2 SAMUEL
 
Jaku Pemuka
Bup  2 Samuel* nampung bup  1 Samuel*, nusui jerita pasal David ti nyadi raja - terubah nyadi raja megai menua Judah di selatan (bagi 1-4), lalu udah nya, megai semua menua Israel, nyengkaum utara menua Israel (bagi 5-24). Bup tu madahka chara David ngelaban munsuh iya dalam bansa orang Israel empu, enggau munsuh ari perintah bansa bukai, lebuh iya ngerembaika rampa menua ti dipegai iya, sereta ngukuhka penuduk diri ti nyadi raja. Bup tu mandangka David nya orang ke tegap pengarap, angkunka Allah Taala, sereta ulih ngasuh bala nembiak iya taluk ngagai iya. Tang bup tu mega mandangka iya kadang-kadang kelalu terit, sereta deka ngereja penyalah ti besai, kena iya mantupka pengingin enggau juluk ati iya. Tang lebuh nabi TUHAN ke benama Natan, nganu iya ketegal dosa ti udah dikereja David, iya ngaku penyalah nya, lalu sanggup nerima ukum ari Allah Taala.

Orang Israel puas amat ati ke pendiau enggau pemujur pengawa David, nya alai dudi ari nya, lebuh bansa sida dituntung penusah, lalu ingin ke raja baru, dia sida madahka diri begunaka “anak David,” reti nya peturun David nyadika raja sida.
 
Ripih Isi Bup Tu
David megai perintah di menua Judah (1.1-4.12)
David merintah semua menua Israel (5.1-24.25)
     a. Maya lebuh iya baru nyadi raja (5.1-10.19)
     b. David enggau Batseba (11.1-12.25)
     c. Penusah enggau penanggul (12.26-20.26)
     d. Maya ti nangkanka nya (21.1-24.25)
 
Bagi 1
David Ninga Berita Pasal Pemati Saul
1 Udah bekau pemati Saul, lebuh David pulai ari ti ngalahka orang Amalek, iya diau di Siklak dua hari.
2 Hari siti siku lelaki datai ari kem sida Saul. Gari iya nyau charik lalu pala iya udah dikerabuka enggau amau. Lebuh iya datai di mua David, iya nyungkurka diri ke tanah, masa David.
3 David lalu nanya iya, “Ari ni penatai nuan?” Orang nya lalu nyaut, “Aku udah rari ari kem orang Israel.”
4 Lalu ku David bejaku ngagai iya, “Kati ku baka utai? Padahka ngagai aku.” Orang nya lalu nyaut, “Bala soldadu kami udah rari ari endur alai kami ke bamuk ngelaban munsuh. Mayuh amat bala kami mati. Saul enggau anak iya Jonatan mega mati.”
5 David lalu nanya iya, “Baka ni ku nuan nemu Saul enggau Jonatan udah mati?”
6 Ku orang nya nyaut, “Nyadi aku bisi ba Bukit Gilboa, lalu aku tepedaka Saul ngenjingka diri bediri, bekering ba sangkuh iya, lalu kerita perang enggau bala soldadu munsuh ke nepan kuda ngelulung iya.
7 Lebuh iya nguing kebelakang, iya lalu tepedaka aku. Iya ngangauka aku, lalu aku nyaut, ‘Tuan!’
8 Lalu ku iya bejaku ngagai aku, ‘Sapa nuan?’ Aku lalu madahka diri bansa orang Amalek.
9 Lalu ku iya bejaku ngagai aku, ‘Datai kitu, lalu bunuh aku. Aku balat bakal, tang lalu apin mati.’
10 Nya alai aku lalu mansang ngagai iya, lalu munuh iya, laban aku nemu iya enda ulih idup, lebuh iya udah rebah. Udah nya aku lalu ngambi makota ari pala iya, enggau gelang ari lengan iya, lalu aku mai utai nya ngagai nuan, tuan.”
11 David muka lalu nyarikka gari diri; lalu semua bala iya mega nunda iya;
12 lalu sida nyabak, ngulit, sereta bepasa nyentuk ngagai lemai hari nya ke Saul enggau Jonatan, enggau ke bala soldadu TUHAN enggau ke orang Israel, laban sida udah mati beperang.
13 David lalu nanya nembiak ti udah mai berita nya ngagai iya, “Ari ni penatai nuan?”
Nembiak nya lalu nyaut, “Aku diau ditu, tang aku bansa orang Amalek.”
14 David lalu nanya iya, “Baka ni ku nuan enda takut munuh raja ti udah dipilih TUHAN?”
15 David lalu ngangauka siku ari bala iya, lalu ku iya bejaku, “Bunuh iya!” Orang nya lalu mantap orang Amalek nya, balat amat ngemakalka iya.
16 Lalu ku David bejaku ngagai orang Amalek nya, “Nuan empu betanggungjawapka pemati diri; laban mulut nuan empu udah besaksi ngelaban nuan, lebuh nuan madahka diri udah munuh raja ke dipilih TUHAN.”
 
David Nyabakka Saul Enggau Jonatan
17 David lalu nyabakka Saul seduai Jonatan,
18 lalu iya ngasuh leka sabak nya diajar ngagai orang Judah. (Leka sabak nya bisi ditulis dalam Bup Jasar.) Ku iya:
19 “Bala tuai kami udah mati ba sebelah munggu menua Israel! Soldadu kami ke pemadu berani udah rebah!
20 Anang nusui berita nya di Gat tauka ba jalai raya di Askelon. Anang ngasuh indu orang di menua Pilistin gaga. Anang nejuka anak indu orang bansa bukai rami gaga.
21 “Awakka bukit Gilboa enda ditinggang ujan tauka ambun. Awakka tanah di menua nya nadai tumbuh utai! Laban terabai orang ke berani mengkang dia kena pechat. Terabai Saul enda agi dipugar ngena minyak.
22 Panah Jonatan munuh, pedang Saul enda kala mai pengasih, numbangka orang ke kering, munuh munsuh.
23 “Saul seduai Jonatan, orang ke badas sereta dikesayauka, idup begulai, mati begulai,laju agi ari menaul, kering agi ari singa.
24 “Indu orang Israel, ngulit meh kita ke Saul! Iya udah meri kita gari ti mirah-redam lalu ngias kita ngena batu ti berega enggau emas.
25 “Bala soldadu ti berani, udah rebah. Sida mati beperang. Jonatan garing-garing mati ba bukit.
26 “Aku nyabakka nuan, menyadi aku Jonatan. Naka meh pemalat aku sayauka nuan! Pengerindu nuan ke aku endang amat besai, lebih agi ari pengerindu sida ke indu.
27 “Bala soldadu ti berani, udah rebah, lalu senyata sida ditinggalka, nadai tau diguna agi.”
 
Bagi 2
David Dichiri Nyadi Raja Menua Judah
1 Udah bekau nya, David lalu betanya ngagai TUHAN, “Kati tau aku mansang ngagai sebuah nengeri di menua Judah?” “Tau,” ku TUHAN nyaut. “Nengeri ni?” ku David nanya. “Hebron,” ku TUHAN madahka.
2 Nya alai David mupuk ngagai Hebron, mai bini iya ke dua iku: Ahinoam ke asal ari Jesril, enggau Abigail, balu Nabal, ke asal ari Karmel.
3 Iya mega mai bala orang ke enggau iya, sereta enggau ruang bilik sida, lalu ngasuh sida diau ngentapka diri di nengeri ti mit ngelingi Hebron.
4 Udah nya orang ari menua Judah mansang ngagai Hebron, lalu nata David nyadi raja menua Judah.  Lebuh David ninga orang di Jabes ti di menua Giliat udah nguburka Saul,
5 iya lalu ngasuh sekeda orang mansang ngagai nengeri nya mai pesan tu: “Awakka TUHAN merekatka kita, laban kita udah ngayanka diri taluk ngagai raja kita lalu nguburka iya.
6 Nya alai, awakka TUHAN diatu nelap enggau kita sereta tetap ati ngagai kita. Aku empu deka mega manah enggau kita, ketegal utai ti udah dikereja kita.
7 Kita enda tau enda kering sereta berani! Raja kita, Saul, udah mati lalu orang Judah udah nata aku nyadi raja sida.”
 
Is-boset Dichiri Nyadi Raja Menua Israel
8 Kepala soldadu Saul, Abner anak Ner enggau anak lelaki Saul ke benama Is-boset udah ngerarika diri, lalu meraka Sungai Jordan mansang ngagai Mahanaim.
9 Dia Abner lalu nyiri Is-boset nyadi raja menua Giliat, Aser, Jesril, Epraim, enggau Benjamin, enggau semua menua Israel.
10 Umur Is-boset empat puluh taun lebuh iya dichiri nyadi raja menua Israel, lalu iya merintah dua taun. Tang raban bansa Judah taluk ngagai David,
11 lalu David megai perintah menua Judah di Hebron tujuh taun setengah.
 
Perang Entara Israel Enggau Judah
12 Abner enggau bala pemesai perintah Is-boset mansang ari Mahanaim ngagai nengeri Gibeon.
13 Joap (indai iya Seruiah), enggau bala pemesai David ti bukai lalu betemu enggau sida ba telaga di Gibeon, alai sida ke duduk betunga mua enggau pangan diri bentaraka telaga nya.
14 Ku Abner bejaku enggau Joap, “Awakka bala nembiak kitai ari sepiak-sepiak belaban di mua kitai.” “Barang ku jaku,” ku Joap nyaut.
15 Nya alai dua belas iku lelaki ke ngarika Is-boset enggau raban bansa Benjamin, lalu ngelaban dua belas iku lelaki ari bala David.
16 Siku-siku sida lalu mulaska pala pangan, lalu ngerejangka pedang ngagai rusuk pangan diri. Semua dua puluh empat iku sida rebah lalu mati magang. Nya alai endur di Gibeon nya dikumbai “Padang Mata Pedan.”
17 Udah nya sida lalu bamuk balat amat, lalu Abner enggau orang Israel alah laban bala David.
18 Anak Seruiah ke tiga iku bela bisi dia magang: Joap, Abisai, enggau Asahel. Asahel ke belanda laju baka rusa
19 lalu terus belanda nitihka Abner.
20 Abner malik kebelakang, lalu bejaku, “Kati nya nuan Asahel?” “Aku meh tu,” ku Asahel nyaut.
21 “Badu agi ngagai aku!” ku Abner. “Alai nuan belanda ngagai siku ari bala soldadu lalu ambi utai ari iya.” Tang Asahel majak belanda ngagai Abner.
22 Abner lalu bejaku baru ngagai Asahel, “Badu agi ngagai aku! Nama kebuah nuan mejalka aku munuh nuan? Baka ni ku aku ulih ngayanka mua diri ngagai menyadi nuan Joap?”
23 Tang Asahel enggai badu begagaika Abner. Nya alai Abner ngerejangka sangkuh iya kebelakang ngagai perut Asahel, ngebuska tubuh Asahel. Asahel rebah lalu mati, lalu semua orang ngetu magang lebuh sida datai ba endur alai Asahel ke rebah.
24 Tang Joap enggau Abisai lalu belabuh begagaika Abner. Ba urung padam mata panas, seduai iya datai ba Bukit Amah, tunga ke timur Giah, ba jalai ti nuju ngagai menua puang di Gibeon.
25 Bala orang Benjamin begempuru ngelingi Abner baru, lalu nan ba tuchung bukit nya.
26 Abner lalu ngangauka Joap, “Kati kitai enda tau enda belaban belama iya? Kati nuan enda nemu, ba pengujung iya ila, kitai nadai bulih penguntung ari pengawa tu, tang semina ati ti pedis aja? Kami tu kaban belayan nuan. Ni pengelama baru nuan ngasuh bala nuan badu agi begagaika kami?”
27 Joap lalu nyaut, “Aku besumpah dalam nama Allah Taala ti idup, enti nuan enda bejaku tadi, bala aku tetap deka majak begagaika nuan nyentuk ngagai rerak tawas pagila.”
28 Udah nya Joap lalu nyepu terumpit, kena iya nagang bala iya begagaika orang Israel. Sida lalu badu agi belaban.
29 Abner enggau bala iya lalu bejalai nengah Lebak Jordan semalam-malam nya, lalu meraka Sungai Jordan, lalu lebuh sida udah bejalai sepagi hari siti, sida lalu datai baru di Mahanaim.
30 Lebuh Joap badu agi begagaika Abner, iya ngempuruka semua bala iya, lalu nemu semilan belas iku sida udah mati nambahka Asahel.
31 Bala David udah munuh tiga ratus enam puluh iku bala Abner ari raban bansa Benjamin.
32 Joap enggau bala iya lalu mai bangkai Asahel, lalu nguburka iya ba lumbung sida sebilik di Betlehem. Udah nya sida bejalai semalam-malam nya, lalu datai baru di Hebron tumu pagi hari siti.
 
Bagi 3
1 Bala soldadu ke nyukung ruang bilik Saul, enggau bala soldadu ke nyukung ruang bilik David, lama amat beperang ngelaban pangan diri. Lebuh David mansang kering-sekering, bala munsuh iya mansang lembut-selembut.
 
Bala Anak Lelaki David
2 Tu nama anak David ke diperanakka di Hebron, nitihka ripih penuai sida: Amnon, diadaka Ahinoam ke asal ari Jesril;
3 Chileap, diadaka Abigail, balu Nabal, ke asal ari Karmel; Absalom, diadaka Maakah, anak indu Raja Talmai ari Gesur;
4 Adonijah, diadaka Hagit; Sepatiah, diadaka Abital;
5 Itrim, diadaka Elgah. Semua anak iya tu diadaka di Hebron magang.
 
Abner Ngalih Ari David
6 Lebuh perang majak nyadi entara bala soldadu David enggau bala soldadu ke taluk ngagai ruang bilik Saul, kuasa Abner mansang besai agi ari kuasa semua orang bukai ke nitihka Saul.
7 Nyadi sekali, Is-boset anak Saul betenah ngumbai Abner bisi udah tinduk enggau indu simpan Saul ke benama Rispah anak Aiah.
8 Abner lalu pedis ati ninga jaku Is-boset, lalu ku Abner bejaku, “Kati nuan ngumbai aku ukui bekereja ke orang Judah? Kenyau ari pun menya, aku endang taluk ngagai apai nuan Saul, enggau ke bala kaban belayan iya, sereta enggau bala pangan iya, lalu aku udah nulung nuan, enggai ke nuan alah laban David. Tang, sehari tu nuan besalahka aku, ngumbai aku bekendak enggau indu!
9-10  TUHAN udah besemaya ngagai David madahka Diri deka ngerampas perintah ari jari Saul enggau ari peturun iya, lalu deka ngaga David nyadi raja menua Judah, enggau semua menua Israel. Nya alai awakka Allah Taala munuh aku, enti aku nagang utai tu nyadi!”
11 Is-boset balat amat takutka Abner, datai ke nyau enda berani bejaku agi.
12 Abner lalu ngasuh bala seruan betemu enggau David, ke benung di Hebron lebuh maya nya, lalu ngasuh sida nyebut jaku tu ngaga David: “Sapa orang ke deka megai perintah di menua tu? Gaga siti sempekat enggau aku. Aku deka nulung nuan mai semua orang Israel ngalih ari nuan.”
13 “Manah meh nya!” ku David nyaut. “Aku deka ngaga siti sempekat enggau nuan, tang nuan enda tau enda ngereja siti utai ke aku: nuan enda tau enda mai anak indu Saul, Mikal, ngagai aku lebuh nuan datai betemu enggau aku.”
14 David mega ngasuh bala seruan iya mai pesan ti munyi tu ngagai Is-boset, “Beri pulai baru ngagai aku bini aku Mikal. Aku udah meli iya ngena seratus iti ujung kulup orang Pilistin, kena aku ngambi iya nyadika bini aku.”
15 Is-boset lalu ngasuh orang ngambi Mikal ari laki iya Paltiel anak Lais.
16 Paltiel nitihka Mikal enggau sabak serantu jalai ngagai nengeri Bahurim. Tang lebuh Abner bejaku, “Pulai nuan,” Paltiel lalu pulai.
17 Abner lalu mansang ngagai bala tuai orang Israel, lalu ku iya bejaku enggau sida, “Kita lama udah inginka David nyadi raja kita.
18 Tu meh peluang kita. Kingatka utai ti udah disebut TUHAN, ‘Aku deka ngena nembiak Aku David ngelepaska orang Israel ari orang Pilistin, enggau ari semua munsuh sida.’ “
19 Abner mega bejaku enggau orang Benjamin. Udah nya iya mansang ngagai Hebron, deka madahka utai ti deka dikereja orang Benjamin enggau orang Israel.
20 Lebuh Abner enggau dua puluh iku orang datai ngagai David di Hebron, David lalu nyendiaka pengerami makai besai ke sida.
21 Ku Abner madahka ngagai David, “Aku diatu deka mupuk lalu mai semua orang Israel ngalih ari Tuan Raja. Sida deka nerima nuan nyadi raja. Nya baru nuan deka bulih utai ti endang seruran dikinginka nuan, lalu merintah semua menua tu.” David ngasuh Abner mupuk, lalu iya mupuk.
 
Abner Dibunuh Joap
22 Lebuh maya nya, Joap enggau bala pemesai David ti bukai datai pulai ngayau, mai mayuh amat perapasan. Tang Abner nadai agi di Hebron enggau David, laban David udah ngasuh iya mupuk enggau selamat.
23 Lebuh Joap enggau bala iya datai, orang lalu madahka ngagai iya pasal Abner ti udah betemu enggau Raja David, lalu udah diasuh mupuk enggau selamat.
24 Joap lalu betemu enggau raja, lalu bejaku enggau iya, “Nama utai tu ti udah dikereja nuan, Tuan Raja? Abner datai ngagai nuan. Nama kebuah nuan nejuka iya mupuk baka nya?
25 Iya datai ditu laban iya deka nipu nuan, deka nemu semua utai ti dikereja nuan, enggau tunga pejalai nuan. Nuan tentu nemu nya!”
26 Lebuh iya udah mupuk ari istana David, Joap lalu ngasuh seruan iya ngambi Abner. Sida lalu mai Abner pulai baru ari Telaga Sirah. Tang David nadai nemu nya.
27 Lebuh Abner datai di Hebron, Joap lalu mai iya ke tisi ba pintu penama nengeri nya, ngaga diri baka ke deka bejaku enggau iya kediri. Dia iya lalu ngerejang Abner ba perut. Abner dibunuh, laban iya udah munuh menyadi Joap ke benama Asahel.
28 Lebuh David ninga berita nya, iya lalu bejaku, “TUHAN nemu aku enggau bala nembiak aku endang nadai enggau orang munuh Abner.
29 Awakka Joap enggau sida sebilik diukum ketegal penyalah nya! Awakka genap serak ari peturun Joap enda tau enda bisi orang ke kena laban penyakit ranas, tauka penyakit kulit ti tau ngerampit, tauka semina nemu ngereja pengawa ti dikereja orang ke indu, tauka mati beperang, tauka enda chukup pemakai!”
30 Nya meh chara Joap enggau menyadi iya Abisai malas Abner ti udah munuh menyadi seduai iya Asahel, lebuh sida beperang di Gibeon.
 
Abner Dikuburka
31 Udah nya David lalu ngasuh Joap enggau bala iya nyarikka gari diri, ngerasukka kain guni, lalu ngulitka Abner. Lalu lebuh sida nganjung Abner ke kubur, Raja David bejalai ngentudika sentubung Abner.
32 Abner dikuburka di Hebron, lalu Raja David nyabak duie-duie ba kubur nya, lalu baka nya mega orang bukai.
33 Ku David nyabakka Abner: “Nama kebuah Abner enda tau enda mati baka orang ke beli?
34 Jari iya enda ditanchang, Lalu kaki iya enda diberekas. Iya mati baka orang ke dibunuh orang ke jai!” Orang mayuh lalu nyabakka iya baru.
35 Sehari nya orang mujuk David makai, tang iya besumpah, “Awakka Allah Taala munuh aku enti aku bisi makai utai sebedau padam mata panas sehari tu!”
36 Sida ngingatka jaku nya, lalu sida gaga ati. Iya ti bendar, semua utai ti dikereja raja, ngenyenangka ati orang Israel.
37 Semua bala David enggau semua orang Israel endang nemu raja sigi nadai enggau orang munuh Abner.
38 Ku raja bejaku enggau bala pemesai iya, “Kati kita enda nemu, sehari tu siku tuai ti tinggi pangkat di menua Israel, udah mati?
39 Taja pen aku tu raja ti udah dipilih Allah Taala, tang aku berasai lembut tulang sehari tu. Bala anak Seruiah tu kelalu mangah. Awakka Allah Taala ngukum orang ke jai nya nitihka utai ti udah dikereja sida!”
 
Bagi 4
Is-boset Dibunuh
1 Lebuh Is-boset anak Saul ninga Abner udah dibunuh orang di Hebron, iya lalu takut, lalu semua orang Israel irau ati magang.
2 Is-boset bisi dua iku pemesai ke nguluka orang ngayau, Banah anak Rimon enggau menyadi iya Rekap. Seduai tu datai ari Berot, ari raban bansa Benjamin. (Berot nya dikira sebagi ari menua Benjamin.
3 Orang ke asal diau dia udah rari ngagai Gitaim, alai sida ke diau kenyau ari maya nya menya nyentuk ngagai diatu.)
4 Siku agi peturun Saul nya Mepiboset anak Jonatan, ke umur lima taun lebuh Saul seduai Jonatan mati. Lebuh berita pasal pemati Saul seduai Jonatan didinga orang di nengeri Jesril, orang ke ngibun Mepiboset lalu rari nabanka Mepiboset. Tang Mepiboset labuh, laban orang ke ngibun iya kelalu beguai rari, lalu laban iya labuh, Mepiboset nyadi tachat enda tau bejalai.
5 Rekap seduai Banah mansang ngagai rumah Is-boset, lalu datai dia ba urung tengah hari, lebuh Is-boset benung belelak tengah hari nya.
6 Nyadi indu ke nyaga mua pintu rumah nya milih gandum, tang iya nyau ngantuk lalu tinduk. Rekap seduai Banah lalu begadai-gadai tama ngagai rumah nya, baka ke deka ngambi gandum, lalu ngerejang perut Is-boset. Udah nya Rekap enggau menyadi iya lalu rari.
7 Nyadi seduai iya udah tama ngagai rumah nya lebuh Is-boset benung gali ba katil iya; seduai iya ngamuk iya lalu munuh iya, mumpung pala iya, lalu nabanka pala iya semalam-malam nya nengah Lebak Jordan.
8 Seduai iya lalu nyerahka pala Is-boset ngagai Raja David di Hebron. Ku seduai iya bejaku enggau raja, “Tu pala Is-boset, anak munsuh nuan Saul, ti udah nguji munuh nuan. Sehari tu TUHAN udah nejuka Tuan Raja malas penyai Saul enggau peturun iya.”
9 Ku David nyaut seduai iya, “Dalam nama TUHAN ti idup, ti udah nebus aku ari semua penusah, aku besumpah,
10 lebuh seruan datai ngagai aku di Siklak lalu madahka Saul udah mati, iya ngumbai diri mai berita ti manah. Tang aku nangkap iya, lalu munuh iya. Nya meh upah ti diberi aku ngagai iya ke ngumbai diri mai berita ti manah nya!
11 Tang naka meh pemalat ukum ti deka diberi aku ngagai orang ke munuh orang ke nadai penyalah, ke benung tinduk dalam rumah iya empu! Aku diatu deka malas seduai laban seduai udah munuh iya, lalu aku deka muai seduai abis lengis ari dunya tu!”
12 David lalu ngasuh soldadu iya munuh seduai iya. Soldadu David lalu munuh Rechap seduai Banah. Sida netak jari enggau kaki seduai iya, lalu ngantung kaki jari seduai iya semak telaga di Hebron. Sida ngambi pala Is-boset, lalu nguburka pala nya ba lumbung Abner di Hebron.
 
Bagi 5
David Nyadi Raja Menua Israel Enggau Menua Judah
1 Udah nya semua tuai raban bansa orang Israel betemu enggau David di Hebron, lalu bejaku munyi tu: “ Kami tu kaban belayan nuan.
2 Indah lebuh Saul nyadi raja, deh nuan nguluka bansa kitai beperang. Lalu TUHAN udah besemaya madahka nuan deka megai perintah di menua Israel lalu ngibun kami baka pengibun bedus.”
3 Nya meh maya David ngaga siti sempekat enggau bala tuai, lalu minta TUHAN nyadika saksi sida. Udah nya bala tuai nata pala David ngena minyak kana, kena nandaka iya diatu nyadi raja menua Israel.
4 Umur David tiga puluh taun lebuh iya nyadi raja, lalu iya merintah empat puluh taun.
5 Iya megai perintah menua Judah di Hebron tujuh taun setengah. Udah nya iya pindah ngagai Jerusalem alai iya ke megai perintah di menua Israel enggau menua Judah tiga puluh tiga taun.
6 Maya pen nyau datai alai David enggau bala iya deka mupuk lalu nyerang Jerusalem. Orang Jebus ti diau dia, ngumbai David enda ulih ngalahka nengeri nya, lalu ku sida madahka ngagai iya, “Nuan enda ulih tama kitu. Indah orang ke buta enggau ti enda tau bejalai deh ulih nagang nuan tama.” (
7 Tang David ngalahka nengeri Sion ti bekuta nya, lalu nengeri nya dikumbai “Nengeri David.”)
8 Ku David bejaku enggau bala iya, “Kati orang ditu bisi begedika orang Jebus baka aku ke begedika sida? Chukup begedi, datai ke kitai keras deka munuh sida? Enti bisi, awakka iya mansang nengah jalai lubang ai, lalu nyerang sida ke buta enggau ke kait-kupit nya.” (Nya kebuah orang nyebut, “Orang ke buta enggau ke kait-kupit enda tau tama ngagai rumah TUHAN.”)
9 Lebuh sida udah ngalahka nengeri ti bekuta nya, David lalu diau dia, lalu ngumbai nengeri nya “Nengeri David.” Iya lalu ngaga nengeri ngelingi nya, belabuh ari endur alai tanah ti udah ditambun ba tisi timur bukit nya.
10 Kuasa David nambah-menambah, laban TUHAN ti Pemadu Bekuasa bisi enggau iya.
11 Raja Hiram di Tire lalu ngirumka bala seruan betemu enggau David. Iya mega ngirumka kayu sidar, bala tukang kayu enggau bala tukang batu ngagai David, ngambika sida ngaga sebuah istana ke iya.
12 Ari nya David nemu TUHAN udah ngasuh iya tegap nyadi raja menua Israel, lalu ngasuh menua ti diperintah iya nyadi kaya, ke penguntung bala nembiak TUHAN.
13 Lebuh iya udah pindah ari Hebron ngagai Jerusalem, David ngambi mayuh agi indu simpan, enggau bini bukai, lalu anak lelaki enggau anak indu iya mega nambah mayuh agi.
14 Tu nama bala anak iya ke ada di Jerusalem: Shamua, Sobap, Natan, Solomon,
15 Ibar, Elisua, Nepek, Japia,
16 Elisama, Eliada, enggau Elipelet.
 
Menang Ngelaban Orang Pilistin
17 Lebuh orang Pilistin ninga David udah dichiri nyadi raja orang Israel, bala soldadu sida lalu ngiga iya; tang lebuh David ninga nya, iya lalu nurun ngagai siti endur ti bekuta.
18 Orang Pilistin datai ba Lebak Repaim, lalu nguan endur nya.
19 David lalu betanya ngagai TUHAN, “Kati tau aku nyerang orang Pilistin? Kati Nuan deka ngasuh aku menang?” Disaut TUHAN, “Serang meh sida! Aku deka ngasuh nuan menang!”
20 Nya alai David mansang ngagai Baal-perasim, lalu ngalahka orang Pilistin dia. Ku David, “TUHAN udah ngelanggar bala munsuh aku baka ai bah.” Nya kebuah endur nya dikumbai Baal-perasim.
21 Lebuh orang Pilistin rari, sida ninggalka engkeramba sida. David enggau bala iya lalu ngambi engkeramba nya.
22 Udah nya, orang Pilistin pulai baru ngagai Lebak Repaim, lalu nguan endur nya baru.
23 David lalu betanya baru ngagai TUHAN. Lalu ku TUHAN nyaut, “Anang nyerang sida muak ari tu, tang bejalai kita ngelaungka sida, lalu serang sida ari sepiak nyin, semak kayu balsam.
24 Lebuh nuan ninga munyi rentak kaki bejalai ba puchuk kayu, nuan enda tau enda nyerang sida, laban Aku deka bejalai dulu ari kita lalu ngalahka bala soldadu orang Pilistin.”
25 David lalu ngereja nitihka asuh TUHAN, lalu iya ulih muru orang Pilistin kenyau ari Geba terus ngagai Geser.
 
Bagi 6
Peti Lampang Batu Adat Dibai Ngagai Jerusalem
1 Nyadi sekali David ngempuruka tiga puluh ribu iku soldadu ke pemadu kering di menua Israel,
2 di menua Judah, deka ngambi Peti Lampang Batu Adat Allah Taala, ti ngundan nama TUHAN ti Pemadu Bekuasa, ke bempu kerusi diraja atas dua iku melikat cherub ti besayap.
3 Sida ngambi Peti nya ari rumah Abinadap ti ba bukit, lalu ngengkahka Peti nya ba sebuah kerita tarit ti baru. Kerita nya lalu diiring Usah seduai Ahio, anak Abinadap,
4 Ahio bejalai di mua.
5 David enggau semua orang Israel betanda sereta belagu enggau pengabis pengering sida ngemesaika TUHAN. Sida nebah belikan, engkeratung, dedumbak, cherakap enggau bebendai.
6 Lebuh sida datai ba endur alai nungku gandum di Nakon, jelu sapi tesangkut. Usah nyapai lalu ngetanka Peti Lampang Batu Adat nya.
7 Tekala nya TUHAN Allah Taala lalu ringat ngagai Usah, lalu munuh iya laban iya enda bebasaka Allah Taala. Usah lalu mati dia ngimbai Peti Lampang Batu Adat nya.
8 Nya kebuah, kenyau ari nya, endur nya dikumbai Peres-usah David pedis ati, laban TUHAN udah ringat lalu ngukum Usah.
9 David lalu takutka TUHAN. Ku iya, “Baka ni ku chara aku mai Peti Lampang Batu Adat tu diatu?”
10 Nya alai, iya lalu mutuska runding enda nyadi mai Peti Lampang Batu Adat nya ngagai Jerusalem, tang limpang ari jalai raya, lalu mai Peti nya ngagai rumah Obet-edom, ke asal ari Gat.
11 Peti Lampang Batu Adat nya mengkang dia tiga bulan, lalu TUHAN merekatka Obet-edom enggau sida sebilik.
12 Lebuh Raja David ninga TUHAN udah merekatka ruang bilik Obet-edom enggau semua utai ti dikemisi iya, iya lalu ngambi Peti Lampang Batu Adat nya ari rumah Obet-edom, lalu mai Peti nya ngagai Jerusalem ngena pengerami ti besai.
13 Lebuh orang ke ngesan Peti Lampang Batu Adat nya udah bejalai enam singkang, David lalu meri siku jelu sapi ti lelaki enggau siku anak sapi ti gemu nyadika piring.
14 David, ke begari semina ngena kain linin ti dibelitka iya ba punggung iya, lalu betanda enggau pengabis pengering iya, ngemesaika TUHAN.
15 Nya meh jalai iya, enggau semua orang Israel mai Peti Lampang Batu Adat nya ngagai Jerusalem, ngena panjung gaga ati enggau terumpit.
16 Lebuh Peti nya benung dibai tama ngagai nengeri nya, Mikal anak Saul, nyenguk ari jenila, lalu tepedaka Raja David betanda sereta ngingkak di mua TUHAN, lalu Mikal mechat David dalam ati iya.
17 Sida mai Peti nya, lalu ngengkahka iya ba endur asal iya dalam Langkau Kain ti udah didirika David alai engkah Peti nya. Udah nya iya lalu ngenjuk piring tunu enggau piring pemaik ngagai TUHAN.
18 Lebuh iya udah tembu ngenjuk piring nya, iya lalu merekatka orang mayuh dalam nama TUHAN ti Pemadu Bekuasa,
19 lalu nyadung pemakai ngagai sida. Iya meri ngagai genap iku orang ke lelaki enggau orang ke indu di menua Israel siti tuku roti, dagin ti udah dipanggang, enggau salai buah. Udah nya, semua orang pulai magang.
20 Lebuh David pulai ngagai istana iya deka betemu enggau sida sebilik, Mikal pansut lalu ngambat iya. Ku Mikal, “Balat amat Raja orang Israel ngemesaika diri sehari tu tadi, ngayanka tubuh diri di mua bala indu ke bekereja ke bala pemesai iya!”
21 Disaut David, “Aku ngereja nya kena aku ngemesaika TUHAN ti udah milih aku nyadi tuai orang Israel, lalu enda milih apai nuan enggau sida sebilik. Lalu aku deka majak betanda ngemesaika TUHAN,
22 lalu deka ngemelika diri lebih agi ari nya. Nuan nyangka ngumbai aku nadai guna, tang sida ke indu deka muji aku!”
23 Mikal anak Saul nadai kala bisi anak nyentuk ngagai iya mati.
 
Bagi 7
Pesan Natan Ngagai David
1 Raja David pen nyau diau ba istana iya empu, lalu TUHAN nyaga iya likun ari semua munsuh iya.
2 Udah nya raja lalu bejaku enggau nabi Natan, “Aku diau dalam rumah ti digaga ari kayu sidar, tang Peti Lampang Batu Adat Allah Taala diau dalam langkau kain!”
3 Disaut Natan, “Kereja aja sebarang utai ti ku ati nuan, laban TUHAN bisi enggau nuan.”
4 Tang malam nya TUHAN bejaku ngagai Natan,
5 “Alai nuan mansang ngagai nembiak Aku David, lalu padahka jaku Aku ngagai iya, “Ukai nuan ti deka ngaga rumah alai Aku diau.
6 Kenyau ari maya Aku ngelepaska orang Israel ari menua Ejip, nyentuk ngagai diatu, Aku nadai kala diau dalam rumah. Aku udah bejalai kia-kia, diau dalam langkau kain.
7 Sekumbang Aku ke bejalai enggau orang Israel, Aku nadai kala nanya ngagai bala tuai  ti udah diletak Aku, kebuah sida apin ngaga rumah ke Aku ari kayu sidar.’
8 “Nya alai, padahka ngagai nembiak Aku David, Aku TUHAN ti Pemadu Bekuasa, nyebut ngagai iya, ‘Aku udah ngambi nuan ari pengawa nuan ke ngibun bedus, lalu ngasuh nuan merintah nembiak Aku Israel.
9 Aku udah enggau nuan di sebarang endur nuan bejalai, lalu Aku udah ngalahka semua munsuh nuan, lebuh nuan majakka pejalai nuan. Aku deka ngasuh nuan beberita baka bala tuai ti pemadu bekuasa di dunya tu.
10-11 Aku udah milih siti endur ke nembiak Aku Israel, lalu Aku udah ngentapka sida dia, alai sida deka diau, lalu enda agi ditekanka orang. Sekumbang sida ke udah datai di menua tu, sida udah diserang orang ke mangah, tang utai nya enda agi baka nya. Aku besemaya deka nyaga nuan likun ari semua munsuh nuan, lalu meri ngagai nuan mayuh peturun.
12 Lebuh nuan mati, lalu dikuburka begulai enggau bala aki ini nuan, Aku deka ngasuh siku ari bala anak lelaki nuan nyadi raja, lalu ngaga perintah iya kering.
13 Iya nya meh orang ke deka ngaga rumah ke Aku, lalu Aku deka netapka perintah iya meruan belama iya.
14 Aku deka nyadi Apai iya, lalu iya deka nyadi anak Aku. Lebuh iya ngereja utai ti salah, Aku deka nganu iya, baka apai ke nganu anak diri.
15 Tang Aku enda badu rinduka iya, baka ke udah dikereja Aku ngagai Saul, ti udah dibuai Aku, ngambika nuan ulih nyadi raja.
16 Nuan endang deka meruan bisi peturun, lalu Aku deka ngasuh perintah nuan meruan belama iya. Perintah nuan enda nemu abis.’ “
17 Natan lalu madahka ngagai David semua utai ti udah dipandangka Allah Taala ngagai iya.
 
David Besampi Meri Terima Kasih
18 Udah nya Raja David lalu tama ngagai Langkau Kain TUHAN, duduk lalu besampi, “TUHAN ti Pemadu Tinggi, aku enda patut nerima utai ti udah dikereja Nuan ke aku. Kami sebilik pen enda mega patut.
19 Tang diatu Nuan, TUHAN ti Pemadu Tinggi, ngereja utai ti lebih agi ari nya. Nuan udah ngaga siti semaya pasal peturun aku jemah ila. Lalu Nuan, TUHAN ti Pemadu Tinggi, ngasuh orang siku meda nya.
20 Nama utai ti patut disebut aku ngagai Nuan! Nuan nemu aku, ke nembiak Nuan.
21 Nuan ngereja semua utai tu nitihka peneka enggau juluk ati Nuan Empu kena Nuan ngajar aku.
22 Nuan, TUHAN ti Pemadu Tinggi, endang amat besai! Nadai orang sebaka enggau Nuan. Kami endang semampai nemu Nuan Allah Taala ti siku aja.
23 Nadai bansa di dunya tu ti sebaka enggau bansa orang Israel. Sida udah dilepaska Nuan ari pengidup sida ke nyadi ulun, lalu Nuan udah ngaga sida nyadika nembiak Nuan. Utai ti besai sereta badas, ti udah dikereja Nuan ke sida udah ngasuh berita pasal Nuan ngelekai di serata dunya. Nuan udah muru bansa bukai enggau petara sida, lebuh nembiak Nuan nyerang, iya nya orang ke udah dilepaska Nuan ari menua Ejip ngambika sida nyadi nembiak Nuan.
24 Nuan udah ngaga orang Israel nyadika nembiak Nuan belama iya, lalu Nuan, TUHAN, udah nyadi Allah Taala sida.
25 “Nya alai, TUHAN Allah Taala, kamatka belama iya, semaya ti udah digaga Nuan pasal peturun aku, lalu kereja meh utai ti deka dikereja Nuan.
26 Nuan deka beberita, lalu mensia deka belama iya nyebut, ‘TUHAN ti Pemadu Bekuasa nya Allah Taala ke disembah orang Israel.’ Lalu Nuan deka ngasuh perintah aku meruan belama iya.
27 TUHAN ti Pemadu Bekuasa, ti Allah Taala ke disembah orang Israel! Aku berani nyebut sampi tu ngagai Nuan, laban Nuan udah mandangka semua utai tu ngagai aku ke nembiak Nuan, lalu udah madahka ngagai aku pasal Nuan ti deka ngaga peturun aku nyadi raja.
28 Nya alai diatu, TUHAN ti Pemadu Tinggi, Nuan meh Allah Taala. Nuan endang seruran ngamatka semaya Nuan, lalu Nuan udah ngaga semaya ti manah tu enggau aku.
29 Aku minta Nuan merekatka peturun aku, ngambika sida ulih majak dikerinduka Nuan. Nuan, TUHAN ti Pemadu Tinggi, udah besemayaka utai tu, lalu berekat ti diberi Nuan deka meruan ba peturun aku belama iya.”
 
Bagi 8
David Menang Beperang
1 Nyau kelama udah bekau nya, Raja David nyerang orang Pilistin baru. Iya ngalahka sida, lalu ngerampas menua sida.
2 Udah nya iya lalu ngalahka orang Moap. Iya ngasuh orang tangkap gali ba tanah, lalu munuh dua iku ari genap tiga iku sida. Nya alai orang Moap dipegai iya, lalu mayar chukai ngagai iya.
3 Udah nya iya ngalahka Hadadeser anak Rehob, raja menua Sobah, lebuh Hadadeser baru deka ngambi pulai menua di Sungai Eupratis.
4 David nangkap seribu tujuh ratus iku soldadu Hadadeser ke nepan kuda, enggau dua puluh ribu iku soldadu iya ke bejalai kaki. Iya ngalau kuda semina chukup ke seratus buah kerita perang, lalu mutuska rakat semua kuda ti bukai.
5 Lebuh orang Siria di Damaskus ngasuh bala soldadu nulung Raja Hadadeser, David nyerang bala soldadu nya, lalu munuh dua puluh dua ribu iku sida.
6 Udah nya iya lalu nirika kem ke soldadu iya di menua sida, lalu sida nyadi nembiak iya, lalu mayar chukai ngagai iya. TUHAN ngasuh David menang di semua endur.
7 David ngerampas terabai emas ti dibai bala pemesai Hadadeser, lalu mai terabai nya ngagai Jerusalem.
8 Iya mega ngerampas mayuh amat temaga ari Betah enggau ari Berotai, iya nya nengeri ti dipegai Hadadeser.
9 Lebuh Raja Tou di Hamat ninga David udah ngalahka semua bala soldadu Hadadeser,
10 iya lalu ngasuh anak iya Joram ngambat Raja David, sereta ngenataika jaku puji ngagai David laban iya udah ngalahka Hadadeser, ti udah suah dilaban Tou. Joram mai pemeri ti digaga ari emas, pirak enggau temaga ngagai David.
11 Raja David lalu nyerahka utai nya ngagai TUHAN, sama enggau pirak enggau emas ti udah diambi iya ari mayuh bengkah bansa ti udah dialahka iya, nyengkaum
12 Edom, Moap, Amon, Pilistin, enggau Amalek, sereta enggau sebagi ari perapasan ti udah dirampas iya ari Hadadeser.
13  Berita pasal David balat agi ngelekai lebuh iya pulai udah bekau iya ti munuh lapan belas ribu iku orang Edom ba Lebak Garam.
14 Iya nirika kem soldadu di serata menua Edom, lalu orang di menua nya nyadi nembiak iya. TUHAN ngasuh David menang di semua endur.
15 David merintah semua menua Israel, lalu iya meri atur ti lurus sereta betul ngagai semua nembiak iya.
16 Joap (indai iya Seruiah) nyadi tuai soldadu. Jehosapat anak Ahilut nyadi kerani raja.
17 Sadok anak Ahitup, enggau Ahimelek anak Abiatar nyadi imam. Seraiah nyadi tukang tulis dalam kot.
18 Benaiah anak Jehoiada nyadi tuai soldadu ke nyaga David. Lalu bala anak lelaki David nyadi imam.
 
Bagi 9
David Betemu Enggau Mepiboset
1 Nyadi sekali David nanya, “Kati sida Saul sebilik agi bisi idup? Enti bisi, aku deka ngayanka penelap aku ngagai iya, nitihka semaya aku enggau Jonatan.”
2 Lebuh maya nya bisi siku orang gaji sida Saul sebilik ke benama Siba. Orang lalu ngasuh iya betemu enggau David. Ku raja nanya iya, “Kati nuan tu Siba?” Siba lalu nyaut, “Aku meh tu, Tuan Raja.”
3 Raja lalu nanya iya, “Kati sida Saul sebilik agi bisi idup? Aku bisi ati deka ngayanka penaluk enggau penelap Allah Taala ngagai iya.” Disaut Siba, “Siku anak lelaki Jonatan, tang iya enda ulih bejalai.”
4 “Dini alai iya?” ku raja nanya. “Ba rumah Machir anak Amil, di Lo-debar,” ku Siba nyaut.
5 David lalu mesanka iya.
6 Mepiboset anak Jonatan, uchu Saul lalu datai. Iya meremi meri tabi basa ngagai David. Ku David, “Mepiboset,” lalu ku iya nyaut, “Aku meh tu, Tuan Raja.”
7 “Anang takut,” ku David nyaut. “Aku deka nelap enggau nuan, ketegal apai nuan Jonatan. Aku deka mulaika ngagai nuan semua tanah ti diempu aki nuan Saul, lalu nuan seruran tau makai enggau aku.”
8 Mepiboset meremi baru, lalu ku iya, “Aku tu enda lebih ari bangkai ukui, Tuan Raja! Nama kebuah nuan manah enggau aku?”
9 Udah nya raja lalu ngangauka Siba, ti udah nyadi orang gaji Saul, lalu bejaku enggau iya, “Aku meri ngagai Mepiboset semua utai sida Saul sebilik.
10 Lalu nuan enggau bala anak lelaki nuan, enggau bala orang gaji nuan deka bumai ba tanah nya, ke uchu tuan nuan, lalu ngulihka pemakai ke sida sebilik. Tang Mepiboset empu deka seruran makai enggau aku.” (Siba bisi lima belas iku anak lelaki, enggau dua puluh iku orang gaji.)
11 Siba lalu nyaut, “Aku deka ngereja semua utai ti diasuh Raja.” Nya alai Mepiboset makai ba mija raja, baka anak raja empu.
12 Mepiboset bisi anak lelaki siku ti agi biak, ke benama Mika. Semua sida Siba sebilik nyadi orang gaji Mepiboset magang.
13 Nya alai, Mepiboset, ke bajung ba kedua piak kaki, diau di Jerusalem, makai enggau raja.
 
Bagi 10
Orang Amon Ngeleseka David
1 Nyau kelama udah bekau nya, Nahas raja orang Amon mati, lalu anak iya Hanun nyadi raja.
2 Ku Raja David bejaku, “Aku enda tau enda ngayanka diri taluk ngagai Hanun, baka ke udah dikereja apai iya ngagai aku.” Nya alai David ngasuh bala seruan iya ngenataika penyinu ati iya. Lebuh bala seruan iya datai di Amon,
3 bala tuai orang Amon lalu bejaku enggau raja Hanun, “Kati nuan ngumbai David ngasuh bala orang tu ngenataika penyinu ati ketegal iya bebasaka apai nuan? Iya ngasuh sida kitu nyadi pematau, meratika nengeri tu, ngambika iya ulih ngalahka kitai!”
4 Hanun lalu nangkap bala seruan David, ngukur ragum sida ba sepiak mua aja, netak gari sida naka punggung, lalu ngasuh sida pulai.
5 Tang bala sida nya kelalu malu pulai. Lebuh David ninga utai ti udah nyadi, iya lalu ngirumka pesan ngagai sida, ngasuh sida diau di Jeriko, lalu enda pulai, nganti ragum sida udah tumbuh baru.
 
David Ngalahka Orang Amon
6 Lebuh orang Amon nemu diri udah ngaga David nyadi munsuh sida, sida lalu ngaji dua puluh ribu iku soldadu orang Siria ari Bet-rehop enggau ari Sobah, dua belas ribu iku orang ari Top, enggau seribu iku orang ari Maakah enggau raja sida empu.
7 Lebuh David ninga nya, iya lalu ngasuh Joap enggau semua bala soldadu mansang ngelaban sida.
8 Orang Amon pansut lalu nan ba pintu penama ngagai Rabah, iya nya indu nengeri sida, lalu sida ti bukai, nyengkaum orang Siria enggau orang ke ari Top enggau Maakah, nan di luar nengeri nya.
9 Lebuh Joap meda bala munsuh deka nyerang iya ari mua enggau ari belakang, iya lalu milih soldadu orang Israel ti pemadu kering, lalu ngasuh sida belatur ngelaban orang Siria.
10 Iya ngasuh menyadi iya Abisai nguluka bala soldadu ti bukai. Abisai lalu ngasuh sida belatur ngelaban orang Amon.
11 Ku Joap bejaku enggau Abisai, “Enti nuan meda orang Siria nyau deka ulih ngalahka aku, nuan nulung aku. Lalu enti orang Amon nyau deka ulih ngalahka nuan, aku nyaup nuan.
12 Kering sereta berani! Kitai enda tau enda bebendar belaban ngarika bansa kitai, enggau ngarika nengeri Allah Taala kitai. Awakka TUHAN ngereja utai ti manah ku ati Iya!”
13 Joap enggau bala iya lalu mansang nyerang orang Siria. Orang Siria lalu rari.
14 Lebuh orang Amon meda orang Siria rari, sida lalu rari ari Abisai, lalu pulai baru ngagai nengeri nya. Udah nya Joap nikal, enda nyadi nyerang orang Amon, lalu pulai ngagai Jerusalem.
 
David Ngalahka Orang Siria
15 Lebuh orang Siria nemu diri udah alah laban orang Israel, sida lalu ngempuruka semua bala soldadu sida.
16 Raja Hadadeser lalu mesanka bala orang Siria ti diau di timur Sungai Eupratis. Sida lalu datai ngagai Helam, diuluka Sobak, ti nyadi tuai soldadu Raja Hadadeser.
17 Lebuh David ninga nya, iya lalu ngempuruka bala soldadu orang Israel, meraka Sungai Jordan, lalu mansang ngagai Helam, alai bala orang Siria ke belatur deka ngelaban iya. Sida lalu belaban,
18 lalu bala soldadu orang Siria rari ari bala soldadu orang Israel. David enggau bala iya munuh tujuh ratus iku orang ke nepan kerita perang orang Siria, enggau empat puluh ribu iku soldadu ke nepan kuda. Sida mega ngemakalka Sobak. Sobak lalu mati ba endur alai sida ke betempuh.
19 Lebuh bala soldadu raja Hadadeser nemu diri udah alah laban orang Israel, sida lalu bebaik enggau orang Israel lalu nyadi nembiak raja orang Israel. Orang Siria lalu enda agi berani nulung orang Amon.
 
Bagi 11
David Seduai Batseba
1 Lebuh musin bungai taun nya, maya bala raja endang selalu mansang ngayau, David ngasuh Joap enggau bala soldadu orang Israel ngalahka orang Amon, lalu ngelulung nengeri Rabah. Tang David empu mengkang di Jerusalem.
2 Nyadi sekali, ba urung ngalih hari, David angkat ari endur alai iya ke tinduk, lalu niki ngagai perabung istana. Lebuh iya bejalai ba perabung rumah nya, iya lalu tepedaka siku indu mandi. Indu nya bajik amat gamal.
3 David lalu ngasuh seruan iya betanyaka sapa indu nya. Iya lalu nemu nama indu nya Batseba anak Eliam. Batseba tu bini Uriah, orang Iti.
4 David lalu ngasuh sida seruan iya mesanka indu nya, lalu iya datai ngagai David, lalu David beleman enggau iya. (Nyadi indu nya baru udah tembu nuchi diri.) Udah nya indu nya lalu pulai baru ngagai rumah iya empu.
5 Indu nya lalu ngandung, lalu iya ngirumka pesan ngagai David, madahka diri ngandung.
6 David lalu mesanka Joap, “Asuh Uriah orang Iti betemu enggau aku.” Joap lalu ngasuh Uriah betemu enggau David.
7 Lebuh Uriah datai, David lalu nanyaka pasal pengerai Joap enggau bala soldadu iya, enggau pasal pemujur sida ke ngayau.
8 Udah nya iya lalu bejaku enggau Uriah, “Alai nuan pulai ke rumah, lalu belelak enda lama.” Uriah mupuk, lalu David ngirumka siti pemeri ngagai iya.
9 Tang Uriah enda pulai ke rumah, tang tinduk ba pintu penama ngagai istana, begulai enggau bala orang ke nyaga raja.
10 Lebuh David ninga Uriah nadai udah pulai ngagai rumah iya empu, iya lalu nanya Uriah, “Nuan lama udah ninggalka menua. Nama kebuah nuan enda pulai ngagai rumah nuan empu?”
11 Disaut Uriah, “Peti Lampang Batu Adat, bala orang Israel enggau bala orang Judah diau dalam langkau, lalu kepala aku Joap enggau bala pemesai iya agi diau ba kem. Nya alai baka ni ku aku nyamai pulai, makai ngirup, lalu tinduk enggau bini aku? Aku besumpah atas nama Tuan Raja enggau atas nama aku empu, aku enggai ngereja utai ti baka nya!”
12 Ku David, “Enti pia, awakka nuan diau ditu sehari tu. Pagila aku deka ngasuh nuan mupuk.” Uriah lalu diau di Jerusalem sehari nya, enggau hari siti.
13 David mai iya makai, lalu numi iya datai ke mabuk. Tang malam nya Uriah tinduk belapikka pua begulai enggau bala nembiak raja, lalu enda pulai ngagai rumah iya empu.
14 Pagi hari siti David nulis surat ngagai Joap, lalu ngasuh Uriah empu mai surat nya.
15 Ku jaku ti ditulis iya dalam surat nya, “Asuh Uriah berintai enggau orang di mua, alai orang ke balat agi belaban. Udah nya nuan nyurutka diri, lalu awakka iya kena bunuh munsuh.”
16 Nya alai lebuh Joap ngelulung nengeri nya, iya ngasuh Uriah mansang ngagai endur alai bala munsuh endang ditemu kering.
17 Bala soldadu munsuh lalu pansut ari nengeri nya, lalu ngelaban bala soldadu Joap. Sekeda bala pemesai David mati, nyengkaum Uriah.
18 Udah nya Joap ngasuh orang mai berita nya ngagai David, madahka pasal sida ke bamuk.
19 Ku Joap ngajar seruan iya, “Lebuh nuan udah madahka ngagai  raja semua utai pasal kitai ke bamuk,
20 raja nyangka deka ringat, lalu nanya ngagai nuan, ‘Nama kebuah kita mansang ngenyemak nya ngagai nengeri nya ngamuk munsuh? Kati kita enda nemu sida deka nimbakka laja ari dinding kuta?
21 Kati kita enda ingatka chara Abimelek anak Gideon mati? Iya mati di Tebes, lebuh siku indu muai sigi batu kisar ari dinding kuta, lalu munuh iya. Nya alai, nama kebuah kita mansang ngenyemak nya ngagai dinding kuta nya?’ Enti raja nanya nuan munyi nya, padahka ngagai iya, ‘Pemesai nuan siku ke benama Uriah pen udah mega mati.’ “
22 Seruan nya lalu mansang betemu enggau David, lalu madahka utai ti udah diasuh Joap sebut iya.
23 Ku iya, “Bala munsuh kitai kering agi ari bala kami, lalu sida pansut ari nengeri ngamuk kami di luar nengeri. Tang kami ulih ngansakka diri ngagai sida ngagai pintu penama nengeri nya baru.
24 Udah nya sida lalu nimbakka laja ngagai kami ari dinding kuta, lalu sekeda ari bala pemesai raja mati, nyengkaum pemesai nuan siku ke benama Uriah.”
25 Ku David bejaku enggau seruan nya, “Sebut jaku tu ngagai Joap, ‘Anang ngelakka pekara tu ngenusahka ati nuan, laban nadai orang nemu sapa ke mati lebuh maya perang. Pajakka serang nuan ngelaban nengeri nya, datai ke nengeri nya alah.’ Beri peransang ngagai iya.”
26 Lebuh Batseba ninga laki iya udah mati, iya lalu ngulit.
27 Lebuh iya udah badu ngulit, David lalu mesanka iya ngagai istana. Iya lalu ngambi Batseba nyadika bini iya. Batseba lalu ngadaka anak lelaki siku. Tang TUHAN enda rinduka utai ti udah dikereja David.
 
Bagi 12
Pesan Natan; David Nesal Ati
1 TUHAN lalu ngasuh nabi Natan betemu enggau David. Natan lalu betemu enggau iya, lalu bejaku ngagai iya, ku Natan bejaku, “Nyadi sekali dalam sebuah nengeri bisi dua iku orang. Siku kaya, lalu siku seranta.
2 Orang ke kaya nya mayuh jelu sapi enggau jelu bedus,
3 tang orang ke seranta nya semina bisi siku aja anak domba, ti ulih iya meli. Orang ke seranta nya ngibun anak domba nya, lalu jelu nya mansang besai dalam rumah iya begulai enggau bala anak iya empu. Iya meri anak domba nya pemakai ari pemakai iya empu, meri iya ngirup ari mangkuk iya empu, lalu mangku iya. Anak domba nya nyau digaga iya baka anak indu iya empu.
4 Nyadi sekali siku temuai datai ba rumah orang ke kaya nya. Orang ke kaya nya enggai munuh jelu iya empu kena iya nyendiaka pemakai ke temuai nya, tang ngambi anak domba orang ke seranta nya, lalu nyendiaka pemakai ke temuai iya.”
5 David lalu ringat ngagai orang ke kaya nya. Ku iya, “Aku besumpah dalam nama TUHAN ti idup, orang ke ngereja nya patut dibunuh!
6 Laban iya udah jai enggau orang nya; iya enda tau enda mayar empat kali lipat utai ti udah diambi iya.”
7 Natan lalu bejaku ngagai David, “Orang nya nuan empu. Tu utai ti disebut TUHAN Allah Taala ke disembah orang Israel, ‘Aku udah nyiri nuan nyadi raja menua Israel, lalu udah ngelepaska nuan ari jari Saul.
8 Aku udah meri perintah iya, enggau bala bini iya ngagai nuan. Aku udah nyiri nuan nyadi raja menua Israel enggau menua Judah. Enti nya enda chukup, Aku tetap deka meri dua kali mayuh agi ari nya ngagai nuan.
9 Nya alai, nama kebuah nuan enda ngasika pesan Aku? Nama kebuah nuan ngereja utai ti jai baka nya? Nuan udah ngasuh Uriah mati beperang. Nuan nejuka orang Amon munuh iya, lalu udah nya nuan ngambi bini iya!
10 Nya alai, dalam genap serak peturun nuan, siku orang deka mati dibunuh orang, laban nuan enda ngasika Aku lalu udah ngambi bini Uriah.
11 Aku besumpah deka ngasuh siku ari kita sebilik ngenusahka nuan. Nuan empu deka meda penusah nya nyadi, lebuh Aku ngambi bala bini nuan, lalu meri sida ngagai orang bukai. Lalu iya deka beleman enggau sida lebuh siang hari.
12 Nuan udah ngelalaika dosa diri, tang Aku deka ngasuh utai nya nyadi lebuh siang hari, ngambika semua orang Israel meda nya magang.’ “
13 David lalu bejaku, “Aku udah bedosa ngelaban TUHAN.” Natan lalu nyaut, “TUHAN ngampun nuan. Nuan enda mati.
14 Tang laban nuan enda bebasaka TUHAN ketegal nuan udah ngereja utai tu, anak nuan deka mati.”
15 Udah nya Natan pulai.
 
Anak David Mati
TUHAN lalu ngasuh anak ke diadaka bini Uriah ke David, sakit.
16 David besampi ngagai Allah Taala, minta anak mit nya gerai. David enggai makai, lalu iya tama tiap malam ngagai bilik iya, lalu gali ba geladak semalam-malam nya.
17 Bala pemesai ke gawa ke iya datai ngagai iya, nguji ngumbuk iya angkat, tang iya enggai angkat, lalu enggai makai enggau sida.
18 Seminggu udah bekau nya, anak mit nya mati. Bala pemesai David takut madahka nya ngagai iya. Ku sida, “Lebuh anak mit nya agi idup, David enggai nyaut kitai lebuh kitai nyebut utai ngagai iya. Baka ni ku chara kitai madahka anak mit nya udah mati? Kada enda iya deka munuh diri!”
19 Lebuh David meda sida betelai enggau pangan diri, iya lalu nemu anak mit nya udah mati. Nya alai iya lalu nanya sida, “Kati anak mit nya udah mati?” “Udah,” ku sida nyaut.
20 David lalu angkat ari geladak nya, mandi, nata diri ngena minyak wangi, lalu nukar gari diri. Udah nya iya mansang ngagai rumah TUHAN meremi lalu besampi ngagai Allah Taala. Lebuh iya pulai ngagai istana, iya lalu minta utai diempa, lalu lebuh pemakai nya udah sedia, iya lalu makai.
21 Ku bala pemesai iya bejaku enggau iya, “Kami enda meretika utai tu. Lebuh anak mit nya agi idup, nuan nyabakka iya, lalu nuan enggai makai. Tang lebuh iya udah mati, nuan angkat lalu makai!”
22 Disaut David, “Aku amat bepasa sereta nyabak lebuh iya agi idup, laban aku ngumbai TUHAN deka kasihka aku, lalu enda nejuka anak mit nya mati.
23 Tang diatu iya udah mati, nya alai aku nadai agi kebuah bepasa. Aku enda ulih ngasuh iya idup baru. Jemah ila aku deka datai ngagai iya, tang iya enda ulih pulai ngagai aku.”
 
Pengada Solomon
24 Udah nya David merindang bini iya Batseba. Iya tinduk enggau iya, lalu Batseba ngadaka anak lelaki siku. David lalu meri iya nama Solomon. TUHAN rinduka nembiak nya,
25 lalu ngasuh nabi Natan meri nama Jedidiah ngagai nembiak nya laban TUHAN rinduka iya.
 
David Ngalahka Rabah
26 Lebuh rambau nya, Joap majak nyerang Rabah, indu nengeri orang Amon, lalu ngalahka nengeri nya.
27 Iya lalu ngasuh bala seruan betemu enggau David, lalu madahka ngagai iya, “Aku udah nyerang Rabah, lalu udah ngerampas penatai ai sida.
28 Nya alai, gempuruka semua bala soldadu nuan ti bukai, serang nengeri nya, lalu alahka nengeri nya, enggai ke orang ngumbai aku ngalahka nengeri nya.”
29 Nya alai David ngempuruka bala soldadu iya, mansang ngagai Rabah, nyerang lalu ngalahka nengeri nya.
30 David lalu ngambi siti makota emas ti berat kira tiga puluh empat kilogram ari pala engkeramba petara Molek ti disembah orang Amon. Ba makota nya bisi sigi batu ti berega. David ngambi lalu ngengkahka batu ti berega nya ba makota iya empu. Iya mega bulih mayuh amat perapasan ari nengeri nya.
31 Iya mejalka orang ke diau di nengeri nya gawa ngena penyayat, changkul besi, enggau kapak besi, lalu mejalka sida bekereja begagaka batu bata. Iya bejalaika atur nya di semua nengeri ti bukai di Amon. Udah nya, iya enggau bala iya pulai ngagai Jerusalem.
 
Bagi 13
Amnon Enggau Tamar
1 Nyadi anak lelaki David ke benama Absalom bisi siku menyadi dara ti bajik gamal. Nama iya Tamar. Nyadi Amnon, siku agi anak lelaki David, bisi ati ke Tamar.
2 Amnon nyau sakit laban iya balat merampauka menyadi iya Tamar. Laban Tamar agi dara bungas, iya enda disagi betemu enggau lelaki.
3 Tang Amnon bisi siku pangan ti pintar. Nama iya Jonadap anak Samah. Nyadi Samah nya menyadi lelaki David.
4 Ku Jonadap bejaku enggau Amnon, “O anak raja, nama kebuah nuan merampau diau tiap pagi? Uji padahka ngagai aku.” Disaut Amnon, “Aku rinduka Tamar, menyadi indu Absalom, menyadi-tiri aku.”
5 Ku Jonadap bejaku enggau iya, “Uji nuan gali ba peninduk nuan, lalu ngeluluka diri sakit. Lebuh apai nuan datai ngabas nuan, sebut ngagai iya, ‘Asuh menyadi aku Tamar datai kitu, nyapi aku makai. Aku minta iya nyendiaka pemakai ke aku ditu di mua aku, lalu nyapi aku.’ “
6 Amnon lalu ngeluluka diri sakit, lalu gali ba peninduk iya. Lebuh Raja David datai ngabas iya, Amnon lalu bejaku enggau iya, “Aku minta nuan ngasuh Tamar datai lalu ngaga dua tiga igi kek ditu di mua aku, lalu nyapi aku.”
7 David lalu mesanka Tamar, ku iya, “Alai nuan ngagai rumah Amnon, lalu nyendiaka pemakai ke iya.”
8 Tamar mansang, lalu nemu Amnon gali ba peninduk iya. Tamar bisi mai tepung. Iya nyendiaka tepung nya, lalu ngaga kek mimit, dipeda Amnon empu, lalu manggang kek nya.
9 Udah nya iya nuang kek nya ari kali ke Amnon. Tang Amnon enggai makai kek nya. Ku iya, “Asuh semua orang pansut.” Semua orang lalu pansut.
10 Udah nya iya lalu bejaku enggau Tamar, “Bai kek nya kitu ngagai peninduk aku, lalu sapi aku.” Tamar lalu mai kek nya ngagai Amnon.
11 Lebuh Tamar nyapika kek nya ngagai Amnon, Amnon lalu masung Tamar. Ku iya, “Aram gali enggau aku!”
12 “Enggai aku,” ku Tamar. “Anang mejalka aku ngereja utai ti balat ngasuh malu baka tu! Utai tu kelalu jai!
13 Baka ni ku aku ulih ngayanka mua diri ngagai orang mayuh? Lalu nuan empu deka dipechat semua orang Israel. Aku minta nuan bejaku enggau raja. Iya
tentu deka nyerahka aku ngagai nuan.”
14 Tang Amnon enggai mendingka Tamar. Lalu laban iya kering agi ari Tamar, iya ulih masung Tamar.
15 Udah nya Amnon balat amat begedika Tamar. Iya begedika iya lebih agi ari iya ti udah rinduka iya sebedau nya. Ku Amnon bejaku enggau Tamar, “Pansut nuan ari tu!”
16 Tang ku Tamar nyaut, “Aku enggai. Enti nuan ngasuh aku pansut baka tu, penyalah nya deka nyadi besai agi ari utai ti baru udah dikereja nuan!” Tang Amnon enggai mendingka Tamar.
17 Iya lalu ngangauka orang gaji iya, lalu bejaku, “Bai indu tu pansut ari tu! Buai iya ke luar, lalu kunchi pintu!”
18 Orang gaji nya lalu muru Tamar pansut, lalu ngunchi pintu. Nyadi Tamar ngena baju panjai, ti panjai lengan, ti endang dikena anak dara raja lebuh maya nya kelia.
19 Tamar ngerabu pala iya enggau amau, nyarikka baju panjai iya, mampul mua diri, mupuk, nyabak duie-duie.
20 Lebuh menyadi lelaki iya Absalom meda nya, iya lalu nanya, “Kati Amnon bisi udah ngachau nuan? Anang kelalu tusah ati. Iya pen menyadi nuan, nya alai anang besebutka utai tu ngagai orang.” Tamar lalu diau dalam rumah Absalom, tusah ati sereta seilu-ilu diau kediri.
21 Lebuh raja ninga pasal utai ti udah nyadi, iya pedis ati.
22 Lalu Absalom mega balat amat begedika Amnon laban iya udah masung menyadi indu iya Tamar, lalu Absalom enggai agi bejaku enggau Amnon.
 
Absalom Bebalas
23 Dua taun udah bekau nya, Absalom ngasuh orang ngukur bedus iya di Baal-hasor, semak nengeri Epraim, lalu iya ngangauka semua anak lelaki raja ngabang ngagai pengawa nya.
24 Iya mansang ngagai Raja David. Ku iya, “Tuan Raja, aku deka ngasuh orang ngukur bulu bedus aku. Kati nuan enggau bala pemesai nuan ulih datai ngagai pengerami nya?”
25 Disaut raja, “Enda, anak, enggai ke nuan kiruh laban kami, enti semua kami datai magang.” Absalom lalu mujuk raja, tang raja enggai nurutka iya. Raja lalu ngasuh Absalom mupuk.
26 Tang ku Absalom, “Enti nuan empu enda, abis kurang iya, lakka menyadi aku Amnon datai.” Raja lalu nanya, “Nama kebuah alai iya enda tau enda datai?”
27 Tang Absalom balat amat mujuk raja, datai ke David nyau nejuka Amnon enggau bala anak lelaki iya ti bukai mupuk enggau Absalom. Absalom nyendiaka pengerami makai besai, baka ke nyendiaka pemakai raja
28 lalu meri atur ngajar bala orang gaji iya: “Peda enggau manah. Lebuh Amnon udah mabuk, lalu lebuh aku ngasuh kita munuh iya, bunuh iya. Anang takut. Aku empu deka betanggungjawapka nya. Kita enda tau enda berani, lalu anang kakang ati!”
29 Nya alai bala orang gaji lalu bejalaika atur Absalom, lalu munuh Amnon. Bala anak lelaki David ti bukai lalu nepan keledai sida, lalu rari.
30 Lebuh sida benung di rantau jalai pulai ngagai rumah sida empu, orang lalu madahka ngagai David, “Absalom udah munuh semua anak lelaki nuan. Nadai siku sida agi idup!”
31 Raja lalu bediri, nyarikka gari diri, lalu ngalika diri ba tanah. Bala orang gaji ke bisi enggau iya dia, mega nyarikka gari diri.
32 Tang ku Jonadap bejaku, “Tuan Raja, sida enda munuh semua anak lelaki nuan. Semina Amnon aja ke mati. Enti nuan meda ulah Absalom, nya baru nuan nemu iya endang udah mutuska runding deka ngereja nya kenyau ari maya Amnon ke masung menyadi iya Tamar.
33 Nya alai anang arapka berita ti madahka semua anak lelaki nuan udah dibunuh magang.”
34 Lebuh maya nya Absalom endang udah rari. Siku soldadu ke jaga tepedaka bala orang nurun bukit nengah jalai raya ari Horonaim. Iya mansang ngagai raja, lalu madahka utai ti dipeda iya.
35 Ku Jonadap bejaku enggau David, “Nyin bala anak lelaki nuan datai, munyi ti dipadahka aku ngagai nuan.”
36 Lebuh iya baru udah nyebut nya, bala anak lelaki David pen datai. Sida, David enggau bala pemesai iya lalu belabuh nyabak duie-duie.
37-38 Absalom rari ngagai Talami anak Amihut, raja ke merintah di Gesur, lalu diau dia tiga taun. David lama amat ngulitka anak iya Amnon.
39 Tang lebuh iya enda agi kelalu tusah ati ke Amnon, iya lalu lelengauka anak iya Absalom.
 
Bagi 14
Joap Ngatur Pemulai Absalom
1 Joap nemu Raja David endang balat lelengauka Absalom.
2 Nya alai iya ngasuh siku seruan mansang ngagai Tekoa, ngambi siku indu ke pintar, ti diau di Tekoa. Lebuh indu nya datai, Joap lalu bejaku enggau iya, “Aku ngasuh nuan ngeluluka diri ngulit. Rasukka pekayan ulit nuan, lalu anang nyugu buk nuan. Keluluka diri baka ke lama udah ngulit.
3 Udah nya, mansang nuan ngagai raja, lalu sebut ngagai iya utai ti diasuh aku sebut nuan.” Udah nya Joap lalu madahka utai ti patut disebut iya.
4 Indu nya lalu betemu enggau raja, nyungkurka diri ke tanah masa raja. Lalu ku iya, “Tulung aku, Tuan Raja!”
5 “Nama penusah nuan?” ku raja nanya iya. “Aku tu indu balu ke seranta, tuan,” ku iya nyaut. “Laki aku udah mati.
6 Aku bisi dua iku anak lelaki. Nyadi sekali seduai iya belaya di umai. Orang nadai nyeraraka seduai iya, lalu siku ari seduai iya tebunuhka menyadi iya.
7 Nyadi diatu, tuan, semua kaban belayan aku nyau ngelaban aku magang, lalu sida ngasuh aku nyerahka anak aku ngagai sida, ngambika sida ulih munuh iya laban iya udah munuh menyadi iya. Enti aku nyerahka iya ngagai sida, aku nadai agi anak. Anak aku nya ke dikarapka aku. Enti sida munuh iya, laki aku nadai purih.”
8 “Pulai meh nuan,” ku raja nyaut. “Aku deka ngatur pekara nya.”
9 “Tuan Raja,” ku indu nya bejaku, “Kami sebilik deka betanggungjawapka sebarang utai ti dikereja nuan. Nuan enggau ruang bilik raja sigi nadai penyalah.”
10 Ku raja nyaut, “Enti orang bisi ngemba nuan, bai iya ngagai aku, ngambika iya enda ngachau nuan agi.”
11 Ku indu nya bejaku, “Tuan Raja, aku minta nuan besampi ngagai TUHAN Allah Taala nuan, ngambika kaban belayan aku enda bebalaska pemati anak aku, ngambika anak aku ti siku nya enda dibunuh sida.” Disaut David, “Aku besemaya, dalam nama TUHAN ti idup, nadai penusah deka ninggang anak nuan.”
12 “Tuan Raja, awakka aku nyebut siti agi utai,” ku indu nya bejaku. “Sebut meh,” ku raja nyaut.
13 Ku indu nya bejaku enggau raja, “Enti pia, nama kebuah nuan ngereja utai ti salah baka nya ngagai bala nembiak Allah Taala? Laban lebuh nuan meri pemutus penemu nya, Raja ngukum diri empu, laban nuan enda ngambi anak nuan pulai baru.
14 Semua kitai enda tau enda mati. Kitai tu baka ai ti tesiuh ngagai tanah, ti enda ulih digumpul agi. Indah Allah Taala deh enda ngangkatka orang ke udah mati pulai idup baru, tang Tuan Raja patut nemu jalai mai orang ke udah dibuai ngagai menua bukai, pulai baru.
15 Nyadi aku datai laban aku deka nyebut tu ngagai Tuan Raja, laban jaku orang udah ngenakutka ati aku. Aku bejaku enggau Raja, nyangka ukur Raja deka ngereja utai ti dipinta aku.
16 Laban Raja sigi deka mending, lalu ngelepaska aku ari jari orang ke nguji muai aku enggau anak aku ari menua ti diberi Allah Taala ngagai nembiak Iya.
17 Dalam pikir aku, jaku semaya nuan, Tuan Raja, deka ngasuh pengidup aku likun, laban nuan, Tuan Raja baka melikat Allah Taala, ulih ngelala bida entara utai ti manah enggau utai ti jai. Awakka TUHAN Allah Taala nuan meruan enggau nuan!”
18 Ku raja nyaut, “Aku deka nanyaka siti utai ngagai nuan, lalu nuan enda tau enda madahka utai ti bendar ngagai aku.” Indu nya lalu nyaut, “Tanyaka aja meh sebarang utai ti deka ditanyaka nuan, Tuan Raja.”
19 Raja lalu nanya, “Kati Joap bisi udah ngasuh nuan ngereja utai tu?” Ku indu nya nyaut, “Aku besumpah atas nama semua utai ti kudus, Tuan Raja, aku nadai jalai nyeliahka tanya nuan nya. Siku pemesai nuan ke benama Joap udah ngasuh aku ngereja tu, lalu madahka utai ti patut disebut aku.
20 Tang iya ngereja nya kena iya beluruska pekara tu. Tuan Raja empu endang bepenemu-dalam baka melikat Allah Taala, lalu nemu semua utai ti nyadi.”
21 Udah bekau nya raja lalu bejaku enggau Joap, “Aku udah mutuska runding deka ngereja utai ti dipinta nuan. Mupuk meh nuan, lalu bai jang Absalom pulai kitu baru.”
22 Joap lalu nyungkurka diri di mua David, meri basa ngagai iya. Ku iya, “Awakka Allah Taala merekatka nuan, Tuan Raja! Diatu baru aku nemu nuan rinduka aku, laban nuan udah besetujuka peminta aku.”
23 Udah nya iya angkat, lalu mansang ngagai Gesur, lalu mai Absalom pulai ngagai Jerusalem.
24 Tang raja meri atur, enda ngasuh Absalom diau dalam istana. “Aku enggai meda iya,” ku raja bejaku. Nya alai Absalom diau dalam rumah iya empu, lalu nadai betemu enggau raja.
 
Absalom Bebaik Enggau David
25 Nadai orang di menua Israel ke balat agi dipuji ari Absalom ketegal penyigat gamal iya. Iya nadai penimpang kenyau ari punjung pala nyentuk ngagai ujung kaki.
26 Buk iya tebal, lalu iya nguntin buk iya sekali setaun lebuh buk nya kelalu panjai sereta berat. Pemerat buk iya kira dua kilogram, enti nitihka atur timbang ti dikena raja.
27 Absalom bisi tiga iku anak lelaki, enggau siku anak indu ke benama Tamar. Tamar nya bajik amat gamal.
28 Absalom diau dua taun di Jerusalem, tang iya nadai kala betemu enggau raja.
29 Udah nya iya mesanka Joap laban iya deka ngasuh Joap nyadika pengari iya betemu enggau raja. Tang Joap enggai betemu enggau Absalom. Absalom mesanka iya baru, tang Joap mengkang enggai betemu enggau iya.
30 Absalom lalu bejaku enggau bala orang gaji iya, “Tanah Joap ngimbai tanah aku, lalu iya bisi barli tumbuh dia. Alai kita nunu barli nya.” Sida mupuk, lalu nunu barli nya.
31 Joap lalu mansang ngagai rumah Absalom, lalu nanya, “Nama kebuah bala nuan nunu umai aku?”
32 Disaut Absalom, “Laban nuan enggai betemu enggau aku lebuh aku mesanka nuan. Aku deka ngasuh nuan betemu enggau raja ngarika aku, lalu mantaika tanya aku tu ngagai iya: ‘Nama kebuah aku ninggalka Gesur lalu datai kitu? Manah agi aku mengkang diau din.’ “ Lalu ku Absalom nampung jaku iya, “Aku minta nuan nulung aku, ngambika aku ulih betemu enggau raja. Enti aku bisi penyalah, awakka iya munuh aku.”
33 Nya alai Joap mansang betemu enggau Raja David, lalu madahka utai ti udah disebut Absalom. Raja lalu mesanka Absalom. Absalom lalu betemu enggau raja, nyungkurka diri di mua iya. Raja lalu nyium iya.
 
Bagi 15
Absalom Bekira Deka Ngelaban Raja David
1 Udah bekau nya, Absalom nyendiaka sebuah kerita perang enggau kuda ke iya empu, enggau lima puluh iku orang nyaga iya lebuh iya bejalai.
2 Iya selalu angkat tumu pagi, lalu bediri semak jalai raya, ba pintu kuta nengeri. Genap kali orang datai dia mai pekara ti diasuh sida putarka raja, Absalom ngangauka orang nya, lalu nanyaka penatai iya. Lebuh orang nya udah madahka raban bansa diri,
3 Absalom bejaku munyi tu ngagai orang nya, “Nuan nadai ngelanggar adat, tang pengari ari raja nadai ditu mendingka pekara nuan.”
4 Lalu ku Absalom nampung jaku iya, “Naka meh pemanah enti sema aku nyadi hakim! Nya baru orang ke deka bechara, tauka minta atur, tau datai ngagai aku, lalu aku deka meri sida atur ti lurus.”
5 Lebuh orang nya mansang lalu nyungkurka diri di mua Absalom, Absalom ngunjurka jari iya lalu merap sereta nyium orang nya.
6 Absalom ngereja nya ngagai semua orang Israel ke mansang minta atur raja. Nya chara iya nguingka ati sida ngambika sida taluk ngagai iya.
7 Lepas empat  nya Absalom lalu bejaku enggau Raja David, “Tuan, aku minta nuan ngemendarka aku mansang ngagai Hebron, laban aku deka ngamatka semaya aku enggau TUHAN.
8 Lebuh aku diau di Gesur, di menua Siria suba, aku besemaya enggau TUHAN, enti Iya mai aku pulai baru ngagai Jerusalem, aku deka nyembah Iya di Hebron.” 
9 “Mupuk meh nuan enggau selamat,” ku raja bejaku. Absalom lalu mupuk ngagai Hebron.
10 Tang iya ngasuh bala seruan bejalai ngagai semua raban bansa orang Israel, mai jaku tu, “Lebuh kita ninga munyi terumpit, kita enda tau enda manjung, ‘Absalom udah nyadi raja di Hebron!’ “
11 Dua ratus iku orang ari Jerusalem mupuk enggau Absalom; sida tu udah dipesanka Absalom, lalu sida tu mupuk nadai nemu ulu-ili.
12 Lebuh iya benung ngenjuk piring, Absalom mega ngasuh orang mansang ngagai nengeri Gilo, madahka Ahitopel, siku ari orang ke nyadi penyanding penemu Raja David. Pengawa Absalom ti deka angkat ngelaban mansang kering-sekering, lalu bala Absalom mansang mayuh-semayuh.
 
David Rari Ari Jerusalem
13 Siku seruan lalu madahka ngagai David, “Orang Israel besumpah madahka diri deka taluk ngagai Absalom.”
14 David lalu bejaku enggau bala pemesai iya ke bisi enggau iya di Jerusalem, “Kitai enda tau enda mupuk diatu, enggai ke kitai enda ulih rari ari Absalom! Angkat jampat, enggai ke iya datai, ngalahka kitai, lalu munuh semua orang dalam nengeri tu!”
15 “Au, Tuan Raja,” ku sida nyaut. “Kami sedia deka ngereja semua utai ti diasuh nuan.”
16 Raja lalu mupuk, disempulang semua sida sebilik, kelimpah ari sepuluh iku indu simpan iya, ke ditinggalka iya, ngambika bisi ngintu istana.
17 Lebuh raja enggau semua bala iya angkat ari nengeri nya, sida lalu ngetu ba rumah ti pengujung bendar.
18 Semua bala pemesai iya bejalai mansa iya. Enam ratus iku bala soldadu ti udah nitihka iya ari Gat, mega mansa iya.
19 Lalu ku raja bejaku enggau Itai, ti nyadi tuai sida, “Nama kebuah nuan mupuk enggau kami? Pulai nuan, lalu diau begulai enggau raja ke baru nya. Nuan orang bansa bukai, lalu nuan udah tasah ari menua diri.
20 Nuan apin lama udah diau ditu. Nya alai, nama kebuah aku nejuka nuan belelang enggau aku? Indah aku empu deh enda nemu tunga pejalai diri. Nya alai pulai nuan, lalu bai semua bala nuan. Awakka TUHAN manah sereta tetap ati ngagai nuan.”
21 Tang ku Itai nyaut, “Tuan Raja, aku besumpah dalam nama TUHAN, aku deka seruran bejalai enggau nuan, ngagai sebarang endur nuan bejalai, taja pen aku nemu diri deka mati.”
22 “Manah meh nya!” ku David nyaut. “Mupuk meh nuan enggau kami!” Nya alai Itai mupuk enggau David, sama enggau bala iya, enggau semua sida sebilik.
23 Orang mayuh nyau bekeduie nyabak lebuh bala David mupuk. Raja lalu meraka sungai Kidron, dientudika bala iya. Sida lalu bejalai tunga ngagai menua puang.
24 Abiatar, Sadok enggau semua orang Lewi ngesan Peti Lampang Batu Adat TUHAN. Sida ngengkahka Peti nya datai ke semua orang udah mansa pansut ari nengeri nya.
25 Udah nya raja lalu bejaku enggau Sadok, “San Peti Lampang Batu Adat nya pulai baru ngagai nengeri. Enti TUHAN rinduka aku, jemah ila ga Iya tau ngasuh aku pulai baru, ngambika aku ulih meda Peti Lampang Batu Adat nya baru enggau endur alai Peti nya diau.
26 Tang enti TUHAN enda rinduka aku, nadai ku enggau. Awakka Iya ngereja sebarang utai ti dikedekaka Iya ngagai aku.”
27 Lalu ku David nampung jaku iya ngagai Sadok, “Dinga nuan, bai anak nuan Ahimas enggau Abiatar anak Jonatan pulai ngagai nengeri enggau selamat.
28 Aku deka nganti berita ari nuan ba pemeraka sungai di menua puang.”
29 Sadok enggau Abiatar lalu mai Peti Lampang Batu Adat nya pulai baru ngagai Jerusalem, lalu diau dia.
30 David lalu niki ngagai Bukit Kana, nyabak. Iya bejalai enda bekasut, lalu pala iya betudung. Semua orang ke bejalai enggau iya, mega betudung pala magang sereta nyabak.
31 Lebuh orang madahka ngagai David Ahitopel udah ngalih ari Absalom, iya lalu besampi, “TUHAN, aku minta Nuan ngasuh semua jaku lalau ari Ahitopel mapap magang!”
32 Lebuh David datai ba tuchung bukit nya, ba siti endur alai besembiang, pangan ke dikarapka iya, Husai orang Arki, lalu betemu enggau iya. Gari iya charik, lalu pala iya dibalut amau.
33 Ku David bejaku enggau iya, “Enti nuan mupuk enggau aku, nuan semina ngiruh aku ngapa.
34 Tang enti nuan pulai ngagai nengeri, lalu madahka ngagai Absalom nuan deka taluk bekereja ke iya, baka nuan ti udah taluk bekereja ke Aku, nya baru nuan ulih nyakal semua jaku lalau ti diberi Ahitopel.
35 Imam Sadok enggau Imam Abiatar deka bisi dia enggau nuan. Nya alai padahka ngagai seduai iya semua utai ti didinga nuan dalam istana raja.
36 Anak seduai iya Ahimas enggau Jonatan bisi enggau seduai iya dia, lalu nuan tau ngasuh seduai iya mai ngagai aku semua utai ti didinga nuan.”
37 Nya alai, Husai, pangan David, lalu pulai baru ngagai Jerusalem, senutuk enggau maya Absalom datai ba nengeri nya.
 
Bagi 16
David Enggau Siba
1 Lebuh David baru udah melunggang tuchung bukit nya, iya lalu betemu enggau Siba, orang gaji Mepiboset, ke mai enggau iya dua iku keledai ti ngundan dua ratus iti tuku roti, seratus iti gupung salai buah anggur, seratus iti gupung buah ti baru diketau, enggau siti kambut ti penuh laban wain.
2 Raja David lalu nanya iya, “Nama guna nuan enggau semua utai nya?” Siba lalu nyaut, “Keledai tu alai sida Raja sebilik nepan; roti enggau buah nya ke bala Raja; lalu wain nya tau diirup sida lebuh sida nyau lelak di menua puang.”
3 “Dini alai Mepiboset, uchu tuan nuan Saul?” ku raja nanya iya. “Iya mengkang di Jerusalem,” ku Siba nyaut, “laban iya ngarapka orang Israel deka mulaika perintah aki iya Saul ngagai iya.”
4 Raja lalu bejaku enggau Siba, “Awakka nuan bempu semua pesaka Mepiboset.” “Aku tu nembiak nuan, Tuan Raja,” ku Siba nyaut. “Awakka Tuan Raja selalu rinduka aku!”
 
David Enggau Simei
5 Lebuh Raja David datai di Bahurim, siku ari kaban belayan Saul, ke benama Simei anak Gera, datai betemu enggau Raja David, lalu nyumpah Raja David lebuh iya datai.
6 Simei belabuh nikauka batu ngagai David enggau ngagai bala pemesai iya, taja pen David dikelingi bala iya enggau bala jejaga iya.
7 Simei nyumpah iya, ku iya, “Angkat ari tu! Angkat nuan pemunuh! Nuan tu jai!
8 Nuan udah ngerampas perintah Saul, lalu diatu TUHAN deka ngukum nuan, laban nuan udah munuh sida Saul sebilik. TUHAN udah meri perintah nya ngagai anak nuan Absalom, lalu nuan diatu deka dirusak, nuan pemunuh!”
9 Abisai (indai iya Seruiah) lalu bejaku enggau raja, “Tuan Raja, nadai kebuah nejuka ukui tu nyumpah nuan. Awakka aku mansang ngagai iya lalu mumpung pala iya!”
10 “Tu ukai pekara nuan,” ku raja bejaku enggau Abisai, sereta enggau menyadi Abisai ke benama Joap. “Enti iya nyumpah aku laban iya diasuh TUHAN, sapa bisi kuasa nanyaka kebuah iya nyumpah aku?”
11 Lalu ku David bejaku enggau Abisai enggau ngagai semua pemesai iya, “Indah anak aku empu deh nguji munuh aku. Nama kebuah kita tekenyit ati meda orang Benjamin tu? TUHAN udah ngasuh iya nyumpah, nya alai anang ngachau iya. Awakka iya nyumpah.
12 Nyangka ukur TUHAN deka meda pemerinsa aku lalu meri aku berekat, kena nganti sumpah iya.”
13 David enggau bala iya lalu majak bejalai niti jalai nya. Simei mengkang bejalai nitihka sida, nengah serimbing bukit, nyumpah sereta betikauka batu enggau tanah ngagai sida lebuh iya bejalai.
14 Raja enggau bala iya nyau lepi lebuh sida datai ba Sungai Jordan, Sida lalu belelak dia.
 
Absalom Di Jerusalem
15 Absalom, enggau semua orang Israel ke enggau iya, lalu tama ngagai nengeri Jerusalem, lalu Ahitopel pen bisi mega enggau sida.
16 Lebuh Husai, pangan ke dikarapka David, betemu enggau Absalom, iya lalu ngangau, “Gayu-guru meh Raja! Gayu-guru meh Raja!”
17 Absalom lalu nanya iya, “Kini ke tunga penaluk nuan ke pangan nuan David? Nama kebuah nuan enda enggau iya?”
18 Disaut Husai, “Baka ni ku aku ulih enggau iya? Aku nitihka orang ke udah dipilih TUHAN, ti udah dipilih bala orang tu, sereta dipilih semua orang Israel. Aku diau enggau nuan.
19 Laban, sapa ke patut dititihka aku, enti ukai anak tuan aku? Baka aku ti udah nitihka apai nuan, baka nya mega aku deka nitihka nuan.”
20 Udah nya Absalom nguing ngagai Ahitopel, lalu bejaku, “Kala lebuh kitai agi ditu, nama utai ti patut dikereja kitai?”
21 Ku Ahitopel nyaut, “Alai nuan beleman enggau bala indu simpan apai nuan, ti udah ditinggalka iya ngintu istana. Nya baru semua orang di menua Israel deka nemu apai nuan deka ngumbai nuan munsuh, lalu orang ke nitihka nuan deka berasai diperansang.”
22 Nya alai sida lalu nirika siti langkau kain ba perabung istana, lalu di mua orang mayuh Absalom tama ngagai langkau kain nya lalu beleman enggau bala indu simpan apai iya.
23 Semua jaku lalau ti diberi Ahitopel lebuh maya nya, diterima Absalom magang, indah-indah baka ke nerima jaku Allah Taala. David seduai Absalom sama nitihka jaku lalau ti diberi Ahitopel.
 
Bagi 17
Husai Nipu Absalom
1 Apin lama udah bekau nya, Ahitopel bejaku enggau Absalom, “Awakka aku milih dua belas ribu iku orang, ngambika aku nitihka David malam tu.
2 Aku deka nyerang iya lebuh iya agi lelak, sereta lemi semengat. Iya deka panik, lalu semua bala iya deka rari. Aku deka munuh semina raja siku aja,
3 lalu udah nya mai semua bala iya ngagai nuan, indah-indah baka bini ke pulai baru ngagai laki. Nuan semina deka munuh siku orang aja. Semua orang bukai deka likun magang.”
4 Jaku lalau nya ngerinduka ati Absalom, enggau bala tuai orang Israel.
5 Ku Absalom bejaku, “Pesanka Husai, awakka kitai ningaka penemu iya.”
6 Lebuh Husai datai, Absalom lalu bejaku enggau iya, “Tu jaku lalau ti udah diberi Ahitopel ngagai kitai. Kati tau kitai nitihka jaku lalau nya? Enti enda, awakka nuan madahka utai ti patut dikereja kitai.”
7 Husai lalu nyaut, “Jaku lalau ti diberi Ahitopel ngagai kita sekali tu, enda manah.
8 Nuan empu nemu, apai nuan David, enggau semua bala iya endang orang ke tau serang magang, mangah baka indu beruang ti nyaga anak. Nambahka nya, apai nuan landik belaban, lalu iya enda tinduk begulai enggau bala soldadu.
9 Diatu iya nyangka belalai dalam lubang gua, tauka ba endur bukai. Lebuh bala soldadu kitai rebah lebuh David terubah nyerang, barang sapa ninga nya, deka madahka bala nuan udah alah.
10 Lebuh utai nya nyadi, indah orang ke pemadu berani baka singa, deh deka takut, laban semua orang dalam menua Israel nemu apai nuan endang soldadu ti kering, lalu bala iya endang orang ke kering belaban.
11 Jaku lalau aku baka tu. Gempuruka semua orang Israel ari Dan nyentuk ngagai Beer-seba, ngemayuh igi pasir ti ba tebing tasik, lalu nuan empu enda tau enda nguluka sida beperang.
12 Kitai deka nemu David, ba sebarang endur alai iya diau, lalu nyerang iya lebuh iya enda ngadang. Iya enggau bala iya sigi enda tau idup.
13 Enti iya nyurutka diri ngagai nengeri, semua bala kitai deka mai tali, lalu narit nengeri nya  ngambika nengeri nya runtuh. Sigi pen nadai meh batu tau ditejuka tinggal ba nengeri nya.”
14 Ku Absalom enggau semua orang Israel bejaku, “Jaku lalau Husai manah agi ari enggi Ahitopel.” Laban TUHAN endang udah ngasuh sida enggai nitihka jaku lalau ti manah, ti diberi Ahitopel, ngambika TUHAN ngerusak Absalom.
 
David Rari
15 Udah nya Husai lalu madahka ngagai Imam Sadok seduai Abiatar jaku lalau ti udah diberi iya ngagai Absalom, enggau ngagai semua tuai orang Israel, enggau jaku lalau ti udah diberi Ahitopel.
16 Lalu ku Husai, “Angkat jampat diatu! Bai pesan ngagai David. Iya enda tau bemalam ba pemeraka sungai di menua puang. Iya enda tau enda meraka Sungai Jordan diatu, ngambika iya enggau bala iya enda semua kena tangkap, lalu dibunuh.”
17 Nyadi Abiatar anak Jonatan enggau Ahimas anak Sadok nganti ba mata ai di En-rogel, ba tisi nengeri Jerusalem, laban seduai iya enda berani dipeda orang tama ngagai nengeri nya. Siku indu endang selalu datai lalu madahka ngagai seduai iya utai ti nyadi. Udah nya baru seduai iya mupuk lalu madahka utai nya ngagai Raja David.
18 Tang sekali, nembiak siku bisi meda seduai iya. Nembiak nya lalu madahka ngagai Absalom. Nya alai seduai iya lalu beguai-guai angkat ari endur nya lalu belalai dalam rumah orang siku di Bahurim. Orang nya bisi siti telaga semak rumah iya. Seduai iya lalu nurun ngagai telaga nya.
19 Bini orang nya lalu mai tikai kena map mua telaga nya, nganchau tikai nya ba mua telaga, lalu naburka leka utai ba tikai nya, ngambika orang nadai nemu seduai iya bisi dia.
20 Bala pemesai Absalom lalu datai ngagai rumah nya, lalu nanya ngagai indu nya, “Dini alai Ahimas seduai Jonatan?” “Seduai iya udah meraka sungai,” ku iya nyaut. Bala orang nya lalu begigaka seduai iya, tang nadai tetemuka seduai iya. Nya alai sida lalu pulai baru ngagai Jerusalem.
21 Lebuh sida udah mupuk, Ahimas seduai Jonatan lalu mansutka diri ari telaga nya, lalu mansang madahka berita ngagai Raja David. Seduai iya madahka ngagai Raja David pasal utai ti udah diperambu Ahitopel kena ngelaban iya, lalu ku seduai iya, “Kitai enda tau enda jampat meraka sungai nya.”
22 Nya alai David enggau bala iya lalu belabuh meraka Sungai Jordan, lalu ba urung rerak tawas, semua sida udah meraka magang.
23 Lebuh Ahitopel nemu jaku lalau iya enda diguna, iya lalu nyendiaka keledai iya, lalu pulai ngagai nengeri iya empu. Lebuh iya udah ngaduka semua pekara iya, iya lalu ngantung diri. Iya dikuburka ba kubur sida sebilik.
24 David endang udah datai ba nengeri Mahanaim lebuh orang Israel meraka Sungai Jordan. (
25 Absalom udah ngasuh Amasa nyadi tuai soldadu, nganti Joap. Amasa nya anak Jeter, orang bansa Ismail. Indai iya Abigail anak Nahas, menyadi Seruiah, indai Joap.)
26 Absalom enggau bala iya lalu nirika kem di menua Giliat.
27 Lebuh David datai di Mahanaim, iya lalu diambat Sobi anak Nahas, ari nengeri Rabah di menua Amon, Machir anak Amil, ari Lo-debar, enggau Barsilai, ari Rogelim, di menua Giliat.
28-29 Sida mai mangkuk, periuk tanah, enggau peninduk. Sida mega mai pemakai: gandum, barli, tepung, kemping, kachang mirah, kachang mirah ti besai, ai manyi, engkiju, krim, enggau jelu bedus. Sida endang nemu David enggau bala iya lapar, aus, sereta lelak di menua puang.
 
Bagi 18
Absalom Alah Lalu Dibunuh
1 Raja David lalu ngempuruka semua bala iya, magi sida ngagai seribu iku, enggau seratus iku dalam siti-siti raban, lalu ngatur bala pemesai nguluka sida.
2 Udah nya, iya lalu ngasuh sida bejalai dalam tiga iti raban. Joap nguluka siti raban, menyadi iya Abisai nguluka siti raban, lalu Itai ke datai ari Gat nguluka siti raban. Ku raja bejaku enggau bala iya, “Aku empu deka bejalai sama enggau kita.”
3 “Nuan enda tau bejalai enggau kami,” ku sida nyaut. “Munsuh enda beduli enti sema kami bukai rari, tauka enti setengah ari bala kami mati. Tang nyawa nuan lebih agi berega ari nyawa sepuluh ribu iku kami. Nya alai manah agi nuan diau di nengeri tu, lalu ngirumka tulung ngagai kami.”
4 “Ni ti manah ku kita,” ku raja nyaut. Udah nya iya lalu bediri ngimbai pintu penama, lebuh bala iya bejalai pansut, seribu enggau seratus iku dalam siti-siti raban.
5 Iya lalu meri atur ngagai Joap, Abisai enggau Itai: “Anang ngemediska jang Absalom.” Semua bala soldadu bela ninga raja meri atur nya ngagai bala pemesai iya.
6 Bala soldadu David lalu bejalai ari nengeri nya, lalu betempuh enggau orang Israel ba Utan Epraim.
7 Bala orang Israel alah laban bala David. Balat amat sida alah. Dua puluh ribu iku sida dibunuh sehari nya.
8 Sida belaban di serata menua nya, lalu mayuh agi orang mati dalam utan, ari ke mati beperang.
9 Absalom lalu ngenyit besatup enggau sekeda bala David. Nyadi Absalom nepan siku keledai, lalu lebuh iya ensuruk dan kayu oak ti besai, pala Absalom lalu tekait ba dan kayu nya. Keledai iya majak belanda, ninggalka Absalom kating-kating begantung.
10 Siku ari bala David meda iya, lalu madahka ngagai Joap, “Tuan, aku bisi meda Absalom kating-kating ba sekayu batang oak!”
11 Disaut Joap, “Enti nuan bisi meda iya, nama kebuah nuan enda munuh iya? Aku deka meri ngagai nuan sepuluh singkap duit pirak, enggau siti belulang.”
12 Tang ku orang nya nyaut, “Enti sema nuan meri aku seribu singkap duit pirak, enggai meh aku ngangkatka tunjuk ngelaban anak raja. Semua kitai bela ninga raja meri atur ngagai nuan, Abisai enggau Itai, ‘Anang ngemediska jang Absalom.’
13 Tang enti aku enda ngasika raja, lalu munuh Absalom, raja deka nemu pasal nya, laban semua berita didingaka iya magang, lalu nuan tetap enggai ibuhka aku.”
14 “Nadai guna aku masau jam bejaku enggau nuan tu,” ku Joap bejaku. Joap lalu mai tiga iti sangkuh, lalu ngerejangka sangkuh nya ngagai dada Absalom, ke endang agi idup, kating-kating ba kayu oak nya.
15 Udah nya, sepuluh iku soldadu Joap lalu mansang ngagai Absalom, mantap lalu munuh iya.
16 Joap lalu ngasuh orang nyepu terumpit, kena nesau orang badu agi belaban, lalu bala soldadu iya badu agi begagaika orang Israel.
17 Sida ngambi bangkai Absalom, muai bangkai iya ngagai lubang kebung dalam utan nya, lalu nugungka batu kena ngelamun bangkai nya. Semua orang Israel ngerarika diri ngagai nengeri diri empu.
18 Sekumbang iya agi idup, Absalom bisi udah ngaga siti tiang pengingat ke diri empu ba Lebak Raja, laban iya nadai anak lelaki nampung peturun iya. Nya alai iya meri nama iya empu ngagai tiang pengingat nya, lalu nyentuk ngagai sehari tu tiang pengingat nya mengkang dikumbai Tiang Pengingat Absalom.
 
Orang Madahka Pasal Pemati Absalom Ngagai David
19 Udah nya Ahimas anak Sadok lalu bejaku enggau Joap, “Awakka aku belanda ngagai raja mai berita manah pasal TUHAN ti udah ngelepaska raja ari kuasa bala munsuh iya.”
20 “Anang,” ku Joap bejaku. “Sehari tu nuan enda mai berita ti manah. Hari bukai, nyangka nuan tau, tang ukai sehari tu, laban anak raja udah mati.”
21 Udah nya Joap lalu bejaku enggau ulun iya ti bansa orang Etiopia, “Alai padahka ngagai raja utai ti udah dipeda nuan.” Ulun nya meremi, lalu belanda mupuk.
22 Tang Ahimas mengkang majakka penemu diri, “Aku enda bedulika utai ti deka nyadi. Awakka aku mega mai berita nya.” “Nama kebuah nuan deka ngereja nya, anak,” ku Joap nanya. “Nadai orang deka ngupah nuan ketegal nya.”
23 “Aku enda ngira nya,” ku Ahimas bejaku baru, “laban aku endang deka mupuk.” “Enti pia, mupuk meh nuan,” ku Joap bejaku. Nya alai Ahimas belanda niti jalai nengah Lebak Jordan. Enda lama udah nya, iya lalu ulih tegelihka ulun nya.
24 Nyadi David benung duduk ba endur ti lapang ba entara pintu-dalam enggau pintu-luar nengeri nya. Orang ke jaga niki ngagai puchuk dinding kuta, lalu bediri ba perabung pintu penama nya. Iya malik ke luar, lalu tepedaka orang siku belanda kediri-diri.
25 Iya lalu ngangau madahka ngagai raja, lalu ku raja, “Enti iya kediri, iya mai berita ti manah.” Orang ke belanda nya nyau majak datai semak.
26 Udah nya jejaga lalu tepedaka siku agi orang belanda kediri-diri, lalu iya ngangauka orang ke nyaga pintu penama, “Peda nyin! Siku agi orang belanda!” Raja lalu nyaut, “Iya mega mai berita ti manah.”
27 Ku jejaga nya, “Ari peda aku, orang ke belanda dulu nya baka gamal Ahimas.” “Orang nya manah,” ku raja bejaku.” Iya mai berita ti manah.”
28 Ahimas lalu ngangau meri tabi ngagai raja, nyungkurka diri ke tanah di mua raja, lalu bejaku, “Pujika TUHAN Allah Taala nuan, ti udah ngasuh nuan menang ngalahka orang ke ngelaban Tuan Raja!”
29 “Kati jang Absalom nadai apa-apa?” ku raja nanya. Ahimas lalu nyaut, “Tuan, lebuh pemesai nuan, Joap, ngasuh aku mupuk, aku bisi meda bala orang begau, tang aku enda nemu utai ti ngasuh sida begau.”
30 “Alai nuan bediri din,” ku raja bejaku enggau iya. Ahimas mansang kia, lalu bediri dia.
31 Udah nya ulun ti bansa orang Etiopia pen datai, lalu bejaku enggau raja, “Aku mai berita ti manah ngagai Tuan Raja! Sehari tu TUHAN udah ngasuh nuan menang ngelaban semua orang ke ngelaban nuan!”
32 “Kati jang Absalom nadai apa-apa?” ku raja nanya. Ku ulun nya nyaut, “Naka meh pemanah enti sema utai ti udah nyadi ba Absalom, nyadi mega ba semua munsuh nuan, tuan, enggau ba semua orang ke angkat ngelaban nuan.”
33 Raja enda ulih natka ati diri ti kelalu balat tusah. Iya lalu niki ngagai bilik siti ba pintu penama nya, lalu nyabak. Ku iya, “O anak aku! Anak aku Absalom! O Absalom, anak aku! Manah agi aku mati nganti nuan, anak! O Absalom anak aku!”
 
Bagi 19
Joap Nganu David
1 Orang lalu madahka ngagai Joap pasal David ke nyabak sereta ngulitka Absalom.
2 Nya alai sehari nya pengaga semua bala soldadu David ke menang lalu betukar nyadi ulit, laban sida ninga berita raja ke ngulitka anak iya.
3 Sida bela enda bemunyi mulaika diri ngagai nengeri, baka bala soldadu ke malu ke diri rari ari munsuh.
4 Raja mampul mua lalu nyabak duie-duie, “O anak aku! Anak aku Absalom! Absalom anak aku!”
5 Joap lalu mansang ngagai rumah raja, lalu bejaku enggau raja, “Sehari tu nuan udah ngemaluka bala nuan ti udah ngidupka nyawa nuan, bala anak lelaki, bala anak indu nuan, bala bini nuan, enggau bala indu simpan nuan.
6 Nuan nyakal orang ke rinduka nuan, lalu nyukung orang ke begedika nuan! Nuan udah terang ngayanka diri enda begunaka bala pemesai enggau bala soldadu nuan. Gaya peda aku, nuan gaga agi ati enti sema Absalom agi idup sehari tu, lalu semua kami bukai mati magang.
7 Nya alai, manah nuan mansang ngagai bala nembiak nuan, ngambika sida enda irau ati. Aku besumpah dalam nama TUHAN, enti nuan enda, nadai siku sida deka mengkang enggau nuan pagila. Nya deka nyadi penusah ti pemadu besai ti kala diasaika nuan sepemanjai umur nuan.”
8 Udah nya raja angkat, lalu duduk semak pintu kuta nengeri nya. Lebuh bala soldadu iya ninga iya bisi dia, sida lalu datai ngagai iya.
 
David Pulai Baru Ngagai Jerusalem
Lebuh utai tu benung nyadi, orang Israel udah ngerarika diri ngagai rumah diri empu.
9 Sida belabuh bekelikuh enggau pangan diri di serata menua nya. “Raja David udah ngelepaska kitai ari jari munsuh kitai,” ku sida madahka ngagai pangan diri. “Iya udah ngelepaska kitai ari jari orang Pilistin, tang diatu iya udah rari ari Absalom, lalu ninggalka menua tu.
10 Kitai udah nata Absalom nyadi raja, tang iya udah mati beperang. Nya alai, nama kebuah orang nadai nguji ngambi Raja David pulai baru?”
11 Berita pasal jaku orang Israel bisi didinga Raja David. Nya alai, iya lalu ngasuh Imam Sadok seduai Abiatar betanya ngagai bala tuai orang Judah, “Nama kebuah kita dudi ari orang bukai nulung mai raja pulai baru ngagai istana iya?
12 Kita tu kaban belayan aku, darah-getah aku. Nama kebuah kita ngenudika diri mai aku pulai baru?”
13 David mega ngasuh sida nyebut jaku tu ngagai Amasa, “Nuan tu kaban belayan aku. Berengkah ari diatu aku ngasuh nuan nyadi tuai soldadu aku, nganti Joap. Awakka Allah Taala munuh aku, enti aku enda ngasuh nuan!”
14 Jaku David disukung semua orang Judah, lalu sida ngirumka pesan ngagai raja, minta iya pulai sama enggau bala pemesai iya.
15 Lebuh Raja David benung di rantau jalai mulaika diri, iya lalu diambat bala orang Judah ba Sungai Jordan. Sida nya udah datai ari Gilgal, deka ngiring iya meraka sungai nya.
16 Lebuh maya nya mega, Simei anak Gera, orang ari raban bansa Benjamin, lalu beguai-guai datai ari Bahurim mansang ngagai Sungai Jordan, deka ngambat Raja David.
17 Iya mai enggau iya seribu iku orang ari raban bansa Benjamin. Lalu Siba, orang gaji ruang bilik Saul, mega datai mai lima belas iku anak lelaki iya, enggau dua puluh iku orang gaji. Sida datai ba Sungai Jordan dulu agi ari raja.
18 Sida meraka sungai nya, deka ngiring bala raja meraka, sereta ngereja sebarang utai ti diasuh raja.
 
David Ngayanka Penelap Ngagai Simei
Lebuh Raja David udah sedia deka meraka, Simei lalu nyungkurka diri semak kaki raja.
19 Ku Simei, “Tuan Raja, aku minta nuan badu agi ingatka penyalah ti udah dikereja aku lebuh nuan angkat ari Jerusalem suba. Anang nyalah aku ketegal nya, tauka ingatka penyalah nya agi.
20 Tuan, aku nemu diri udah bedosa. Nya kebuah aku terubah orang ke datai ari raban bansa ti di utara ngambat Tuan Raja sehari tu.”
21 Abisai anak Seruiah lalu bejaku, “Simei patut dibunuh, laban iya udah nyumpah orang ke udah dipilih TUHAN nyadi raja.”
22 Tang ku David bejaku enggau Abisai, enggau menyadi iya Joap, “Nadai orang minta penemu ari seduai. Kati seduai ngasuh aku ditinggang penusah? Aku diatu nyadi raja menua Israel, nya alai nadai orang Israel deka dibunuh sehari tu.”
23 Lalu ku iya bejaku enggau Simei, “Aku besemaya enggau nuan, nuan enda diukum bunuh.”
 
David Ngayanka Penelap Ngagai Mepiboset
24 Udah nya Mepiboset, uchu Saul, lalu nurun betemu enggau raja. Iya apin masu kaki, apin nguntin ragum, tauka masu gari diri sekumbang raja ti udah ninggalka Jerusalem, nyentuk ngagai maya iya pulai menang.
25 Lebuh Mepiboset datai ari Jerusalem deka ngambat raja, raja lalu bejaku enggau iya, “Mepiboset, nuan nadai enggau aku. Nama kebuah?”
26 Ku Mepiboset nyaut, “Tuan Raja lebih nemu, aku enda ulih bejalai. Aku ngasuh orang gaji aku nyendiaka penuduk ba keledai aku, ngambika aku ulih bejalai enggau nuan, tang iya mupuk nadai mai aku,
27 lalu udah nya iya nyebut utai ti bula pasal aku di mua Tuan Raja, tang nuan baka melikat Allah Taala. Nya alai kereja aja meh utai ti ngena ba ati nuan.
28 Semua raban ruang bilik apai aku endang patut dibunuh magang, Tuan Raja, tang nuan udah meri aku hak makai ba mija nuan. Aku nadai hak minta utai ti lebih ari nya ngagai Tuan Raja.”
29 Ku raja nyaut, “Nuan enda ibuh bejaku agi. Aku udah mutuska runding. Seduai Siba deka sama bempu pesaka Saul.”
30 Tang ku Mepiboset nyaut, “Awakka Siba bempu reta tengkira nya, aku enda ibuh, laban nuan udah pulai enggau selamat. Nya aja chukup ke aku.”
 
David Ngayanka Penelap Ngagai Barsilai
31 Barsilai, ari Giliat, udah mega datai ari Rogelim, deka ngiring raja meraka Sungai Jordan.
32 Barsilai nyau tuai amat umur. Umur iya lapan puluh taun. Iya kaya bendar, lalu udah meri raja pemakai lebuh raja diau di Mahanaim.
33 Ku raja bejaku enggau iya, “Aram enggau aku ngagai Jerusalem, ngambika aku ngintu nuan.”
34 Tang ku Barsilai nyaut, “Aku nadai lama agi idup. Aku nadai kebuah bejalai enggau Tuan Raja ngagai Jerusalem?
35 Umur aku nyau lapan puluh taun. Nadai utai ulih merindang ati aku agi. Utai ti diempa enggau diirup nyau nadai asai agi ba nyawa aku, lalu aku pen enda ulih ninga nyawa orang ke belagu. Aku semina ngiruh Tuan Raja aja.
36 Aku enda patut bulih upah ti ngemesai nya. Nya alai aku deka bejalai enggau nuan ngilah Sungai Jordan tu mimit.
37 Udah nya, awakka aku pulai lalu mati semak kubur apai indai aku. Tu anak aku Kimham. Iya deka bekereja ke nuan. Bai iya enggau nuan, Tuan Raja, lalu kereja utai ke iya nitihka pematut dalam runding nuan.”
38 Raja lalu nyaut, “Aku deka mai iya enggau aku, lalu ngereja utai ti dikinginka nuan ba iya. Lalu aku deka ngereja ke nuan sebarang utai ti dipinta nuan.”
39 Udah nya David enggau semua bala iya lalu meraka Sungai Jordan. Iya nyium kuyu Barsilai, lalu merekatka iya. Barsilai lalu pulai.
 
Orang Judah Enggau Orang Israel Bekelikuhka Pasal Raja
40 Lebuh Raja David udah meraka Sungai Jordan, diiring semua orang Judah enggau setengah ari orang Israel, iya lalu mansang ngagai Gilgal, lalu Kimham mupuk sama enggau iya.
41 Udah nya semua orang Israel lalu betemu enggau raja, lalu bejaku enggau iya, “Tuan Raja, nama kebuah bala orang Judah ke menyadi kami ngumbai diri bisi hak mai nuan, lalu ngiring nuan, kita sebilik, enggau bala nuan meraka Sungai Jordan?”
42 Orang Judah lalu nyaut, “Kami ngereja nya laban raja nya siku ari bala kami empu. Nya alai, nama kebuah utai tu ngasuh kita ringat? Iya nadai kala mayar rega pemakai ke kami, lalu iya pen enda mega kala meri kami utai.”
43 Ku orang Israel nyaut, “Kami tau ngambu Raja David sepuluh kali lipat lebih ari kita, taja pen iya siku ari bala kita. Nama kebuah kita ngemaruhka kami baka nya? Kita enda tau enda ingat: kami tu orang ke terubah-rubah bejaku deka mai raja pulai baru!” Tang orang Judah kasar agi jaku ari orang Israel.
 
Bagi 20
Sheba Angkat Ngelaban
1 Nyadi di Gilgal bisi orang siku ti nadai guna, ke benama Sheba anak Bikri, ari raban bansa Benjamin. Iya nyepu terumpit, lalu ngangau, “Bunuh David! Kami enggai nitihka iya! Orang Israel, aram kitai pulai!”
2 Nya alai orang Israel ninggalka David, lalu nitihka Sheba. Tang orang Judah mengkang taluk sereta nitihka David kenyau ari Sungai Jordan nyentuk ngagai Jerusalem.
3 Lebuh David datai ba istana iya di Jerusalem, iya lalu ngambi sepuluh iku indu simpan iya ti udah ditinggalka iya ngintu istana, lalu ngasuh sida kena tan. Iya meri sida utai ti dipeguna sida, tang iya enda beleman enggau sida. Sida enda disagi ke luar seumur idup, tang diau baka indu ke balu.
4 Ku raja bejaku enggau Amasa, “Tesau lelaki orang Judah, lalu bai sida ngagai aku lusa; nuan empu mega datai ditu lusa.”
5 Amasa lalu mansang nesau sida, tang iya enda pulai nitihka maya ti udah diletak raja.
6 Nya alai, raja lalu bejaku enggau Abisai, “Sheba deka ngenusahka kitai lebih ari Absalom. Bai bala aku, lalu titihka iya, enggai ke iya ngerampas nengeri ti bekuta, lalu rari ari kitai.”
7 Nya alai bala Joap, bala soldadu ke nyaga istana, enggau semua bala soldadu ti bukai lalu angkat ari Jerusalem enggau Abisai, nitihka Sheba.
8 Lebuh sida datai ba batu ti besai di Gibeon, Amasa betemu enggau sida. Nyadi Joap endang udah nangkin senyata, sedia deka bamuk. Pedang iya agi dalam sarang ba punggung iya. Lebuh iya mansang, pedang nya lalu labuh.
9 Ku Joap bejaku enggau Amasa, “Nama berita, punggal?” Joap lalu nyapai ragum Amasa ngena jari kanan iya, deka nyium Amasa.
10 Tang Amasa nadai meda pedang ti ba jari kiba Joap; Joap lalu ngerejang perut Amasa, lalu sengkilung perut iya merurut pansut ke tanah, lalu iya mati, enda ibuh ditandu. Udah nya Joap enggau menyadi iya Abisai lalu mupuk nitihka Sheba.
11 Siku orang ari bala Joap bediri semak bangkai Amasa, lalu ngangau, “Semua orang ke setanah enggau Joap, titihka Joap!”
12 Nyadi bangkai Amasa garing-garing ba tengah jalai raya nya, dibalut darah. Lebuh orang siku ari bala Joap meda semua orang ngetu magang, iya lalu ngirit bangkai Amasa ari jalai raya ngagai padang, lalu mungkur iya ngena pua.
13 Lebuh bangkai nya udah dipindahka ari jalai raya nya, semua orang lalu nitihka Joap begagaika Sheba.
14 Nyadi Sheba bejalai nengah menua semua raban bansa orang Israel, lalu datai di nengeri Abel di Bet-maakah. Semua raban peturun Bikri begempuru, lalu nitihka iya ngagai nengeri nya.
15 Lebuh bala Joap ninga Sheba bisi di nengeri nya, sida mansang lalu ngelulung nengeri nya. Sida ngaga kuta tanah nyempil ngagai kuta nengeri nya. Lalu sida mega belabuh numbak tanah ari baruh dinding kuta nya, deka numbangka kuta nya.
16 Nyadi di nengeri nya bisi indu siku ti pintar. Ku iya ngangau ari kuta nya, “Dinga! Dinga! Asuh Joap datai kitu. Aku deka bejaku enggau iya.”
17 Joap lalu mansang. Indu nya lalu nanya, “Kati nuan nya Joap?” “Aku meh tu,” ku Joap nyaut. “Pendingka aku, tuan,” ku indu nya bejaku. “Mending meh aku,” ku Joap nyaut.
18 Ku indu nya bejaku, “Dulu kelia, orang selalu nyebut, ‘Alai nuan mupuk, lalu giga saut di nengeri Abel.” Sida lalu ngereja nya.
19 Nengeri kami tu nengeri ti besai, likun, sereta taluk di menua Israel. Nama kebuah nuan deka ngerusak nengeri tu? Kati nuan deka ngerusak pesaka TUHAN?”
20 “Ukai!” ku Joap nyaut. “Aku enggai ngerusak nengeri kita!
21 Nya ukai pelan kami. Orang ke benama Sheba anak Bikri, ke datai ari menua ti bebukit di menua Epraim, udah angkat ngelaban Raja David. Serahka iya ngagai kami, nya baru kami nyurutka diri ari nengeri tu.” Lalu ku indu nya nyaut, “Kami deka nibarka pala iya ari kuta, ngagai nuan.”
22 Udah nya indu nya lalu mansang ngagai bala lelaki di nengeri nya, mai pelan iya. Sida lalu mumpung pala Sheba, lalu nibarka pala iya ari kuta nya, ngagai Joap. Joap lalu nyepu terumpit nesau semua bala iya mupuk ari nengeri nya. Sida lalu pulai. Joap pulai ngagai Jerusalem, ngagai raja.
 
Bala Pemesai David
23 Joap nya orang ke nguluka bala soldadu orang Israel, lalu Benaiah anak Jehoiada nyadi tuai orang ke nyaga David.
24 Adoniram nyadi tuai ngemataka bala orang ke dipejalka ngereja pengawa ti berat. Jehosapat anak Ahilut nyadi tukang tulis ke semua utai ti nyadi.
25 Seba nyadi kerani raja. Sadok enggau Abiatar nyadi imam,
26 lalu Ira, ke datai ari nengeri Jair, mega nyadi siku ari bala imam David.
 
Bagi 21
Peturun Saul Dibunuh
1 Lebuh maya David megai perintah, menua nya kena laban lapar pungkang tiga taun penuh. Nya alai David betanya ngagai TUHAN pasal pekara nya, lalu ku TUHAN, “Saul enggau sida sebilik udah salah bebunuhka orang. Iya udah munuh orang Gibeon.” (
2 Nyadi orang ke diau di Gibeon nya ukai orang Israel. Sida nya orang Amor ti enda mayuh tubuh, ti udah disemaya deka dijaga orang Israel. Tang Saul udah nguji munuh sida, ketegal pemalat ati iya ti deka ngeringka bansa orang Israel enggau orang Judah.)
3 Nya alai David lalu mesanka orang ke diau di Gibeon, lalu ku iya bejaku enggau sida, “Nama utai ti patut dikereja aku ke kita, kena nebus penyalah ti udah dikereja ngagai kita, ngambika kita merekatka bala nembiak TUHAN?”
4 Ku sida nyaut, “Laya entara kami enggau Saul enggau sida sebilik enda ulih diputarka ngena pirak tauka emas. Lalu kami pen nadai mega deka munuh orang Israel.” “Enti pia, nama utai ti patut dikereja aku ke kita?” ku David nanya.
5 Disaut sida, “Saul keran deka munuh kami, ngambika nadai siku kami agi idup di menua Israel.
6 Nya alai serahka tujuh iku lelaki ari peturun iya, ngambika kami ngantung sida di mua TUHAN di Gibe-ah, nengeri Saul, raja ti udah dipilih TUHAN.” “Awakka aku nyerahka sida,” ku David nyaut.
7 Tang ketegal semaya ti kudus ti udah digaga iya enggau Jonatan, David enda nyerahka Mepiboset anak Jonatan.
8 Tang iya ngambi Armoni enggau Mepiboset, anak lelaki ti diadaka Rispah anak Aiah ke Saul. Iya mega ngambi lima iku anak lelaki ti diadaka anak indu Saul ke benama Merap. Sida lima iku tu diadaka Merap ke Adril anak Barsilai, ti datai ari Meholah.
9 David lalu nyerahka sida ngagai orang Gibeon. Sida tujuh iku nya lalu sama mati digantung orang Gibeon ba bukit, di mua TUHAN. Nyadi taun lebuh maya nya nyau deka musin panas, lebuh orang baru deka belabuh ngetau barli. Nya meh maya sida dibunuh.
10 Udah nya indu simpan Saul, Rispah anak Aiah, lalu ngaga siti dunju ari kain guni alai iya belindung ba atas batu, ba endur alai bangkai sida nya diengkah. Iya lalu diau dia belabuh ari maya orang berengkah ngetau nyentuk ngagai maya hari ujan lebuh musin ruruh daun. Lebuh siang hari, iya muru burung ti datai ngagai bangkai nya. Lebuh malam hari, iya nyaga bangkai nya ari jelu babas.
11 Lebuh David ninga berita pasal utai ti dikereja Rispah,
12 iya lalu mansang ngambi tulang Saul enggau anak iya Jonatan ari orang di Jabes, di menua Giliat. (Orang ari Jabes udah ngenchuri tulang nya ari padang ti ba nengeri Bet-san, alai orang Pilistin ti udah ngantung bangkai seduai iya lebuh Saul mati ba Bukit Gilboa.)
13 David ngambi tulang Saul enggau tulang Jonatan, lalu ngumpul mega tulang tujuh iku orang ke udah digantung nya.
14 Udah nya sida lalu nguburka tulang Saul enggau tulang Jonatan ba kubur apai Saul, Kis, di Sela, di menua Benjamin, nitihka atur Raja David. Udah nya baru Allah Taala nyaut sampi sida.
 
Beperang Ngelaban Orang Pilistin Ke Kering Sereta Besai
15 Orang Pilistin lalu beperang baru ngelaban orang Israel. David enggau bala iya mansang nyerang orang Pilistin. Sida bamuk ngelaban orang Pilistin, lalu David berasai lelak.
16 Siku orang ke kering sereta besai gamal, ke benama Isi-benop, ke mai siti sangkuh temaga ti berat kira tiga kilogram setengah, sereta nangkin pedang, ngumbai dirika munuh David.
17 Tang Abisai anak Seruiah datai nyaup David, ngelaban lalu munuh orang nya. Udah nya bala David lalu ngasuh David besemaya enda agi enggau sida mansang beperang. “Nuan tu orang ke dikarapka orang Israel. Nya kebuah kami enggai mai nuan mansang beperang, enggai ke nuan mati,” ku sida bejaku enggau iya.
18 Udah lepas nya, sida lalu betempuh enggau orang Pilistin di Gop. Nya meh maya Sibichai ari Husah tebunuhka orang ke kering sereta besai gamal ke benama Sap.
19 Udah lepas nya, sida lalu betempuh baru enggau orang Pilistin di Gop, alai Elhasan anak Jair  ari Betlehem tebunuhka Goliat ari Gat, ke bempu genteran sangkuh ti ngemesai tendai kena betenun.
20 Udah nya, sida lalu belaban baru di Gat, alai siku orang ke kering sereta besai gamal keras amat deka ngelaban sida. Iya bisi enam iti tunjuk ba siti-siti jari, enggau enam iti tunjuk ba kaki sepiak-sepiak.
21 Iya nyakap orang Israel, lalu Jonatan, anak menyadi David ke benama Samah, munuh iya.
22 Sida empat tu peturun orang ke kering sereta besai gamal di Gat, lalu sida dibunuh David enggau bala iya.
 
Bagi 22
David Belagu Meri Terima Kasih
1 Lebuh TUHAN udah ngelepaska David ari jari Saul, enggau ari jari bala munsuh iya ti bukai, David lalu nyanyi lagu tu ke TUHAN.
2 Ku iya, TUHAN nya Batu Pengelepas aku, Kuta aku, Juruselamat aku.
3 Allah Taala aku, batu aku ti alai aku ngenduh, terabai aku, tanduk pengelepas aku, kuta aku, enggau endur alai aku ngenduh, Juruselamat aku; Nuan nyelamatka aku ari utai ti tau ngemedis.
4 Aku ngangauka TUHAN ti endang patut dipuji, lalu Iya ngelepaska aku ari jari munsuh aku.
5 Laban gelumbang pemati nyau ngalun ngelingi aku, lalu alun pengerusak ngelamun aku.
6 Tali pemati melit aku, lalu panjuk pemati di mua aku.
7 Lebuh aku kena laban penusah, aku ngangauka TUHAN. Aku ngangauka Allah Taala aku. Iya ningaka munyi nyawa aku ari Rumah Iya, lalu kangau aku didinga Iya.
8 Udah nya tanah lalu berenyang sereta begetar. Pugu langit beguyat lalu begetar laban Allah Taala ringat!
9 Asap pansut ari lubang idung Iya, lalu api ti mau pansut ari nyawa Iya; bara api ti mau pansut ari nyawa Iya.
10 Iya nyiatka langit, lalu nurun, mua hari ti chelum di baruh kaki Iya.
11 Iya terebai deras nepan siku melikat cherub. Iya bejalai ngena sayap ribut.
12 Iya malut Diri ngena pemetang. Mua hari ti tebal, ti penuh laban  ai, nyerayung Iya.
13 Bara api ti mau pansut ari penampak ti ngelingi Iya.
14 Udah nya TUHAN lalu bejaku munyi beguntur ari langit, lalu munyi nyawa Allah Taala ti Pemadu Bekuasa bisi didinga.
15 Iya nimbakka laja Iya, lalu mambarka bala munsuh Iya. Iya ngena selar kilat ngasuh sida belanda rari.
16 Buntut tasik nyau pegari lalu pugu dunya ayan, lebuh TUHAN ringat lalu ngerara bala munsuh Iya, ngena kesuh seput ti pansut ari idung Iya.
17 TUHAN ngunjurka jari Iya ari serega, lalu megai aku. Iya narit aku pansut ari ai ti dalam.
18 Iya ngelepaska aku ari munsuh aku ti kering enggau ari semua orang ke begedika aku, laban sida iya kelalu kering dilaban aku.
19 Lebuh aku kena laban penusah, sida nyerang aku, tang TUHAN nyaga aku.
20 Iya nyaup aku ngerarika diri ari utai ti tau nganu. Iya ngidupka nyawa aku, laban Iya gaga ati ke aku.
21 TUHAN ngupah aku, nitihka pengelurus aku. Iya merekatka aku, laban aku nadai penyalah
22 Laban aku udah nitihka jalai TUHAN, lalu nadai udah ngereja penyai lalu ninggalka Allah Taala aku.
23 Laban semua adat Iya di mua aku magang, lalu aku enda kala limpang ari adat Iya.
24 Aku nadai ngereja penyalah, lalu aku nagang diri ngereja utai ti salah.
25 Nya alai Iya meri aku upah, nitihka pengelurus aku, nitihka pengudus pengidup aku ba mata Iya.
26 O TUHAN, Nuan tetap ati ngagai orang ke tetap ati ngagai Nuan, lalu manah enggau orang ti nadai penyalah.
27 Nuan ngayanka Diri tuchi ngagai orang ke tuchi, tang ngelaban orang ke jai.
28 Nuan ngidupka orang ke baruh ati, tang Nuan ngemaruhka orang ke sumbung.
29 Nuan, TUHAN, nyadika lampu aku. Nuan meri penampak ngagai pemetang aku.
30 Nuan meri aku pengering kena ngelaban munsuh aku, enggau kuasa kena ngalahka kuta sida.
31 Naka meh pemanah pengawa Allah Taala! Jaku Iya endang tau dikarapka! Iya nyadi terabai ke semua orang ke ngenduh ba Iya.
32 Laban sapa Allah Taala kelimpah ari TUHAN? Lalu sapa ti Batu aku, kelimpah ari Allah Taala?
33 Allah Taala ti udah meri aku pengering  nya meh endur ti tegap alai aku ngenduh. Iya udah muka jalai ti luas ke aku.
34 Iya ngasuh kaki aku laju belanda baka kaki rusa; Iya nyaga aku ba sebelah bukit.
35 Iya matihka aku beperang ngambika aku ulih ngena panah temaga.
36 Nuan udah meri aku pengelepas nyadika terabai aku, lalu tulung Nuan ba aku udah ngasuh aku kering.
37 Nuan udah ngasuh aku bejalai enda tesangkut, lalu kaki aku enda tekelinchir.
38 Aku begagaika munsuh aku, lalu ngalahka sida. Aku enda pulai ngapa, datai ke semua sida abis dirusak.
39 Aku ngalahka sida; aku mantap sida, lalu sida enda ulih angkat. Sida rebah di baruh kaki aku.
40 Laban Nuan udah meri aku pengering kena bamuk, lalu ngasuh bala munsuh aku alah.
41 Nuan ngasuh munsuh aku rari ari aku, orang ke begedika aku, lalu aku ngerusak sida.
42 Sida ngiga orang nyaup sida, tang nadai siku orang nyelamatka sida. Sida ngangauka TUHAN, tang TUHAN enda nyaut sida.
43 Aku ngeredakka sida alus baka amau. Aku ngerenyuk sida lalu ngindik sida baka ke ngindik tanah luchak ba jalai raya.
44 Nuan udah ngelepaska aku ari laya ngelaban bala aku empu; Nuan ngasuh aku merintah mayuh bengkah bansa. Orang ke enda dikelala aku, betuaika aku.
45 Orang ari menua bukai meremi di mua aku. Lebuh sida ninga aku, sida ngasika aku.
46 Sida enda berani agi lalu sida datai getar-getar ari kuta sida.
47 TUHAN endang idup! Puji meh Batu aku! Awakka Allah Taala ti nyadi Batu Pengelepas aku dikemesaika,
48 Allah Taala ti udah malas munsuh aku, lalu ngasuh semua bansa nunduk ngagai aku,
49 ti udah ngelepaska aku ari bala munsuh aku. O TUHAN, Nuan ngasuh aku menang ngelaban munsuh aku, lalu ngelepaska aku ari orang ke mangah.
50 Nya alai, aku deka muji Nuan di mua semua bansa, lalu belagu muji nama Nuan.
51 Allah Taala nyadi menara pengelepas ke raja Iya, lalu Iya ngayanka pengerindu Iya ti enda berubah ngagai orang ke udah dipilih Iya, ngagai David, enggau ngagai peturun iya belama iya.
 
Bagi 23
Jaku David Ti Penudi
1 David anak Jesi nya orang ke udah digaga Allah Taala nyadi orang ke besai, ti udah dipilih Allah Taala Jakop nyadi raja, ti landik ngarang lagu ke orang Israel. Tu jaku David ti penudi:
2 Roh TUHAN bejaku ngena aku. Pesan Iya bisi ba mulut aku.
3 Allah Taala ke disembah orang Israel udah bejaku. Batu orang Israel udah nyebut ngagai aku: “Raja ke merintah ngena pengelurus, ke nangika Allah Taala,
4 nya baka mata hari ti manchar dini hari ba langit ti nadai mua hari, mata hari ti ngasuh rumput bekebelik udah bekau ujan.”
5 Nya meh chara Allah Taala deka merekatka peturun aku, laban Iya udah ngaga sempekat ti meruan belama iya enggau aku, sempekat ti enda dibungkar, semaya ti enda diubah. Nya aja meh utai ti dikinginka aku. Utai nya deka nyadika pemenang aku, lalu Allah Taala tetap deka ngasuh utai nya nyadi.
6 Tang orang ke enda nangika Allah Taala nya baka duri ti dibuai, laban sida nadai ulih diputik ngena jari.
7 Enti orang deka negu sida, orang negu sida ngena lumpung besi tauka ngena enteran sangkuh. Lalu sida ditunu tekala nya.
 
Bala Soldadu David Ke Tebilang
8 Tu nama bala soldadu David ti tebilang: Iya ti keterubah nya Josep Basebet, ari Takemon. Iya nyadi tuai ke “Orang Ti Tiga Iku.” Iya bamuk ngena sangkuh ngelaban lapan ratus iku munsuh, lalu munuh semua sida dalam perang nya.
9 Iya ti kedua ti tebilang nya Eleasar anak Dodo, ari raban peturun Ahoh. Nyadi sekali, iya enggau David nyakap orang Pilistin ti udah begempuru deka nyerang. Bala orang Israel lalu nyurutka diri,
10 tang Eleasar anak Dodo nan, lalu ngelaban orang Pilistin, datai ke jari iya nyau teganggam, lalu enda ulih ngelengkaka pedang iya agi. TUHAN balat amat menang sehari nya. Lebuh orang Israel udah badu belaban enggau munsuh, sida lalu pulai ngagai endur alai Eleasar ke belaban, lalu muka semua senyata ari bangkai orang ke mati.
11 Iya ti ketiga ti tebilang nya Samah anak Agee, ari Harar. Nyadi orang Pilistin udah begempuru di Lehi, ba endur alai orang ke nanam kachang mirah. Orang Israel lalu ngerarika diri ari orang Pilistin,
12 tang Samah nan sereta nyaga umai nya, lalu munuh orang Pilistin. TUHAN balat amat menang sehari nya.
13 Lebuh orang baru deka belabuh ngetau, tiga iku ari “Sida Ti Tiga Puluh” nya lalu nurun ngagai David ti diau dalam Lubang Gua di Adulam. Nyadi raban orang Pilistin nirika kem sida ba Lebak Repaim.
14 Lebuh maya nya, David benung ba bukit sigi ti bekuta, lalu raban orang Pilistin udah ngalahka nengeri Betlehem.
15 David berasai lelengauka nengeri nya, lalu ku iya, “Naka meh pemanah enti orang bisi mai ai irup ngagai aku ari telaga ti ba pintu nengeri Betlehem!”
16 Soldadu tiga iku ti tebilang nya lalu bejalai ngerenchah kem orang Pilistin, nyauk ai ari telaga nya, lalu mai ai nya ngagai David. Tang David enggai ngirup ai nya. Iya nyiuhka ai nya nyadika piring ti diberi ngagai TUHAN.
17 Ku iya, “TUHAN, aku enggai ngirup ai tu! Enti aku ngirup ai tu, aku baka ke ngirup darah orang ke udah berambunka nyawa nyauk ai nya!” Nya alai iya enggai ngirup ai nya. Nya meh gaya pemerani soldadu tiga iku ti tebilang nya.
18 Nyadi menyadi Joap, Abisai anak Seruiah, nyadi tuai ke “Sida Tiga Puluh Iku Ti Tebilang.” Iya ngelaban tiga ratus iku munsuh ngena sangkuh, lalu munuh sida. Nya utai ti ngasuh iya tebilang agi nama ari “Sida Ti Tiga Puluh” nya.*
19 Iya nya meh orang ke pemadu tebilang ari ‘Sida Tiga’ nya.
20 Benaiah anak Jehoiada nya siku agi orang ke tebilang. Iya berani ngereja mayuh macham utai, nyengkaum munuh dua iku bujang berani orang Moap. Sekali iya nurun ngagai siti lubang, lebuh hari balat seleju, lalu munuh siku singa.
21 Iya mega udah munuh siku orang Ejip. Orang tu besai amat gamal, lalu ngena siti sangkuh. Benaiah ngelaban iya ngena pemalu, ngerampas sangkuh nya ari jari orang Ejip nya, lalu munuh iya ngena sangkuh nya.
22 Nya meh macham pengawa ti dikereja Benaiah, siku ari sida Ti Tiga Puluh.
23 Benaiah nya orang ke lebih agi tebilang ari bala sida, tang iya kurang agi tebilang ari orang “Ti Tiga Iku” nya. David milih iya nyadi tuai ke bala orang ke nyaga iya.
24-39 Raban sida “Ti Tiga Puluh” nyengkaum:
 Asahel, menyadi Joap
 Elhanan anak Dodo, ari Betlehem
 Samah enggau Elika, ari Harot
 Heles ari Pelet
 Ira anak Ikes, ari Tekoa
 Abieser, ari Anatot
 Mebunai, ari Husah
 Salmon, ari Ahoh
 Maharai, ari Netopah
 Helep anak Banah, ari Netopah
 Itai anak Ribai, ari Gibe-ah, di menua Benjamin
 Benaiah, ari Piraton
 Hidai, ari lebak ti semak Gas
 Abialbon, ari Arabah
 Asmabet, ari Bahurim
 Eliaba, ari Salbon
 Bala anak lelaki Jasen
 Jonatan
 Samah, ari Harar
 Ahaim anak Sarar, ari Harar
 Elipelet anak Ahasbai, ari Maakah
 Eliam anak Ahitopel, ari Gilo
 Hesro, ari Karmel
 Paarai, ari Arbit
 Igal anak Natan, ari Sobah
 Bani, ari Gat
 Selek, ari Amon
 Naharai, ari Berot, orang ke mai senyata ke Joap
 Ira seduai Garep, ari Jatir
 Uriah, orang Iti
Semua tiga puluh tujuh iku nya soldadu ti tebilang magang.
 
Bagi 24
David Ngitung Tubuh
1 Nyadi sekali, TUHAN ringat ngagai orang Israel. Nya alai Iya nyungkak David mai penusah ngagai sida. Ku TUHAN bejaku ngagai David, “Alai nuan ngitung tubuh orang Israel enggau orang Judah.”
2 David lalu meri atur ngagai Joap, ti nyadi tuai soldadu iya: “Alai nuan enggau bala pemesai nuan bejalai nengah semua menua raban bansa orang Israel, ngagai serata menua tu, lalu itung pemayuh tubuh orang. Aku keran deka nemu pemayuh sida.”
3 Tang ku Joap nyaut raja, “Tuan Raja, awakka TUHAN Allah Taala nuan ngasuh orang Israel seratus kali mayuh agi ari sida ke diatu, lalu awakka nuan panjai umur meda Iya ngereja utai nya. Tang nama kebuah Tuan Raja deka ngereja tu?”
4 Tang raja mejalka Joap enggau bala pemesai iya ngasika atur iya. Sida angkat, lalu mansang ngitung tubuh orang Israel.
5 Sida meraka Sungai Jordan, lalu nirika kem tunga ke timur Aroer, sebuah nengeri ti ba lebak nya, di menua Gat. Ari nya sida lalu bejalai tunga ke utara, ngagai Jaser,
6 lalu terus ngagai Giliat, enggau ngagai Kades, di menua orang Iti. Udah nya sida lalu mansang ngagai Dan, lalu ari Dan sida bejalai  tunga ke barat, ngagai Sidon.
7 Udah nya sida lalu bejalai ke selatan ngagai nengeri Tire ti bekuta, lalu terus ngagai semua nengeri orang Ibi, enggau orang Kanaan, lalu ke pengujung iya, ngagai Beer-seba, di selatan menua Judah.
8 Lebuh sida udah bejalai nengah serata menua nya dalam semilan bulan dua puluh hari, sida lalu pulai ngagai Jerusalem.
9 Sida lalu madahka ngagai raja pemayuh lelaki ti tau enggau beperang: 800,000 di menua Israel, enggau 500,000 di menua Judah.
10 Tang lebuh David udah ngitung tubuh orang Israel, ati iya enda lantang, lalu ku iya bejaku enggau TUHAN, “Aku udah bedosa besai ngereja utai tu! Aku minta Nuan ngampun aku. Aku udah beli ngereja utai tu.”
11-12 TUHAN lalu bejaku ngagai Gat, ti nyadi nabi ke David, “Alai nuan madahka ngagai David. Aku ngasuh iya milih ari tiga bengkah utai, lalu Aku deka ngereja sebarang utai ti dipilih iya.” Pagi hari siti, lebuh David udah dani,
13 Gat mansang ngagai iya, madahka utai ti udah dipadahka TUHAN, lalu iya nanya David, “Ni bagi ti dipilih nuan? Tiga taun lapar pungkang di menua tu, tauka tiga bulan ngerarika diri ari munsuh kita, tauka tiga hari penyakit berampit di menua kita? Aku ngasuh nuan berundingka nya, lalu padahka saut ti diasuh nuan bai aku ngagai TUHAN.”
14 Ku David nyaut, “Tusah amat ati aku! Tang aku enggai diukum orang mayuh. Awakka TUHAN Empu ngukum kitai, laban Iya nemu ngampun.”
15 Nya alai TUHAN lalu ngasuh penyakit balat amat berampit di menua Israel, berengkah ari pagi nya nyentuk ngagai maya ti udah diletak Iya. Di serata menua nya, tujuh puluh ribu orang Israel mati.
16 Lebuh melikat TUHAN baru deka ngerusak nengeri Jerusalem, Iya lalu ngubah runding Diri ti deka ngukum orang mayuh, lalu bejaku enggau melikat ti munuh sida, “Badu agi! Umbas meh nya!” Melikat nya udah datai ba endur alai orang ngindik gandum ti diempu Araunah, siku orang Jebus.
17 David bisi meda melikat ti munuh orang mayuh, lalu ku David bejaku enggau TUHAN, “Aku empu ke salah. Aku empu ti ngereja utai ti salah. Orang tu nadai ngereja utai apa-apa. Nuan patut ngukum aku enggau kami sebilik.”
18 Ba hari nya Gat mansang ngagai David, lalu bejaku enggau iya, “Alai nuan mansang ngagai endur alai nungku gandum ti diempu Araunah, lalu gaga siti alta ke TUHAN.”
19 David ngasika pesan TUHAN, lalu mupuk munyi ti diasuh Gat.
20 Araunah malik, lalu tepedaka raja enggau bala pemesai iya, mansang ngagai iya. Araunah lalu nyungkurka diri ke tanah di mua David,
21 lalu nanya, “Tuan Raja, nama kebuah nuan datai ditu?”
Ku David nyaut, “Deka meli endur alai nuan ke ngindik tu, lalu ngaga siti alta ke TUHAN, kena nagang penyakit tu berampit.”
22 “Ambi aja, Tuan Raja,” ku Araunah bejaku, “lalu beri ngagai TUHAN sebarang utai ti dikedekaka nuan. Tu sapi ti lelaki ti tau ditunu nyadika piring ba alta nya. Tu kungkung sida, enggau papan alai ngindik, ti tau dikena menyadika api.”
23 Araunah meri semua utai nya ngagai raja lalu ku Araunah bejaku enggau raja, “Awakka TUHAN Allah Taala nuan nerima piring nuan.”
24 Tang ku raja nyaut, “Aku deka mayar rega utai tu ngagai nuan. Aku enggai meri ngagai TUHAN Allah Taala aku utai ti ukai ulih aku meli.” Iya lalu meli endur alai orang ke ngindik nya, enggau jelu sapi nya ngena rega lima puluh singkap duit pirak.
25 Udah nya David lalu ngaga sebuah alta ke TUHAN, lalu ngenjuk piring tunu, enggau piring pemaik. TUHAN nyaut sampi iya, lalu penyakit nya enda agi berampit di menua Israel.