua menua. Kati nuan ngumbai diri deka dilepaska ari jari iya?
12 Aki ini aku udah ngerusak nengeri Gosan, Haran, Resep, lalu munuh orang Beteden ti diau di Telesar, lalu nadai siku petara sida udah ulih ngelepaska sida.
13 Dini alai raja nengeri Hamat, Arpat, Separbaim, Hena enggau Iwah?”
14 Raja Hesekiah lalu nerima surat nya ari bala seruan, lalu macha iya. Udah nya iya lalu mansang ngagai Rumah Sembiang, ngerembaika surat nya di mua TUHAN,
15 lalu besampi, “O TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel, ke duduk ba kerusi diraja Nuan atas melikat cherub ti besayap, Nuan aja ti Allah Taala, ke merintah semua perintah di dunya tu. Nuan udah ngaga dunya, enggau langit.
16 Nya alai, TUHAN, peda Nuan utai ti nyadi ba kami. Dingaka semua jaku Senakerip ke mechat Nuan, Allah Taala ti idup.
17 TUHAN, semua kami nemu, bala raja menua Asiria udah ngerusak mayuh bengkah bansa, ngasuh menua nya nadai agi diuan mensia,
18 lalu nunu petara sida ke endang ukai petara, tang semina engkeramba ti digaga jari mensia ari kayu enggau ari batu.
19 Nya alai, TUHAN Allah Taala kami, selamatka kami diatu ari orang Asiria, ngambika semua bansa di dunya tu nemu Nuan siku aja, O TUHAN, endang Allah Taala.”
 
Pesan Isaiah Ngagai Raja Hesekiah
20 Udah nya Isaiah lalu ngirumka pesan ngagai Raja Hesekiah, madahka saut TUHAN ngagai sampi iya,
21 munyi tu, “Nengeri Jerusalem ketawa sereta ngeleseka nuan, Senakerip.
22 Sapa orang ke udah dipechat sereta dikeleseka nuan? Nuan enda bebasaka Aku ti kudus, Allah Taala ke disembah orang Israel.
23 Nuan udah ngasuh bala seruan nuan temegah di mua Aku, madahka nuan udah ngalahka bukit ti pemadu tinggi di menua Lebanon ngena semua kerita perang nuan. Nuan udah temegah madahka diri udah nebang kayu sidar ti pemadu tinggi, enggau kayu saipris ti pemadu manah, lalu madahka diri udah datai ba puak utan.
24 Nuan udah temegah madahka diri udah numbak telaga, lalu udah ngirup ai di menua bukai, lalu madahka kaki bala soldadu nuan udah ngindik Sungai Nile datai ke Sungai nya nyau rangkai.
25 “Kati nuan nadai udah kala ninga pasal Aku ke lama udah ngelanggur semua utai nya? Diatu Aku udah ngereja nya. Aku udah meri ngagai nuan kuasa kena ngeruntuhka mayuh bengkah nengeri ti bekuta nyadi tugung batu.
26 Orang ke diau di nengeri nya nadai pengering agi. Sida takut lalu temati-kutu. Sida baka rumput ti ba padang, tauka rumput ti tumbuh ba perabung rumah ti dipuputka ribut angat ti muput ari timur.
27 “Tang Aku nemu semua utai pasal nuan, utai ti dikereja nuan, enggau tunga nuan bejalai. Aku nemu pemalat nuan ringat ngagai Aku.
28 Aku udah dipadahka pasal pengeringat enggau pasal penyumbung nuan. Nya alai diatu Aku deka ngaitka mata ginti ba idung nuan, enggau batang besi dalam nyawa nuan, lalu mai nuan pulai baru nengah jalai ti udah ditengah nuan mansang.”
29 Udah nya Isaiah lalu bejaku enggau Raja Hesekiah, “Tu tanda ti deka nyadi. Taun tu, enggau taun baru tu ila, kita deka makai semina gandum ti ulih kita ari babas, tang dalam taun ti ngentudika nya, kita deka nanam lalu ngetau gandum, nanam anggur lalu makai buah anggur.
30 Orang ke agi idup di menua Judah deka nyadi baka utai ti ditanam, ti ngunjamka urat ke dalam tanah, lalu bebuah.
31 Tang orang di Jerusalem enggau di Bukit Sion agi bisi idup, laban TUHAN endang udah mutuska runding Diri deka ngasuh utai nya nyadi.
32 “Tu utai ti disebut TUHAN pasal raja menua Asiria: ‘Iya enda tama ngagai nengeri tu, tauka nimbakka laja ngagai nengeri tu. Nadai siku soldadu ke mai terabai deka datai semak nengeri tu, lalu nadai kuta tanah deka digaga ngelingi nengeri tu.
33 Iya deka pulai niti jalai ti ditengah iya mansang, tang iya enda tama ngagai nengeri tu. Aku ti TUHAN udah bejaku.
34 Aku deka nyaga lalu nyelamatka nengeri tu, ketegal nama Aku, enggau ketegal semaya ti udah digaga Aku enggau nembiak Aku David.’ “
35 Malam nya siku melikat TUHAN mansang ngagai kem orang Asiria, lalu munuh 185,000 iku soldadu. Tumu pagi hari siti, sida nyau betegaring mati!
36 Udah nya raja Senakrip menua Asiria nyurutka diri, lalu pulai ngagai Nineweh.
37 Nyadi sekali lebuh iya benung besembiang dalam rumah sembiang petara iya ke benama Nisrok, dua iku ari bala anak lelaki iya, Adramelek seduai Sareser, munuh iya ngena pedang seduai iya empu, lalu ngerarika diri ngagai menua Ararat. Siku ari bala anak lelaki iya ti bukai lalu nganti iya nyadi raja.
 
Bagi 20
Raja Hesekiah Sakit Lalu Digeraika
1 Ba urung maya nya, Raja Hesekiah sakit, lalu nyau deka mati. Nabi Isaiah anak Amos datai ngabas iya, lalu ku iya bejaku enggau Raja Hesekiah, “TUHAN ngasuh nuan ngemas semua pekara nuan, laban nuan deka mati, enda ulih gerai.”
2 Hesekiah lalu nguingka mua diri ngagai dinding, lalu besampi,
3 “TUHAN, aku minta Nuan ingatka aku ti udah tetap ati sereta taluk betuaika Nuan, lalu aku endang seruran nguji ngereja utai ti diasuh Nuan.” Iya lalu nyabak balat amat.
4 Isaiah lalu mupuk ari istana raja, tang sebedau iya meraka tengah laman ti ba tengah-tengah istana nya, TUHAN ngasuh iya
5 pulai baru ngagai Hesekiah, ti nyadi raja ke bala nembiak TUHAN, lalu nyebut ngagai iya, “Aku, TUHAN Allah Taala aki nuan David, udah ninga sampi nuan, lalu udah meda ai mata nuan. Aku deka ngeraika nuan, lalu tiga hari da agi, nuan deka mansang ngagai Rumah Sembiang.
6 Aku deka nejuka nuan idup lima belas taun da agi. Aku deka ngelepaska nuan enggau nengeri Jerusalem ari kuasa raja menua Asiria. Aku deka nyaga nengeri tu, ketegal nama Aku, enggau ketegal semaya ti udah digaga Aku enggau nembiak Aku David.”
7 Udah nya Isaiah lalu ngasuh bala orang ke bekereja ke raja nampal pisa nya ngena buah ara ti udah ditutuk, ngambika iya gerai.
8 Raja Hesekiah lalu nanya, “Nama tanda ti nunjukka TUHAN deka ngeraika aku, lalu aku ulih mansang ngagai Rumah Sembiang tiga hari da agi?”
9 Disaut Isaiah, “TUHAN deka meri nuan siti tanda kena nunjukka Iya deka ngamatka semaya Iya. Kati nuan dekaka ayuk ba tangga nya niki sepuluh iti tangkal, tauka surut sepuluh iti tangkal?” 
10 Ku Hesekiah nyaut, “Ngasuh ayuk nya mansang sepuluh iti tangkal ke mua nya nyamai dikereja! *Asuh iya nyurutka ayuk nya sepuluh iti tangkal.”
11 Isaiah lalu besampi ngagai TUHAN. TUHAN lalu ngasuh ayuk nya surut sepuluh iti tangkal  ba tangga nya. Tangga nya digaga Raja Ahas.
 
Bala Seruan Ari Menua Babilon
12 Ba urung maya nya, raja menua Babilon, ke benama Merodak Baladan, anak Baladan, bisi ninga berita pasal Raja Hesekiah ke sakit. Nya alai iya lalu ngirumka siti surat enggau pemeri ngagai Raja Hesekiah.
13 Hesekiah ngelaluka bala seruan nya, lalu ngayanka pengaya iya ngagai sida: pirak enggau emas, rempah enggau minyak wangi, enggau semua senyata perang iya. Nadai utai ti dalam bilik setor iya, tauka ba endur bukai dalam menua ti diperintah iya, ti enda diayanka iya ngagai sida.
14 Udah nya nabi Isaiah mansang ngagai Raja Hesekiah, lalu nanya, “Ari ni penatai bala orang tu, lalu nama utai ti disebut sida ngagai nuan?” Disaut Hesekiah, “Sida tu datai ari menua ti jauh, ari menua Babilon.”
15 “Nama utai ti dipeda sida dalam istana?” “Sida meda semua utai. Nadai utai ti dalam bilik setor ti enda diayanka aku ngagai sida.”
16 Udah nya Isaiah lalu madahka ngagai raja, “TUHAN bisi bejaku madahka
17 maya deka datai alai semua utai ti dalam istana nuan, semua utai ti udah ditaruh bala aki ini nuan nyentuk ngagai sehari tu, deka ditabanka magang ngagai menua Babilon. Nadai utai agi tinggal.
18 Sekeda peturun ari tubuh nuan empu deka ditabanka, lalu diperiri ngambika sida ulih bekereja dalam istana raja menua Babilon.”
19 Raja Hesekiah ngumbai utai tu nunjukka menua deka bisi pemaik enggau pengelikun lebuh iya agi idup. Nya alai ku iya nyaut, “Manah amat pesan TUHAN ti udah diberi nuan ngagai aku.”
 
Pengujung Perintah Hesekiah
20 Semua utai bukai ti udah dikereja Raja Hesekiah, pemerani iya, enggau cherita pasal iya ke ngaga letung, sereta numbak lubang kena mai ai ngagai nengeri nya, bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Raja Menua Judah.
21 Hesekiah mati, lalu anak iya Manasi nganti iya nyadi raja.
 
Bagi 21
Raja Manasi Menua Judah
1 Manasi umur dua belas taun lebuh iya nyadi raja menua Judah, lalu iya merintah di Jerusalem lima puluh lima taun. Indai iya Hepsibah.
2 Manasi bedosa ngelaban TUHAN laban iya nunda penyai pengawa ti udah dikereja bansa orang ke udah diburu TUHAN ari menua nya lebuh bala nembiak TUHAN nyerang.
3 Iya ngaduka palan alai orang kapir nyembah petara sida, palan ti udah dirusak apai iya Hesekiah. Iya ngaduka alta alai orang nyembah Baal, lalu ngaga engkeramba petara indu Aserah, baka ke udah dikereja Raja Ahap menua Israel. Manasi mega nyembah bintang.
4 Iya ngaga endur alai orang kapir nyembah petara sida dalam Rumah Sembiang, palan ti udah diletak TUHAN alai Iya patut disembah.
5 Iya ngaga mayuh bengkah alta kena nyembah bintang ba dua iti tengah laman Rumah Sembiang.
6 Iya nyerahka anak lelaki iya nyadika piring tunu; iya beburung; betanya ngagai orang ke ngumbai diri nemu bejaku enggau semengat orang ke udah mati, enggau betanya ngagai manang. Iya balat amat bedosa ngelaban TUHAN, lalu nya nyungkak TUHAN ringat.
7 Iya ngengkahka tanda petara indu Aserah dalam Rumah Sembiang, palan ti udah dikenang TUHAN ngagai David enggau ngagai anak iya Solomon, munyi tu, “Di Jerusalem ditu, dalam Rumah Sembiang tu, meh endur ti udah dipilih Aku ari semua menua ti diempu dua belas raban bansa orang Israel, alai Aku disembah.
8 Lalu enti orang Israel deka ngasika semua pesan Aku, lalu nitihka semua Adat ti udah diberi nembiak Aku Moses ngagai sida, nya baru Aku enda ngasuh sida diburu ari menua ti udah diberi Aku ngagai aki ini sida.”
9 Tang orang Judah enda ngasika TUHAN, lalu Manasi nguluka sida ngereja dosa ti lebih besai agi ari ti udah dikereja bansa orang ke udah diburu TUHAN ari menua nya, lebuh bala nembiak Iya nyerang.
10 Ku TUHAN bejaku ngena bala nabi Iya,
11 “Raja Manasi udah ngereja utai ti jai, utai ti lebih agi jai ari utai ti udah dikereja orang Kanaan, lalu iya udah nguluka orang mayuh bedosa ngena engkeramba ti udah digaga iya.
12 Nya alai, Aku, TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel, deka ngasuh penusah ti besai ninggang nengeri Jerusalem enggau menua Judah, datai ke semua orang ke ninga berita nya deka temati-kutu.
13 Aku deka ngukum Jerusalem baka Aku ti udah ngukum Samaria, baka Aku ti udah ngukum Raja Ahap menua Israel, enggau bala peturun iya. Aku deka muai semua orang ari Jerusalem, ngambika nengeri tu nadai agi pengamah, baka chapak ti udah dikendas, lalu ditungkupka.
14 Aku deka muai orang ke agi idup, lalu nyerahka sida ngagai munsuh ti deka ngalah sereta ngerampas utai ari menua sida.
15 Aku deka ngereja nya ngagai bala nembiak Aku, laban sida udah bedosa ngelaban Aku, lalu udah nyungkak Aku ringat kenyau ari maya aki ini sida pansut ari menua Ejip kelia, nyentuk ngagai sehari tu.”
16 Manasi udah munuh mayuh amat orang ke nadai penyalah, datai ke darah sida nyau rarat ba jalai raya nengeri Jerusalem. Iya ngereja nya kena nambahka pengawa iya ke nguluka orang Judah besembahka engkeramba, ti ngasuh sida bedosa ngelaban TUHAN.
17 Semua utai bukai ti udah dikereja Manasi, nyengkaum dosa ti udah dikereja iya, bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Pasal Raja Menua Judah.
18 Manasi mati lalu dikuburka ba kebun istana, iya nya kebun Usa, lalu anak iya Amon nganti iya nyadi raja.
 
Raja Amon Menua Judah
19 Umur Amon dua puluh dua taun lebuh iya nyadi raja menua Judah, lalu iya merintah di Jerusalem dua taun. Indai iya Mesulemet anak Harus, ari nengeri Jotbah.
20 Raja Amon mega bedosa ngelaban TUHAN baka apai iya.
21 Iya neladan pengawa apai iya, lalu iya nyembah engkeramba ti udah disembah apai iya.
22 Iya nulak TUHAN Allah Taala aki ini iya, lalu enda ngasika pesan TUHAN.
23 Bala pemesai Amon bepekat ngelaban iya, lalu sida munuh iya dalam istana.
24 Orang Judah lalu munuh orang ke munuh Amon, lalu ngasuh anak iya Josiah nyadi raja.
25 Semua utai bukai ti udah dikereja Amon, bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Pasal Raja Menua Judah.
26 Amon dikuburka ba kubur ti dalam kebun Usa, lalu anak iya Josiah nganti iya nyadi raja.
 
Bagi 22
Raja Josiah Menua Judah
1  Umur Josiah lapan taun lebuh iya nyadi raja menua Judah, lalu iya merintah di Jerusalem tiga puluh satu taun. Indai iya Jedidah anak Adaiah ari nengeri Boskat.
2 Josiah ngereja utai ti dikerinduka TUHAN. Iya nunda utai ti udah dikereja aki iya Raja David, terit ngasika semua adat Allah Taala.
 
Bup Adat Ditemu
3 Dalam taun ti kelapan belas iya megai perintah, Raja Josiah ngasuh kerani raja, Sapan anak Asaliah, uchu Mesulam, mansang ngagai Rumah Sembiang. Ku iya,
4 “Alai nuan mansang ngagai Imam Besai Hilkiah, lalu tanyaka penyampau duit ti udah dipupu bala imam ke bekereja ba mua pintu Rumah Sembiang, ari orang mayuh.
5 Asuh iya meri duit nya ngagai orang ke nyadi tuai ngaduka Rumah Sembiang. Sida enda tau enda ngaji
6 bala tukang kayu, orang ke ngaga rumah, enggau bala tukang batu, sereta meli ramu enggau batu kena ngaduka Rumah Sembiang.
7  Orang ke nyadi tuai ngereja pengawa nya enda tau enda orang ke tau dikarapka, ngambika sida enda ibuh madahka chara sida ngena duit nya.”
8 Sapan lalu mai atur raja ngagai Hilkiah. Hilkiah lalu madahka diri udah tetemuka Bup Adat dalam Rumah Sembiang, lalu meri bup nya ngagai Sapan. Sapan lalu macha bup nya.
9 Udah nya iya lalu pulai ngagai raja, lalu madahka ngagai raja, “Bala orang gaji nuan udah ngambi duit ti dalam Rumah Sembiang, lalu udah nyuaka duit nya ngagai orang ke nyadi tuai ngaduka Rumah Sembiang.”
10 Lalu ku iya bejaku, “Aku bisi siti bup ditu ti udah diberi Hilkiah ngagai aku.” Iya lalu macha bup nya enggau nyawa ti inggar di mua raja.
11 Lebuh raja ninga bup nya dibacha, ati iya tusah, lalu iya nyarikka gari diri.
12 Iya lalu meri atur ngagai Imam Hilkiah, Ahikam anak Sapan, Akbor anak Mikaiah, Sapan ti nyadi kerani raja, enggau ngagai Asaiah, ti nyadi penyaup raja,
13 “Alai kita mupuk lalu betanya ngagai TUHAN ngarika aku, enggau ngarika semua orang Judah pasal ajar ti dalam bup tu. TUHAN ringat ngagai kitai laban aki ini kitai nadai udah ngereja utai ti patut dikereja nitihka bup tu.”
14 Hilkiah, Ahikam, Akbor, Sapan enggau Asaiah lalu mansang betanya ngagai indu siku ke benama Huldah, iya nya siku nabi ti diau ba kandang nengeri Jerusalem ti baru apin lama udah tembu. (Laki iya Salum anak Tikbah, uchu Haras. Lalu iya tu nyadi tuai ngemataka baju panjai dalam Rumah Sembiang.) Sida madahka ngagai iya gaya utai ti udah nyadi.
15 Huldah lalu ngasuh sida pulai ngagai raja, lalu meri ngagai iya
16 pesan TUHAN, munyi tu, “Aku deka ngukum Jerusalem, enggau semua orang ke diau di nengeri nya, munyi ti udah ditulis dalam bup ti udah dibacha raja.
17 Sida udah nulak Aku, lalu udah ngenjuk piring ngagai petara bukai, lalu semua utai ti udah dikereja sida udah ngeringatka ati Aku. Aku ringat ngagai Jerusalem, lalu pengeringat aku enda nemu padam.
18 Nyadi pasal raja nya empu, tu utai ti disebut Aku, TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel: Nuan udah mendingka utai ti ditulis dalam bup nya,
19 lalu nuan udah nesal ati, lalu udah ngemaruhka diri di mua Aku, nyarikka gari nuan, sereta nyabak, lebuh nuan udah ninga aku madahka Diri deka ngukum Jerusalem enggau orang ke diau dalam nengeri nya. Aku deka balat ngukum nengeri nya, lalu nama nengeri nya deka nyadika leka jaku sumpah. Tang Aku udah ninga sampi nuan,
20 lalu ukum ti deka diasuh Aku ninggang Jerusalem enda nyadi sebedau nuan mati. Aku deka ngasuh nuan mati enggau selamat.” Bala sida lalu pulai mai pesan nya ngagai Raja Josiah.
 
Bagi 23
Josiah Madamka Pengawa Besembahka Engkeramba
1 Raja Josiah lalu mesanka semua bala tuai orang Judah enggau bala tuai orang ke diau di Jerusalem.
2 Sida lalu mansang ngagai Rumah Sembiang, disempulang bala imam enggau bala nabi, enggau semua orang mayuh ke kaya enggau ke seranta. Raja lalu macha, di mua semua sida, bup sempekat ti udah ditemu dalam Rumah Sembiang.
3 Iya bediri ngimbai tiang ti besai ti diraja, lalu ngaga siti sempekat enggau TUHAN, madahka diri deka ngasika TUHAN, deka nitihka adat enggau pesan TUHAN enggau pengabis ati enggau semengat iya, lalu ngereja semua atur sempekat nya, munyi ti ditulis dalam bup nya. Semua orang mayuh lalu besemaya deka nitihka sempekat nya.
4 Udah nya Josiah lalu ngasuh Imam Besai Hilkiah, bala imam ti nyadi penulung Hilkiah, enggau bala jejaga ke bekereja sehari nya ba mua pintu Rumah Sembiang, ngasuh sida mai ari Rumah Sembiang nya semua utai ti dikena nyembah Baal, petara indu Aserah, enggau kena nyembah bintang. Raja lalu nunu semua utai nya di luar nengeri, ba Lebak Kidron, lalu udah nya, ngasuh orang mai amau utai nya ngagai Betel.
5 Iya lalu muai semua bala imam ti udah dichiri raja menua Judah ngenjuk piring ba alta orang kapir dalam menua Judah, enggau ba endur semak nengeri Jerusalem. Sida imam tu nyengkaum semua bala imam ti udah ngenjuk piring ngagai Baal, ngagai mata hari, ngagai bulan, enggau ngagai bintang.
6 Iya muai tanda petara indu Aserah ari Rumah Sembiang, mai utai nya pansut ari nengeri nya, ngagai Lebak Kidron, nunu iya, nutuk iya nyadi amau, lalu naburka amau nya ba kubur orang mayuh.
7 Iya ngerusak endur alai bala sundal diau dalam Rumah Sembiang TUHAN. (Rumah Sembiang tu endur alai bala indu ke nenun baju panjai ti dikena orang nyembah petara Aserah.)
8 Iya mai ngagai Jerusalem bala imam ari mayuh bengkah nengeri di menua Judah, lalu ngamahka semua alta alai sida ke udah ngenjuk piring di serata menua Judah. Iya mega ngeruntuhka alta ti udah diserahka ngagai bala antu kambin semak pintu ti digaga Josua ti udah nyadi tuan gabenor ke nengeri nya. Alta nya muak ke kiba pintu ngagai nengeri nya.
9 Bala imam nya enda tau bekereja dalam Rumah Sembiang, tang sida tau makai roti ti enda beragi, ti diberi ngagai orang bukai ti nyadi imam baka sida.
10  Raja Josiah mega ngamahka Topet, iya nya endur alai orang kapir nyembah petara Molek ba Lebak Hinom, ngambika orang nadai ulih nyerahka anak lelaki tauka anak indu sida nyadika piring tunu ngagai petara nya.
11 Iya mega muai kuda ti udah dikena bala raja menua Judah nyembah mata hari, lalu iya nunu kerita perang ti udah dikena nyembah mata hari. (Kerita perang nya ditaruh ba tengah laman Rumah Sembiang, semak pintu penama, enda jauh ari bilik ti alai Natan Melek, siku pemesai ti tinggi pangkat, diau.)
12 Raja Josiah ngeruntuhka semua alta ti udah digaga raja orang Judah ba perabung istana, ari atas endur alai Raja Ahas diau, sama enggau alta ti udah digaga Raja Manasi ba dua iti tengah laman Rumah Sembiang. Iya ngeredakka semua alta nya, lalu nikauka sida ngagai Lebak Kidron.
13 Josiah ngamahka semua alta ti di timur nengeri Jerusalem, ari selatan Bukit Pengerusak, ti udah digaga Raja Solomon alai nyembah petara indu Astarte orang Sidon, petara Kemos orang Moap, enggau petara Molek orang Amon.
14 Raja Josiah ngeredakka tiang batu, nebang tanda petara indu Aserah, lalu ngelamun tanah ti udah alai tiang nya bediri, ngena tulang mensia.
15  Josiah mega ngeruntuhka endur alai besembiang ti udah digaga Raja Jeroboam anak Nebat di Betel. Raja nya udah nguluka orang Israel bedosa. Josiah ngeruntuhka alta nya, ngeredakka batu alta nya, lalu nutuk batu nya nyadi amau. Iya mega nunu engkeramba Aserah.
16 Udah nya Josiah malik, lalu tepedaka kubur ba bukit. Iya lalu ngasuh orang ngambi tulang ari kubur nya, lalu nunu tulang nya ba alta nya. Nya meh chara iya ngamahka alta nya. Iya ngereja utai ti udah disebut siku nabi lama dulu ari nya, ba maya gawai, lebuh Raja Jeroboam bediri ngimbai alta. Raja Josiah malik lalu tepedaka kubur nabi ti udah bejaku madahka utai nya deka nyadi.
17  “Lumbung sapa nya?” ku iya nanya. Orang Betel lalu nyaut, “Nya lumbung siku nabi ari menua Judah ti udah madahka pasal utai ti dikereja nuan ngagai alta tu.”
18 “Anang negu kubur nya,” ku Josiah bejaku. “Tulang iya enda tau dipindahka.” Nya alai tulang nabi nya enda dipindahka, lalu pia mega tulang nabi ti udah datai ari Samaria.
19 Raja Josiah ngeruntuhka semua endur alai orang kapir nyembah petara sida. Palan nya udah digaga bala raja orang Israel ba genap bengkah nengeri di menua Israel, lalu utai nya udah nyungkak TUHAN ringat. Raja Josiah ngeruntuhka semua alta nya baka ke udah dikereja iya di Betel.
20 Iya munuh semua bala imam orang kapir ba alta alai sida ke bekereja, lalu nunu tulang mensia ba semua alta nya. Udah nya iya pulai ngagai Jerusalem.
 
Josiah Ngintu Gawai Paska
21 Raja Josiah lalu ngasuh orang mayuh ngintu Gawai Paska kena ngemesaika TUHAN Allah Taala sida, munyi ti ditulis dalam bup sempekat.
22 Nadai Gawai Paska ti baka nya udah kala diintu sida raja menua Israel tauka sida raja menua Judah, kenyau ari maya menua nya diperintah bala pengulu dulu kelia.
23 Nya alai diatu, dalam taun ti kelapan belas Josiah megai perintah, Gawai Paska tu diintu di Jerusalem.
 
Ubah Bukai Ti Dikereja Josiah
24 Kena iya neritka adat ti ditulis dalam bup ti udah ditemu Imam Besai Hilkiah dalam Rumah Sembiang, Raja Josiah lalu muru ari Jerusalem enggau ari semua menua Judah, semua orang ke bejaku enggau semengat orang ke udah mati, enggau semua orang ke betilitka nasit, semua petara ruang bilik, engkeramba, enggau semua utai ti disembah orang kapir.
25 Nadai raja ti dulu menya bisi udah kala betuaika TUHAN enggau pengabis ati, pengabis runding, enggau pengabis pengering iya, ngasika semua Adat Moses, baka Raja Josiah. Udah lepas iya pen nadai ga raja ti sebaka enggau iya.
26 Tang TUHAN udah balat ringat ngagai orang Judah ketegal utai ti udah dikereja Raja Manasi. Indah diatu deh pengeringat TUHAN apin padam.
27 Ku TUHAN bejaku, “Aku deka ngereja menua Judah baka ke udah dikereja Aku ngagai menua Israel. Aku deka muai orang Judah ari mua Aku, lalu Aku deka nulak Jerusalem, nengeri ti udah dipilih Aku, enggau Rumah Sembiang, endur ti udah diletak Aku alai Aku patut disembah.”
 
Pengujung Perintah Josiah
28 Semua utai bukai ti udah dikereja Raja Josiah bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Bala Raja Menua Judah.
29 Lebuh Josiah agi nyadi raja, Raja Neko menua Ejip nguluka bala soldadu iya mansang ngagai Sungai Eupratis, deka nulung raja menua Asiria. Raja Josiah nguji nagang bala soldadu orang Ejip di Megido, lalu iya mati ba perang nya.
30 Bala pemesai iya lalu ngengkahka bangkai iya dalam sebuah kerita perang, lalu mai bangkai nya ngagai Jerusalem, alai iya ke lalu dikuburka ba lumbung bala raja. Orang Judah lalu milih anak Josiah ke benama Joahas nyadi raja, lalu sida nata iya.
 
Raja Joahas Menua Judah
31 Umur Joahas dua puluh tiga taun lebuh iya nyadi raja menua Judah, lalu iya merintah di Jerusalem tiga bulan. Indai iya Hamutal anak Jeremiah, ari nengeri Libnah.
32 Iya bedosa ngelaban TUHAN baka bala aki ini iya.
33 Iya badu agi merintah lebuh Raja Neko menua Ejip nangkap iya di Riblah, di menua Hamat, lalu mejalka orang Judah mayar 3,409 kilogram pirak enggau 34 kilogram emas nyadika chukai.
34 Raja Neko ngasuh Eliakim anak Josiah empu nyadi raja nganti Josiah, lalu ngubah nama iya ngagai Jehoiakim. Joahas dibai Raja Neko ngagai menua Ejip, lalu iya mati di menua nya.
 
Raja Jehoiakim Menua Judah
35 Raja Jehoiakim ngumpul chukai ari orang mayuh nitihka pengaya sida, kena iya ngulihka duit kena mayar chukai ti dipinta raja menua Ejip.
36 Umur Jehoiakim dua puluh lima taun lebuh iya nyadi raja menua Judah, lalu iya merintah di Jerusalem sebelas taun. Indai iya Sebidah anak Pedaiah ari nengeri Rumah.
37 Jehoiakim bedosa ngelaban TUHAN baka aki ini iya.
 
Bagi 24
1 Lebuh Jehoiakim nyadi raja, Raja Nebukadnesar menua Babilon nyerang menua Judah. Jehoiakim nunduk ngagai Raja Nebukadnesar tiga taun. Udah nya iya angkat ngelaban Nebukadnesar.
2 TUHAN ngasuh bala soldadu orang Babilon, orang Siria, orang Moap enggau orang Amon ngelaban Jehoiakim ngambika sida ngerusak menua Judah, munyi ti udah disebut TUHAN ngena bala nabi Iya.
3 Utai tu nyadi nitihka pesan TUHAN, kena Iya muai orang Judah ari menua nya, ketegal semua dosa ti udah dikereja Raja Manasi,
4 kelebih agi laban iya udah munuh mayuh amat orang ke nadai penyalah. TUHAN enggai ngampun iya ketegal penyalah nya.
5 Semua utai ti udah dikereja Jehoiakim bisi dituliska magang dalam Jerita Lama Pasal Raja Menua Judah.
6 Jehoiakim mati, lalu anak iya Jehoiakin nganti iya nyadi raja.
7 Raja menua Ejip enggau bala soldadu iya nadai agi nyerang, laban raja menua Babilon diatu merintah semua menua ti udah dipegai menua Ejip, berengkah ari Sungai Eupratis nyentuk ngagai garis entara menua di utara menua Ejip.
 
Raja Jehoiakin Menua Judah
8 Umur Jehoiakin lapan belas taun lebuh iya nyadi raja menua Judah, lalu iya merintah di Jerusalem tiga bulan. Indai iya Nehusta anak Elnatan ari Jerusalem.
9 Jehoiakin bedosa ngelaban TUHAN baka apai iya empu.
10 Lebuh iya megai perintah, bala soldadu orang Babilon, diuluka bala pemesai Raja Nebukadnesar, datai nyerang Jerusalem lalu ngelulung nengeri nya.
11 Lebuh bala soldadu nya ngelulung nengeri nya, Nebukadnesar empu datai di Jerusalem.
12 Raja Jehoiakin, enggau indai iya, anak iya, bala pemesai iya, enggau bala pemesai ke ngemataka istana, nunduk magang ngagai bala soldadu orang Babilon. Nebukadnesar nangkap Jehoiakin dalam taun ti kelapan Nebukadnesar nyadi raja.
13 Iya lalu nabanka semua pengaya ari Rumah Sembiang, enggau ari istana, ngagai menua Babilon. Munyi ti udah dipadahka TUHAN sebedau utai nya nyadi, Nebukadnesar mechahka semua pekekas ti digaga ari emas ti udah digaga Raja Solomon ke Rumah Sembiang.
14 Nebukadnesar nabanka sepuluh ribu iku orang ari Jerusalem, nyengkaum semua orang ke tinggi pangkat, nyadi orang tangkap. Iya mega muai ari menua nya semua orang ke landik bekereja, nyengkaum tukang besi. Semina orang ke pemadu seranta aja ditinggalka iya di menua Judah.
15 Nebukadnesar mai Jehoiakin nyadi orang tangkap ngagai menua Babilon, sama enggau indai Jehoiakin, bala bini iya, bala pemesai iya, enggau orang ke tinggi pangkat di menua Judah.
16 Nebukadnesar muai ari menua nya ngagai menua Babilon tujuh ribu iku orang ke tinggi pangkat, seribu iku orang ke landik bekereja, nyengkaum semua tukang besi. Semua sida nya orang ke bepengerai lalu tau nyadi soldadu magang.
17 Nebukadnesar ngasuh aya Jehoiakin ke benama Mataniah nyadi raja menua Judah, lalu iya mindahka nama Mataniah ngagai Sedekiah.
 
Raja Sedekiah Menua Judah
18 Umur Sedekiah dua puluh satu taun lebuh iya nyadi raja menua Judah, lalu iya merintah di Jerusalem sebelas taun. Indai iya Hamutal anak Jeremiah ari nengeri Libnah.
19 Raja Sedekiah bedosa ngelaban TUHAN, baka Raja Jehoiakin.
20 TUHAN balat amat ringat ngagai orang di Jerusalem enggau ngagai orang di menua Judah, datai ke Iya nyau muai sida ari menua nya.
 
Bagi 25
Jerusalem Alah
1 Sedekiah angkat ngelaban Raja Nebukadnesar menua Babilon. Nebukadnesar lalu datai enggau bala soldadu iya, lalu nyerang Jerusalem kena sepuluh hari bulan ti kesepuluh dalam taun ti kesemilan Sedekiah megai perintah. Orang Babilon nirika kem sida ari luar nengeri nya, ngaga kuta kena ngelulung nengeri nya,
2 lalu ngelulung nengeri nya datai ke taun ti kesebelas Sedekiah nyadi raja.
3 Kena semilan hari bulan ti keempat taun nya, lebuh orang balat amat keberuran laban sida nyau nadai agi utai diempa,
4 dinding kuta nengeri nya lalu ulih kebus laban munsuh. Tang taja pen orang Babilon ngelulung nengeri nya, semua bala soldadu orang Judah ulih ngerarika diri magang malam nya. Sida rari nengah kebun raja, bejalai nengah pintu ti ba entara dua iti dinding kuta, lalu rari tunga ngagai Lebak Jordan.
5 Tang bala soldadu orang Babilon begagaika Raja Sedekiah, lalu nangkap iya ba emperan semak Jeriko. Semua bala soldadu iya lalu ninggalka iya.
6 Sedekiah lalu dibai ngagai Raja Nebukadnesar ba nengeri Riblah. Dia Nebukadnesar lalu ngeletak iya diukum.
7 Bala anak lelaki Sedekiah lalu dibunuh di mua Sedekiah empu. Udah nya Nebukadnesar lalu ngasuh orang ngeruk leka mata Sedekiah, nanchang iya ngena rantai, lalu mai iya ngagai menua Babilon.
 
Rumah Sembiang Dirusak
8 Kena tujuh hari bulan ti kelima dalam taun ti kesemilan belas Raja Nebukadnesar udah merintah menua Babilon, Nebusaradan, ti nyadi penyanding penemu raja sereta nyadi tuai soldadu, tama ngagai nengeri Jerusalem.
9 Iya nunu Rumah Sembiang, istana enggau rumah semua orang ke tinggi pangkat di Jerusalem
10 lalu bala soldadu iya ngeruntuhka dinding kuta nengeri nya.
11 Udah nya Nebukadnesar lalu nabanka orang ke agi tinggal di nengeri nya ngagai menua Babilon. Iya mega nabanka bala orang ke landik gawa, ti agi tinggal, enggau orang ke udah ngerarika diri lalu ngalih ari bala soldadu orang Babilon.
12 Tang iya ninggalka orang ke pemadu seranta di menua Judah, orang ke nadai reta tengkira, lalu ngasuh sida bekereja dalam kebun anggur, enggau ba umai.
13 Orang Babilon lalu mechahka tiang temaga, enggau kerita surung ti dalam Rumah Sembiang, sama enggau tangki temaga siti ti besai, lalu nabanka semua temaga nya ngagai menua Babilon.
14  Sida mega nabanka pengauk enggau sarang amau ti dikena nuchi alta, pekekas ti dikena nungkun lampu, mangkuk ti dikena nimbun darah ari piring, mangkuk alai nunu menyan, enggau semua pekekas bukai ti digaga ari temaga ti dikena ngereja pengawa dalam Rumah Sembiang.
15 Sida nabanka semua utai ti digaga ari emas tauka pirak, nyengkaum mangkuk ti mit enggau talam kena mai bara api.
16 Utai ti digaga Solomon ari temaga ke Rumah Sembiang, iya nya dua batang tiang, kerita surung, enggau tangki ti besai, nya kelalu besai ditimbang.
17 Tiang ti dua batang nya sebaka tukuh. Peninggi siti-siti tiang nya 8 meter, lalu puchuk iya disangkum ngena temaga. Peninggi siti-siti sangkum nya 1.3 meter. Siti-siti sangkum nya dibelit ngena ukir buah delima ti digaga ari temaga.
 
Orang Judah Ditabanka Ngagai Menua Babilon
18 Nambahka nya, Nebusaradan, pemesai ti nyadi tuai soldadu, mai Imam Besai Seraiah, imam ke lumur dua nangkanka Sepaniah, enggau tiga iku agi pemesai ari Rumah Sembiang.
19 Iya ngambi ari nengeri nya siku pemesai soldadu ti udah nyadi tuai soldadu, lima iku penyanding penemu raja ti agi di nengeri nya, penulung tuai soldadu ke nyimpan cherita pasal pengawa soldadu, enggau enam puluh iku orang bukai ti tinggi pangkat.
20 Nebusaradan mai sida ngagai raja menua Babilon ti agi benung di Riblah
21 di menua Hamat. Raja nya lalu ngasuh sida dipalu lalu dibunuh. Nya alai orang Judah dibuai ari menua sida lalu ditabanka ngagai menua Babilon.
 
Gedaliah, Tuan Gabenor Menua Judah
22 Raja Nebukadnesar menua Babilon ngeletak Gedaliah anak Ahikam, uchu Sapan, nyadi tuan gabenor menua Judah, lalu ngasuh iya nyadi tuai ke semua orang ke enda ditabanka ngagai menua Babilon.
23 Lebuh bala pemesai soldadu, enggau soldadu orang Judah ti enda nunduk ninga pasal nya, sida lalu mansang ngagai Gedaliah di Mispah. Bala pemesai nya nyengkaum Ismail anak Netaniah, Johanan anak Kareah, Seraiah anak Tanhumet ari nengeri Netopah, enggau Jesaniah ari Maakah.
24 Ku Gedaliah bejaku enggau sida, “Aku madahka ngagai kita, kita enda tau takutka bala pemesai orang Babilon. Diau mendam di menua tu, bekereja ke raja menua Babilon. Nya baru kita enda kena laban penusah.”
25 Tang dalam bulan ti kesebelas taun nya, Ismail anak Netaniah, uchu Elisama, siku raban ari ruang bilik raja, mai sepuluh iku orang mansang ngagai Mispah, ngamuk Gedaliah, lalu munuh iya. Iya mega munuh orang Israel enggau orang Babilon ke bisi dia enggau Gedaliah.
26 Udah nya semua orang Israel, ke kaya enggau ke seranta, enggau bala pemesai soldadu, angkat lalu mansang ngagai menua Ejip, laban sida takutka orang Babilon.
 
Jehoiakin Dilepaska Ari Rumah Jil
27 Dalam taun Ebilmerodak nyadi raja menua Babilon, iya ngelepaska Raja Jehoiakin menua Judah ari rumah jil, kena iya ngayanka penelap iya ngagai raja Jehoiakin. Utai tu nyadi kena dua puluh tujuh hari bulan ti kedua belas, tiga puluh tujuh taun udah bekau Jehoiakin ditabanka nyadi orang tangkap.
28 Ebilmerodak nelap enggau iya, lalu masa iya lebih agi ari iya ke masa raja bukai ti udah dibuai enggau iya ngagai menua Babilon.
29 Nya alai Jehoiakin dikemendarka nukar gari ti dikena iya dalam rumah jil ngagai gari iya empu, lalu makai enggau raja sepemanjai umur iya.
30 Genap hari, sekumbang iya ti agi idup, iya diberi elaun kena iya meli utai ti dipeguna iya.